Goudsche Courant, zaterdag 6 augustus 1892

189 Maandag 8 Augustus l f 4905 GOUDSCHE COURANT JMeiiwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Oe mzending van advertantiön kan gesctiieden tot een uur des namiddags van den dag der uitgave ooraproug is geweest en het doel van da oraties in Zuid en Midden üuitfchland aan Bismarok namelijk een weloverlfgde veldtocht tegeo Caprivi Het blad voegt er bg te hopen dat die pogingen tonder gevolg sullen blgven üat laat zich van bot standpunt van de Keuizeitung zeer goed hooren wanneer Caprivi blgft bestaat er nog altgd uitzicht op een nieuwe Umlerivijsw t op den groudslag van strijd tegen het atheïsme Herrfurth s aftruiliug als Minister vau Binnenlandsche Zaken wordt algemeen als zekert encht enzoowel door de liberale als door de ge atigdconservatieve bladen betreurd hoewel mah tevensz jn verzet legeu Vliquel s tielastinghervormingenafkeurt Herrfnrth wil naar men zegt niet de geheele grondbelasting en de belasting op gebouwdeeigeudommen maar sK chts een deel daarvan aan degemeenten laten Miquej wordt stieds geacht hetvolle vertrouweu te bezitten van den Keizer en menzegt dat hy om zijn sluwheid bekend zich weinigop den voorgrond plaalsi om te beter achter de schermen te kunnen werken Ook ten opzichte van I de zoogenaamde verzjeniug met Bismarck moet Miquel geen guustigea iu loed op ileu Keizer hebben Vuitgeotfend liet zevenjarig presidentschap van deu heer Caruot zal eerst geëindigd zgu met het jaar 1894 eu ds irachteu sommige bladt n een bewegiug op touif zetten tegeu diens herkiezing De radicale afgo aardigde Hubbard schijnt het eerst als kampioen o getreden te zijn en Kano de leider fan Paris Hei ft zich onmiddellijk aan zijue zijde geschaard Tol ije bladen die almeda de strijrtleus van Hubbard anvaard hebben kuuneii de Radical en de liauterna gerekend worden Xiet ilat men tegen don persoon van Garnot grieven heeft men laat allhaus niets daarvan luchten Er wordt erkeud dal hij binnen de perken zijner coustitutiunoele plichten blijfl maar Hubbard en zijne lolgeliagen zien er gevaar m cén en denzelfden personen veeriien jaren lang aan het hoofd Ier rupuldiek ia plaatsrn Met de monarchie die hare kracht vond iu de dyuaatio heeft men afgerekend men waclilto zien uu voor eeuu soort au republikeinsche dynaalie Sommigen ac en zelfs zeven jaren die de constiffille voer het osideotschap heefi aaugcwizcn to lau en zouden daarvoor vier jaren willen gesteld zien Het is waar dat de constitutie ilan heizien moit wordeu maar wat nood men ga diiartoe over al zij hel ook slechts indien men ziven jaren niet te lang vindt om te bepalen dat een aftredend president niet herkiesbaar is Tot eene herziening der coustitutio zal het noliterniet gemakkilyk komen De weinige keeren dal mener toe overgaan is was er een drang van omstandigheden Met weft bovendien dat de ratlicale partgherhaaldelijk te verge fs wanhopige pogingen heofigedaan om tol de herziening ie doen bes uiten ensedert het Boulangistisch avontuur toen or aldoorgeh merd werd op dat aanbeeld is da herzicnigvooral in kwaden reuk gekoraeu Voor de nielherkiezin van arnot is er ook geen herzieningnoodig Voor de presidenukeuze komt de Kamer metde Maar liet einde van hot jai l89 + is nog ver af Eerst komt er eene nieuwe Kamer namelijk in 1893 en van hare sameustelluig hangt Oor een goed deeldo tliHUS opgeworpen quaeaiie af Dat de hoofdender tegenwoordige beweging bij de nieuwe verkie I ringen in die riciting werkzaam zullen zgn laat zichinlusschen nu reeds voorzien j 34 0 Staats loterij Augustus 1892 Trekking vnn Ooaderdag 4 No 3e38 ƒ 000 No 10548 400 No 1U40 ƒ 200 No 6480 ƒ 100 Prijzen tan 30 287 1738 42i 2 7798 10325 12562 13974 19089 383 2361 4299 7932 10625 12373 15658 19317 483 257S 5189 7941 10927 12658 15815 19460 590 2596 5222 7973 11006 12727 16431 19193 875 2785 5319 bll4 11008 12734 16630 19 7l 913 2808 5424 8122 11290 12815 16940 19747 1311 28 0 6625 835 1 11J42 12875 17363 19924 1381 2978 5818 8476 11349 12953 17617 i9935 1421 3754 6089 86 8 11409 12976 17622 20101 1507 3914 6496 8716 U824 13180 f7956 20107 1640 4 00 7414 9536 U8S4 135 39 1877 5 20912 1713 4265 7491 10225 12371 13834 S C H O l VV UURGEMKESTl R n WETHOUDERS an Gouda Gelet op art 1 der Verordening op het zuiver houden enz van Wateringen Slooteu en andere Waterea die aan bijzondere personen toebehooren Brengen tor kennis van de eigenaren der tlooten gelegen tang de Ie 2e Se e 4e Kade bg de KantemeUslootf die langs en achter de Boelekade en die tsMchen dm Kattemingel en de Wetering van af de Spoorwegetraat tot aan de Crabetiitraat dat op Vrijdag den 12en Augustus over dia wateren zal worden gedreven eene SCHOUW ten einde te onderzoeken of za behoorlijk gezuiverd zijn van drijvend vuil n andere stolfen die de doorstrooming van het water kunnen belemmeren of stank of sohadelgke uitdampingen veroorzaken en welke zuivering door en ten koste van gezegde eigenaren behoort te geschieden Gmida 5 Augustus 1892 Burgemeester en Wethouders voornoemd H VV G KONING L B De Secretaris BEOUWER SCHOUW BURGEMEESTER en VVKTHOUDEHS van Gouda Gelet op art 1 der Verordening op hit zuiver houden enz van Wateringen Slooten en andere Wateren die aan bijzondere personen toebehooren Brengen ter kennis van de eigenaren der ilmilfn langt de Lange m Korte Korte jkkiren de lieerenkoile de Jan PiilipitaHe en de Bleekeitkade dat op Zaterdag den 13 Angiatm aanstaande over die cateren zal worden gedreven eene SCHOUW ten einde te onderzoeken of zo behoorlijk gezuiverd zijn van drgvend vuil en andere stolfen die de doorstrooming van het water kunnen bulemmerou of stank of schadelijke uiidampingen veroorzaken en welke zuivering door en ten koste van gezegde eigenaren behoort te geschieden Gouda den S Augustus 1892 Bur emeestir en Wethouders voornoemd H W KONING L B De Scretaria BEOUWER BxiTgerliilte Stand Zevenbnlaen ïKBOREN Cornelia Johanna ouders VV Dogterom en T Henilriks GEHUWD O van Erk en VV Haak Iffoordrecbt GEBOREN Aaltje ouders L Bloot en A de Jong Pieternella ouders V Tuijnder en A de Wilde Haastrecht GEBOREN Hendrik ouders A Versteeg en A Vergeer Willemijntje Christina G de Bruijn en J Spek OVERLEDEN C de Frankrijker 30 j ADV£RT£NTIÊN È Ondertrouwd ü V J TA N DAM 1 H CORNELIA VERWOERD Haastrecht 5 Ang 92 Eenige en algemeene kennisgeving Terslond Gevraag d Eene Gemeubileerde Zit en Slaapkamer Brieven onder No 2208 aan het Bureau dezer Courant HEEREN REDIRIJKEHS Maakt kennis met de tooneelboekhandel van J BAKHEE te Drieborg P 8 Lijst zijner uitgaven op aanvraag Gratis Verlij ygbaar Gouda Snelpersdruk van A Bhinkman Zoon StnndplnntH Oroote Markt Zaterdag 6 Augustus Beroemd Militair Biyapel in 5 Bedrüven De Hoofdrollen zullen worden verrnld door de Dames ALBREGT ENGELMAN ANDBÉ KLEIJ COHBN RENTMEESTER HENS Sr en Jr en de Heeren ISOUARD VAN LIER C P T BKiOÏ LAQEMAN CHKie PIJN VAN SPRINKHÜYZEN KüHN en KOSTER Zondagf 7 Augfustiis iaru ahtoinetti Annvuttfi 8 uur Vmtt 1 25 0 75 ƒ 0 40 10 AbonnementakBarten 10 Heineken s GERSTE BIER perfl et per fl 4 et WIENER EXPORT 15 V Specialiteit van Tafelbieren Depot A NORTIER Gouwe C 34 35 van welken aard ook en tanden hol of aangestoken worden oogenblikkelök en voortdurend f mezen door het gebruik van het beroemde itract van Prof LEFRIBS Prgs per flacon 35 Cents 3P likdoorns Eeltknobbels etc vinden radikale genezing bj het gebruik van Prof LEFRIES tinctnar Attesten aanwezig Prjjs per flacon 60 Cents met penseel Hoofdagent H SELLE Anegang42 ffaar in Depóthouder L A de VLETTER Markt 97 naast het Hotel cdr ZALMi Hieuwerkerk a d IJssel De Notarissen va n WIJNGAARDEN MOLEN resideerende te Rotterdam als lasthebbende van hun principaal zjjn van raeening op WOENSDAGEN 10 en 17 AUGUSTUS 1892 telkens des voormiddags ten 11 ure ten koffiehuize van den Heer J Oudijk te ieu werkerk a d IJtiel nabfl het Station hij Opbod Verhooging en Afilng PUBLIEK TER VERKOOP aan te bieden in 2perceelpn en in masia Twee perceelen en Watering gelegen te NUuwerkerk a d IJmel Strekkende van Gravenweg Zniil op tot de middelwatering kadastraal bekend Sectie C No 309 311 312 313 eu 314 Samen groot 3 hectaren 51 aren 10 centiaren Belend de heeren CBerkouwer A C Piiikse en M Moons In huur by den heer P KOOLMEES Jz te Nieuwerkerk aid IJssel tot 1 JANl ARI 1895 voor ƒ 315 per jaar Grondlasten over 1892 ƒ 13 70 Schielandspenninggeld over 1892 ƒ 5 61 Polderlasten over 1891 ƒ 3 51 Nadere inlichtingen te bekomen ten kantore van voornoemde Notarissen aan de Zuidblaak te Rotterdam De uitgave dezer Oouiant geschiedt dagelgks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijfl per drie maanden is 1 25 franco per post t 1 7Ü Ateoaderlöke Nommers VIJF CENTEN BINN ENLAND GOUDA 8 Augustus 1892 e surnumerair bij ile posterijen F H J Belonje zal zijne function uitoefenen aan het postkantoor te Oouda Voor de Rotterdaoisohe rechtbank stond fristeren terecht D C den O 32 j reiziger wonende te Kapclle n A IJsel die bekende in de maand Juni jl te Rotterdam een bedrag van ongeveer 75 tdébehoorenJe aan zekeren G J G te Gouda bjj wien hij als reiziger in dienst was en welk bedrag hij bij verschillende kalanten van dezen geïnd had en in zijne voormelde dienstbetrekking onder zich had zich te hebben toegeëigend Ken gedeelte van het geld had hij in een bierhuis aan den Oppert verteerd liet O M wees er op dat beklaagde s handelingen beneden alle critiek waren en vorderde veroordeeling tot een jaar gevangenisstraf De toegevoegde verdediger mr y S Hollander concludeerde tot ontslag van rechtsvervolging daar bokl in zijne betrekking van agent zooals gebleken is niet gehouden was golden voor zijn patroon te innen Subsidiair verzocht pleiter eene veel mindere straf op te leggen o a op grond dat aangenomen kan worden dat beklaagde in bedoeld bierhuis van het grootste gedeelte van hel eld is beroofd daar hij wakker wordende van de B4 die hij bij zich had gehad uog vier eenten in zijn bezit had Uitspraak in deze zaken over 8 daijen Tot onderwijzer Ie Haastrecht is benoemd de beer E van Ooatroom van Sluipwijk mot 4 stemmen tegen 1 stem op den heer W Kok van Haarlem FEVILLETOÏM t mt het Framnh III 14 Ja zij had het geraden De Sous ging heen omdat hij meende dat zij rijk was hij vertrok om niet beschuldigd te worden dat een vreemdeling als hij do dochter vau eeu der rijkste bankiers van NewYork had ingepalmd Als hij eens geweten had hoo nabij de val was Sylvia herdacht het verieden en de vervlogen dagen die Liliane s KebaDbel voor haar had opgeroepen gonsden om haar heen als een bijenzwerm zij zag zich we ir in haar kamertje gedrukt eu treurig denkende aan De Solia die vertrokken was I Hij had haar illusicn haar vertrouwen meegenomen I Zij had gedacht dat zij bemind word I Toen kwam Richard Norton in hei vaderlijk huis beschroomd met zijn mannelijke eerlijkheid en zin kinderlijke naïveteit Door haar vader begunstigd vraagde hij Sylvia of zij er in zou willen toestemmen om haar leven met het zijno te verbinden en voor do smeekbederi van den heer Harley bezweek het meisje en II De jongste LtiUenant gisterenavond in den schouwburg van do gebr Van Lier opgevoerd kan ten volle deu naam ki rmisstuk verdienen Waarde heeft het stuk niet mniir aangezien oen kermis er hoofdzakelijk is om de mensehen te laten lachen kon i Ve Jongste Lmtenant met fatsoen in de rij der kermisamusemouten treden Er werd veel geapplaudisseerd dank zij het uitstekende spel van den Heer Bigot Sr en van Mevr AlbregtEiigel man Ue eerste vooral in zqn rol van Pitmop en later als politieajent droeg het raeeate ja bijna alles bij tot vorming der vroulijke en grappige scènes Zoo was Bigot I V uitmuntend wanneer hij met zijn aanstaand vrouwtje de toekomstige bruiloften de eoiiden incluis bedacht Van de andere spelers dient nOi vermeld te worden de heer Chrispyn die als vroolijk galant jonkman op zijne plaats was en trii slotte Mejuffrouw Cohen ons Jongste Luitonantjo die piquant genoeg speelde om veel succes in te oosfslen Kn hiermee genoeg over het stuk en do spelers Wij hopen dat de volgende eoracdle s ook uitstekend in I den naak mogen vallen viw het kunatlievend en lachlievend publiek een weinig ipeer naarde dan het gisteren opgevoerde stuk mogen zij echter wel hebben Aan boord van H Ms stoomschip Ie Klasse Johan Willem Friso dat op 9 dezer verirekt om een öefeningstncht te houden in de Vfiddellandsche zee en een kruistocht in den Atlantischen oceaan zijn o a geplaatst onze stadironooten C H Julius adelborst Ie klasse eu P Kruisheer machiuistleorling Ie klasse Het vermoedelijk tijdstip van terugkomst zal zijn laatst van Maart stemde toe Nu De Solis niets van zich liet hooren zeker omdat hij haar uiet meer hef had schoen het haar beter toe zich op te offören zonder er over te denken zonder te aarzolen omdat dit huwelijk dat voor Norton eori onverhoopte blijdschap vo r mynheer Harley een troost was voor haar eeu offer het opgeven eener hoop as Bovendien gevoelde zij achting voor Richard Norton Zij had dun ouafgewerkton roman op zijde gelegd en hield zich voor dat zij met zulk een moedig en liefhebbend man ongetwijfeld een gelnkkij lovSn kon verwachten Kn toen antwoordde zij in volkomen eerlijkheid des harten den predikant dat zij baar uitverkoren echtgenoot zou volgen o er l altijd in voor en tegenspoed Zij zag zich weer op dien dag die over haar levon beslist had Norton had lil den grooten salon aan het plafond een grooto klok van bloemen laten ophangen een klok van roaon vau alle kleuren van de theeroos tot de purperntade roos en daar onder die mariage bell onder die bloeiende klok had do predikant Richard en Sylvia voreenigd voor het wetboek den geopendeu bijbol die na het aftoggen van don eed gesloten werd Die klok van roode en blecko rozen Hoedikivijls had Sylvia Norton haar na dien tijd hooren luiden I Soms vroolijk als een klokkenspel vol verwachting doch vaker als een dooilsklok d r verdwenen liefde der gestorven liefde die nochtans in het binnenste des harten scheen te herleven Ja herleven toen Liliane s gedachten als vanzelf tot hom ginuon of ADVERTENTIEN worden gepléatrt van 1 5 regels 50 Centen iedere regd meer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Bovendien worden alle Advertentiën gratii opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschgnt Tot onderwijzeres aan de openbare schooJ te Oudewater werd benoemd Mej J Kramers te Gouda De directie der Nederl Tramweg Maatschappij heeft zich gewend tot de besturen iler aan hare iramlijnec gelegen gemoenten met het erzoek ter wille iiei veiligheid verbodsbepalingen vast te stellen voor het rijden van hondeukarren over de rails Deze tramkarren nemen met den da in aantal toe Wèl hoefi de directie tegen bestuurders van deie karren procesverbaal doen opmaken maur in verband met de bestaande gemeente verordeningen eischte het Openb Min vrijspraak waarmede de kantonrechter zich vereenigde Het afdoende middel is alleen geleiden in eene verbodsbepaling van he daarbij betrokken gemeentebestuur zooals de tram directie thans verzoekt Te s Hertogenbosch is wegens valschheid in geschriften in voorloopige hechteni i gesteld zekere A B requestensphrijver van beroep Deze persoon 43 jaai oud was vroeger bedeeld geweest door de Conferentie van St Pieter Parochiaal Armbestuur doch werd op grond van zqn gedrag als zoodanig geschrapt Spoedig echter had hij een middel trevonoen om ziqji te redden en zich railder dan ooit te voren f te bedeelen Van Februari tot 30 Tuli jl maakte hij valschelijk 459 bons voor warme spijs brood rijst en ate nkolen tot oen gezamenlijk bedrag van ƒ 80 9 De gemaakt bons waren penteekeningen op bl uw carton naar de gedrukte met stempel volkomen gel ikende op de echte en oiivervalschte bons meesterlijk nagemaakte vandaar dat het bedrog niet eerder werd ontdekt dat toen het bleek dat de voorraad kaarten in omloop op onbegrijpelijke wijze waa vermeerderd Bij onderzoek kwam toen het bedrog weldra uit Te Haarlem heeft het volgende vermakelijke voor toen de lichtzinnigheid eener andere de droomen der jonge vrouw naar dit verleden terugvoerde En dat had mevrouw Montgomery gedaan op dien dag toen zij Sylvia haar geheole verleden voor den geest had geroepen Maar de ontroering die Sylvia had gevoeld bijhot wederzien barer vriendin gevoelde zy uu raias hieii nog heviu er en naast Liliane zittend dieh iar trachtte op te vroolijken dacht zij aan heti eenNorton baar straks ha l medegedeeld De aanwezigheid van den markies te Troiiville eu de uitnoodiginir van Richard Ja dezeu avond in dezen salonzou De Solis denkelijk verschijnen Eu onder hetsuizen van het gesprek onder hel rebabbel en gelachvan Arabella vergezeld van een refrein uit eenopereite van Sullivan keel SyU ia naar de deur vanden salon waar zij bijna vreesde iiet gelaat van George de Solis to zullen zien Zij zou hem plotseling ontmoeten en in tegenwoordigheid van al de menschen waarvan dfe meesten linar zoo onverschillig waren zou zg koel deu man moeten ontvangen wiens leven zij gehoopt had te zullen deeU u Zij trachtte kalm te glimlachen want als zij lon markies dan toch moest weilorzicn dan wilde zij liever tot hem gaan mot uitgestoken hand Misschien zou die hand een weini lieven ipaar het zou da hand van een eerlijke vrouw en eeu vriendin Ego Naa it Tjiliane zitteod terwijl de vloed in do verte op het strand met dof aanhoudend gemurmel opkwam hoorde zij ook van verre en als in het wiegen