Goudsche Courant, maandag 8 augustus 1892

welke een weduwnaar niet meer dan negenmaal hertrouwen mag Lawson een man vro 40 jaren is al twaalf malen weduwnaar geweest en onlangs voor de 13e maal gehuwd Zijne vrouwen stierven alleu evenals die van den boozen ridder in het sprookje kort na het huwelijk en Lawson bleef nooit langer dan een paar maanden weduwnaar Zoo trouwde hij ongemoeid twaalf trouwen maar zijn 13o huwelijk bracht hem ongeluk aan Men begon zijn veelvuldig wodutvnaarschap verdacht te vinden en er werd een gereclitülijk onderzoek tegen hem ingesteld Er waren echter geen bewijzen dat de twaalf overleden vrouwen niet haren natuurlijken dood gestorven ivaren Maar Lawson heeft ontegenzeggelijk de weduwnnarswet viermalen overtreden en tieswege is hij onlangs in hechtenis genomen Dezer dagen liep eene vroujv door Noer nosch bij Nijmegen lucifers on schoensmeer ventend Hier en daar wist zy het mudelijden op te tvekken door haren linkerarm te toonea en er de mededeeling bij te voegen dat zij door een ongeluk alle vingers vau haar linkerhand miste Te zien was die verminkte hand echter niet daar do mouw van hel jak zorgvuldig eu stevig toegeimaid tvas Juist liud ze een drietal Nijmeegsche dames die oen wan doling maakten verloederd en tot offeren bewogeu toen de chefveldwHchter arriveerde en wat nieuwsgierig uitgevallen de verminkte hand wilde zien Mot een mesje werd de toegenaaide mouw losgemaakt en ten aanzien der drie dames kwam een ferme hand te voorschijn wiuiraun niets ontbrak Op den zuiilclijken oever van het Michiganmeer is onlangs bij nacht eeue zonderlinge plechtigheid gevikrd De leden van de Whitechapel Club te Chicago verbrandden tlaar met groot ceremonieel zekeren Morris Allen Collins voorzitter van de club tier zelfmoordenaars van Dallas die zich eenigo dagen te voren eenen kogel door het houfil had gejaagd I jgevolge het testament van den overledene was er op eene eenzame plaats aan den oever van het moor een brandstapel opgericht Teg n elf uren s avonds brachten de leden van Aü Whitechapel Club hot lijk in optocht naar don brandstapel Allen droegen brandende fakkels ivaarmee zij liet met pek doortrokken hout van den brandstapel aanstaken en eenen lijkzang zingende rondom het brandende lijiC trokken Do loden der club hadden hunne vrienden moegebrocht en de boeren van don omtrok kwamen bij het zien der vlammen tofloopen zootlat er spoedig veel volk aanwezig wns De verbraniliuï duurde niet minder dan vijf uren Men verzamelde voorts de asch van bet lijk eu legde zo in eeue bus welke men meenam naar Chicago Oe zon was reeds lang opgegaan eer alles afgeloopeii was De conducteur Nanning van den H IJ S tverkzoain op lie sloomlramlijn Den Haag Scheveningen heeft Dinsdag 11 een proeve van zelfopoffering gegeven die openlijk vermeld dient te worden Ken ooggetuige schrift daaromtrent aan het Vaderland Toen de stoomtram van 7 40 vm van Scbeveningen het station Duinstraat verlaten en de trein reeds een vrij snelle beweging had kivamen nog twee zeelieden met pak en znk aanloopen en trachtten te vergeefs den trein in te halen Een van d ze mannen had daarbij het ongeluk te vallen en wel tusschon de rails waarover een van Den Haag kenende trein binnen een paar secouden moest passceren zooals later bleek Do naast mij staande conducteur Nanning goheeten sprong lerstond zoodra hij don man zag vallen van liet balkon en sleepte hem met de grootste krachtsinspanning van zijn gevaarlijke plaats Geen seconde later of èn de zeeman èn de conducteur zoudon vorpleiierd geweest zijn door den uit Den Haag komende trein Toen de condncleur weer zijn plaats op het balkon bereikt had verloor hij ten gevolge vau do inspanning voor eeniïe oogenblikkeu ziju bewustzijn wat na de volvoering van zulk eene hoogst gevaarlijke daod niet te verwonderen was Men schrijft aon de Apisterd De adspirant cadetten voor de Militaire Academie ivorden gekeurd alvorens tot het mondeling examen toegeloten te worden Die keuring is scherp de ineesten zijn door hun eigen dokter reeds gekeurd en toch ivorden er soms vier of vijf vau do twaalf afgekeurd De ouders of voogden schikten zich daarin al was hun zoon of pupil ook een intelligente knaap die op een mooi nummer mocht rekenen en al was Hij door den huisdokter vooraf goedgekeurd Men scliikte zich in hot harde vonnis omdat uit niets ook bleek iliit herkeuring kon en zou toegestaan Tal plaats geronden De bewoners Tan een huis ie de KenausCraat wareu de stad uit en foor du ruiten stonil een brieQe afwezig Plotseling hooren tot hunne verbazing op Zondagavond de buren gerucht in het onberfroonde buis Men denkt aan inbrekers lendt naar oen oom van deu bewoner die den sleutel had roept politie en tracht in het huis binnen te dringen Dat ging evenwel niet gemakkelijk De sleutel werkte wel maar de grendel was op de deur geschoven en een in allerijl gehaalde smid kon er evenmin in slagen der politie toegang te verschaffen Wat nu gedaan Goede raad was duur Men besloot ovor du schutting te klimmen en van achter in het huis te dringen Met een sabel werd een ruit ingeslagen en welhaast was meu binnen de woning en juichte men reeds bg de gedachte aan een goede vangst Dan wie versoh nt daar Het is de heer des huizes zelf die om des Maandags vroeg up zijn kantoor te Amsterdam te kunnen zijn van buiten naar Haarlem is gekomen om in zijn eigen huis te overnachten Het gestommel dat de buren aan een inbreker baddert gewetun was door hem veroorzaakt Zoo eindigde deze inbrekershistorie die velen der aanwezigen hartklopping bezorgde met een hartelijk algemeen gelach De politie trok sf en de heer des huizes ging weer naar bed Voor een rechter in Lonilen werd dezer dagen eeae vrouw gebracht die reeds 249 malen was veroordeeld wegens openbare dronkenschap Dit zou de 260ste maal worden want op den dag dat zij de gevangenis waarin zij zes weken was geweest had verlaten was zij alweer in ykenuelijkeu staat op straat gevonden In do gevangenis pastte zij altijd voorbeeldig op en tot hare verontschuldiging deelde zij deu rechter mede dal zij wegons het langdurige schrale dieet iets had gedronken ten einde wat op te leven maar dat de drank haar had bevangen nu zij dien in zoo langen tijd en met weinig sevulde mag had gebruikt De rechter stelde zijne uitspraak tot den volgenden dag uit Toen kwam een philanthroop die verklaarde voor de oude vrouw te willen zorgen en de rechter liet haar gaan Droogmaking der Zuiderzee Oe heer J de Vries buitengewoon opzichter bij het kanaal Amsterdam Merwede schrijft het volgende in de Ingenmir Met belangstelling en spanning is zeker door velen doch vooral door bet grnote getal belangheb benden bij de groote werken in ons Vaderland het streven en werken AoxZuiderzee Vureenigiruj aio N u dat streven en werken in tal vau belangrijke onderzoekingen nota s en beschouwingen een vasten vorm heeft verkrozen on aan het hocfd van het Departement van Waterstaat Handel en Nijverheid de ingenieur staat die nan dat slles dien vorm heeft gegeven zou uu de tijd niet gekomen zijn dat de vele honderden direct belanghebbenden van de ingenieurs de opzichters de nijvereu en handelaars af tot de werklieden too door een adresbeweging aan de Hooge Roguering en du beide Kamers der tilaten Geoeraal aandrongen om dit grootsche werk waarmee het bestaan en do welvaart van die alten en nog velen meer ten nauwste verbonden ziju door de spoedige indiening en goedkeuring van een wetsontwerp tot een begin van uitvoering te brengen De waarschuwing van profeetor Telders in zijn redevoering dat binnen wikele jaren wauneer de der golven verloren de klokken de bruidsklokken het luiden der mariag bell de droeve klanken der rozenklok waarvan de rozen verwelkt waren Zij zag ook Norton aan Z n breede gestalte kwam uit tegen den helderen hemel naast de silhouet van kolonel Dickson recht als een koppestaak Eichanl rookte een sigaar en Montgomery hield hem gezelschap Toen de sigaar opgerookt was zocht Norton zijn gasten weer op Eva gaf hem een glaasje kummel terwijl dokter Fargeas met zijn lange witte baren zijn gladde kin en adelaarsprotirl een zilveren kelkje aan de lippen bracht en aan Norton verklaarde dat hij ondanks zijn afkeer van sterke dranken dezen cognac heerlijk vond In allen geval is hij beroemd zeide Norton In Noord en Zuid Amerika i Norton s cognac bekend voegde Montgomery erbij Overigens beste dokter is hij uit Frankrijk afkomstig sprak Norton Dit mogu u geruststellen Cognac heeft nooit itti beters voortgebracht Ik beb ze van een schoepskapitein gekocht die van ziju geheel fortuin slechts een vat van dezen cognac had overgehoudt n waarvan hij geen afstand wilde doen Mis cliinn wilde hij zich erin verdrinken als Clarence in de malvezij Ik heb ze hem tegen goud betaald Hij heeft opineuw zijn geluk beproefd Het is hein tegeugeloopeii en de domkop heeft zich voor bet hoofd geschoten in plaats van opnieuw te beginnen en do kans te dwingen om te keeren wat niet iilüSjd nu onderbanden vsixA groote werken voltooid zyn er geen honderden maar duizenden werkloozen in alle rangen en standen der maatschappg zullen komen is niet overdreven Wal moet er van die allen worden Van de ambtenaren hoo en laag die door jarenlange uitvoering van groote werken een schat vau keunis en ervaring verwierven en zich in de gelegenheid gesteld zagen daardoor in het onderhoud van zich en de hunuea te voorzien van al de kooplie leu handelaars fabrikanten en aannemers die door hun leveringen fabrikaten en uitvoeringen voor zichzelven en talloozB werklieden het brood verdienen Daarby nog in aanmerking uetsende dat in ons land groote kapitalen aan hulpmaterieel voor de uitvoering van dergelijke werken zijn vastgelegd welker waarde bij gebrek aan werk tot de waarde van afbraak wordt teruggebracht Zonder m in staatkunde of staathuishoudkuudig besohouwiogeii te verdiepen die ik gaarne aan meerbevoegden overlaat komt het mij voor dat het tot stand brengen van dit grootsche werk minstens evenveel misschien zelfs meur zal te gemoet komen aan de bevrediging van de maatschappelijke nooden vau ons volk dan de oplossing van de kiesrechtquaestie e a Ik hoop dat na de eerste schrede van Minister Pierson Minisur Lely do tweede zal zetten om met tlii wetsontwerp op pructische wijze voor een gedeelte in dtze uoodjn te trachten voorziening te vinden Het ziju goede Vrienden dee volks die het nuttigen arbeid en eeu eerlek verdiend stu k brood bezorgen Mocht de overweging van het bovenstaande waarvan du waarheid naar ik veronderstel door niemand betwist zal worden invloedrijker peisoneu dan schrijver dezes bewegen eeu adres als door mij bedoeld wordt op het getouw te zetten dan zal do steun van allen naar ik zeker vertroutv hun niet ontbreken De Alliance Israliéie UniversoUe heeft besloten aan de wereldtentooitstelliog ie Chicago deel te nemen Zij zal daarvoor beschikbaar stellen werkstukkeu uit hare scholen photograheen barer schoolgebouwen producten der laudbouwscnool te Jaffa en van het technische instituut te Jeruzalem Ook aan historische documeuteu zal het met outbroken die bestemd zgn het doel de workzaamheid en de verkregen resultaten van genoemde instelling te toouen ÜB velddag van het Leger des Heils Donderdag onder Vogelenzang gehouden word door een tien duizend personeu bggowooGd Op bet terrein wemelde het van vaandels eu banieren en gruot was de geestdrift toen genoraal Booth verscheen die door een stoet van misschien wel twee duizend heilsoldaten van het station was afgehaald Op de estrade gekomen uiekl hij eeue toespraak waarin hij de geschiedenis van het Leger dos Heiia schetste Op eouo andere estrade werd door mevrouw Oliphant Schoch eene bijeenkomst geleid die verscheidene malen hare toespraak met zang afwisselde Uo gouoraal bevestigde eenigo officieren soldaten en matrozen vau het Leger Laatstbudoelden zullen met een scheepje naar Friesland eu Groningen zich begeven om daar werkzaam te zijn Onder de aanwezigen waren ook dakloozen uit gemakkelijk maar nooit onmqgeigk is Ik heb er soms berouw over dat ik hem zgo alcohol heb afkocht Hij had zich er mee kunnen dronken driffken dat zou hem getroost hebhen en misschien leiifde hij nog Dat hangt er van af zeide dokter Fargeas De neiging tot zelfmoord staat soms volstrekt niet in verband met zedelijk lijden Het is een kwestie van erfelijkheid Ook daar speelt het atavisme een rol Kichard Norton stond met zijn glaasje cognac in de hand eu klopte zacht den dokter op den schouder O die dokters die duivelsche dokters overal moeten zij do fataliteit bij te pas brengen I Noodzakelijk De theorie der erfelijkheid heeft in onzen tijd het noodlot der ouden vervangen Ea dus is de zelfmoord i en kwestie van noodlot Van esn noodlotligen aanleg Ja Zeer dikwijls i Gij gelooft dus niet aan onverdragelijk lijdon dat men van zich werpt als en last die ons te zwaar is Miju boste mijnheer Norton antwoordde dokter Fargeas ilf geloof slechts aan ilrie onverrirngelijke dingen Ellende Ziekte eu Dood En toch loeft de menechheid slecli is om ze te loeren vordrsgen zonder zelfmoord tfe begaan Drommeln als men zich zou dooden om alles wat ons kwelt of leed floet zou do wereld spoedig ledig ziju Dus gij vindt het leven heerlijk Norton scheen dokter Fargeas een of ander pessimistische uitspraak te willen ontlokken Rotterdam eu Amsterdam die zich zeer gelukkig verklaarden in hun nieuwen toestand eu de kapiteins Wesseling eu Laurier welke aan het hoofd van de instellingen voor dakloozen in genoemde steden staan hoog roemden Bij herhaling werd gebeden en gezongen en voerde ook mevrouw Oliphnnt het woord alsmede verschillende anilere dames De samenkomst kenmerkte zich door grooten ernst ook b hen die niet tot het Leger dos Heils behoorden Zy maakte een diepen indruk on geen zweem van wanorde was te bespeuren Ongeveer acht dagen geleden stortte signor Martiuolli een jong Italiaan uit de buurt vau Livorno van de rots fe Monte Carlo in zee Het vreesolijk verminkte lijk werd spoedig gevonden De doodo had niet het geringste stuk van waarde meer bij zich Zijn broeder die uit Livorno was overgekomen kwam te weten dat de ongelukkige binn n vier en tnintig uur aan de speeltafel 60 000 lire verloren had maar kon zicb niet In Mexico liet dezer dagen een kwakzalver bij bekkenslag hekend maken dat hij oen middel bezat om oude dames weder jong te maken Ondanks den boogen prg dien hij voor de kuur eischte hadden tal van meer bedaagde juffrouwen in de met kabalistisohe teokens versierde zaal van den ouderdoinsdokter plaats genomen Hij lie allen oonige poeders slikken eu zeide dat hij daarna de nieuwe ouderdom zyoer patiënten zou opschrijven Hij zou met de oudste beginnen en vroeg aan een der dames haar ouderdom Zes en dertig jaar luidde het antwoord De volgenden werden steeds jonger en de laatste was eindelijk 20 jaar Dames aldus eindigde de kwakzalver ik kan tot mijn genoegen constateeren dat de kuur bij u allen gelukt is Bij bet binnentreden was de jongste uwer naar gissing reeds 10 jaar ouder dan de thans als hoogste door u opgeKeven oudertlom U zult mij wol toegeven dat eene vrouw van 38 jaar nog niet oud jfonoemd kan worden Verzoeke om gunst en recommandatie Een merikaan8cbe Blauwbaard Lawson genaamd zal eerstdaags te Zacateeas in Mexico terechtstaan wegens het overtreden van een ouce wet rolgent Nu ja volmaakt vind ik baar niet antwoordde de dokter Maar de dood die er een eind aan maakt is tachtig maal van de honderd akeliger dan het lijden dat voorafgaat en dan verkies ik na beiden bestudeerd te hebben het leven hoe onaangenaam het soms ook is boven die heeriijke verlossing waarin geen verandering meer is te brengen Dus miju waarde Norton als gij soms verdriet hebt denk dan aan geen zelfmoord laat dien over aan domkoppen zuoals uw cogijHC koopman Maar gij behot ft voor zoo iets niet baiig te zijn 1 Gij zijt een gelukkig man O zeide de Amerikaan ik ben gewoon met bet noodlot te strgden I Met een soort van uitdagenden mannelijken hoogmoed zag hij zijn vrienden aan die den cognac van den kapitein proüflon Toen zoido hij met al den trots van een self raade man zonder de minste pnrvenu s verwaandheid Ik zou evengoed kunnen leven van niets als met mijn tegenwoordige uitgaven eu op mijn woord ik heb slechts voor anderen behoefte aan de millioenen dollars die het lot mij geschonken heeft Het ongeloovig gemompel vau Montgomery en de hoofsche togonspraak van kolonel Dickson werden weldra afgobrokoii door den uitroep van den dokter 0 het lot het lot En uw werk dan beste mijnheer Norton en uw bekwaamheid en uw geduld Wordt venoUjd worden In geen der bepalingen voor dit examen wordt daarvan gerept waaruit een verstandig man moet besluiten er bestaat iu deie geen herkeuring Wat gebeurt uu dit jaar Eenigo stoutmoedigeu kloppen bij den minister van Oorlog om herkeuring aan en die herkeuring wordt toegestaan eu van die eerst afgekeurde aspiranten vijf volgons somraigon zes worden vier goedgekeurd en tot het mondeling examen toegelaten met het gevolg dat oen paar van hen worden geplaatst Vreemd dat de commissie nu goedkeurt wien zy voor een veertien dagen ofkeurde maar wellicht te verklaren en te verdedigen als men als de gegevens dezer zaak heeft Jammer voor de adspiranten die nu op de ranglyst zoo ver achteruit geschoven werden dat zij niet meer voor pkatsing in aanmerking kwamen En hier komt het op aan Onbillijk tegenover die ouders of voogden dor afgekeurde aspiriiiiten die omdat de bepalingen voor t examen geen herkeuring kennen zich iu de afkeuring Koschikt hebben t Is een premie voor de stoutmoedigheid die of or termen zijn of niet toch maar bij den minister aanklopt t Is iets soheefs dat de minister ols een man die rechtdoor zeo wil mout wegnemen door nog gelegenheid te geven aan de andere gekeurden om eveneens herkeuriut en examen te vragen En dio afgekeurdon kunnen dat nu gorust vragen wijl er lilijkbaar termen voor herkeuring bestaan eu op t verstrijken van den termon kan raon zich niet beroepen wijl natuurlijk in du examonbopalingen van geen termijn gesproken kan zijn Evenmin kan men zich er op beroepen dat de beschikbare plaatsen bezet zijn waar plaats is voor 64 of 5 is 0 k plaats voor 60 a 65 En de ministor mag niet te veel moeilijkheden maken om het scheeve van oen daad weg te nemen waartoe hij natuurlijk e enals in meer kleine dingen op advies van een ondergeschikte besloten heeft maar waarvoor hij tooh verantwoordelijk is Buiteoiandsch Overzicht Ondanks do bewering van verschillende Fransche dagbladen verzekert Dalziel uit Brussel dat do Fransche regeoring nog niet besloten heeft afwijzend te antwoorden op het voorstel van den Congo staal om het aanhangig geschil aan eeue scheidsrechterlijke uitspraak te ondertverpen Toen Gladstone Douderdog kot parlementsgebouw binnenkwam brachten do liberalen hem eene ovatie Do Ieren stonden op eu wuifden onder luid gejuich met hunne hoedon Buiten voor het gebouw stoud eene dichte menigte die ook Wiliiym Harcourt on sir Algernon West toejuichte Do lory ministers Balfour en Goschen Herden uitgefloten Du Engülscbe Kamer wordt eerst geopend wanneer zij behoorlijk geconstitueerd ie d w z do geloofsbrieven onderzocht ile eeden afgolegd de voorzitter gekozei eerst daarna heeft de plechtige opening plaats met een troonrede al of niet voorgelezen ioor H M lie Koningin Eergisteren kwamen de leden dus om zoo te zeggen voorloopig bijeen en ging men over tol de verkiezing van een president Zelden tvordt daarvan in het Lagerhuis O u partgzaak gemaakt Er zijn veel Kamers waar do presidonlsverkiezing aa eerste krachtsmeling is der partijen en de verkiezing van den nietmiuistorieelen candidaat wordt beschouwd als eeu motie van wantroutveu Daar is ook wel eenige grond voor Een president kan dikivijls veel invloeil uitoefenen al ware t alleen door do bijeenroeping der Kamer te buspoedigen of te vertragen floor hot aan do orde stellen van ontwerpen of moties op geschikte of ongeschikte oogonblikken door de leiding van de vergaderingen enz In Engeland heeft men zich echter aan zulke bezwaren nooit gestoord waarschijnlijk omdat men bij het bewustzijn van kracht dat aan de natie eigen is van gevoelen is dat als do president van zijn macht een ongewensoht gebruik maakt meu er zelf bij is om dit te verbinderen In hot Lagerhuis is altijd de hoofdvraag is de man geschikt voor president eu indien ilit hel geval is wordt hij in den regel herbenoemd onverschillig tot welke parlij hij behoort In het Lagerhuis is ook een lastige betrekkiug lostiger naor t schijnt don olders Zoo houdt hel I Lagerhuis dikwijls iiachtzittiiigen zoodnt hot morgenlicht de heereu nog ijverig vindt voor s lands belangen of hnn moties Het spreekt vanzelf dat de hooren afgevaardigden dan in slaap vallen Soms I is bijna do heele vergadering in den roes De afgevaardigden kunnen echter op beurten een dutje doe i en elkander wekken maar de presidont raoi t aliijd roaar wakker zijn Eon n ander maakt dat het Lagerhuis niet zelden presidenten heeft die 1 zoo dikwijls herbenoemd zijn d it zij iu den diens vergrijsd ziju en alleeo de dood en ouilerdomszwakta hun herkiezing onmogelijk maakt De tegenwoordige president Peel is nog niet lang in de betrekking maar hg heeft in de vorige zitting zooveel bewgzon van geschiktheid gegeven voor do moeilijke taak dat hg algemeen beviel Men behoeft t dan ook niet nis een daad van groote politieke verdraagzaamheid Gladstone aan te rekenen dat hij geen bezwaar maakte tegen de herbenoeming van Peel ol was deze Unionist wat zijn politiek geloof betreft Het iou veeleer zonderling geweest zijn wonnoor de groote oude mon mot het gebruik gebroken had Maandag volgt nu de plechtige opening met een troonrede eeu stuk waar niemand nioutvsgierig naar is tenzij om eens te zien hoeveel gevatheici Salisbury aan den dag zal leggen Zij die reikhalzend uitzien naar het premierschap van Gladstone venvucblon reeds Dinsdag slamming ovor hol amendement van don grooten ouden man maur traarechijnlgk is t dat de stemming daarover Donderdag zal plaats hebbeu Dinsdag zou zgn alsof Salisbury moest worden weggejaagd on daarvoor heeft deze Gladstone en do zijnen bij do tooneelsverwisseling te fatsoenlijk behandeld Dt Fransche regeering heeft besloten een eskader uaar Genua te zenden om koning Humbert te begroeten Dit tegonbezook heeft meer beteekenis dan dat hetwelk do3r de vloot afdeelingen van andere mogendheden gebracht tvordt De admiraal Kieucier die aan I het hoofd van hot eskader staal zal voor deze geleI gonheid bekleed worden met de tvaardighoid van buitengewoon gezant en zal een persoonlijk schrijven van president Carnol uan koning Humbert overbrengen Dezelfde vormen weiden in acht genomen toen eenigen tijd geleden het italiaansche eskader te Toulon een bi3zook bracht Burgeriyke Stand GiSBOREN 4 Aug Anna ouders C Twigt en P M Verblaauw Weintje ouders A Kwinkelenberg en J Buijteloar o Emmerentie Elizabeth ouders J J Dugin en J Hortensius Alida ouders J E Agton en C C de Korte Maria Adriana ouders W B Streoflaiyl en C H M van Lierop Dirk ouders D de Jong en A P Huijsman OVERLEDEN 4 Aug G T Meijors 86 j T C Treure 2 m 6 A M Goodharl 6 w ONDERTROUW 5 Aug M Boot 47 j en M van der Sleet 47 j N H van der Wouden 22 j en 6 Wallhiu 20 j C P de Waal 21 j en N Boot 21 j J Engel bregt 29 j en R C Botterop 20 j H de Gruijl 25 j en G Verhoek 24 j H Zandijk 33 j eu A C Bakker 27 j T J van Goeleii te Schoonhoven 24 j en A Spieringshoek 18 j ADVERTENTIËN Firma J VVFXTER Magazijn van Wmm OlERfiOEöEREN WOLLËiV en imiW gezondheids Gorsetteo vraagt met 1 November EENE DIEUSTBODE Een AMBTENAAR vraagt met 1 Sept te Gouda KOSTHUIS met vrije KAMER Opgaaf van voorwaarden te zenden aan den Heer E BOVEN te Noordbroek tGron EWKFkwAÜTiÏT Bessensap tot 15 Augustus is de prijs 16 cent per flesch a coatant bg J BUEEBAAUT Lz en J J 7 d SAITDEF