Goudsche Courant, maandag 8 augustus 1892

EERSTE GOLDSCHË 0NBEBLIN6E SLAS TEEmBINO UMTSGHiFFU Dinsdag 9 Augustus 4906 180S GOUDSGHE COURANT JSieuwH en Adrertentieblad voor Gouda en Omstreken E E TT ISTI B evestig d te GOUDA opg ericht den 12 Dec 1882 verzekert tegen ZEER LAGE gestelde Premiën alle Schade aan SFIEQEL en andere kostbare EUITElt Directeur H W M STEEVEN8 Hoogstraat A 114 Commissarissen M J OOSTERLING Th SCHMIDT en C G van dkr POST Agent voor Gouda G BeLoNJE Lange Tiendeweg D 28 Oe inzending van advertentlön kan geschieden tot een nor des namiddags van den dag der uitgave sciiiifi m 11 sr ITieuwerkerk a d IJssel De Notarissen van WIJNGAARDEN NOLEN reaideerende te Rotterdam als lasthebbende van bun principaal zyn van meening op WOENSDAGEN 10 en 17 AUGUSTUS 1892 telkens des Toormiddags ten 11 ure ten ko£Behuize van den Heer J Oumjk te A ieuwerkerk aid IJteet nabg het Station Opbod Verhooging en Afslag PUBLIEK TER VERKOOP aan te bieden in 2 perceelen en in massa Twee perceelen en Watering gelegen te Nieuwerkerk a d IJssel Strekkende van s Gravemoeg Zuul op tot de middelwatering kadastraal bekend Sectie C No 309 311 312 313 en 314 Samen groot 3 hectaren 51 aren 10 centiaren Belend de beeren C Berkouwer A C Piukse en M Moons In huur bp den heer P KOOLMEES Jz te Nieuwerkerk aid IJssel tot 1 JANUARI 1895 voor ƒ 315 per jaar Grondlasten over 1892 ƒ 13 7C Schielandspenninggeld over 1892 ƒ 5 61 i Polderlasten over 1891 ƒ 3 51 Nadere inlichtingen te bekomen ten kantore van voornoemde Notarissen aan de Znidblaak te Rotterdam miMffliüWi Bessen Genever I BIJ M J DE GEAAF I Hooge Gouwe j en voordeehgste adres voor Wijn Likeur Bier en Gedistilleerd is bij J F HEttiyiA diZn Tlendew Specialiteit m Advocaat a la vanille a 1 20 per Flesch IrasöHÊMËT MARKT A 68 GOUDA Specialiteit in Heereo Mode eii port Artikeleo Groote keuze in Engelsche en Schotsche Stoffen Abonnement fl 95 ptr jaar Het eerste jaar een COSTÜUM twee PANTALONS en een DEMl SAISON Het tweede jaar een COSTÜUM twee PANTALONS en een WINTEIUAS Men behoudt de Kleedingstukken en betaalt per kwartaal vooruit Wenscht men het eerste jaar de WINTERJAS en het tweede jaar DEMI SAISON dan betaalt men fl 100 het eerste jaar en het tweede jaar 90 Gulden Stalen worden aan huis bezorgd NatuurwoUen Ondergoederen Systeem Prof JAEGER W P JAULÜS Marchand Tailleur Markt A 68 Gouda CACAO KROOTES stand itlaatu Or note Marht Zondagf 7 Augpuslus lARIE ANTOINETTE Beroemd drama in 3 tjjdvakkea of 9 tafereelen Maandag 8 Aupstus Aanvang S uur Pbhzkn ƒ 1 25 ƒ 1 0 75 ü 40 10 Abonnementskaarten 10 Sdiedamsche Wafelbakkerij De Ondergeteekende maakt de Bargers van Goitda bekend dat hg met zgne NETTE INGERICHTE WAFeiKRAAM is geplaatst over Mejufvr de Wbd W C van dee LINDEN Hopende door een nette en goede bediening en de WAFELS met zuivere Delft se he Boter gebakken in de gunst van de Goud sche Burgerij mogen deelen Uwe Dienstw Dienaar N B Bestellingen worden zoo spoedig mogelijk aan huis bezorgd Gouda Snelpersdruk van A Brinkman Zoon Onovertroffen KWALITE T I van Alom verkrygbaar in bussen 1 60 ƒ 0 86 en 0 46 Fatriek te Westzaa n Opgericht 1825 PDIKE OUDE S JHIEDAMMEB GEKEVEE Merk NIGHTCAP Verkrij baar bij M PE ETERS Jz N B AU bewijs vnn eobtheid is ciiohet en kurk ateods voorzien van den nanm der Firma P HOPPE van welken aard ook en tanden bol of aangestoken worden oogenblikkeljjk en voortdurend genezen door het gebruik van het beroemde Extract van Prof LEFRIES Prjjs per flacon 35 Cents S Likdoorns Eeltknobbels etc vinden radikale genezing b het gebruik van Prof LEFRIES tinctanr Attesten aanwezig Prjjs per flacon 60 Cents met penseel Hoofdagent H SELLE A negang 42 oar Depóthouder X A de VLETTER Markt 97 naast het Hotel on ZALM Alom te bekomen SE mmt MEN of de beschrijving der beroemde geschilderde Kerkglazen van de Groote of St Janskerk te Ter Goude benevens de geschiedenis der St Janskerk der Glazen der cartonteekeningen enz waarbjj is toegevoegd een afzonderljjk levensbericht der beroemde Glasschilders de Gebroeders Dirk en Wouter trabetli DODE OHRISTIAAN KRAMM Prijs eo Cents A BRINKMAN De uitgave dezer Courant geschiedt dagelp met uitzondering van Zon en Feestd en De prgs per drie maanden ia 1 25 tranco per post i 1 70 Alzoaderlöke Nommerg VIJF ENTÏ iN GOUDA 8 Augustus 1892 De lo luitenant der infanterie P W Bosboom wordt van 1 October tot ultimo Januari gedetacheerd by bet Ie regiment veating artillerie te Utrecht Zaterdas werd ons in de schouwburg tent van de gebr V liier do Inkwartiering Icn gehoore gegeven Het bl JBpel beviel ons zeer Ten eerste was het stuk veel minder onbednldeDd dan vde jonzste Luitenant ten tweede was er veel meer zorg besteed aan du verdeoling der rollen dan Vrijdagavond het geval was want er speelden moer goede acteurs mee zoodat zy die Vrijdag halve hoofdrollen vervulden nu geluikig alleen maar in aanraorkiug kwamen voor oppasser of keukonmoid Zoor goed ja soms meesleepend was het spel van Mej Cohen ais driftige coquette Hongaarsche schoone Hare taak was niet bijzonder gemakkelijk maar zij vervulde die naar dm eisch Na haar noemen wy den heer Is van Lier een uiterst geaffecteerd sprekend luitenant we zouden bijna e gen lieutenant wiens spel uiterst vermakelijk was Verder droegen veel bij tot hot welslagen der comedie de beide heoren Bigot terwijl do heer van Sprinkbuysen in deze rol veel beier op zijne plaats dan in tgne rol van Vrijdag veel atof tot lachen gaf De beuren Ohrispijn en Lageman en mevrouw Albrecht niet te vergeten vorrnlden hunne taak naar behooren Hierna stappen wij af van de spelers We kunnen met genoegen vermelden dat de humor van het stuk door het over t algemeen goede spel tot zyn recht kwam hun die Zaterdag avond den schouwburg ógzochten werkelijk eenig kunstgenot deed smaken W zouden met vreugde zien dat de directie meer FEViLLETOIM m het ïrarnch UI 16 rKn het geluk voegde do Amerikaan erbg O zeker het geluk ook I Men moet hier op de wereld niet zoo irotsch op zijn welslagen zijn on als men erkent wat de waarheid is dat het geluk het grootste aandeel in de meeste overwinningen heeft dan maakt ons dat meodoogend voor de armen en toegevend voor de overwonnenen Ik heb zoo voel brave lieden gekend die hun geheele leven hard werkten om te komen waartoe tot niets of zonder ataviame beste dokter zonder erfelijkheid wat gi er ook van raoogt vertellen tot rolfmojrd zooals die kapitein Ja ik heb hard gewerkt I Zeker Ik geloof vaat dat ik van dien tijd nog eult in de handen heb Ik schaam mij er niet voor Ais ik bedenk kijk en tegen den schoorsteen geleund de oogen half dicht alsof een aangename herinnering hom streelde liot hij het verledono voor zich oprijzen vandaag is hot juist op den dag af van morgOT toen ik mijn correspondentie afmaakte her dergelijke meer degelijke stukken op de planken bracht Waron wij zeker van de vervulling van dezen neusch zoo zouden wij ontw atadgenooten een bezoek aan de schouwburg teitt ti n zeersie aanraden Voor de vurbreeding v n doe spoorweg by bet station Gouda ten behoeve van het medegebruik door de Hollandsche IJzeren Spoorweg Maatschappij zijn dezer dagen eenige treinen zand gestort op den spoorwegborm in de riohtiag naar de brug over do Gouwe De slappe grond te dier plaatse is oorzaak geweest dat nagenoeg al dat zand in den grond verzonken is met hot gevolg dat do bermsloot over eene niet onbeduidende lengte erstopt is geworden Van de goedkoop reisgelegenheid des Zondags om voor verminderd tarief naar den Haag te gaan mankten gisteren 219 personen gebruik Zondag middag is te Haastrecht uit den IJssel het lyk opgehaald van M T 8 arbeider aldaar De heer S J L Redoker te Schoonhoven slaagde oor de acte Fransch lager onderwijs Ds J G Bruining te Schoonhoven heeft het beroep naar Leerdam aangenomen Bij de herstemming voor een lid van deu gemeenteraad te Woerden vacature A Lijsen op Dinsdag I I zijn uitgebracht 326 stemmen van welke 6 in blanco Gekozen is do heer Mr F J Swaving met 195 stemmen Do heer Fr Vermeulen bekwam 124 stemmen Hot Soc Weekbl deelt thans mede dat mr A innerde ik mij den datum dertig jaar geledon dat ik Richard Norton een schuit op den Hudson bestuurde en myn goeden braven vader hielp houthakken Ja als ik daaraan ilenk al heb ik later ook nog zoo hard gewerkt dan zult gij mij nog niet beletten om te zoggen dat hot geluk mij meegoloopen is want ik heb ray een fortuin verworoD en tevens do lieve vrouw voor wie ik dat fortuin zou veil hebben Hq zeide dit met vaste stem terwijl zijn oogen Sylvia zochten die zwijgend met oen glimlach van oprechte dankbaarheid luisterde Mijnheer Norton zoide Liliano lachend pas op Men moet n oii zoo luid over zijn geluk spreken Norton zag haar eenigszina ongerust aan Ik weet het Dat ia het noodlot tarten Maar ik betaal reeds schatting Zoudt gij denken dat ik als de gezondheid vaa mevrouw Norton hot niet eischto ooit New York voor Parqs verlaten had Ja zeido Kiohard lachend tot Fargeas ja hot is uw schuld dat ik hier ben vMijn schuld vroeg de geleerde Ja uw schuld Ik heb u voorgesteld om naar NowYork te komen opdat gij hot orakel der zenuwkwalen zelf movronw Norton zoudt kunnen behandelen En ik heb geweigerd sprak l argeas Ik bood u genoeg aan Zooveel ge maar ivildet Een genezing bij opbod Maar antwoordde de doltter zeer eenvoudig ik had te Parijs mijn geheele ADVERTENTIEN worden geplaatit van 1 5 regels 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Bovendien worden alle Advertentiën gratii opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschgnt Kordijk de redactie van dat weekblad zal nederloggen en door mr M W F Treub zal worden opgevolgd Tot 1 October blijft mr B H Pekelharing te Delft de redactie waarnemen De wedloopen welke 12 en 13 Augustus te Clingendaal zullen orden gehouden zullen bijgewoond worden door HH MM do Koninginnen Volgens het Baaijache Dagtlai zegt de Haagsche correspondent der Ziitph Cl zullen vele Hagenaars met het oog op de vermogensbelasting ƒ 1 por mille op hunne uitgaven vaa weelde gaan bezuinigen Dat zal dan zeker later komen want die tegenwoordig Scheveningen bezoekt krijgt niet den indruk dat daarmede reeds begonnen is Telkens vraagt men zich af hoe is het mogelijk dat erioovelen in de resldente wonen die dagelijks zooveel verteren kunnen Als het doen vau weelde uitgaven een teekea is van gegoedhoid zal de vermogensbelasting hier wel veel moeten opbrengen Naar men meldt hoeft de Ferem Deutaclur Kiten bahiVermallungen beslist dat ingeval de Nederlandsche spoorwogbesturen deel uitmakende van den Pereia met toestemming der Noderlandscho regeering er toe mochten overgaan don Midden Europeeschen in plaats van den Greenwich tijd op de lijnen onder hun beheer in to voeren daartegen door den Ferei geen bezwaar m8akt zou worden Naar men uit Loosdrecht schrgft is op het Mer wedekanaal nog een treurig ongeval gebeurd Uit waardigheid werd van de wal een doodo rat geworpen naar oea bootje waarin Zfven personen waren gezeten Het zevental ontweek den rat door allen naar één zijde te vluchten doch daardoor kantelde hospitaal vol arme drommels die mij niets aanboden In zulke gevallen begrgpt go dat men niet aarzelt De dokter is geen Amerikaan Auiatcrde Beruière tol miss Eva die langs hem ging De mooie Amerikaansche boog Maar hij is waard er een te zijn antwoordde zij En Bernière lieet zich op de lippen terwijl de schoone Arabella met haar aardig Yankee accent tot hem zeide Hoor dat stuk eens vicomte Het klinkt nog mooier als ik het op do violoncel speel En bovendien s ing Fargeas voort wat het beste was voor uw lieve zieke die reeds veel heter is neen neen mevrouw sij zijt niet oeirfs moer interessant dat was veratrooiiug een reis verandering van lucht de aarde is groot En negen mial van de tien taat het beste recept op een apoorwegbiljet Het is toch een prachtige uitvinding I Ala de zieken op reia genezen dan heefl de dokter er do eer vau Worden zij niet beter hij draagt geen verantwoording Hij is zoo er weg Toen sprak Norton heb ik een gedeelte mijner schilderijen hierheen doen brengen in ile rue Kernbrandt heb ik do kamer vati mevrouw Norton zoo laten inrichten dat zü meonen kan no steeds in NewY ork thuis in ons