Goudsche Courant, dinsdag 9 augustus 1892

het vaartuig en allen vieleu in het water Zes der drenkelingen werden gered doch de zevende een twee en twintigjarig meisje uit Loenen werd levenloos opgehaald In het jaarverslag van de Kamer van koophandel te Rotterdam over 1S91 lezen wy Wat de algemeene handelsbeweging gedurende het fgeloopen jaar betreft hebben w j gelukkig geen aanleiding tot klagen Kotterdam bleef zich handhaven op het standpunt in de laatste jaren ingenomen en wanneer wij de toename van den tonneniohoud der hier iogeklaagde zeeschepen zien te zamen met de toename van het aantal binnen vaartuigen en van de Hijnvaart dan mag onze conclusie gunstig zijn Al is het natuurlijk dat wanneer zooals bij ons gedurende eenige jaren eene verbazende vermeerdering Tan het scheepvaartverkeer heeft plaats gevonden eenmaal een standpunt wordt bereikt dat die toename niet zoo scel meer gaat wanneer men nagaat de cijfers die w j gelijk gewooulgk ouder deze rubriek zullen geven dan zal men zien dat bleef het aantal ingeklaarde schepen in de laatste twee jareu ongeveer stationnair de tonnenmaat en ook het handelsverkeer voortdurend zijn toegenomen Onder anderen is het aantal tonnen goederen die van hier per Rijn chip naar Duitscbland gingen daarvoor een faktor die niet kan bedriegen lu het jaarverslag der ffNederlandsche Algemeene Maatschappij van Levensverzekering Coitcordia te Kotterdam wordt medegedeeld dat die maatschappij over 1891 uitdeelt 4 pCt zij had afgesloten 4677 contracten Dooreen was dus elk contract voor een kapitaal uit te keeren bij overlijden van 80 Het is dus eene maatschappij die bij de mingegoeden hare cliénteele zoekt waarvan de meesten niet in taat zijn de soliditeit te beoordeelen De hier M Mees te Kotterdam heeft nu oodercocht hoe het met do soliditeit dezer maatschappij gesteld is en hij schrijft daaromtrent aan de N R Ct De balans van 1891 is nog niet bekend gemaakt die van 1890 vindt men bij Van Nierop en Baak 1891 pag 222 l Volgens die balans nas het kapitaal nominaal 231 000 waarop gestort ƒ 51 000 Eeservo 7 732 61 Crediteuren etc 1 5 7 7 Uitdeeling aan aandeelhouders 1 680 ƒ 61 990 3 De baten bestonden uit Debiteuren agenten kassa ƒ 16 359 13 Oprichtingskost ƒ 32 725 15 Onkosten reserve 7 608 93 40 334 08 Meubelen 2 141 60 Materieel en archief 3 155 55 45 631 23 ƒ 61 990 36 ffln hat jaar wijst de winst en verliesrekeaio aan dat aan premien ontvangen was ƒ 9 660 maar dat daarvan slechts op de reserverekeoicg gebracht as ƒ 3S66 Het restant was gebruikt voor uitkeeriagen provisiên salarissen etc en voor ƒ 1680 voor uitdeeling Daar reken ik op zeide dokter Fargeas En mevrouw Norton heeft mijn vooischriften niet beschaamd Geen zenuwen meer wel In het geheel niet meer antwoordde Sylvia die zich tot glimlachen dwong O die zenuwen die zenuwen I voegde mevrouw Montgomery er lachend bij Een vrouw gebruikt ze als haar waaier wanneer zij ze noodig hoeft Zouden zenuwen wezenlijk bestaan Toen Norton over zijn schilderijen sprak was de dikke Offenburger met schitterende oogen dichter bijgekomen alsof hij een zak met gek hoorde tellen Als verzamelaar van kunstvoorwerpen wist hij dat Nortons galerij beroemd was Drommels waarde heer Norton uwe schilderijen zeidet gij hebt gy die naar Frankrijk laten vervoeren Die mevrouw Norton mooi vindt ja Mijn Rousseau s mijn Jules Dupré s En vervolgde de bankier hebt ge tenminste de voorzorg genomen om ze te doen verzekeren O dat is de stelreuel van ieder goed Vmerikaan zeide Norton De Yankees zijn stoutmoedig maar zeer voorzichtig Mgn schilderijen zegt gij zijn eeii fortuin waard Welnu mijn maatregelen zgn genomen Als ik ze verloor zou men mij een fortuin terugKCven Dat is alles Wal ik zou willen vinden dat iierhaal ik gedurig als een refrein hij lachte is een maatschappij die het geluk verzekert Ais er O jit zulk een maatschappij opgericht wordt vËen nieuw opgerichte verzekering maatgchappy die premie ontvangt om daaruit na eenige jaren bij overlydeu der verzekerden de verzekerde som te betalen moet uit deu aard der taak eou groot gedeelte dier premie op reserve brengen Dat dit niet gebeurd is by deze Maatschappij is nog al vreemd Maar wat nog oubegrypelijker is is het volgende Buim 70 pCt van het geheele actief ia belegd in oprichtingskosten onkosten reserve meubelen en materiaal in archief bedrogende ƒ 45 634 Dit zgn natuurlek uon valeurs Die non valeurs klimmec elk jaar ivant zg bedroegen volgens de vroegere balans zie Van Nierop en Baak 1889 en 1890 op uit Dec 1888 ƒ B 717 1889 26 956 1890 46 634 Ëeo levensverzekeringsmaatschappij die in één jaar ƒ 20 000 premie ontvangt wier geheele bezitting met de reserverekening bedraagt ƒ 60 000 waarvan ƒ 46 000 belegd is in nou valeure verklaart de heer Mees nog nimmer geziuu te hebben eu hy spreekt de verwachting uit dat de commissie voor de begrafenisfondsen de zaak wel eens nader zal onderzoekeu Ue heer Uaffmaus verheugt er zich in dat de effectenbelasting zy het eeuigzins vermomd als vermogensbelasting er is Hy was toevallig 4e eerste die zijn stem moest uitbrengen eu zegt hg in zijn Feal t eeiil hut deed den oude goed met een voor te kunnen inzetten li i rekent zicb by de oudere leden der Kamer die slla reden hebben den heer Pierson dankbaar te lijn dat hij hen op huu ouden dag nog in de gelegenheid heeft gesteld mede te werken tot ophefiing van het privilege van het roerend goed Wat mij betreft aldus eindigt hy grooter dienst kon de minister my uiet bewijzen Want ofschoon ik goede redenen had om vroeger tegen te stemnieu toch gevoelde ik mijn geweteu niet heel gerust Thans is mij een steen van het hart gevallen Dank hartelijk dank In de N R Ct leest men De vacantie heeft onmiskenbaar eene zeer nuttige zelfs eene poëtische zijde Die opgei ekie levenslust dut zoete genot der heerlijke vrijheid dal stalende ververschen eu verfrisscheu dat nieuwe veerkracht nieuw weerstandsvermogen opdoen is voorzeker schoon en aantrekkelyk Toch wordt van versehiUeude zijden door prootische menschen door ouders die hot druk hebbeo on uiet rijk ziju geklaagd over te lao e vacanties over het leuteren beuzelen t jd doeden door vele kinderen in die weken over het ontwennen aan gezetten geregelaen degelijken arbeid Men wil den leerlingen vooral hen die niet op reis gaan meer vacantiewerk geven Het denkbeeld is aan de hand gedaan aangename vacantie scholen prettige vacantieklassec te vormen zoodanig dat op enkele iurichtiugen afwisselend s morgens en s middags eenig universeel onderwys zou worden gegeven niet icbadeud aan het classicale eene flinke ontwikkelende repetitie zou worden gehouden voor versehiUeude groepen van kindereu wier ouders hot wensohelijk achten dat hunne zoons eu dochters een gedeelte van den vacanlie tijd toch eenigon bepaalden ordelgkeu arbeid verrichten zeide dokter Fargeas noem er dan geen aaudeelan in I Zij zal slechte zakon maken IV Mevrouw Dickson bespiedde met haar groote blauwe ojgen alles wat er in den salon voorviel Steeds op dezelfde plaats zittend hield zij haar ledig theekopje in de hand om zich een houding te geven De vicomte te Bernière over de piano heeubuigend waar Arabella ha ir fijne vingertjes over liet dwalen scheen haar op den goeden weg te zijn Maar hoewel zij haar eerst onbeduidend gevonden had die juffrouw Eva tijn spottend en bewegelijk en bovendien juffrouw Offenburger met haar fraai Oostersch profiel haar gevulde schouders haar kleine handjes en haar smachtende gazellenoogen veron rustteu de kolonelsvrouw Mevrouw Dickson toheen voor goed haar zin gezet te hebben op Bernière met zijn geest zijn fortuin en zijn titel Arabella vicomtesse Dat vooruitzicht beviel de kolonelsvrouw best Zij had gedroomd van hert0j en en prinsen Maar te Nizza had zij zich bijn i laten inpakken door eeu zoogenaamden prins ou na dal avontuur wasdeAmerikaansche wantrouwig geworden De kolonel had berichten ingewonnen omtrent Bernière Goede familie Wees Eon echten titel Arabella mocht haar gang gaan Maar die kleine Duitsche hinderde mevrouw Dickson Blijkbaar wierp mejuffrouw Offenburger met voor Als bgv de eene helft der scholen in Juli de andere helft in Augustus als vacantie scholen ingericht werden dan koudon de ouders die enkele weken wenschten uit te gaan de maand kiezen waarin zg dit het liefst wilden of bet best konden doen De zeer velen die hunne woonplaats niet verlaten zoudan dan in de gelegenheid zgn hunne kinderen een gedeelte van den dag nuttig bezig te doen hoiideo waardoor zij gewend bleven aan orde tucht en studie en voel meer in den dan ovorblijvenden vrgeu tgd zouden genieten dan anderen die deu gehoelen dag leeg loopen die eigenlgk zich vaak vervelen en soms gedemoraliseerd worden Verscheiden ouders zijn uu eenmaal door onverbiddelijke omstandigheden met deu besten wil niet in de gelegenheid zich met deze paedagogische leiding naar behooren zelf te belasten Tegen billgk honorarium zouden daarvoor wel geschikte wakkere personen zijn te vinden Te Maastricht is de gevangenis zoo overbevolkt dat men zich verplicht heeft gezien een deel der manuelgke gevangenen naar du vrouwen iifdeeliug over te brengen Ook in andere gevangenissen schijnt het niet beter gesteld te zgn althans de officier van justitie te s Hage heeft om plaatsing van gevauganen te Maastricht aangevraagd De 76e joarlgksclie vergadering van het fonds ter aanmoediging en ondersteuning van den gewapenden dienst in de Nederlanden is op VVoensilag den 27n Juli 1892 te Amsterdam gehouden Het daarin uitgebracht verslag bevat onder andere de navolgende mededeelingen De inlEomsten over 1891 hebbou bedragen een soro van f 86 289 Behalve de renten van het kapitaal op hatörootboeli die ƒ 46 762 beliepen en de opbrengst der joarlgksche collecte ad ƒ 23 304 zgn ouder het aangegeven cyfer der Inkomsten begrepen de renten van het Naiionaal Huldeblijk ter gelegenheid van wylen Zr Ms 25 jarige regeering ad ƒ 9070 de subsidie van het Rijk ton behoeve van bel Invalidenhuis te Leiden groot ƒ 5000 een gift van wijlen deii heer K Lehmaun groot ƒ 260 oen legaat van wijlen deu heer Nic C Bouwer met vruchtgebruik belast geweest groot ƒ 500 inscbryving 2 j pC t Naiionale Schuld met saldo renten vertegenwoordigend een waarde vaa ƒ 393 36 en een restitutie van in 1190 te veel in uitgaaf gebrachte gratificatie ad ƒ 9 26 Aan 2477 deelgerechtigden keerde het fonds ƒ 77 785 aan gratificatiën en toelagen uit derenten van s Kouings geschenk uit Onder die deelgerechtigden bevonden zich 311 verminkten uit Oost Indié 29 verroinkien eu 1 nageblevene van een gesneuvelde in den strijd tegen België 1098 infirmen blinden en veteranen 3 oudstrijders van Waterloo 8034 oud strijders van België en 1 militair van de Amsterdamsche landmilitie Het Invalidenhuis te Leiden verkeert in goeden staat Tegen afstand van bun pensioen en hun gratificatie genoten 50 deelgerechtigden van het fonds daarin doelmatige huisvesting en goede verzorging De uitgaven ten behoeve van dit gesticht beliepen ƒ 10 772 34 Gedurende het afgeloopen jaar werden als nieuwe de lgerechtigdeo in fonds opgenomeu 12 verminkten liefde de Bernière zachte blikken toe Zij had misschien ook wel plannen op deu vicomte Bernière gevoelde zich omgeven van voorkomendheden en vriendelijkheden die zijn pessimisme streelden Hij vond de schoone Arabella prachliz en de kleine Offenburger zeer verleidelijk Ëo miss Eva die üoame met hem schertste scheen hem verduiveld pikant Maar Bernière dacht noch aan de eene noch aan de andere in ernst en op het oogeublik keek hg als practiscb philosoof naar de lichten van Havre en vond het zeer aangenaam om eeu fijn iliner lieve muziek te hooren door een mooie vrouw voorgedragen Die rol van toehoorder van toeschouwer van fijnproever in het leven was Paul de Bernière besloten om overal eu altijd ti blijven vervullen Hij had spoedig ingezien dat er behalve het genot dor kunst het stroelende van goede muziek of uitgezochte poëzie weinig in hot leven te vinden is Hij vond het elegant om door te gaan voor een decadent voor een teleurgestelde en voor zacht ironisch zonder deu grootschen toorn dor romantici van vroeger of de verachting zijner geblaseerde kennissen Gedurende het diner had de jonge man opgemerkt en waargenomen meestal beschouwde hij het leven als een looneelsiuk waarbij hij nauwclijk een weinig nieuwszierig nooit hartstocbelijks werd maar ditmaal vond hij in zijn positie wout hij gevoelde dat de Offenburgers en de Dicksons beide werk van hem maakten iets ongewoons en onverwachts Wordt vervolgd uit Oost Indië en 65 infirmen en als buitengewone deelgerechtigden 621 oud strijdera van België Het getal der sollicitsnton bedraagt 887 Een liefdesdrama Dinsdagovond trouwde in een buitenwijk der stad Mexico een jong landbouwer Palmeyro mot Alice Muller de dochter van een piaitelandsheolmoester De bruiloft werd bekroond met een bal waarop zekere EUins uit Ohio een goede bekende dus bruidegoms en die zplf vruchteloos het meitje het hof had guraaakt de gunst vroeg van een wals met de bruid Lachend haar man opmerkende dat hot haar laatste dans zou ziju nam zij aan Midden onder den dans trok Ellias een revolver waarmede hij de bruid door hot hoofd soboot Palmoyre sprong op hum toe maar stortte op zijn beurt doodelijk in de borst getroffen ter aarde on voordat do onizettü gaston hem konden weerhouden schoot Ellias zichzelf door het hoofd en viel dood neer op het Igk van do bruid Een vreeselijk ongeluk had decer dagen te HaaksberKeii plaats Daar bevond zich een grootmoeder met haar zeer jeugdige kleindochter een oogenblik alleen in de kamer Door een ongelukkig toeval viel hot kind in oen pot mot kokend water waar het voor de oogou der grooiraoeder die niet loopen kan eon ellendigeii dood moest sterven Onze gemeente Schiedam zoo meldl de Schied VI bood eergisterenavond een treurig schouwspel vim onchristelijken zin en onverdraagzaamheid Het staiioiisplein was tot nan de Scbie bezaaid met menschen die dnnr dee s uit belangstelling deels uit nieuwsgierigheid deels zooals later bleek ook met andere bedoelingen de terugkomst verbeidden van de afdeeüiig Schiedam van het Leger des Heils welke den velddag te Vogelenzang had bijgewoond Te 8 uur 19 min stoomde de trein het station binnen on nauwelijks waren de heilssoldaten buitenzekomen of zy werden verwelkomd met liederen welke niet alleen hen maar ook ieder weldenkende ten zeerste moesten grieven Zoo ging men op weg naar de citadel aan de Lange Haven begeleid door hetzelfde grauw dat zich niet tevreden stelde met het herbalen vau het anngeheven geschreeuw maar zelfs tot handtastelijkheden overging de heilssoldaten aangreep en hun vlaggen verscheurde ondanks het kordaat optreden der politie Aldus vervolgd eu gesard als een troep misdadigers bereikten de heilssoldaten ten laatste de citadel dankbaar althans heelhuids uit de handen hunner christelijke stadgenooten ontkomen te zijn Naar het blad verneemt zgn reeds verscheiden belhamels in verhoor geweest bij den commissaris vun politie Hot jaar 1892 doet zich voor het Westland kennen door een groote malaise op handelsgebied De kruisbessen brachten slechts loge prijzen op De uitvoer van aardeppelen naar Engeland stond gelijk nul De pryzeii der aalbessen blyven gestadig terugloopen en ook voor den uienbandel ziju de vooruitzichten niet schitterend Dat het de vereeniging Westland daarbij niet naar den vleesche gaat is gemakkelijk te begrijpen Daarbij komt nu dat aan de veiling geen hooger prijzen bedongen worden dan in deu gewonen handel vele teelders zicli terugtrekken waardoor de opgaven voor de veiling iu sommige afdeelingen zeer Inttel zijn De kooplieden voor wie een groote party meestal voordeel is blgven van d veiling weg of trachten het aangebodene tot lager prijzen te bekomen Dit is koren op den molen der tegenstanders van Westland Niettemin getuigt het van verkeerd begrepen eigenbelang nu aan de veilingen de prgzen niet belangrijk hooger zyn zich daaraan te onttrekken Hel doel der vereeniging wordt hier geheel voorbg gezien Door eerlijken handel d w z door aan de afnemers een waarborg te gov n omtrent behandeling maat en gewicht wil Westland trachten den uitvoer naar Engeland te verlevendigen Dit kon echter niet in twee of drie jareu tgds gebeuren maar moet geleidelijk gaan en zonder den steun vau velen is het totaal onmogelyk Daarby komt nog een tweede gevaar Om tot haar doel te geraken worden de producten van wege Westland onderzocht en gekeurd van een merk voorzien opdat de afnemers daardoor kennis nemen van de gewaarborgde kwaliteit Bij de solierpe concurrentie ligt het voor de hand dot bij toezending van kleine hoeveelheden met het merk voorzien bet doel van de vereeniging aan de buitenlondsche markten niet gemakkelijk in hot oog valt waarbij nog komt dat deze kleine zendingen tegelijk met producten van minder kwaliteit worden verkocht zoodnl het succes dat bij ruime toezending do gewaarborgde producten zeker zou ten deel vallen nu geheel verloren gaat Voor de merken moet door do kooplieden eene kleine ver goeding betaald worden Vindt de kooper om bo i vengeuuemde reden slechts weinig voordeel bij de verzending van goederen met hei merk voorzien zoo is het vrij duidelyk waarom hij het merk maarliever niet op de goedereu heeft De afnemers in het buitenland blijven derhalve geheel onkundig mot den arbeid van Westland Het is dus ontegenzeggelijk in bet belang van do teelders om de vereeniging krachtig te steunen De kooplieden zullen dan tevens met mee graagte koopeu omdat zij zulke flinke partijen zien aangevoerd en alles hen zoo gemakkelijk wordt gemaakt en de vereeniging kan er bij de kooplieden ook sterker op aacdringen van het mork gebruik te maken Alleen door eerlykheid en eendraelitelijk samenwerken is verbetering van den thans bestaanden toestand mogelijk en ook dan alleen is het mogelijk aan de nog steeds plaats hebbende knoeierijeii die mot één slag bederven wat Westland in een jaar wellicht heeft goedgemaakt voor goed den kop in te ilrukkon Dat men zich dus niet late overreden door tegenstanders die bij hoog en laag verzekeren dat Engeland onze produetec noodig heeft en al de ai beid van Westland vruchtelooza moeite is om van het overige niet te spreken Voor goede gewaarborj de kwaliteit zal ook in de toekomst nog plaats te vinden zijn zij het dan ook tot lagere prijzen dan voorheen Wij moeten echtor aanhouden en de concurrentie het hoofd bieden ur Ct In het eerste nummer van don negenden jaargang van zijn Maandbl tf j ende Fervalac du en vüanc ü vt dr Van llumel Eoos o a tegen den Vleeschoxtract Wijn fyincarnk welke in den laatsten tijd in den handel is gebracht Uit zijn onderzoek bleek hem dat die wijn geen enkel vluchtig bestanddeel van vleeschextract bevat en de fabrikant tot hoogen prijs een gesuikerden met alcohol aangezetten wijn van geringe qualileit tracht te verkoopen als een vleeschextract bevattendeu wijn Sedert geruimen tijd werd in Engeland een gebreveteerd artikel verkocht onder den naara carbolic Smoke Ball Deu kooper van dit Inchtzuiverend rookballotje werd onder meer beloofd dat zij na I drie weken flink gebruik niet meer vatbaar waren voor influenza Het artikel doodde de gevreesde microben Eene eerzame dame mevr Carlill genaamd kocht en gebruikte een carboliscbe rookhol I maar nadat zij drie weken het voorschrift vlijtig had toegepast werd zij door influenza aongegrepen Zij meende nu echter oanspraak te mogen maken op de honderd pond uitgeloofd voor ieder die na aanwending van het voorbehoedmiddel toch door influenza werd aangetast Maar de compagnie die ter aanprijzing van haar artikel dit olom had loten bekend maken vond het niet noodiz hare belofte te vervnllen Voor den rechter gedaagd liet zij door baren advocaat verklaren dot er geene overeenkomst bestond de dame eischeresso zou zeker het voorbehoedmiddel niet precies volgens voorschrift hebben aangpwend enz enz De rechter veroordeelde de compagnie echter om de honderd pond te betalen en wel terstond Een beroep om uitstel van het in werking treden van het vonnis tot in hooger beroep uitspraak zou zijn gedaan werd afgewezen on de maatschappij bovendien in alle kosten veroordeeld Betreffende prins Bismarck s bezoek oon Jeno wordt nog hot volgende verhaald Toen de deputatie van den senaat der hoogeschool den gewezen kanselier kwam gelukwenschon vroeg deze aan den oudsten afgevaardigde professor Stickel hoe oud hij wis De hoogleeraar antwoordde Zevenen tachtig Ik heb Nopoleoc I hier gezien en ik zag Duitscbland iu zijn diepste vernedering Ik heb ook Goethe gezien en Duitachlond op het hoogste punt van zijn letterkundigen roem en nu nu zie ik u den man die ons vaderland verheven tot het toppunt vou zijn staatkundige glorie Nu wil ik gaarne sterven Prins Bismarck dankte den ouden man en zeide dat hij hoopte dot het nog lang zou duren eer dit laatste gebeurde Algemeen is men van meening dot het rocken van tabak evenals het drogen van korsetten door de vrouwen geheel in strijd is mot de hygiëne en dat ieder die rookt zich die gewoonte alleen uitzucht tot navol ing heeft eigen gemookt Nu is echter door een bekend hygiënist dr Tossinari te Rome aangetoond dot het rooken van tabak een niet geringe hygiënische waarde heeft Tabaksrook namelijk is een krachtig ontsmettingsmiddel waardoor hot als een voorbehoedmiddel tegen een aontal ziekten kan beschouwd worden Ook dr Miller van New York en dr Vossili vnn Napels zijn von meening dat tabaksrook de ontwikkeling van j ziektekiemen tegongoot Een groot oontol onderzee kingen werden door dr Tassinari uitgevoerd omtre n den invloed van tabaksrook op de kiemen vsn cholera longontsteking enz Te dien einde bedekte gelatine die de kiemen der genoemde ziekten bevatte daarop werd ia de ruimte gedurende 20 a 30 minuten tabaksrook ingevoerd Toen werd vastgesteld dat de bocillea der Aziatische cholera en der longontsteking geheel vernietigd waren welk soort vsn tabak men ook voor dit doel aanwendde De gelatine werd door de tobaksrook volmaakt gesteriliseerd terwijl er nauwelijks eenige uitwerking te bespeuren was op de typhus bacillen Men zou te veel verwachten door oon te nemen dat de tabaksrook kiemen vernietigt die reeds in het organisme zijn opgenomen maar toch zal het lederen rooker welkom zijn te vernemen dat het rooken als een voorbehoedmiddel te beschouwen is tegen eenige der geduchtste besmettelijke ziekten Intussohen is het ook verstandig hierbij te bedenken dot onmotig rooken tot de niet mindVr geduchte verschijnselen van nicotine vergiftiging leiden kan Butteolandscb Overzicht Vrees voor de steeds toenemende overdreven belangstelling van de kerk vertoont zich in Duitscbland Vandaar alleen het geroep dat graaf Caprivi oen huichelaar een bidbroeder een voorstauder van de jongelingsvereenigingeo een kanselier bij Windhorst s genade is die mocht hij niet werkelijk aan bidstonden meegedaan hebben dit toch lad kunnen doen Vandaar do bewering der Bisroarck pers dat de paus aan den Duitsohen gezant verzekerd zou hebben dat hij groeten prijs stelde op Caprivi s oanblijven of althans dat de paus ïoo iets had kunnen zeggen Die pijlen mogen vergiftigd zijn schrijft de Fpaii Ztg daarom moet Caprivi nog niet vergeten dat hij kwetsbaar is en erom denken dot er aanleiding bestaai dat ze worden afgeschoten Zijn rede by gelegenheid van de schoolwet waarin hy alle nietorthodoxon als atheïsten brandmerkte heeft er aanleiding toe gegeven Het volk weet niets van zijn innerlijk leven eu te weinig van zijn verleden dan dat het hem anders dan naar die redo zou kunnen beoordeelen Bismarck deed ondanks ziju Wij gaan niet naar Canossa stap na stap daarheen Bismarck onderhandelde nog met Windthorst in t laatste oogenblik toen hij zijn ontslag hoopte at te wenden Maar ondanks de Pius orde op zijn borst ondanks de mooie verzen die Leo XIII op hem moakte tioemdo niemand hem een femelaar Men keurde die daden af maar wist te gelijk dat zij niets anders waren dan een diplomatiek spel Als Caprivi niet insgelgks handelt als hij niet op één van de beide stoelen plaats neemt waar hij nu in een treurig lochwokkenilo houding tusschen zit zal hij zich naar ieder te Berlijn toegeeft niet lang meer kunnen staande houden al wordt de geheele Norddmtsche voortaan gewijd aan officieuze verklaringen Prins Bismarck is Zaterdag te halfeen oen het Stettin station te Berlijn aangekomen en door een talrijke menigte met geestdrift begroet Het publiek zong de volksliederen Deutschlond Deutschlond liber olUes en Die Wocht om Rhein Eenige duizenden personen die meestal tot het meer beschaafde deel dor bevolking behoorden en onder wie ook dames werden opgemerkt zoomede de antisemiotische vereeniging van Duitsebe studenten begroetten den prins Aon de hoera s en het zingen van vaderlandsche liederen scheen geen einde te komen Toen Bismarck aan het venster van zijn salonwagen verscheen werden hem door darae i bloemen overhandigd welke later onder de menigte werden geworpen en tot levengsgevoorlijke vechtpartijen aanleiding gaven Een der aanwezigen een Deen zeide dot hij de groeten von Denemarken overbracht Verscheiden gedichten werden voorgelezen en aanspraken werden gehouden woorvon een betrekking had op de tegenwoordige mochthebbers die niet in den geest des volks wisten door te drin en en het verlangen naar Bismarck minochtten Prins Bismarck voerde herhaaldelyk het woord Hij dankte voor de vriendelgke ontvangst welke hy als oon goed einde zijner reis beschouwde en waarmede hij tevreden was zoowel vuor het tegenwoordige als voor zijne hoop in de toekomst Toen hy voor zeven weken nsiir Weenen vertrok wist hij niet hoe goed hij daar was aanbevolen een aanbeveling welke zich vastknoopte aan de herinnering aan het voor dertien jaren aldaar gesloten DuitschOosten rijksch bondijenootschap No een oponthoud von anderhalf uur zette Bismarck de reis naar Varzin voort De Eng Press Association verzekert dat ile stemming over hot adres van antwoord op de troonreile de stemming dus die over het lot van het Kabinet