Goudsche Courant, woensdag 10 augustus 1892

Woensdag 10 Augustus ID © va aa o uud s belszear Ld e Hilversumsche Tapijtfabriek PIEMA WED P HAM ZOON Onderg eteekenden berichten bij dezen dat hunne Zaak niet in de minste betrekking staat tot die van de Firma Tik J C HAM ZOOi Winkeliers te Utrecht Beleefd verzoeken zij der yeachle Clientèle hiervan goede nota te nemen daar het hun in den laatsten tijd g ebleken is dat men van hunne Firmanaam misbruik maakt waardoor reeds groote verwarring is onstaan 1892 490X GOUDSCHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omatreken 0e Inzending van advertentiön kan gesobieden tot eön nor des namiddags van den dag der uitgave OP I IJ TIPA BEtlICA IïTTBlSr Salisbury beslissen moet niet voor aanstaanden Donderdag zal plaats hebbuu Van de 71 lerache nationalisten waren er by de opening van bet Parlement reeds 65 aanwezig Men verwacht dat er bg de busiissende steiu nim slechta één de heer Kilbride die ziek is op het appèl ontbreken zal Ook de Paloellieten ziju voltallig in aantocht Men verzekert onder meer dat twee derden ler leden van het nieuwe Parlement voorstanders zgp van het afschaffen der zoo eigenaardige en reeds zoo lang bestredene Kngelsohe wetsbepaling die het huwelgk met de zustor eener overledene echtgenoote verbiedt De Kussen hebben de hoogvlakte van Pamir bezet Over den tocht naar Pamir verneemt de TtTiiea nit Petersburg dat kolonel Yauolf 14 Juni aan het hootd der expeditie Marghilan de hoofdplaats van Ferghana verliet De staf bestond uit vier officieren terwyl de e peditie infanterie artillerie en kozakkeu telde te zamen drie vierden van de te Ferghana gelegerde Kussische troepen Verder baddeu zich nog andere personen schilders iiHtuuronderzoekers geologen en andere wetenscbappflijke mannen aangesloten De artillerie wordt beschreven als middelmatig in gehalte en sterkte terwgl zij die de macht zagen vertrekken twijfelden of de kanonnen wel geschikt waren ror bergstreken Volgens berichten uit Taschkend had de expeditie veel met storm en regen te worstelen gehad waardoor de weg Il onbegaauoaar wnreu Langs den geheelen weg werden telegraafdaden itespanueu maar do storm wierp een gedeelte der palen omver De algemeene indruk der deelnemers aan den tocht was dat het weder en de strtek Je ernstigste vijanden zouden zijn Volgens nadere berichten uit Simla werden bij de botsing mot de Afghanen 5 Kussen gedood en 10 gevangen genomen De Times meldt dat de Russen waarschijnlijk Khirgiezen ouder Kussische officieren 16 gevangenen verloren Op een verzoek om vrijlating der gevangenen erd door de Afghanen weigerend geantwoord en medegedeeld dst men geen kwartier vroeg of gaf De sultan van Marokko heeft na het vertrek van bot Kngelsche gezantschap aan acht personen ge last terstond naar Tauger te gaan om met sir Evan Smith te onderhandelen over een handelsverdrag De Ëuropaesche raadgevers van den Sultan haalden dezen eciiter over het vertrek der gezanten uit te stellen tot na de verwachte vervangin van den Engelschen gdzant De Times verneamt dat meu in de diplomatieke kringen te Tanger niet gelooft dat de Franscbe gezant maar wel de gezantschapssecretaris stookt Op zijn raad waren de leden der Franscbe delegatie niet zooals dieiandere gezantschajipen bij het vertrek der Engelschen aanwezig ADVERTENTIES Heden overleed tot diepe droefheid van mg ingne kinderen behuwd en kleinkinderen na een gelukkig Huwelgk van bgna 50 jaren mfln geliefde echtgenoot CHEISTIAAN LOUIS BOND in den oaderdom van 75 jaar en 11 maanden Uit aller naam de Wed C L KOND DoKSBuao Gouda 9 Augustas 1892 Bij mij is verschenen PAS REDOUBLE met zang voor Piano het LEGEE DES HEILS NAAR DE MAAN met toebehoorende Gravure en twee pages Muziek door G J DiLZAUE directeur der Harmonie Prijs 30 Cent Bergen op Zoom J Q Kiel VISCHMARKT Bijtdle Boekhandelaren verkrijgbaar Zeer Hette Gesteendrukte NAMAMES worden GELEVERD door A BRINKMAlN eo Zn Standïiiaatii Oroote Markt Dinsdag r ug ustus JIELLU Beroemd Drama in 8 Tafereelen naar den b roemden roman van CHARL DICKENS DANIEL QUILP de Heer Vbltoan DAVID TRENT PoTHiBsr NELLIJ Mej J H Albbbgt Mistress INIWIN Mevr Elle sbsbokr Woensdags 10 Augpustusj Aisclieids Voorstelling Aanvang 8 uur Pbijzkn 1 25 1 ƒ 0 75 0 40 10 Abonnementskaarten r 10 Safety 70 GId TE KOOP goed onderhouden en in een uitstekenden toeatand te bevragen by G 4 PR1 CE Een ware Schat voor de ongelukkige slachtoffers der Zelfbevlekking Onante en geheime uitspattingen is het beroemde werk Z Dr Retau s ELFBEWABIl G HoUandsche uitgave met 27 afb Prt s 2 gulden Ieder die aan de verschrikkelgke gevolgen vau deze ondeugd Igdt moet het lezen de oprechte leering die het geeft redt jaarlgks duizend van een zekeren dood Te verkrjjgen bjj hetVerlags Magazin te Leipzig Neumarkt 34 franco tegen inzending van het bedrag ook in postzegels en in eiken boekhandel in Holland Gouda Snelpersdruk van A Bkinkman ie Zoon IIHDOOUNS JSeltknobbel Hoornvllen MuideeU Wratten enz worden io 7 a 8 dagen tgd geheel verwgderd zouder de minste pyn te veroonaken ook zelis niet op de gevoeligste huid PrijM per flacon met petMeel 50 ets AlUén eelu bg B SCHOLTEN Coiffeur Ëisch de handteekening van A v TUIJLL FBMSCEE STOOMVEBVEEU Cheoiische eo Zwitsersche Wasscberij Gebreveteerd door Z M den Koning der Belgen H Oppenheimer Rotterdam Specialiteit voor het stoomen en verven van alle Heerenen Dameskleedingstnkken ook alle soorten Meubelen Ledikantgordgnen Tafelkleeden Trgpe met n eawe patronen geperst Kwasten Garnituren Neteldoek Tnlles Kanten Veeren eni Alle goederen kunnen in elkander blgven en worden onschadelgk voor de gezondheid b werkt Goederen kunnen in 4 dagen afgeleverd worden AGENT voor Gouda en Omstreken A VAN OS Az Kleiweg A No 73Alom te bekomen SE mim MM of de beschrgving der beroemde geschilderde Kerkglazen van de Grooté lif 8t Janskerk te Ter Goude benevens de geschiedenis der St Janskerk der Glazen der cartonteekeningen enz waarbg is toegevoegd een afzonderlgk levensbericht der beroemde Glasschilders de Gebroeders Dirk en Woutef Crabeth DOOR CHRISTIAAN KRAMM Lid der Kon Academie van Beeldende Knnsten enz Kunstschilder Architect en Directeur der Academie van Bouwkunde te Utrecht Prijs 80 Cents A BRINKMAN De mtguve dezer Courant geechieiit dagelgkt met uitzondering van Zon en Feestdagen De prgt per dne maanden ia 1 25 trance per poet 1 70 Izoaderljjke Nomroers VIJK CENTK N BINNENLAND QOL DA Augustus 1892 De heer W l ot y sedert 1883 hoofd der gemeente Bodegrave heeft regen zijne benoeming aU ge mernteontvanger van tiouda tegen 1 September aanat zijn eervol ontalaz aangevraagd Tal van nuttige instellingen zijn gedurende zijn negenjarig burgoraeeaterscbap op zijn initiatief te Dodegrave in het leven geroepen en zeker zullen velen ook om zijue vooikomendheid en hulpvaardigheid zijn aftreden met leedwezen te gemoet zien Hei stnk Ka Lynne dat gisteren bij Van Lier gegeven werd mocht wel als sensatie drama nrorden aangekondigd Heeds de tveede titel Ken mmiap uit Jaloeiie had ons reeds op iets sohokkcnds in den ouden trant voorbereid Liefhebbers van sterke aandoeningen hadden wil van de reis Een moord het sterfbed van een kind en dat eener boetvaardige zondares afgewisseld door een valsche beschuldiging die echter door le waarheid wordt achterhaald genoeg stof om tranen met tuiten te huilen schoon ook het coraisch element in den persoon van een goedhartlgen diender niet ontbrak Hoewel het drama ons maar matig beviel van een naar het oorspronkelijk Engelsche handschrift bewerkt stuk verwachtten wij dat het meer in den bedendaagschen smaak zou zijn moeten wij erkennen dat de uitvoering niet onverdienstelijk was Trouwens de lieor Veldman en Mevr Ellenberger ïiju goede oude bekenden Onder de jongeren mogen wü M j Albregt als Afy en de jongejuffr Brankensiek als Willy niet vergeten Ook verdient de heer Van Nieuwland als politieman eene eervolle vermelding Wie den heer Veldman nog eens in een zyner FEUILLETON Uit M ïranêci IV 1 Als Farijzrnaar wien alles min of meer verveelde en die uooft zelfs toen hij twintig jaar was groote jeugdige dwaasheden begaan had had Bernière zooals hy zeide een logo in het leven gehuurd en was er vol rekt niet op gesteld om mede voor het voetlicht te komen Waarom zou hij een rol gaan spelen P Men heeft geen recht of tijd meer om te fluiten De vicomte was rijk genoeg om al zijn wensohen te vervullen hij had dus zelfs geen grillen omdat hij ze alle kon inwilligen Hij was misschien beocind geworden hij had het niet bepaald durven togenspreken de vrouwen zijn soms zoo dwaas maar zooals hij zeide hij had zeker nooit oprecht liefgehad Hij had zijn hart verbrokkeld in avontuurtjes in amourettes Dit vertelde hij ten minste Hy had een afkeer van het gevoel omdat hij het ideaal belaschelijk vond en alleen nnn de wetenschap geloofde die hem nochthans vervelend voorkwam r Op zijn achttiende jaar hod hg twee maanden lang beste rollen wil zien verzuirae niet hedenavond hem als Quüp iu Nolly te gaan hooren do ouderen onder ons herinneren zich zeker zijn optreden als zoodanig in Ons Genoegen toen de Vereouigde tooneelisten daar ons des winters hun kunst ten beste gaven Het doet ons altyd genoegen iels te hooren van voormalige stadgenooten te moer als wg ze gekend hebben in hun jongensbuisje eu gedurende hun schooljaren Zoo ontvingen wij gisteren een uittreksel van de persbfooftteelintfen der lexingen gehouden door den heer Jfillmn van Leer van Amsterdmn waaruit ons bleek dat deze louivenaar als letterkundige en Nieuwe Gids apostel zekere reputatie heeft verworven Aitesten uit tal van plaatsen in allerlei streken onzes lands bewijzen dat zijn optreden succes heeft en genoegen geeft Ais houder van voordrachten in letterkundige vereenigingen Nutsdepartementen enz schijnt de heer Van Leer zijn weg gevonden te hebben Schoon veelal een profeet in zijn vaderland niet geëerd w4idt zouden vele zijner tijdgenooten wellicht niet ongaarne de kennis met hora vernieuwen ITe heer Van Leer zal zeker bereid zgn ook hier zijn licht te laten schgnen indien het Nut of eenige andere corporatie hem iiiriteort Zgne aanbieding ligt bij ons ter inzage Heden middag te ougeveer 12 uur is in de Voorwillens opgehaald het lijk van de 27 jarige 3 G M die heden morgen de woning harer tante waar rjj tehuis was verlaten had Men vermoedt dat zij in een oogenblik van zwaarmoedigheid tot die daad gebracht is Het personeel aan de branilspuiten te Berg ambacht verbonden heeft eene aanmerkelijke uitbreiding ondergaan in een fort te Parijs dapper gevochten in een batailion der mobile garde onder hot vuur der Duitsche granaten Hij sprak later zelden hierover De oorlog scheen hem een onaangename herinnering die men moest verdrijven Hij had de oude photografien van 1871 die hem met zijn baardeloos gezicht en de kapotjes van den soldaat voorstelden verbrand omdat hij ze bespottelijk vond Men hoorde hem nooit spreken o er zyn gevechten ofschoon Uij het brevet van de militaire medaille had noch over het vaderland hoewel hij in Zwitserland op den Righi een kogel had gewisseld met een Italiaansch officier die zich aan de open tafel vroolijk maakte over onze zouaven Paul de Bernière was een beminnelijk scepticus bluffend op ziju twyfelzucht en bewerend dat alle hedendaagsche jongelieden min of meer op hem geleken In Parijs was hij aan Norton voorgesteld en hy had te Trouville dank zij zijn vr und dokter Fargeas vriendschap met hem aangeknoopt gaarne luisterde hij naarde vermaningen van den Amerikaan wien hij benijdde omdat hij een nuttig man was on naar don raad van Sylvia wier stem hem als muziek klonk maar hij vergat zoowel het een als het ander zoo spoedig raogulijk De vicomte tooide zich dus met het modepessimisme dat als een langzaam vergif de hersenen der jongelieden verwoest Hij walgde van het ledige dor dagelijkache gesprokken en gevoelde iots als geestelyke bloedarmoede niet onaangenaam maar als een soort van heerlijke matheid die langzaam tot den ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Bovendien worden alle Adverientiën gratu opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschgnt l Het plukken van den gollinghennep is in de Krimpenerwaard weder aangevangen doch zal sp edig afgeloopen wezen daar de verbouw op kleine schaal plaats heeft Op Dinsdag Woensdag en Donderdag 4 5 en 6 October a s zal er te Loosduinen een huishoudelijke Sohietwedstrijd van het Ie bataljon Kustende Schutterij in de prov Zuid Holland plaats hebben Voor dezen wedstrijd zijn door het Rijk en door den bond der Bustende Schutterijen in Zuid Holland subsidién toegezegd Dinsdag wedstrijd voor genoodigden Woensdag voor Donateurs van het hond der Rustende Schutterij en zoo mogelijk eon vrije baan op 200 pas Donderdag eereledeu van den bond officieren en minderen dor rustende Schutterij buitengewone leden Do We tlandsche stoomtram vervoert deelnemers in uniform tegen tarief voor militairen Een programma geeft verder alle bijzonderheden Door den heer dr J F G bius du Sart predikant bij de N H gemeente te Nieuw en St Joostland is bedankt voor het beroep naar Gouderak Door H M de Koningin Regentes zijn aan de Kon Mil Kapel 13 dagen verlof toegestaan waarvan hoogstwaarschijnlijk na de Rotterdamscho kermis gebruik zal worden gemaakt tot het geven van eenige concerten te Londen Beu niet kiazer heeft in een schrijven aan deleden van de Tweede Kamer der Staten Generaal het algemeen kiesrecht verdedigd Nieuws staat in dezo ons toegezonden brochure niet die zoo strikt anoniem is dnt zelfs uitgever of drukker er niet op zyn vermeld De Ned hoofdcommissie ter viering van het Ie eeuwfeest der ontdekking van de Nieuwe Wereld slaap voorbereidt Hij vond het bijna dwaas om zich te verzetten tegen de in omloop zijnde praatjes of in verontwaardiging te geraken over de schandalen wier aantal dagelijks toenam en eindelijk te groot werd on hij het zich zachtjes meevoeren als een nieuwsgierige omdat het misplaatst zou geweest ziju om te leven als een held Den naain vao decadent die zoo goed de verslapping en de weinige belangstelling aanduidde van degenen die hem voeren droeg hij als een bloem in zijn knoopsgat Zonder illusièn voorstander der onverschilligheid op ieder gebied te zijn scheen hem noch een ongeluk noch een ondeugd toe Voor dezen fijnen opmerker was het schouwspel der msatschappelijke ontbinding in het tijdperk van verval veel interessanter dan da dramatische tooneelen in den bloeitijd van hot geloof En hij aanschouwde als uit zijn loge do hedendaagsche komedie die in haar toestand vau gistins zoo aantrckkelgk werd dat hij er zelfs niet over dacht om het onsamenhangende en onzedelijke uit te fluiten Deze Parijzonsar die in geen geval het offer wilde worden van beleefd en tiegant bedorven egoïsme vreesde bovenal twee dingen bel icbelijk en hartstochtelijk te zijn Voor belachelijkheid behoefde Bernière niet bang te zijn Hij was zeer knap en geleek met zgn jeugdig slanke gestalte zgn blonde snor op de fijne lippen krullende haren uit gewoonte een monocle in het rec ileroog eeniüsziiis op een mooien ridder in burgerkleediiig en onwillekeurig zocht men sporen aan