Goudsche Courant, woensdag 10 augustus 1892

beeft besloten dat het Columbusfeest zal gevierd orden te Amsterdam op 12 October e k De feestviering zal bestaan in het houden eener feestrede door den voorzitter den heer J W Brouwers Deze feestrede tal worden begeleid met muziek en zang loo mogel k door eeu cantate betrekking hebbende op de gebeurtenis der feestviering en den held van het feest Daarna zal eeu feestbanket voor heeren worden gehouden Als beginsel bij de gehuele feestviering is aangenomen dat zij geheel op eigen kosten der feestvierenden zat plaats hebben Een ingezetene van Wissekerke verzocht aan den minister van binnen zaken 1 aan het hoofd der openbare lagere school aldaar do uitoefening te verbieden van de beroepen van zaakwaarnemer koopman in effecten en geldwisselaar en 2 te beslissen dat het agentschap eener brandverzekeringmaatachappij valt onder de daden van koophandel en onder het verbod van art 35 der wet op het lager onderwijs De minister van buitenlandsche zaken gaf te kennen 1 dat bereids art 36 der wet den onderwijzer verbiedt handel te drijven of eeuige nering of beroep behalve het geven van onderwijs uit te oefenen en 2 dat agent van eeue brandverzekeringmaalschappij te zjjn mits het bqzaak blijft niet als uitoefening van een beroep is aan te merken Staten Oeneraal eerste k heb zitting van Maandag 8 Augustus 1892 Hervatting der werkzaambeden Ingekomen z jn de geloofsbrieven van den eer v Zinnicq Bergmaan nieuw benoemd lid voor Noord Brabant De M mmissie bestaande uit de heeren Bljjden tein Pijls on v d Breggen concludeert tot toelating van benoemde die uadat de Kamer zich met de conclusie heeft vereenigd wordt beeedigd en plaats neemt Mededeeling wordt gedaan vau de wclsoiitwerpen laatstelijk door de Tweede Kamer aangenomen die Baar de afdcelingon worden gezonden De heer Do Savomin Lohman vraagt on verkrijgt verlof op een nader te bepalen dag tot den minister van binuenlandsche zaken eenige vragen te mogen richten naar aanleiding van hetgeei door de BclgiMhe regeering in den Senaat is geüsgd over de maatregelen in Nederland genomen tot wering van de veeziekte Daarna wordt overgegaan tot het trekken der afdeelingen De gemeenteraad van Groesbeek heeft den geaeesbeer J C Stoltz met algemeene stemmen ontslagen Is gemeentegeneesheer wegens zijne behandelingenbil het ontstaan en heerschen der pokziekte en verwaarloozing der patiënten tot do behoeftige klassebehoorende Verschillende feiten werden in die vergaderio daaromtrent medegedeeld üit het door denvoorzitter gedane verslag omtrent de gehoerscht hebbende pokkenepidemie bleek dat in het geheel warenaangegeven als aangetast 98 personen waarvan 19 overladen 60 onteigeningen en vernietigingen van voor werpen die met de lijders aan die ziekte inaacrakiog I waren geweest werden er gedaan tot een totaal bedrag van ƒ 1576 13 Op den 3 dezer werden 2 laatste woningen waarin de ziekte voorkwam ontsmet zoodat de epidemie gelukkig weer tot de ge chiedenii behoort imh Cï zgn laarzen en een lintje in zijn knoopsgat Groot zeer gespierd met fijne polsen en voeten aj een Trouw vertoonde hg van top tot teen een bijzondere elegantie zonder bluf met een verleidelijke achteloosheid niet stijf zooals de Eiigelschen maar de Iwpaalde bekoorlijke ongemaakta elegantie die de Pransche bevalligheid eigen is Hartstocht Daarvoor moest Bornière misschien Beer oppassen Ook in dat opzicht was zijn verachting wellicht oorspronkelijk ontstaan uif teleurgesteld vertrouwen De U leurstelling is gelijk een kinil dat reeds ziekelijk geborea wordt van een doode moeder De pasgeborene is afkomstig van een lijk en er zgn doode illusiéo Misschien had Paul de Bernière met te veel vertrouwen en goed geloof bemind hij bod zichzelf dwaas gevonden en was op eens geheel in het tegenovergestelde vervallen Voortaan zou men hem niet weer beetnemen Hij deed als een kunstliefhebber die dadelijk gereed is om zijn schatten te laten zien doch ze bij bet eerste dwaze woord tan een domkop bij de eerste aanraking van een zot als een gierigaard wegstopt en ze niet meer te voorschijn haalt Arabella en H ène OfFenburger en Eva Meredith mochten dus allerliefst verleidelijk n betooverend zijn Boriilères hart was gesloten Voortaan bewaarde hij zijn hart als een schat die een beetje beschadigd as Hij had geen lust om lang da rol van slachtoffer te spelen Hij was besloten om niet te trouwen en vond van nlle schrikkelijke teleurstellingen de verschrikkelijkste die welke Schoonhoven houdt althans dit jnar nog zijn kermis Daar de 5 adressen vau verschillende kerkgenootschappen on Vereenigiiigeu lot afschaffing der kermis te laat waren ingekomen heeft de Baad eenparig besloten er voorloopig maar niets aan te dueu Du North American Review bevat eenige bijzonderheden omtrent de levensw ze van den Paus Des morgens te zes uren wordt paus Leo gewekt door zyu bediende Vraucesco Centra van Carponeto De Paus kleedt zich zelt aan maar zyn getrouwe Centra komt hem scheren Nu wordt du mis gelezen eu is dit nt geloopeu dan dicteert de Paus dikwgls het eeu of anders vers aan zijn secretarissen dat hy in een oogenblik van slapeloosheid maakte Hierna gebruikt de Paus het ontbgt dat uit koffie melk en droog brood bestaat Nu afloop van het outbgt begint de receptie De staatssecretaris itordt hot eerst binnengelaten Deze brengt verschillende stukken die de Paut moet teekeneo Gewoonlijk bigft de staatssecretaris langer dan een uur Dinsilag en Vrijdag heeft deze audiëntie echter niet plaats Op die beide dogen ontvangt Z H bet corps diplomatique Verschillende kardinalen hoofden van cougregatie s voorname vreemdelingen worden later op deu dag door den Paus ontvangen Om l uur gebruikt deze het middagmaal Dat bestaat uit soep gebraden vleesch groenten gebakkeu aardappelen en vruchten Pius IX was oen liefhebber van gekookt vleesch Leo Xin eet dit echter niet evenmin als varkensvleesch of kaas De eenige wijn dien Z U drinkt is Bordeaux £ ene uituoodiging om aan het outbgt van den Paus deel te nemen wordt als een groote eer beschouwd Onlangs werd die gunst bewezen aan deu gewezen groothertog van Toscane eu aan de prinsen van Borghese Aldrobodini Altieri en Ludovisi Des avonds houdt de Paus zich bezig met lozen of schrijven of dicteert bg het een of ander altgd van kleine stukjes papier Hij scheurt echter deze stukjes later aan vele stukken daar hg niet wil hebben dat de handel in autographeo di onder Pius IX gedreven werd zal worden voortgezet s Pausen slaapkamer is als bezaaid met stukjes papier tot zelfs het bed De Paos wil niet dat zulk een stukje door een al te vurig voreerder wordt buitgemaakt en daarom wordt niemand bij zgn afwezigheid toegelaten De jaarlijksche begrooting van deu Paus bedraagt ruim 7 millioen lire Do kardinalen ontvangen een tiende gedeelte dezer ssm en de paua houdt een half millioen lire voor zijn eigen gebruik De overige 6 millioen worden besteed tot onderhoud van schalen het ondersteunen van geestelgke installingen het onderhoud der pauselgke paleizen hel bekostigen van diplomatieke betrekkingen enz Toen Bismarck te Jena vertoefde werd s avonds op een naburigen heuvel eece illuminatie ontstoken waarvan retglaasjes de woorden lU lebc Bismarck vormden Tgdig voor het ontsteken werd nog bemerkt dat er Es lebe Bebel stond de socialisten hadden dos nachts den heuvel beklommen en die verandering aangebracht Natuurlgk werd betonde opschrift onmiddellgk hersteld Onder de vele vraagstukken die bet Britsche Par op het huwelijk volgt hij zou dus ongehuwd blijven ep zgn leven niet bem eilijkea door eon vrouw of kinderen Wat een dwaasheid om als men vrij is zeif zijn vrijheid weg te werpen Toch was Bernière sinds lang ondank den spot tanden glimlach die zjjn blonden knevel deed krullen meer verward en ontroerd dan hij wilde schijnen Hij had soms lust om nooit waar bij de Norton s aau huis te komon ofschoon hij er altijd avon har telgk ontvangen werd De zwarte krulletjes op het voorhoofd van miss Meredith hielden hem te veel bezig en sedert hg Ie Trouville wat dacht hij ta I dikwijls aan de heldere stem aau don vriendelijken blik de hartelijk toagestoken hand de geheale be I koorlijke verachgning van het jonge meisje Hij ging met te veel genoe eu naar de Vmarikauen die hij I nu vrienden noemde I Het oinde van het winterseizoen had hem onbe duidend toegaocbenan omdat de five o clock s maar I eens per dag gehouden werden Het was tijd om i naar de baden Ie gaan Te Parijs was bet een elI londig leven Eu toch is bet Parijsche leven het leven van een rijk joiigmonscb die alles wil kannen druk genoeg uilnoodigingen bezoeken eerste voorI stellingen olubtentooostellingen schermlessen de daI gelijksche vermaken die zoo vermoeiend zijn als hard I werken voor den Parijzenaar die alles wil weten soms alleen om alles te kunnen bespotten dat gedurig 1 draaien lu deoz jlfden kring dat eeuwiire reeds geziene verveelde Bernière Een avond bg Norton lement bezighouden neemt du hoed quaestie eeueniet geringe plaats in Naar het schgnt is en blijftde heerschappij aan de ikachelpijp onaantastbaar Een lid geniet overigens at zijne klending betreft eeue redelgke mate vau vrgheid doch de hoogehoed wordt hem niet kwgtgescholden en slechts aanenkele reddelooze zonderlingen zooals de heerenDavitt Burns eu Keir Hardie wordt bet oogluikendtoegestaan dat zij onder een ander hootddeksel hetzg pothoed stroohoed of vilthoed den drempelvau Westminster oversohrgden Zelfs de heer üadabhai Naoroji het Parsiscbe lid voor Finsbury heeft zich aan deze ijzeren wet moeten onderwerpen hoewel hg daardoor inbreuk maakt op een derstrengste voorschriften vaa den godsdienst zijner vaderen en zich blootstelt aan het gevaar van door degemeente der Vuuraanbidders in den grooten ban tewarden gedaan Het ergste an de zaak is echter dat harde ongeriefelgke en leelijke oylinder alshoofddeksel niet alleen meegebracht maar ook voortdurend in het Huis moet opgehou leii worden Zóóverlangt het de parlementaire etiquette Slechts de whips of opzweepers der versohillenda partijeu zijnvan dien r el vrggesteld Van al de andere led nwordt gevergd dat de hooge hoed hunne schedelsniet verlate onverschillig of zj in s lands belangspreken of luisteren nadenken of slapen i Goede working van de nieuwe bepaling te Amsterdam op het vroeg sluiten van cafós De verschillende cafés met vrouwelgke bediening nu alle sociëteiten geven aan hun bezoekers kaarteu met deu volgeuden inhoud Sociëteit gevestigd Introductie Biljet Geldig voor dria maanden Het Bestuur NB Het bestuur behoudt zich het recht voorden toegang te weigereu aan wien zij het noodigoordeelt Echo Het L D vernei mt dat de gezondheidstoestand van deu oud hoogleeraar dr Matthias da Vries zeer zorgelijk is Heden 9 Aug viert prof dr Jacob Molesohott zijn 70n verjaardag het tgdstip waarop de menuh ouder gunstige omstandigheden levend gewooniyk geacht wordt zijn tol aan het leven te hebben betaald de rest wordt gerekend als toegift In Nederland treden hoogleeraren met bun 70e jaar af naar de wet Zegt men van voortreffelijke burgers wel eens dat zij zich verdienstelgk hebben gemaakt omtrent het vaderland van Moleschott geldt dit omtrent de beschaafde wereld want hij was hoogepriester der wetenschap als zoodanig in alle landen geëerd ea ook om zgu karakter geacht Gin zgn karakter want toen Moleschott zgn loopbaan begon was het niet verstandig voor zijn materialistische denkwgza uit te komen dat ondervond hg t Heidelberg maar bij wilde spreken zooals hij dacht bij wilke rondweg zeggen waartoe zijn wetenschappelgk onderzoek hem leidde Wat zijn de tijden veranderd I Niemand denkt er meer aau thons Moleschott om zijn materialis zooals nu ta Trouville deed hem intagendeel weer smaak in alles krggan Hij noemde zoo iets eeu middel om den eetlust op ta wekken Alleau dach hg daarbij ta veel naar zgn zin aan miss Meredith Daarvoor had hij zich niet voorganoman niet meer verliefd ta worden om nu toch ta verlieren op een kleine Yankee oen trekvogel die waer over den Oceaan zou terugkeoren En daar dit gevoel van dag tot dag sterker werd verzette Paul zich er tegen omdat bij het al te dwaas vond zich te laten rangen en werd ar boos tegen in boos zelfs tegen de bevalligheid van Eva die hem behandelde met de vrijmoedige gomeenzaamheid der jonga meisjes uit haar land De vicomte had dikwijls grooton lust om zijn koffer te pakken om van Trouville naar Dinard te gaan of om het overige van dan zomer door ta brengen in Bratagne in het een of andere nest te Douarnonez aan da Baie dea Trepassés of ergens anders maar hij hield ich voor dal hij zoodoende te veel gewiaht zou hechten aan eon voorbijgoaoden toestand Y wat gaf hij om miss Meredith en wat hij voor fipar gevoelde Zelfs verondersteld wot hg ontkende dot het iets was als een spook of een schim van liofde welnu hy zou er zich mee vermaken 1 lirt is ook een bozigheid Het is in vergelijking met liefde wat babbelen is in vergelijking met welsprekendheid Een aardigheid Een praatje i W ordt vervolgd tisohe overtuiging hord te vallen niomand beholve zij die dit altijd gedaan hebben en altijd zullen blijven doon maar om wier npriorislische balijdenia de wetenschap zich niet moer bakominert tenzij als een klein onderdeel der psychologie In zijn hart is Moleschott Nederlander gebleven Hij denkt in zijn moedertaal en spreekt en schrijft haar zooals slechts aan weinigen is gegeven En wij Nederlanders zijn trotsoh er op er oon to moguu herinneren dat s Hortogenboech zijn geboorteplaats was I ll dot hij na iu Duitsclilaiid zgiie studiën vollooid te hebben zich hut eorst to ütreoht nederzette Maar slechts kort bleef hij duur Eerst wos Heidelberg ie stad waar hij als pri vaatdocent de lessen zijner wijsheid eu wetenschap verkondigde daorna wo Zurich de plaats zijnor werkzoamheid kort daarop Turijn eu ten slotte Rome En overal trok Moleschott een talrijke loergrago schare Want het waren geen oude muffe theorién die hij ten beste gaf maar frissohe iiieuwo wetcnscbnp Moleschott is do apostel voii het physiologisch materialisme waarvan Feuerbach do gronden gelegd had en dut door hem tot een volledig wijsgnerig slelsti werd ontwikkeld Volgens dat stelsel zijn alle levensen zielskracliten slechts eigenschappen der stof wier uiting afhankelijk is van de stofmenging en organisotie Moleschott vond veel tegenspraak en tegenwerking doch zij spoorden hem slechts uun tot ernstiger studie tot grooter arbeid en zijn welenscliop verdedigde hij iu zijn meesterwerken zijn Kreislauf des Lebens zijne Uiitersuchungen zur Naturlehro des Mensohen und dor Thiere zijn Physiologisches Skizzenbuch enz Men kan hot over zg ii theorién en bewgzen met hem oneens zgn maar dat mag niet vorbiudureu don zeventigjorigu die zijn leven aan het zoeken naar die waarheid irijdde te huldigen Onderscheidene bladen bevatten reeds artikelen aan den beroemden oud landgenoot gewijd en in hot weekbl De Amsterdammer is doarbg een net uitgevoerd porlrel gevoegd Butlenlandsch Overzicht Da Duitsche bladen bespreken het vermoedelijk aanstaand aftreden van den minister van binuenlandsche zaken Herrfurtb De Umnb Nuchrichttift verheugt zich over zijn aftreden eu ichrijft dat iudureen zioli nog zeer wol herinnert hoo hij slechts als voorloopig plaotsbekleoder voor Von Puitkamer in het ministerie w is gekomen Naar aanleiding van dio opmerking ou van eeno bewering der Müuchmter Alltj Ztg dat de keizer er eenmaol over gedacht zou hebbeu Von Puttkamer terug te roepon zegt de Va s Ztg dot deze raededeelicg uiet onwaarschijnlijk klinkt Na zijn ontslag on na den dood van keizer Fraderik ontving Von Puttkamer de orde van den Zwarten Adelaar terwijl keizer Fre lerik hem met eeu geringer onderscheidingsteeken vohloende beloond achtte Bismarck had toen dit gevaar ufguwend Reeds lai g stond hij op gespannau voet met dezen miuistor die lu nauwe verbinding stond met de groep Waldorsee Stacker wolke Bismarck zeer wantrouwde Thans echter heeft graaf Eulenburg de meeste kansen de portefenille voor binnenlaudsche zukon ta krijgen Do conservatievei zijn over dat vooruitzicht zeer tevreden en vol hoop De Raichsböde betoogt dat een grootere overeenstemming tusschcn de leden vau hot ministerie persoonlijk zeer gewenscht is ou dat deze door de benoeming van Eulenburg zou worden verkregen daar hij zoowol als Caprivi geloovig christen en aanhanger der conservatieve begrippau is Daardoor wordt hot vooruitzicht op een meerdere stevigheid der legeering grooter In de leiding dor regeering zullen zegt het blad voortaan 4 in plaats van 2 oogon zien maar zij wordoii gebruikt door denzelfdon geest en zullen daarom meer zien dan do vroegera regeering Voor het aftreden van Herrfurth schijnen meerradenen to bestaan dan het verschil in meening metde minister Miquel Ten eerste beweert mon datgraaf Eulenburg sinds lang begeerig uitzag naar hotambt van minister Do Freisinnige Zeitung schrijft Ons is reeds waken geleden door iumand dien wij la goed ingelicht beschouwen verklaard dat dostelling van den heer Herrfurth onhoudbaar werd daar graaf Eulenburg zelf den post vat minisier van binneiilandsclie zaken wenschte te vervullen 1 Ten tweede zegt men dot de heer Herrfurth af treedt omdat hy moeilijkheden te gemoet ziet bg de benoeming van den opper burgeraeester van Ber iju tusschen do stad uu den keizer die volgeus een ge ucht dat nog siej la niet voldoende is legengesproken goun vrijzinnig bur emeestur zou willen M estigen Hel geschil lusschi n Frankrijk en den Kongo slant dogteekeut van Januari jl Toen toch besloot de Fransctto rogeering die den uitslag der zending van Van Gele un Rogier kende lot het zenden van agenten naar Oobaughi Terstond protesteerde do Kongostottt hiertegen en wel op grond van bestaande overeenkomsten en van het bezeitingsrecht dat toebehoorde aan de hoeren van Gele en Rogier Fraukrgk echter stoorde zich auu die vertoogen niet on liet in Februari den heer Ijietard De Poumayrac s chef naar Oobaughi vertrokken Hierover verstoord verlangde koning Leopolil van Frankrijk dat het de qunestie zou voorleggen aau oune scheidsroohtclijke oommissie bestaande uit aardrgkskiindigen en rechtsgeleerden Hot Frauscho gouvernement antwoordde hierop met dun eisoh tot ontruiming van het bewuste gebied en toon do hoor Lo Grelle Rogier in April naar Parijs vertrok om van Froukrijk loesleminiug te verkrijgen lol scbeidsrechierlijke bemiddeling kroeg hij een afwijzend bescheid on werd in coulaol gubracht met iwoe afgovourdigden Do heer Le Grelle stelde oene schikking voor ilie door deze afgevaardigden werd uf ifüiïezon terwijl zij er eone andoro opperden Hot i nu mij en do door Frankrijk voorgestelde schikking zou geteekend worden toen er eeu eerste incident oun de grens plaats greep Terstond besloot hierop da Frausche regoering haro oischen uog te verscherpen Men hoopte intusschen nog na verdero besprekingen op het beklinken der overeenkomst toen eensklaps hel drama van Kotto lusschenbeide kwam Men kent Frankrijk s beschuldigingen en bet antwoord van deu Koiigo staal die tegen deze bolicblingon prolesteert Onder deze omstaudigheden heeft do Koning vorzocht om do formaele tustohenkouist von aenen bemiddelaar INGEZONDEN UIT ARNHEM EN OMSTREKEN Nu de Spoorwegmaatschappijun elko week éon of meer pleizierlreinen loten loopen zal hel velen uwer lezers niet onwelkom zijn in dit stukje een kleine gids ta vindeu voor eeue reis van een dog naar Aruhem en omstreken In den korleo lijd dot ik bier ben heb ik eukele bezoekers voor deze streken ontmoet dio maar zóo zoo tevreden woren over t geen zo gezien hadden Dit komt omdat menigeen de hoofdwegen of stralen voUt en geen zijpoden durft inslaan De excursie trein komt even 10 uur te Arnhem aan Welken we nu in to slaan Wie zich de woelde van een rijtuig kon pürmilteeren neme naar t aantal persoiten een koetsier oan Voor de stad is vast tariuf maar SBr builen de stad is t raadzaam le accordeeron ƒ 1 50 voor het eerste uur on voor elk volgend uur 1 daarbij komen dan nog de tollen en het onderhoud van deu koetsier dit loolste is van bgzonder belang Hou hupschar koetsier boa prettiger reis Om nu van 10 uur s morgens tot s avonds 8 uur zooveel mogelijk te zien raad ik een ieder aan eerst Oosterbeek en omstreken lu gaan bezichtigen Do voetreiziger stopt in Ion trom von Arnhem uoar W igeningan en vraagt den conducteur hem te Mariëudaol af te zetten Dit landgoed komt men op door do poort in den Spoordijk De wondeliug door het Bosch vnii Mariendaal biedt oene griote verschoidunheid von genot aan Al spoedig ziet men bet landhuis met zijne tuinen en de keurigu boerderij rechts het boscli met zijne wolerpartijeu hoogten on laagten Tegenover het huis verheft zich eene hoogte waarop banken zijn geplaatst vanwaar men tusschen het hooge geboomte ter wuerszijden een treffend doorzicht heeft met klstereuda fonteinen op den voorgrond Daalt men von daze hoogte af don volgt men de beek die door boor kronkelingen tusschen hooge bemoste oevers verbonden t oor een oaiital uaiieke bruggetjes aan het landschap de eigenaardigheid verleent bekend onder den naam von de Zwitsersche parlij J ainde van dazo komt men door links af te slaan in de Borceoux Keert men von deze terug dan loope men den boschwog waer langs de beek maar bovan heen Een goed half uur is met daze wandeling gemoeid Er zijn op dit oogenblik nog moer fraaie punton maar er valt meer te zien Mariendaal verlatende komt men op den Utrechlschen Straatweg en nu wandelt men langs frooie villa s tot voorbij Hortenstein waarbij twee steenen pelen met het opschrift Htmelscho berg deu weg wijzen naar dit landgoed De dreef volgorde tot do aan met klimop begroeide tuinmanawoning kan men langs da zwarte afpaling van het parlt om het kasteel do uilspanning de Oorsprong binnen weinige minuten bereiken Alle wondelingen door de schoone bosscheu van den Hcmelschen berg zijn niet aan te geven maar verdwalen doet men nial licht Hoe gehaast man ook moge zijn tolkons wordt men geboeid door de schoonste pooorama s on de e nopen u tot stilstaan en tol bewonderen Hoeft man de verschillende vijvers met zijn zwaan rondgewandeld dan vrage men den weg naar i de Oorsprong hal landgoed dot aan den Hemelschou berg paalt De landelijke uitspanning met haar reeks van zitjes langs do beken maakt de belangslelling van den wandelaar gaande Het hooge mojestuouzo geboomte en de beken van verschillend niveau raat watervallen groot en klein geven aan dez plek eena bijzondere bekooriijkheid Verderop stroomopwaarts do bekon volgendo komt men aan vijvers en nog eens vijvers dio govoed worden door de talrijke bronueu dio hier haar oorsprong nemen eu aan het landgoed zgn naam schenken De groote vijver met zijn fonteinen an watervallen vormt het schoonste hol schilderachtigste gedeelte No zich hier met aan of onder gelaafd te hebben wandelt man langs het koffiehuis naar de Westerbouwing C i ur Hot plateau von de Westerbouwing is vooral gozoohl om zijn uiigeslrskt vergezicht No eenige oogenblikken gerust te hebben wandelt men langs de trap noor den Rijn en man wacht oon het vaar op hot bootje de Westerbouwing dat om het uur afvaart naar Arnhem Voor 15 cl stoomt hot u over dan Rijn Stroomopwaarts binnen het holf uur naar de hoofdstad van Gelderland Wie op da VVasterbouwinj niet geluncht heeft wondola de Rijnstraat in en make in hot Café oeniral gebruik von het plat du jour on varzuime niet eeu halve gedraoido te vragen oen gerecht door valeu geroomd Da Rijnstroot uilloopende komt men op bet Volperplein on nu neme men plaats op den tram lot het dorp Velp Na een klim van een kwartier bereikt men het prachtige landgoed Rozendaal met den huizo Biljoen Ouder geleide van een der tuiuliadeu wordt ge door bat park gevoerd waar u da treffendslo gezichten verrassen Hol park met zijne Schcipengalerij an waterwerken zijn bedriegertjes oc kettingbrug zijn vijvers on lonen zijn tuinen en oranjerie zijn Zwitsorscb gedaelle on woudpartijen maken den roem van dit landgoed uit Men kon de tuinen zonder geleide ook rondwandelen maar dan mist men veel Do fonteinen en de schalpeogolerij in de bedriegerljes zoudt ge dan met nog veel meur bezienswoonligs raisloopen Vooreen drinkgeld naor believen raog u zoo iets niet ontgaan Een bezoek oon het hotel op do hoogte is niet oon te raden 80 ets voor een flascb bier is wel wat voel Rozendaal vurlatende neemt ge Jen terugweg aan naar de Sleenen tafel Eerst komt ge oon de boerderij Mocnikenbuizan en ol stijgende eindelijk aan do Steenen tafel Hier wordt uwe moeite dubbel beloond voor het heerlijke uitzicht Met dit panorama voor u behoeft ga niet naar het Ahrtbol lo verlangen Do Sleenen Tafel draagt dien naam naar de hordstoenen zerk welke bij wijze van tafel is gaploatst op een ploteou le midden van eau groep dennen Hoefijzorvormig slaan er drie bordsteanen banken omheen De plek hoeft hare vermaardheid te danken aan hot verrassend schoone uatuurfnfrcel dat hier plotseling voor het oog zich ontrolt Op den voorgrond begrensd door met dennen en oudere woudboomen beplante heuvelparlijen aan bevallige vollei rijk aan kieurschakeeringon Is het oog moe gekeken dan afgedaald en u op weg begovan naar Arnhem Nog een enkel uur rast u om Arnhem s singels rond te wandelen Treft ge het dat de waterfonleiuen springen don wacht u dubbel genot De bloemenschat die hier voor u wordt tentoongesteld moakt uwe bewondering gaonde Moe on mol begeeft ge u naar het station en ik verzeker n dat go dan volgenden morgen een gat iu den dog zuil slapen maar eenmaal uitgerust zult go no lang ophalen vnn hal heerlijke reisje en ik twijfel er niet aan of ge verlangt het volgand jaar eene herhaling Wie langer dan één dag hier kan zijn schaffe zich aan GiAi voor Jnïhetn en omstreken V T Burserltili e Stand GEBOREN 7 Augustus Adrianus Wilhelmus oudars C Melkert en E Jansen Piater ouders W de Mol en P de Munnik 8 Gornelis ouders M Lakerveld en P Roedolf OVERLEDEN 6 Augustus J T IJsselstiju 37 j 8 C L Rond 75 j ADVERTENTIÊN Heden overleed plotseling onze innig geliefde Dochter Zuster en Behuwd Zuster JOHANNA THEODORA IJSSBLSTIJN in den onderdom van rnim 37 jaren Uit aller naam A IJSSELSTIJN Gouda 6 Augustus 1892 Verzoeke van rouiobeklag verschoond te blijven