Goudsche Courant, woensdag 10 augustus 1892

1892 Donderdag U Augustus IN 4908 SCHOENEN EN LAARZEN MAGAZIJN JE ROODG üiBS saly tot en met Donderdag voortgaan alle YoorhaDden SchoeDen en Laarzen tegen spotprijzen uit te verkoopen SPOED U DIE UOG WIL PROnTEEB IT J P HESSELS GOUDSCHE COURANT fSieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omatreken De insendinK van advertentlfln kan geschieden tot Mn uur des namiddags van den dag der uitgave Aanbevelend pattekar ekar BMU t Prji r r doM fakraik BBnijilBB ii e Irtu u w k ri p dB ktt klCTb afradndiU dMr d wM kMakniBd kB daUsuk Ikai kat ï Goed aangewend tegen scbontler en aangezichtspyn kramp of verstpving der leden en verdere ongemakken door gevatte konde ontstaan zgn do ABSHAUBBIN S of Anti Eliumaiisclie Watten het tot nog toe zekerste middel om van die lastige kwalen ontslagen te worden Veikrggbaar a 30 ets aan bet hoofddepötA BRËËTVELT Az te Velft en verder bjj T 4 G van Deth B Verheul üuilewater Hej de Wed Bosmau lA Bos Berkel Gouda IJ van Dorp Zoetermeer F W J donUijl Schoonh A Kaulinit Alphen A Prins Zevenhuizen M J Goudkade Boskoopl A Hoogendijk Cappelle 8 V d Kraat Bleiswijk Heineken s GERST BIER perfl et per fl4 et WIENER EXPORT 15 7 j Specialiteit van Tafelbieren Depot A NORTIER Goawe C 34 35 1 f ai 8tandi 1aat8 Groote Marltt Woensdags 10 Augfustus Afscheidsr Voorstelling op algemeen verlangeo Twee Weezen Seusatie drama in 8 Tafereeleo De hoofdrollen zoUen verrnld worden door de Dames ELLENBERGER KLEIJ J H ALBRE6T POTHARST tan KllJK HENS Sr en de Heeren VELTMAN POTHARST T NIEUWLAND RENTMEESTER DACAJü VINK enz Aanvang 8 uur Pbwzïn ƒ 1 25 1 ƒ 0 75 ƒ 0 40 10 Abonnementskaarten ƒ 10 Bij mij is versdieneii PAS REDOUBli met zang voor Piano het LEGER DES HEILS NAAR DE MAAN met toebehoorende Gravure en twee pages Maziek door G J Dklzalle directeur der Harmonie Prijs 30 Cent Bergen op Zooffi J B Kiel VISCHMARKT Bij alle Boekhandelaren verkrijgbaar HEERBH REBIBUKERS Maakt kennis met de tooneelboekhandel van J BAEEER te Drieborg F S Lijst zijner uitgaven op aanvraag Uratia VerkrUgbaar Oouda Snelpersdruk van A Bhikkman i Zoon De Zwitsersehe Pillen van den Apotheker Rich Brandt MMMbMTM MT kat raUU k aakar warkaa aa aaaahaOalUk SatiaaH aaii IMir T Prerieha m ti V SeanzoBt wiinixi C Witt Ooi nha Zdekaner si Patonburg SoedaratUt k m LambI Wanelwu Fortter Btrmkigham Onderbuiks organen Hi KlldeL MUrt 10 Jann ar mti nm te C P t M aaak o n als 6 Beea en rrHlr R Vlrehow Bw n V Oletl Mu chM n Beelam LMpxg tt T Nossbanm Hertz a V Korezynikl Brandt by Storingen In de kaUaa teaaaa ataalgaaK vaart r lt T rtSom Bd onft t ld UJtkaM kauwwCkaM karta4aai kwaJMi 4 r l T r st vaa mmi b d ii Mii KodpUa Um r Om ieh hj tea MiMk y t bcMbenneB W teir Baveaiaakta Bl k rd Brudl wwda im imM nrtttv MrnnM irmi Imuwml djm la twUmm banué h k d ZmM wl t knla ap h t raada veM ea ïuwdtcekealai Kek ilnw4t lU t Mw d o J h TinM mr Haardtapat r van Saatca KalC ta Batterdaai De oodergeteekende heeft de eer te berichten dat zijne Echtgenoote Mej K KROMHOUT bare Zaak in Modes enz H uideert onder dankzegging aan hare clientèle voor het genoten vertrouwen S F TEfiLING FEANSCHE STOOMVEEVEEU Chemische en Zwitsersehe Wasscherij Gebreveteerd door Z M den Koning der Belgen H Oppenlieinier Rotterdam Gebr KaulingBodejjraven K Oosterling Haastrecht Gebr Kaulinp Woerden G v d Geur Waddinxveen Specialiteit voor het stoomen en verven van alle Heerenen Dameskleedingstnkken ook alle soorten Meubelen Ledikantgordjjnen Tafelkleeden Trgpen met nienwe patronen geperst Kwasten Garnituren Neteldoek Tnlles Kanten Veeren enz Alle goederen kunnen in elkander blgven en worden onschadelijk voor de gezondheid bewerkt Goederen kunnen in 4 dagen afgeleverd worden AGENT voor Gouda en Omstreken A VAN OS Az Kleiweg A No 78 De uitgave dezer Courant geschiedt dagel ks met uitzondering van Zon en Feestdagen Ot pr s per drie maanden is 1 25 trance per post 1 70 üioaderlgke Nommera VIJF CENTEN BINNENLANp GOUDA 10 Augustus 18 2 Onder de bekrouingen van de Sporttentooustelling to SaheteniDgen komen o a voor Knoors eu Co alhier zilveren medaille Gebrs Kamphuizen alhier eervolle vermelding beide voor netirareD Gebr de Kooij te Waddinxveeu gouden medaille voor ijesport onz H de Zwart Oudowater zilveren medaille voor rgtuigen enz CL Schouten Gouwsluis eerfollo vermelding voor vaartuigen G C Schouten Gouwsluis zilveren medaille voor ijssport C i Begeer Utrecht gouden medaille vour goudsmidawerk P O van Nes en Zoon Boskoop zilveivn medaille voor tuinaanleg Zondagavond om 5 uur zal in hel lokaal iu de Noodgodsteeg eene vergadering plaats hebben vanwege den Nederl Bond voor Alg Kios en Stemrecht daarin zullen o a als sprekers optreden J K v d Veer met het onderwerp De militairen en de socislittische beweging eu F Domela Nieuwenhuis a lke als onderwerp zal bespreken Is een werkstaking dor militairen in geval vau oorlog mogelijk en gewensoht Men schrijft ons uit Waddinxveen Het bericht ilat de Gebr De Uooy schaatsensmeden alhier op de Internationale Sporitentoon telling te Scheveningen voor hunne inzending schaatsen met de Gouden medaille zjjn bekroond is met algemeene ingenomenheid ontvangen Ieder die met hun degelgk en vlijtig werken bekend is zal tiob zeker met ons in deze onderscheiding verheugen Bg gelegenheid der Paardenmarkt te Zevenhuizen FEiJiLLETO 1 Uit kei Frantch IV 18 En do liefde Nu de liefdel Die moet men ftngden als een eksteroog zeide de vicomte Zg is persoonlijk niet meer aan ons verbonden dan een likdoorn Gedurende het diner bad hij zich dus voorgenomen om zeer weinig naar miss Meredith te kijken en zgn blikken te verdeeleu tusschen de blauwe oogen van Arabella Dickson en de zwarte zeer teedére oogen van Juffrouw Offenburger De kolonelsvrouw had zelfs onder het gerammel van vorken en lepels met genoegen zijn opmerkiug over de schoonheid van haar dochter gehoord Blauwe oogen en een blanke huid Twee korenbloemen in de sneeuw Daarentegen was mevrouw Dickson niet erg tevreden geweest toen Bernière na het dessert zoozeer bij dokter Kargeas naar de afkomst der Offenburgors gevraagd had Mejuffrouw Hdlèoe is bekoorlgk dokter maar op 7 September a s zal een tentoonstelling worde gehouden van veulens en 1 2 y en 4 jarige paarden met daaraau verbonden prg eu en premien liet Bestuur der Vereeniging tot verbetering van he paardonras aldaar looft een extra prgs mt aan de afstammelingen van den hengst der Vereeniging welke in de termen van bekroning vallen Ds J Ph Hatlink Jr predikant te Kiouwerkerk a d iJsel heeft voor het beroep naar Ngega bedankt Us Wildeboer te Oudowater kuml voor op het drietal voor predikant te Botterdam Bij toniuklgk besluit van 3 Juni II medegedeeld iu De Gaiuentealem is de besliising van Godep Stalen van Friesland van Pebr jl gehandhaafd waarbij aan de begrootiug der geifeente Sneek de vereischtu goedkeuring is outboud o wegens het voorkomen daarop vau een post van 100 voor ue voeding van arme schoolkinderen Da beteeggrondon vauO il i erdeB eo vandea Baad van State waren niet dezelfde Gedeputeerden benepen zich a op de Wet op het Armbestuur die de uitgave zou verbieden b op de Onderwijswet die haar niet uitdrukkelijk ten laste dor gemeente brengt e op diezelfde wet in zooverre ook de leerlingen der bgzondere scholen von den maatregel zoudeu proliteereu wat sedert de laatste wgziging dezer wet absoluut verboden zoii zgn De raad vau Stat deelt deze overwegingen niet Hij oordeelt dat de Wet op het Armbestuur buiten beschouwing kan blgveu en dat ook de orerweginI gen die op de onderwijswetgeving beirekKing hebj ben minder juist zijn maar dat in bet algemeen i behalve in de gevallen in de Wet op het Armbe stuur voorzien het verstrekken van voedsel nimmer I kan geacht worden te behooreu tut de huishouding zij beeft zoo iets exotisch iets Arabisch iets Oostersch O beste vicomte was de kolonelsvrouw hem in de rede gevallen stelt gg zooveel belang in juffrouw Offenburger Niets dan nieuwsgierigheid mevrouw Als er hier een dame was in wie ik belang stel dan zou het niet juffrouw Offenburger zgn Mevrouw Dickson was een oogonbhk stil geworden terwgl zg den jongen man met haar vochtige vooruitspring inde oogrn uitlokkend aanzag dokter Fargeas antwoordde Bernière Nul juffrouw Offenburger is ook werkelijk exotisch ingn waarde Haar vader is van Hamburg haar moeder was een Ëugelache en zg is iu Frankrgk opgevoed Is mevrouw Offenburger doodP Al jaren lang Juffrouw Offenburger is heel lief daar hebt gij gelgk aan mgu beste Paul Een bekoorlijk schepseltje een beetje samengesteld zeer geleerd ik zou haast zeggen al te geleerd naar mijn smaak maar voortieffolgk En praktisch I Een echt modern meisje vriend I Zij is net even moilern omdat zij alles weot nis gg omdat gy mets gelooft 1 Hoe weet gg dat ik niets geloofP vroeg inière die om zich te amuseeren mits Meredith aanzng en haar vergeleek bij dat grooie standbeeld van een Arabella eu bg dat euleiitj6 van een Hélène Offenburger AD VERTEN TIEN worden geplaatat van 1 5 regels a 50 Centen iedere reg l meer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Bovendien worden alle Advertentiën gratis opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschgnt noch een onderwerp van gemeenta der gemeente zorg te zijn Kakïe Zitting Staten Qeneraal eerste van Dinsdag 9 Augustus 1S93 Mededeeling geschiedde van de benoemde voorzitters der afdeelingen allen liberalen en van enkele commissien van rapporteurs Over de belaitingvoorstelieu zullen rapport uitbrengen de heeren Van der Breggen Van Goonep Van Boyeo Veniiin Ifeioesz en Pijnappel Heden enkele kleine wetsoniwerpeii eu interpella tieLohmau Als bewijs hoe overvloedig dit jaar de aardappeliinoogst is in den Prins Ook de tarwe en roggeoogst belooft er veel zoo ook booneu en erwten Men meldt uit Ngmegen Zaterdag ea Zondagavond doorkruisten weer zeer sterke aihtaife patrouilles vergezeld van marechaussees rijksreldwachters en gumeentelgke politieagenten onze straten en traden met kracht op om de orde te handhaven Voor zoover bekend grepen geen ernstige feiten plaats ofschoon er weer veel volk op de been was Het mag als vaststaand beschouwd n orden dat de Nijineegsche troebelen haar ontstaan te danken hebbeu aan opruiing door de socialisten Geel ua zgn gratie aan het woord In het Nifuwsbl v Nod vindt men een versUig opgenomen v in een meeting te Finslerwolde waar ooit Geel uls spreker optrad Voor hg den katheder Hij was veel te veel Parijzenaar om Offenburger met te kennen Offenburger wiens mooie dochter even fijn van vormen en schoonheid was als hij lomp en dik Offenburger Ken groote knappe man kleurig dik van buik kin en wangen een kromme neus boven breode roode lippen zwarte bakkeltaar den krullend als borstels die een paar vlokken als van Oost Indisohen infci op zijn rooskleurige huid maakteu en groote oogen als van een peinzendec Oosterling die munschen ou dingen beschouwden met gemaakte goedharti heid maar eigenlijk met een soort van welwillende verachting wegens zijn eigen meerderheid Als hij z m hoed eens ophad hield hij bom gaarne op hij scheen nog jong met zgn figuur als epn mooie Turk en zgn frissohe gelaatskleur hij werd pas oud nis hg blootshoofds was on zooals nu zijn kale bultige L ele schedel Ie zien kwam dii zoo bg zijn go icht afstak dat Paul de Bernière den bankier altijd vergeleek bij een snrbet van vanille eu aardbozien de vanille het bovenste Dit was de reden waarom de heer Offenburger zoo gaarne zgn hoed op het hoofd hield Oppervla kig was hij een best innn suikerzoet De vicomte had zgn vergelijking mot sorbet nog verder kunnen trekken Ken man van smaak een vurig verzamelaar die veel geld gaf voor de oudheden door opkoopers tot lederen prijs op verkoopiogen aangeschaft die zgn tapijten en ivoorwerken voor openbare tentoonstellingen leende om het genot te hel ben orn op ca