Goudsche Courant, donderdag 11 augustus 1892

I In zake de personentarieven wordt pog steeds op 1 verlaging gewacht Gelijk meu weet is de Exploitatie Mpij bereid een zone tarief in te voeren terwijl de HoUmuUche Mpij een vast kiloraeiriek tarief wil met verlaging voor groote afstanden doch von een z3ne tnrief wellicht niet ten onrechte ernstige uodeelen reest Het Fad ziet niet recht in waarom dit verschil van gevoelen een beslissing moet tegenhouden k i do rogeering slechts de maxima verlaa t kan zij in du opzicht de maatschappijen vrijlaten Zij bebooren te zooken naar een stelsel dat bij verlaging van vrachlpryzoii vereenvoudiging van administratie en vergemakkelijking van controle meebrengt dan zyn publiek en maatschappij beiden gebaat Hol laat zich hooren dat de maatschappijen bij de tamelijk onbevredigende uitkomsten der exploitatie aarzolen ingrijpende verlagingen too te passen Ook moet do rogeering in t belang van t publiek aandrang bezigende bedenken dat zij zich zelve kan stellen voor de verplichiiug om tot naasting over te gaaii immers de maatschappijen mogen do bijl or by uoorleggen als zij tweo jarrii acbtoreen geen S g pet hebben uitgekeerd Maar toch uitbreiding van t vorkeer is alleen van oordeelkundige verlaging van vrachtprijzen te wachten aldus besluit hot Haagscho blad lu het kleine dorp Hiétzing in Oosteoryk woont een Nederlandsch bloemist de heer Hooibrenk Hij is over het goheolo land bekend Op bot oogenblik houdt bij eene merkwaardige tentoonstelling Hiétzing ligt in de onmiddellijke nabijhenl van het keizerlyke slot Schóubrunn Er is op die tentoonstolling een collectie van 60 000 gladiolusaen Dozo bloemen zyn geteeld uit gladioiussen medegebracht uit bet Kaapland door den bekenden Boheomschen bloemist en reiziger prins Sulm De bloemen moeien volgens een schrijven uitOostenrijk een rijke ontwikkeling vertoonen on de verHcheidenheid van kleuren wekt vorbazing De oorspronkelijke bloem was slechts klein maar doNederlandscbe bloemist beeft aan de tegenwoordigeplanten bloemen die viermaal zoo groot zijn die derlelio weten to leelen De heer J de Vries buitengewoon opzichter by het kanaal Amsterdam Morwode schrijft het volgende in de Jnffenieur Met belangstelling en spanning is zeker door velen doch vooral door het groote aantal belanghebbenden bij de groote werken in ons vaderland het streven en werken der Zuiderioo veroeoiging gevolgd Nu het streven en werken in tal van belangryko onderzoekingen nota s en beschou yingen oen vasten vorm beeft verkregen en aan bet hoofd van bet departement vau W H OU N de ingenieur staat üie aan dat alles dien vorm hoeft gegeven zou uu de tijd niet gekomen z n dat de vele honderden direct belanghebbenden van af de ingenieurs de opzichters de nijvoren en haudelaars tot de werklieden toe door een adresbeweging aan de hoogo regeering on do beide kamers der Statengeneraal aandringen oni dit grootsche werk waarmede bet bestaan en de welvaart van die allen en nog velen meer ten nauwste verbonden is door de spoedige indiening en goedkeuring von een westsontwerp tot een begin van uitvoering te brengen De waarschuwing b prof Telders in zijne redevoering dat binnen enkele jaren wanneer de nuondorbaudeo zijnde groote werken voltooid zyn ergeen honderdon maar duizenden workeloozen in allerangen en standen der maatscbappg zullen komen is niet overdraven Wat moot er van die allen worden Van de ambtenaren boog en laag die door jarenlange uitvoering van groote werken een sohat van kennis en ervaring verwierven en zich in do gelegenheid gesteld zagen daardoor io bet onderhoud van zich en de hunnen te voorzien van al de kooplieden handelaars fabrikanten en aannemers die door hun leveringen fabrikanten en uitvoeringen voor zichzelven en tallooze werklieden bet brood verdienen Daarbij nog in aanmerking nemende dot in ons land groote kapitalen aan hulpmaterieel voor de uitvoering van deirgelyke werken zyu vastgelegd welker waarde bij gebrek aan werk tot de waarde van afbraak wordt teruggebracht Zonder mij in staatkundige of staathuishoudkundige beschouwingen te verdiepen die ik gaarne aan meer bevoegden overlaat komt het my voor dat het tot stand brengen van dit grootsche werk minstens evenveel misschien zelfs meer zal tegemoet komen aan de bevrediging van de maatschappelijke nooden van ons volk don de oplossing von do kiesrecbtquaestie c a Ik hoop dat no de eerste schrede far minister Pierson minister Lely de tweede zal zetten om met dit wetsontwerp op pnotische wijze voor eeu doel in deze nooden te trachten voorziening te vinden Het zijn goede vriendun des volks die het nuttigen Iwtrad bood de voorzitter hem namen de afdeoling tHnsterwolde van deu sociaal democratisohen bond een paiapluie ten geschenke aan Hierop nam Geel het woord om o a de arbeiders voor zjjn invryheidstalling te danken en daarna volgens den erslaggever het volgende te zeggen hoe goed een krachtige vereeniging ook z j men vergeto niet dat daarby wapens behoorcu en niet van die kleine b v revolvers waarmee ik jammer genoeg nog misschoot neen wapens moeten we hebben waarmee men zelfs de gelederou van soldaten uiteen kau doen spatten üns dunkt dat zoo Geel inderdaad op die wyze heeft gesproken de overheid zich bij een volgende gelegenheid nog ernstiger dan thans zal moeten afvragen of de toepassing van het reoht van gratie tegenover personen die een dergelijk gebruik maken van hun herkregen vrijheid wel is aan te bevelen Het plan tot stichting van een i ieuw gasthuis voor ooglijders te Utrecht is thans zijne verwezenlijking nabij In het vorige jaar werd nadat de onderhandeliugen met het gemeentebestuur om den tttid oostenlijken hoek van het Sterrebosch te bestemmen voor het bouwen van het nieuwe gasthuis niet tot een resultaat hadden geleid door het college Tan regenten dnarvoor aangekocht eoó terrein van ruim 30 uren gelegen aan het uiteinde vandefBlijeuburgstraat Den 20en Augustus zai de aanbesteding plaats hebben van bet bouwen van het nieuwe gasthuis op dat terreio naar de plannen van deu heer U Krnif architect bier ter stede die door regenten met de voorbereiding van en het toezicht op don bouw is belast Het grondwerk en het leggen der fundeeringen moeten voor den Ie December van dit jaar zijn verricht den Ie September 1893 moet het gebouw onder dak gebracht en glasdicht opgeleverd zijn en de verdere werkzaamheden moeten den len Maart 1S94 voltooid zijn opdat alsdan na goedkeuring door de directie het gebouw in gebruii kanne worden gesteld Het gebouw belooft niet alleen uit een oogpunt van bouw en sieraad voor de stad te worden doch door zijn inrichting ook te voldoen aan d hoogste eischen die aan zulk een gesticht mogen worden gesteld In het noorden van Friesland trachtte dezer dagen een arbeider wien niemand werk wilde geven zich van het leven te berooven Keeds hangende werd hij door zijne dochter gevonden die hem onmiddelIqk lossneed en met behulp der buren zocht bij ta brengen De ppgingen waren vruchteloos de man bleek dood en werd vervolgens te bed gelegd Gemimen tijd later kwam de dokter die niet in de buurt woonde en om wien men had gezonden hem tevens berichtende dat de man overleden was Hij treedt de kamer binnen en vindt daar e treurende dochter Wio beschrijft echter beider schrik toen op zijn vraag hoe laat het geval was gebeurd uit de bedstede zich eensklaps de stem liet hooren van den vermeenden doode met de woorden Om vijf uur me neer Een deel der antirevolutionaire pers zit blijkbaar erg verlegen met het votum door alle antirevolutionairen in de Tweede Kamer tegen de vermogensbelasting uitgebracht De boodschapper onder redactie van Js Smit talogussen en etiquetten te lezen Collectie van den heer Mozes Offenbnrger die in zijn stallen renpaarden had die bij het concours Hippique bekroond werden en een rytuig dat de jury op do tentoonstelling in de Tnilerieén den prijs waardig keurde Hü leefde zeer weelderig maar was democratisch in lijn denkbeelden Men weudde zich tot hem als er een nieuwe courant moest opgericht worden Offenburger weigerde soms stemde dikwijls toe en behield zich soms niet eens voor om de beursberichten te schrijven Hij verzekerde dat hij Frankryk Hef had en met zijn overrijnsch accent verklaarde hy dat Frankrijk voor hem de wereld was Men wist niet recht hoe Offenburger aan zijn geld gekomen was Hij was voor vijftien jaar in Parijs komen neervallen sis een meteoorsteen maar dan een van goud Bij den tour om het meer had hij de blikken tot zich gelrokken door rijn equipages in de Opera de lor netten eerst door de diamanten Tan zijn vrouw en later na haar dood door de schoonheid van zijn dochter de reporters lokte hy in zijn hotel door zijn feesten en zyn Tokaierwijnen de schilders door de schilderyen die hij kocht do makelaars door zijn orders en langzamerhand had dit mengsel van verschillende aulorileiien en belangen rondom hem een kolossalen sneeuwbal gevormd die maar steeds voortrolde door Parijs en nog grooter f ewordeii zou zijn als Offenburgers naam geheel onbevlekt geweest was Als koning van een republiek van windhandelaars tracht te betoogen dat men niet het recht heeft de antirevolutionairen als tegenstanders van die belasting te signaleeren omdat zg tegengestemd hebben Oppervlakkig zou men zeggen dat een volksvertegenwoordiger zgn gemis van ingenomenheid met en wet al niet duidelijker kan te kennen geven dan door er tegen te stemmen maar De Boudschappar verdedigt de stelling dat het geoorloofd is tegen een belangrijke hervoriniug te stemmen waar men eigenlijk vóór is alleen om do eenheid van het partij verbaud te bewareu I Ken zoo cynische en partyzuchtige tactiek wordt aangeprezen door een blad dat zich bij uitnemendheid christelijk durft noemen Tot nu toe meenden wg altijd dat onder alle omstandigheden hel belang van het land boven het belang eener party moet gaan maar wint de leer van De Boodschapper veld dan zullen de belangen van het land aan die van de party ondergeschikt mogen worden gemaakt dan zal een volksvertegenwoordiger er roem op mogen in du meest betangryke aangelegenbeden uit partydiscipline tegen zijn overtuiging te hebbon gestemd Maar heeft De Boodschapper de beteokenis barer eigen woorden wel gevat Wij stellen die vraag omdat zij het doet voorkomen alsof het een vry ouverschillige zaak was ot de antirevolutionairen vóór dan wel tegen temden Alsof niet van die stemmen het lot der ontwerpen had knnueu afhangen I Wel IS waar heelt de eiudstemming doen zien dat de Min Pierson geen autirevulution ire stemmen noodig had om voor zyn voordracht eeu aanzienlyke meerderheid te krijgen maar dal kon men vooraf niet weten Men wist niet hoeveel Katholieken vóór zouden stemmen men wist evenmin of alle liberalen aan de wet hun stem zouden geven Maar bovendien is het onverschillig of een zoo ingry pende wet als de vermogensbelasting met een kleine of een grooto meerderheid tot stand komt Leidt het niet lot politieke demoralisatie indien lueu uit partijbelang op een nationale wet het stempel van party wet tracht te drukken lu elk geval zoo redeneert De Boodschapper hebben de liberalen geen reden zich over de houding der antirevolutionairen te verbazen want er zijn ook liberalen die eigenlijk tegen de wet wifen en toch vóór hebben gestemd uit welbegrepen partijbelang Ware dit zoo wij zouden do houding van die liberalen evenzeer afkeuren Zeker in het belang der party zich een offer te getroosten kan soms prijzeuswaard zyn maar nooit mag een party van haar leden vorderen eigen overtuigii ten offer orengende wetten aan te nemen die men in stands belang verkeert acht Maar wal De Boodschapper beweert kan zy niet bewijzen Wy ontzeggen haar zelfs ten stelligste het recht te beweren dat de hceren Bulgers Van Delden Van Karnebeek en Böell tegen zouden hebben gestemd indien de wet niet door een liberaal Minister was ingediend Dat is een door niets gerechtvaardigde insinuatie Alleen de heer Van Karnebeek liet zich vry ongunstig over de wet uit ofschoon hij protesteerde toen de heer Van Houten beweerde dat zijn oppositie eigenlijk gericht was tegen de vermogensbelasting als zoodanig maar de anderen deden wel degelijk uitkomen dat hun bezwaren hoe gewichtig ook niet overwegend waren In éen opzicht echter heeft ons het entrefilet ran De Boodschapper genoegen gedaan Er blykt dui en genotzoekers was Offenbnrger uit Hamburg mia I schien wel genaturaliseerd in Frankrijk door de hulp der couranten en de kleinere financiers een soort van mogendheid geworden die het midden hield tusschen een diplomatiek agent en eeu geldschieter De ministers raadpleegden hem om te weten wat de ambassadeur van zyn land dacht over hun open lijke verklaringen Hy uitte zijn meening over den toestond in Frankrijk en hoewel bij zeer vereerd was op teestdagen een decoratie te mogen dragen vond hij toch dat de staatsmannen aan de oevers der Seine to bang waren voor het radicalisme en niet genoeg vooruit streefden Offenburger ging niet sUchU om met staaUlieden die leeningen sloten en journalisten die staatslieden tegenwerkten hij zocht zijn kennissen ook hooger Op zijn rallye papers verzocht hy bekende clubmen edellieden voor wie de kolommen van de Vie parisienne zoo goed zijn als de bladzijden van den D VImonach de Gotha De markies d Ayglars nog vlug ondanks zijn vijfiig jaren joeg voor den bankier du edele wild op Hij vervulde bij Offenburger uit vriendschap zeide de een tegen goede betaling meende de ander half en half de functie van beer des huizes eo nam de honneurs waar op het kasteel de Luzancy evenals hy hel op d Ayglars godaan zou hebben als dat niet door de zwarte bende ver woest was Offenburger kocht geen paard en deed geen be I stelling bij don zadelmaker zonder de goedkeuring delijk uit dat de door de Tweede Kamer aangenomenbelastinghervorming ook in haar kringen populairia want anders zou zy zich zeker niet hebbeu gewaagd aan hat onmogelyke betoog dat n en er vóórkon zyu ea toch tegenstemmen Blijkbaar heeft zydaarmede geen ander doel dan het oiiium dat deantirevolutionaire partij in de Kamer zich door baarhouding by deze belastingherziening op den halsbeeft gehaald zooveel mogelijk weer weg te nemen of haar dat echter op deze wyze gelukken zal is minstens zeet twijfelachtig I aderlattd Men schryft uit het zuiden van Brabant Het smokkelen is ondanks den zomer weer in voUeu gang en zal voortduren totdat de accyusverlagiug van het zout intreedt Het is inderdaad aan te nemen dat de smokkelhandel dan gefnuikt zal zyn De ambtenaren der bolastiugen zulleu aan onze grenzen grootendoels overtollig zyn en dus worden verplaatst in hun plaats zal men echter gerust maróchauBsées mogen aanstellen want de rust en veiligheid zullen er niet beter op worden Degrensbewoners hebben au reeds zeer veel last van allerlei dagelyks voorkomende kleine diefstallen van hout veldvruohten wasohgoed in het kort van ulles wst maar voor de hand staat of in eec onbewaakt oogenblik alleen of opengelaten wordt Die dievery nu reeds niet te beteugelen zal op grooter schaal en brutaler wyze worden voortgezet als de smokkelary ophoudt want wat tullen duze menschen die aan geregelden arbeid niet gewend zyn en dezen op de heide trouwens ook moeilijk kunnen vfnden anders doen dan nemen van hun buurman wat hun zelf ontbreekt Er zijn maar twee middelen ora dit toekomstige kwaad tb keeren öf het rijk versohalfe dit volkje arbeid want lui of onwillig zijn zij niet if len behoeve der grensbewonors worde eene uitgebreide politiemacht lieschikbaar gesteld tot bescherming van hun eigendom Als ontdekker van een middel om aan de speelbank te winnen maakt zich aan de uiph Cl eente Brussel gevestigd Ne iurlandsch edelman bekend Van zyn schryven vermelden wy slechts dat hij zichingenieur noemt en dus bekend met de wiskundeenz is e i ten bewijze daarvan haalt hij een drietalstellingen aan waarvan de eerste luidt dat de straalaltijd de helft ia van de middellyn de tweede datde middellijn aliyd tweemaal zoo lang is als destraal ten dorde dat de omtrek juist het zesvoud isvan de straal Van hem dia zulke diugen schryft om te bewijzen dat hij wiskundige is is ook niet veel te verwachten wat zyne berekeningen omfrent het kansspel betreft Ingevolge eene me ledeeliug door d politie der stad Parijs gedaan worden ieder jaar niet minder dan vijftien duizend parapluién aan de politiebu reau a bezorgd die enkel in omnibussen vigilanten eo Btoomschepen zijn gevonden en dus verloren waren gegaan Daarentegen worden ieder jaar honderd duizend parapluién opgevraagd en de politie belooft op grond van haar langjarige ondervinding er toe te mogen besluiten dat het met parapluién gaat als met andere verloren geraakte zaken nl dat maar een zeede deel der verliezers aangifte doet bij de politie Dientengevolge gaan jaarlyks zeshonderd duizend parapluién verloren of een op elke vier inwoners van den markies Voor Offenburger ging de d Ayglars naar Tattersall Hy maakte voor hem een soort van wetboek van ceremoniën dat de bankier bestudeerde er in stampte zooals een leerling zeide die nog examen moest doen Paul de Bemière herinnerde zich een voor een al die praatjes van de Parijsche kroniek terwijl hij den dikken man zonder V8 lerland aanstaarde die Parijs tot zijn woonplaats had gekozen alleen omdat men zich daar beter vermaakt dan te Hamburg maar als hy de levende gratie der bekoorlijke Hétène aanschouwde vergat do vicomte al de zotheden van den vader en amuseerde zich altijd als liefhebber met een vergelijking tusschen juffrouw Offenburger mooi als een mooi Turkinnetje Arabella majestueus als Houdon a Diana en miss Eva onoyertreffelijk met dien kalmen blik van een eerlijk meisje Daarginds io de schaduw zaten ook nog de mooie mevr Montgomeiy en Sylvia en Bernière smaakte een groot artistiek genoegen het gezicht van al die schoone vrouwen die als kunstwerken in een museum verzameld waren en die hij bewonderde als kenner als man van smaak zonder ze te beminnen vast besloten zijn liefde aan geen een te schenken IVorit vervolgil Dit schyut niet overdreven als men bedenkt hoeveel parapluién aan spoorwegstations in kericen schouwburgen koffiehuizen enz enz verloren gaan ï u de 150U0 die bij de politie worden gebracht HUen maar een paar duizend aan hun eigenaar terug sk overige wwtlen door het hoofdbestuur der politie in veiling gebracht Ze worden in twee klassen verdeeld J o goeden worden in pakken von 100 verkocht Dooreen genomen is de opbrengst ƒ 10 a f 12 50 per pak zoodat de mooiste parapluie eene kleinigheid kost Als het regenachtig weder is worden die geveilde parapluién voor 75 cent lot ƒ 2 60 in de straten verkocht Gaan er veel parapluién verloren slechts zeer weinig parasols ondergaan hetzelfde lot De politie krygt er hoogstens een paar honderd en men zou hieruit mogen besluiten dat de dames beter op haar eigendom passen dim de heereii De opgravingen te Pompei hebben een ryke vondst een uitstekend bewaard gebleven woonhuis aan t licht gebracht Door een sierlijk atrium met ufeteenen kolommen met keurige gebeeldhouwde Koriuthiscbe kapiteulen komt men in eeu peristilium eveneens met kolommen van tufsteen lie ter halver hoogte uitgebeiteld en met stucwerk versierd zijn het dak hetwelk hierop rust is eveneens met fruoi beeldhouwwerk versierd Alle voorzorgen zijn genomen om hel huis geheel in zyn primitieven vorm te bewaren Moderne kruisridders Het Neue Ifieiier Tageblatt is in bet bezit gekomen van een pryscourant van titels en ridderorden die door een zekeren Walden ie Londen op het vasteland wordt verspreid Hij verdeelt do onderscheidingen in vijf klassen 1 Ridderorden 2 Adellyke titels 3 Hoftitels 4 Keretitels en eereteekenen met iliploma s 5 Oonsulatcu Walden biedt ridderorilen aan van den paus van San Marino van Tunis van Perzic hot kommondeurskriiis van de orde van don leeuw eii de zon voor 3600 gld Turkije Spanje Portugal Italië Ridderkruis van de kroonordo voor 8000 gld Servië Roemenie Venezuela Liberia en zelfs ouk een der Dnitsche stoten De prijzen zijn in marken opgegeven maar voor hot gemak der koopers is oen herleidingstflbel opgegeven van marken in francs guldens roebels en kronen De adellyke titels die door den heer Walden worden aangeboden kosten van 10 000 tot 36 000 gld Enkele titels bijv Italiaansohe zyu veel gocdkooper Veel Werk maakt Walden van eeretitols Hij biedt verschillende medailles van wetenschappelijke en weldadighridsvereenigiugen aan Van de consulaten zegt de handelaar het volgende oonsulateu en vico consulaten kan ik versohaffen aan gevestigde respectable hoeren in residentie handelsen havensteden van verschillende staten altijd natuurlijk als zij daar niet zijn bezet De prys bedraagt minstens 2 00 gld Ik maak er op attent dat ook niet vermelde onderscheidingen te koop zijn daar ik steeds nieuwe verbindingen tracht aan te knoopen Voor do echtheid der onderscheidingen wordt door ons ingestaan De heer Walden waarschuwt voor zijn ooncurrenten die allen naar hij zegt bedriegers zijn Dezer dogen leverde het Vad eene beschouwing over de uitkomsten van de exploitatie onzer spoorwegen gedurende het eerste jaar von den door de overeenkomst van 1890 in t leven geroepen toestand Hol blad wees or op dat men ter beoordeeling der uitkomsten in 1891 in aaiimerking moet nemen dat 1891 in meer dan één opzicht een abnormaal jaar was Als t voortgaat met de styging der ontvangsten als de maatschappijen ingroeien in den nieuwen toestand als verschillende lijdelijke oorzaken van dure exploitatie niet meer werken kan het niet missen of de finoncieele uitkomsten moeten gunstiger worden Hebben inmiddels de ovoreenkomsteii voor hel reizend en goederen verzendend publiek do gewenschte en de verwachte voordeelen opgeleverd Het valt moeilijk hierop een algemeen antwoord te geven Wel mag men zeggen dat do noodlottige gevolgen voor t publiek die men voorspeld heeft zijn uitgebleven Ware het anders er zou wel luid en algemeen ziju geklaagd Het is waar de klachten over gemiste aansluitingen trage verzondingen ondoelmatige vrachtberekeningen ontbreken niet maar was het vroeger anders Maar t publiek is nog niet tevreden Het heeft de voorgespiegelde verlaging der goederen en per bnentarieven verlangd Wat de eerste betreft zijn in den loop van dit jaar nieuwe tarieven ingevoerd waarvan de werking zal moeten woidon afgewacht alvorens zal kunnen beoordeeld worden of zy t publiek gerieven en tegelijk de maatschappij voordeelig zijn Een enkel punl dat volgens het Fad Ijziging behoeft is het verzenden van kleine pak tten dat nu zeer duur is wanneer de verzending loopt over de lijnon van twee maatschappijen arbeid en een eerlijk verdiend stuk brood bezorgen Mocht de overwofiing van het bovensiaande waarvan de waarheid zoo ik veronderstel door niemand betwist zal worden invloedrijker personen dan schrijver dezes bewegen een adres als door mij bedoeld wordt op het getouw te zetten dan zal de steun van allen naar ik zeker vertrouw hun met ontbreken In den loop van dit jaar zal naar men meedeelt te Amsterdam een nieuw ochtendblad verschijnen waarvoor de heeren Tindal Heineken en Van der Vliet bot benoodigdo kapitaal zullen verstrekken Het zal gedrukt worden in de electrischo drukkerij van do firma Vnn der Weijden in do Gravenstraat Het plan bestaat om later ook als avondblad te verschijnen Do kleur van het blad zal zijn geavanceerd liberaal In de algemeene vergadering van hoofdonderwijzers aan R K bijzondere scholen in het aartsbisdom Utrecht is ook de leerplicht besproken De heer Braam die dit punt inleidde kwam tot de conclusie dat loerplicht voor ne sleden minder noodzakelijk is omdat daar meer middelen ter bestrijding voorbanden zijn Daar zou leerplicht van kwaad tuf erger voeren Bepaald onwillige dwingen tot scbuolbozook zoi vaak leiden tot bederf dor klassen Wanneer zegt men eenmaal de veldarbeid voor kinderen onmogelijk wordt gemaakt zal dillen goede komen voor de volwassenen maar daardoor worden de ouders met veel kinderen niet gebaat Bovendien meer ontwikkeling verbetert den maatschappelijken toestand niet Door loerplicht grijpt men in de rechten vau hot huisgezin Zonder straffen is het stelsel van leerplicht van geen kracht Het gevolg zol zyn afkeer van het onderwijs terwijl de onderwijzer die zoo zoor hot vertrouwen noorlig beeft en nu reeds tegenwerking ondervindt met wantrouwen zal worden bejegend indien hij daarenboven als politie agent moet optroden Do moderator dr A Jansen zeide zich te vereenigen met den spreker en steldo er prijs op te verklaren dat de Katholieken met allo kracht bet onderwys voor de kinderen trachten te bevorderen dat zij alle gepaste middelen willen aanwenden om tot dat dool te geraken Met dot al blijft do vraag Heeft de Staat bet recht tot dwingen Theologisch gesteld zijn do godgeleerden hot niet eens Onder de Duitscbe Jezuïeten bijv antwoord do een bevestigend de ander ontkennend Men kan dus niot absoluut zeggen t is geoorloofd of t is ongeoorloofd In Duitschland heeft de moderator van den schoolplicht geen verscbrikkelijke gevolgen opgemerkt doch hy erkent tevens dat bij den Nederlander de vrijheid in hot bloed zit en hij zich niet gemokkolyk laat dwingen Hij meende ten slotte dat moreoio middelen tot de beste uitkomsten zullen leiden temeer daar gelijk de hoer Braam reeds had opgemerkt het werkelijke schoolverzuim niet zoo erg is als wel word opgegeven en dit in de laatste jaren aanmerkelijk was verminderd BultealaDdscb Overzicht De Duitsche Reichsanzeiger bevat do besluiten betreffende het ontslag van Herrfurth op zijn verzoek als minister van binnenlandsche zaken en zijne vervooging door den minister president Zu Eulenburg H errfurth is benoemd tot grootkruis in de orde van den Roodon Adelaar De unionisten in Midlothian hebben besloten zich tegen Gladstone s wederverkiozing niet te verzetten in geval hij geroepen mocht worden tot het samenstellen van een Kabinet De aanval der oppositie in het Engelscho Lagerhuis is begonnen De strijd zal duren zoolang er sprekers zyn die hunne welsprekendheid willen ten toon spreiden maar over t algemeen verwacht men toch dat de beslissing na een paar zittingen zal genomen worden Kenschetsend voor den toestand is dat het debat op deu eersten dag hoewel een Glodstoniaan de afgevaardigde Asquitli do motie van wantrouwen stelde niet door de eigenlijke Gladstonianen maar hoofdzakelijk door hunue bondgonooten gevoerd werd Het amendement word gesteund door Burl het hoofd dor orbeidersofgevaardigden en het waren voornamelijk Mc Carthy en John Redmond die uit naam der Ieren tegen de regeering te velde trokken Als het doel dezer besprekingen was invloed op de partyen te oefenen konden zy natuurlyk gerust achterwege blijven on had reeds eergisteronavoud do stemming kunnen plaats hebben IMaar de regeering zoowel als do tegenpartij wenscht door dit debat niet alleen tot het Lagerhuis doch tot het geheele volk te spreken De regeering wil door uiteenzetting van wat zij in 6 jaron deed de oppositie noodzaken te zeggen om welke rodenon het ministerie Salisbury het vertrouwen des volks zou verloren hebben en op welken grond Gladstone aanspraak maakt dat dit vertrouwen op bom wordt overgedra en