Goudsche Courant, vrijdag 12 augustus 1892

fiü de eedsaflegging in het Lagerhuis t ge i schiedde vijf aan v f hadden enkele eigeuaardijhodeu plaats Ëenige leden gaven de voorkeur aan het afleggen van de belofte rat sedert Bradlaugh geoorloofd is De Ëinielsche eedsmauier is het kussen van het Nieuwe Testament waarvoor vgf exemplaren van dat boek gereed lagen Voor een Jood een lastige quaestie wanneer hg t als meer dan een formaliteit beschouwt Twee Joden maakten bezwaar en kusten een Hehroeuwsch Oud Testament in plaats van het Kngolsche Nieuwe Ken Sohotsch lid verklaarde dat hij niet op Engulsche wyze den eed wilde doen door een Nieuw Testament te kussen maar dat hg op Schotsohe wgze wilde zweren door de rechterhand in de hoogte te steken Toen hem gezegd werd dat de toestemming van den voorzitter zou noodig zijn voor die niet gebruikelijke wgze om den eed te ilouu gaf hg toe en bracht een Nieuw Testament aan de lippen Uu heer Dadabhai Naoroji de Hindoe die tot afgovaardii de van het Londensche distrirt Central Fiusbury is verkozen en een Pars is van geloof had een exem plaar medejyebmcht van de Zend Avesta zgn heilig boek en wilde daarmede op de Engelschgebruike lijke wijze den eed doen Hem werd echter verzocht eenvoudig de verklaring af te leggen en daarmede nani hg genoegen De afgevaardigde ICeir Hardie van de werkliedenpartg vtrscheen m een blauw Sohotsch werkpak de flanellen borstrok zooder das om den hals vastgeknoopt Op zijn geel vest onder zijn buis bengelde eeu groote zilveren horlogeketting op zgo hoofd een werkmansmuts Aldus was hij in de saai gekomen eo naderde de tafel om den eed af te leggen Nu eerst trok hij de aandacht van den voorzitter die terstond zgn gewonen roep orde orde deed liooren Het kostte eenige moeite den heer Keir Hardie te doen begrijpen dat bij zijn muts moest afnemen Een paar malen werd bij reeds om zijn kleeding in de corridors van de Parlementsgebouwen aangehouden o a toen hij met de overige leden en den voorzitter mede naar hel huis der Pairs wandelde om d uir de gebruikelijke formaliteiten die bij het begin van een nieuw Parlement plaats grgpen bg te wonen De politieagenten dachten dat hij een der werklieden was die ergens in de gebouwen nog wat te verrichten bauden en nu stilletjes zich onder de leden had begeven De socialist John Burns had zich in een zwart pak gestoken maar nog geen lioogen hoed opgezet £ r wordt iets meer ruchtbaar aangaande het plan dat te Praag is uitgebroed In de maand November zullen de afgevaardigden der Czechen Croaten Rumeenen Serven Slovanen en Kutheiieii te Weenen een bijeenkomst houden Dit zal een mocsterbetooging zijn van alle ontevredenen onder de verschillende volksstammen der monarchie Op die bgeenkomat zal een memorie aan de mogendheden worden opgesteld waarin de wenschelijkheid zal uitgedrukt wortlen de Oosienrgksche monarchie in een bondsstaat te herscheppen Deze memorie zal door eene deputatie van tien lellen aan den keizer worden overhandigd Op die wijze alleen hopen de ontevredenen hunne onafhankelijkheid te zullen herkrijgen Doch met de constitutie der Oostenrijksch Hongaarsfhe monarchie is dit plan lijnrecht in strijd De te Praag verschgnende Uuitsche bladen keuren daarom het voornemen scherp af en zeggen dat de uitvoering van het plan met hoogverraad gelijk zou staan VrUdag 12 Augustus 189S N 4009 GOUDSCHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Oe iDBonding van advertentiSn kan geschieden tot e n nor des namiddags van den dag der uitgave PëTROLKUM NOTëEKIi Gë van de Makelaars Caotziaar Schalkwijk te lioUerdaiii De markt was heden vast Ix co Taukfust ƒ 6 B0 Geïmporteerd fust ƒ 8 B5 September October November en DecemberleTering ƒ 6 60 Bnrgeriyke Stand Zevenbtnzen GEBOREN Arie ouders A van de Euis en J J van Kralingen Jacobus ouden C Op den Brouw en N van Splunter APVERTENTI£N Voor de zoo talrflke blaken van belangttelling ter gelegenheid van ons 25 jarig Hnwelgksfeest onderronden betuigen wü onzen hartel jken dank J Dg JONG M B S DE JONG Wemman Openbare Verkooping te GOUDA ten overstaan van deu Notaris G C FORTUIJN DRÜOGLEEVER op DONDERDAG 11 AUGUSTUS 1892 by opbod en op DONDERDAG 18 AUGUSTUS 1892 by afslag telkens des morgens te Elf aren in het Koffiehuis cHabhonik aan de Markt ran Ëene in volle werking zynde SCHEEFSTIMMERWERF met U dwars en langaj SLEEPHELLINQBN GEBOUWEN SCHUREN SMEDERIJ 2 WOONHUIZEN en ERVEN aan den Gouderakschen dgk te GOUDERAK in de oumiddellgke nabyhuid der Gemeente Gouda ea liggende aan en langs de rivier de Llssel te zamen groot 51 aren 15 centiaren en geschikt tot het repareeren en bouwen van de grootste Rynschepen Terstond te aanvaarden eo dagelyks te bezichtigen Nadere inlichtingen zgn te bekomen ten kantore van voornoemden Notaris FORTUIJN DROOGLEEVER te Gouda alsmede ten kantore van den Notaris A SPRUIJT ie Hotterdam Hoattoin 15 Een jozLgste BEDIEITDE aanvankelyk salaris ƒ 1 per week Eigenh brieven onder no 2209 Bareaa dezer Courant HATEBVEILmGr OPEIBARl VERKOOPIIG te REEUWIJK ten overstaan van den Notaris G C FORTUIJN DROOGLEEVER op VRIJDAG 12 AUGUSTUS 1892 des morgens te elf uren in de Herberg van K RADEMAKER aan de Reeuwgkscbe brng van Omstreeks 50 Hektaren beste te veld staande in perceelen van 1 tot 4 hektaren gewassenin den polder Broekveld onder de gemeente Zwammerdam Betaling 19 Augustus 1892 Ontruiming der perceelen 15 September 1892 Aanwyzing der perceelen Woensdag 10 Augustus 1892 des morgens te 10 uren te beginnen bg F van WENSVEEN in den Ondenweg te Reeutoijk Nadere inlichtingen worden gegeven door voornoemden Notaris FORTUIJN DROOGLEEVER te Gouda en door WILLEM RIP te Reeuwijk welke tevens de aanwyzing zal doen Zeer ITette Gesteendrukte NmsmTJES worden GELEVERD door A Bmi KMAN en Zn I AFSLUITING van den lliliMliffill BURGEMEESTER en WETHOUDERS b Lekkerkerk brengen krachtens het besluit vut Heeren Gedeputeerde Staten van Zuid Holland van den jl N 64 ter algemeen kennis dat de KBR WEO onder die g meente wegens herstelling van eene daaria gelegen burg voor de passage van rytuigea paarden eo vee zal zgn afgeslolen van af dag 15 tot en met den 31 AUGUSTUS aanstaand Lekkerkerk den 10 Augustas 1892 De Burgemeester W OE GRÜIJTER De Secretaris R BLOK OpenlDare Verkooping te GOUDA ten overstaan van den Notaris G C FORTUIJN DttOOGLEEVBB op DINSDAG 16 AUGUSTUS 1892 desmorgens te elf uren in het Koffiehuis Harmonie aan de Markt van No 1 Een HUIS en ERF in de OostNood godsteeg te Gouda Wgk B No 65 Verhaard by de week voor 1 40 No 2 tot 9 Acht HUIZEN en ERVEN in het Paradys in den Vogeleozang te Ooudt Wyk M Nos 33 tot 40 Allen verhuurd bjj de week en wel Nos S3 tot 35 elk voor 1 20 Nos 36 tot 39 elk voor 1 ei No 40 voor 75 cents Eo No 10 Twee onder één dak gebouwd HUIZEN ERVEN en GROND aan de oiia kade te Waddtnxveen Wyk D No 160 k dasjiraal bekend in Sectie F No 1168 groot 2 aren 23 centiaren Terstond te aanvaarden De perceelen zyn de 3 laatste werkdagen vóór den verkoopdag van 10 tot 3 uren en óp dien dag des morgens van 9 tot 11 uren te bezichtigen Nadere inlichtingen geeft voornoemde Nobtris FORTUIJN DROOGLEEVER te Gouda Openlsare Aanlsesteüng BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Gouda zullen op WOENSDAG den 24n AUGUSTUS 1892 des namidags ten één ure in het Raadhuis aldaar bg inschrUviog aanbesteden Het rioleeren en dempen van drie slooten in de Korte Akkers Het BESTEK is te verkrygen tegen ƒ 0 75 en ligt dogelgks Zondags uitgezonderd dei voormiddags van 10 tot des namiddags 1 ure ter inzage op de Secretarie der Gemeente en aan de Stadstimmerwerf Inlichtingen worden gegeven door den Gemeente meenteBouwmeester ADVERTENTIEN in alle Binnen en BuUenlandsche CoUr ranten worden dadelgk opgezonden door het Advertentie Bureau van A BRINKMAN en ZOON te Gouda Gouda Snelpersdruk van A Biunkmak ZooN De uitgave dezer Courant geschiedt dagelyks met nitzondering van Zon en Feestdagen Oe prys per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 4 Afzoaderlgke Nommers VIJF CENTEN p O rx Er is een tyd geweest die lang achter ons ligt dat bg de opvoeding van het opkomend geslacht alleen gelet werd op licbameIgke ontwikkeling paardrydeo wapenhandel lichaamsoefeuing waren de eenige zaken waaraan men waarde hechtte Toen later spierkracht niet langer de eenige factor was die een man van geboorte maakte tot een bruikbaar lid der maatschappg begon langzamerhand de ontwikkeling van het verstand deu voorrang te krygen boven die van het lichaam De vooruitgang op wetenschappelyk gebied en allerlei uilvindingen van den nieuweren tyd drongen hoe langer hoe meer kracht en behendigheid np den achtergrond zelfs voor de persoonlyke veiligheid en de landsverdediging werden de hoedanigheden welke door lichaamsoefening verkregen worden overtollige zaken die dus in discrediet kwamen Als tydverdrgf en om als acrobaat den kost te verdienen beoefende men nog de gymnastiek maar practische menschen konden hun tijd beter gebruiken Eeret in onze eeuw is men v eer meerdere waarde gaan hechten aan geregeic e lichaainsoefeoing en het duurdo zelfs tot de tw ede helft der I9e eeuw eer men tot de overtuiging kwam dat by de opvoeding van de jeugd de gymnastiek een noodzakelijk vereischte is als tegenwicht tegen eenzjjdige ontwikkeling van den geest Er waren in onze jeugd enkele gymnastiekscholen maar men hield zich er bezig met een reeks van oefeningen FEVILLETOIM BE lv£IlNr ID Uit het Framch IV 17 En terwyl de toetsen onder de handen van miss Dickson een Amerikaansoh liedje deden hoeren een soort van bevende negerromanoe in droefgeestige aoooorden als zuchten van slaven vergeleek Paul AU een fijnproever tnet oneindig genot zij n positie als scepticus in ruste by het leven van ingespannen arbeid van zgn gastheer Norton of van Montgomery of van Offenburger met zyn drukke zaken of zelfs va I ïargeas altijd midden in de zieken terwijl hij heeriyk genoot van het far niente van zijn leven als liefhebber vrij gezocht en geliefkoosd door al die vrouwenoogen en tot zichzelf zeggende Pat op I Geen voorkeur Glimlachen en uwe vrijheid van oordeel bewaren Hij oordeelde want h j had gedurende het diner een weinig droomorigheid in Sylvia s oogen bespeurd ja hij oordeelde en hy die in zjjn leven zooveel meisjes bestudeerd had zeide tot zichzelf l Hoe kan men zeggen dat een jong meisje een die ten doel hadden de spierkracht de behendigheid de vlugheid der jongelieden zoo hoog mogelyk op te voeren men had zich als t ware de athleten en acrobaten tol uleaal gesteld zoodat alleen de sterknten eenig succes hadden en de ouders natuurlgk weinig sympathie gevoelden voor dergelyke halsbrekende toeren die zy voor hun kindereu niet noodig achtten Eerst in den laatsteu tyd is men tot het ware inzicht gekomen licbaamsoefening is noodig om de nadeelen eeuer uitsluitende verstandsontwikkeliug te keeren De inspanning der hersenen vindt haar tegenwicht in die der spieren lichaarasoefening gymnastiek sport is een hygiënische maatregel volstrekt noodzakelijk om gezond te bigven Uit dit laatste oogpunt moet onzes inziens sport beschouwd woiden Wy weten wel dat er velen zgn die aan allerlei spelen en oefeningen doen louter tot tgdpasseering zooals een ander musiceert of kaartspeelt maar met die enkelen natuurlgk behoorende tot de meer bevoorrechte leden der maatschappij laten wy ons thans niet in Wij maken alleen de opmerking dat beweging in de open lucht ot zelfs in gyninastiekzalen de voorkeur verdient boven biljartof kaartspel in een met sterkedranklucht bezwangerde atmosfeer en nog meer boven geestdoodeud gebabbel of hazardspel iu koffiehuizen of sociëteiten waar men anders allicht zijn toevlucht zoekt Voor iemand die ingespannen arbeidt op kantoor ot studeerkamer is allerlei sport waarbij gezonde beweging op den voorgrond staat heil Van al die uitverkoren wezentjes daar 20U de vrouw nog het grootste raadsel raadsel i vóór mij zijn Waar zou mevrouw Norton nu over denken on wat schreit haar Want zij is ongesteld I Zij is ziek en ik tart dokter Fargoas om mg roet zijn theorie der groote zenuwkwalen haar ziekte te verklaren Bernière zat nu juffrouw Offenburger Arabella s plaats aan de piano had ingenomen en een stuk van Beethoven speelde vlak over mevrouw Norton en zag haar aan Zij praatte niet meer met mevrouw Montgomery maar luisterde aandachtig Hy zag haar van ter zijde aan In de aandscht die zij aan de syraphonie verleende was iets als treurigheid Hare wenkbrauwen trokken boven haar blauwe oogen samen en pen koortsachtige ontroering deed hare neusvleugels trillen Misschien bewees dit alleen dat Sylvia artiste was daar haar geheele ziel met die klanken meetrilde Bva stond bij de piano en was even ontroerd als mevrouw Norton De kleine Amerikaansche luisterde in verrukking met gevouwen handen Arabella zat kalm naast haar moeder die juffrouw Offenburger met een nin of meer verachtelijk of ook wil jaloersch lachje aanzag Hélène Offenburger was een volmaakte musicienne een weinig droog on methodisch maar zeer zeker van haar spel Toen zij eindigde kou Bernière niet nalaten te applaudisaeeren Re dikke Offenburger straalde van genoegen en allo drie de Dicksons ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels i 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Bovendien worden alle Advertentiën gratis opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschynt zaam onmisbaar zelfs Wy hebben echter thans meer het oog op sport als noodzakelyk bestanddeel der moderne opvoeding Van de hersenen der kinderen wordt veel gevergd VVy zeggen niet u veel de overlading vreezen wij niet zoo zeer ala sommige schrijvers van onzen tijd omdat de ondervinding leert dat de menschelyke geest zich zoo maar niet laat overladen Wie een kind meer geestelijk voedsel geeft dan het verduwen kan zal bedrogen nitkomen de hersenen weigeren eenvoudig den dienst de geest dwaalt af de natuur is in dit opzicht wyzer dan sommige opvoeders Toch blijft het waar dat éénzjjdige inspanning van de jeugdige hersenen alleen het lichaam on lerraijnt en op den duur een ziokelijken toestand te voorschijn roept Daartegen moet worden gewaakt door gepaste afwisseling met liohamelyke beweging gymnastiek in één woord door sport Iu onze hedendaagsche iHaatschappij is geen andere volksontwikkeling denkbaar dan door schoolouderwijs het onafgebroken zittend leven der scholieren heeft groote nadeelen men denke slechts aan verkeerde lichaamshouding in de schoolbanken aan het onvermijdelijke gemis van beweging gedurende den leertijd aan de bedorven lacht der choollokalen üe verkeerde houdingen die een leerling ton gevolge van geestelijke en lichamelijke vermoeidheid aanneemt kunnen aanleiding geven tot ruggegraatsverkrommingeu borstaandoeningen onderbuikskwalen gemis aan beweging maakt de ademhaling langzaam en kort de lucht die hij inademt is spoe grinnikten De verrukte Sylvia stak Helene de handen toe die na zo gedrukt te hebben met een aardig kort gebaartje de zwarte krulletjes wegstreek die over haar voorhoofd hingen Wat sijt gij gelukkig mejuffrouw dat gij zoo mu2ikaal zijt sprak Eva tot haar Hélèae was evenmin bang als verwonderd Zg wist dat zij een uitstekende musicienne was zg behoefde er niet mee ie koketteoren het was een feit en daar verhoovaardigt men zich niet op Zoo eenvoudig mogelgk vertelde zg hoe tevreden haar vroegere muziekonderwgzer over haar geweest wn en hoe zg als zg concerten Er word over Beethoven gesptoken Eva vertelde met een paar woorden boe de meester haar steeds in verrukking bracht en men beoordeelde het genie van Beethoven en Mozart Ik zat al op Mozart te wachten I zoide Bernière bij zichzelf Maar wat hg niet verwacht had d t was de manier waarop juffrouw Offenburger Beethovens meerderheid bewees namelijk door zijn grootere hersenmassa Kn hot jonge meisje dat daareven de piano had laten zingen van poëzie en droomen verdiepte zich tot Sylvia s verwondering tot groote pret van Bernière en byna tot schrik van Liliane Montjtomery in een vergelijking tusschen de hersenmassa en de verstandelijke ontwikkeling Zonder te aarzelen of te glimlaohen gebruikte zij geleerde woorden en haar lief