Goudsche Courant, vrijdag 12 augustus 1892

dig vol van onreinheden welke door de nitademing uit de longen worden afgevoerd De verkeerde gevolgen kunnen niet uitblijven indieu de opvoeder niet zorg draagt dat de leertgd worde afgebroken wanneer de leerling teekenen van vermoeidheid toont indien niet beweging de ademhaling versnelt grooter voorraad versche lucht in de longen brengt in één woord de werking der voornaamste leveusfunctiën verhoogt Daartoe is sport aan te bevelen onder alle vormen Gymnastiek bestaande niet in sterke toeren maar geregelde en ordelijke bewegingen inzonderheid in voor versche lucht aan alle zijden toegankelijke lokalen spelen in de open lucht onder welken Torm ook wedloopen roeien paardrijden alles vatten wij hier samen onder dien algemeenen naam De eenvoudigste en sedert onheuglijke tgden bestaande kinderspelen hebben daartoe hunne waarde Het krjjgertje spelen b v doet de ademhaling versnellen verhoogt de hartwerking en maakt dat het lichaam veel meer zuurstof opneemt dan anders het geval is Zelfs is er geen iwijfel aan of het vrije spel der kinderen verdient in den regel de voorkeur het kind houdt van zelf op als het vermoeid is en zijn zucht naar verandering zorgt voor de noodige afwisseling Verstandige opvoeders behooren dus het spelen hunner kleinen in de hand te werken en niet bang te ziju voor eenigszins wilde of althans vermoeiende spelletjes De daartoe noodige inspanning komt het lichaam ten goede en geeft nieuwe veerkracht aan den geest Balspel cricketten kaatsen al die spelen welke dwingen tot loopen springen werpen zijn nuttig omdat zij allerlei bewegingen doen verrichten welke overeenkomen met die den mensch eigen zijn als hi aan zichzelf wordt overgelaten Gymnastiek behoort meer eigenaardig tot de ichoolopvoeding want daarbij is deskundige leiding onontbeerlijk Het vraagstuk hoe de eischen van geregeld onderwijs op de school lu overeenstemming te brengen met den even onalwgsbaren eisch dat het lichaam gezond blijve 18 nog een open quaestie en op den weg naar de oplossing daarvan zijn nauwelijks de eerste schreden gezet Als men ziet hoe de eerste stap de invoering der vrije en orde oefeningen op de volksschool stuit op bezwaren moeilijkheden verzet hier en daar dan kan men zich een voorstelling maken hoeveel jaren er nog uilen verloopen eer eene allen bevredigende en doeltreffende regeling van deze belangrijke zaak zal zijn t t stand gekomen £ en eerste stap ja maar een zeer bescheidene Het doel is gepaste afwisseling van verstandelijke en lichamelijke inspanning een gezond lichaam Ie behouden waar een gezonde ziel in woont Maar hoe zal dit mogelijk zijn indieu de voorgeschreven oefeningen volgens de denk klein mondje met de gevulde lippen bletf even lief Van Beethovens schedel ging zij over tot een anderen schedel uu niet van een musicus maar vau een denker Weet gij wel dat de hersenpan van Descartes 1700 kubieke centimeters inhield zoowat 150 centimeters meer dan het gemiddelde der hedendaagsche Parijsche schedels En het was nog niet uit La I ontaine s schedel bevatte 1950 precies evenveel als die van Spierzheim De hersens au een anderen onlangs overleden tijdgenoot ogen 2012 grammen Iets minder dan die van Cromwell Hoe zwaar waren die van Cromwell dan vroeg Liliane eenigszina spottend meenende het jonge meisje verleüeu te maken 2230 klonk het uit juffrouw Hélène Offenburgers rood mondje De dikke bankier stak trotsch zijn buik vooruit en mevrouw Dicksou zag den kolonel aan alsof zij vragen wilde En Arabella Hoe moeten wij die laten schitteren Arabella zat onbewegelijk eu zeer kalm in zee te staren Juffrouw Üffenburger pronkte volstrekt niet met haar geloerdheid Zij wist dat alles daarom vertelde lij het eenvoudig weg Mevrouw Montgomery scheen in de war alsof zij iets onbegrijpelijks in een vreemde taal gehoord bad beelden van den tegeuwooidigeu minister van binneul zaken moeten plaats hebben in de school y In een atmosfeer verpest door urenlang verblgf van wellicht honderden kinderen vol opstijgend stof dat zijn weg vindt naar de longen die door de verhoogde inspanning sneller werken inderdaad er bestaat aldus groote kans dat er meer kwaad dan goed gesticht wordt Een flink afzonderlijk gymnastieklokaal voldoende tjjd om intusschen de schooUokalen te luchten zyn eerste vereischten voor het welslagen dezer proef Doch wjj dwalen van ons onderwerp af Ons doel was hoofdzakelijk alle ouders alle opvoeders te herinneren aan het goed recht van sport van lichaamsbeweging en spel in eiken vorm Ge moet uwe kinderen laten leeren daar helpt niet aan en in de meeste gevallen z jt gij genoodzaakt ze in overvulde lokalen plaats te doen nemen op ongemakkelijke schoolbankeu maar gun ze dan ook een behoorlijken speeltijd Sloedig de echte jongens spelen aan doe desnoods mede bevorder alles wat de schadelijke invloeden der studie in besloten kamers kan neutraliseeren wandel en roei met hen geef ze een football of een velocipede als uw mnldeleii het veroorloven verschaf hun ia één woord de ruimste gelegenheid tot sport de blozende wangen van uw levenslustig kroost zal het loon zijn van uwe verstandige opvoeding en in later jaren zullen uw zonen en dochteren met genoegen terugdenken aan hun gelukkige jeugd BINNENLAND GUL DA U Augustus 1S92 De machiniit leerliDg Ie kl bij de Marine P Kruisheer heeft met gnnstigeu uitslag examen afgelegd voor macbiuist 3e klasse De bij het 4e reg i ifanterie nieuwbeuoemile e luitenant J van Greuningen is nader ingedeeld bij het ie bataljou van het 4e reg inf te Leiden ingarnizoen De 2e luit H C Fortanier van het 4e reg inf alhier wordt van 2 Januari tot 1 December 1893 gedetacheerd bij de militaire verkenningen te s Ilage Het afscheidsstuk Twee Weezen gisteren avond in de scliouivburgteut jpgevoerd nog al sentimenteel van aard en als tooneelstuk middelmatig zouden wij in twee deelen kunnen splitsen het eene deel schetst ons de omgeving vau diep gezonken Pargzenaars het andere moet een beeld geven van de levenswijze der hoogstaande kringen Wat deze twee gedeelten betreft zoo zouden we slechts het eerste wolgeslaagd kunnen noemen dank zij het spel van Mevr Klei in de eerste plaats eu van de Heerea Veltman en Potharst De schets der andere omgeving leed veel door Ik wed Evalief zeide zij lachend vdatgij niets van al dat moois wis 0 neen mevrouw ik beu niet geleerd sprak miss Meredith Zij antwoordde evenmin op een verwijtenden of gemaakt zedigeu toon Er was veel wat zij niet wist zij erkende het eu dat was zeer oatuurlgk bij iemand die de natuur zelve was Zonderling genoeg mishaagde al de wetenschappelijke ontwikkeling van juffrouw Oflfenburger niet aan Paul de Bernière Dat jonge meisje met haar oostersch profiel was zeer interessant Een Encyclopaedia met fluweelen oogen was pikant Hij zou het niet gewaagd hebbun om met haar over de leer der natuur te praten maar hij hoorde haar gaarne met haar zacht stemmetje spreken over den inhoud van schedels en vond het aardig haar als bet ware de hersens in haar mooi kinderhandje te zieu wegen Wat een lief verhannelaarsterije Misschien was zij wei doktoresl Paul had lust het haar te vragen Welnu vroeg mevrouw Moutgomery den jongen man wat dunkt u van juffrouw Olïeubarger Mooi o heel mooi Maar ik zou voor haar niet gaarne mijn examen doen Ik zou er zeker niet doorkomen Als dokter misschien niet maar als echtgenoot zou ik haast denken van wel O als echtgenoot antwoordde Bernière mijn diploma als echtgenoot baal ik nooit Eu toch zijt gij voor het huwelijk geschapen het spel niet zoozeer dan wel door de spraak en eenigszins het uiterlijk vun verscheidene spelers Zoo konden we b v in Mevr Ellenbergor volstrekt geene gravin zien Verder was het decoratief niet geschikt voor zalk eene omgeviug dooh we hebben ook met eene kermistent te doen Wat het spel betreft der dames Albrogt en Potharst de twee weezen die de oorzaken waren vau het contact tusschen de twee omgevingen wo kunnen daarover zeer tevreden zijn Do hoofdrollen werden door haar uitmuntend vervuld Ten slotte nog een woord van lof voor den Heer Nieiiwland die ons flink te lachen gaf Ën hiermee is het afscheidsstuk ook achter den rug Kernen we een algemeen overzicht der tooneelvoorstellingen zoo kunnen we onder de stukken wel eon paar noemen die ons zeer bevredigd hebben Hierom zullen we dan ook een volgend jaar met genoegen weer de schouwburgtent in ons midden zien zij geeft toch ook afwisseling aan t kerraisgenot Gisteren zocht eene jutfrouw bij Laukhorst op de Gouwe eeuige horloges uit die bij v d H op de Kattensingol Ier bezichtiging moesten worden gebracht Na hare verwijdering bemerkte hij dat een remoutoirhorloge ontvieemd was Men maakt er ons attent op dat de Zondagavond te houden vergadering in de Noodgodsteeg niet uitgaat vanwege Algemeen Kies en Stemrucht maar van den Sociagl democratischeu bond De Sociaal dem bond heeft de zaal gehuurd van Alg Kieseu Stemrecht dat besloten heeft nooit het lokaal aan iemand te weigeren Gaarne voldoen wij aan het verzoek tot opname dezar rectificatie van ons vorig bericht Uit S hoonhoven meldt men ons Op de a kermis alhier zullen geen tenten ent mogen worden geplaatst dan van hen die een bewijs kunnen overleggen van den burgemeester der gemeente waar zij het laatst verblijf hielden dat daar gedurende de laatato 2 maanden geen besmettelijke ziekte epidemisch heerschende was Bij de te Botterilam gehouden verkiezing van oen lid voor do Provinciale Staten an Zuid Holland waren 1848 kiezers opgekomen Gekozen werd de hear F B s Jacob lib raat 965 steramen De heer J M Voorhoeve antirnv verkreeg 429 en de heer L W Jansen Kath 401 stemmen De Nieuwe IJielbude deelt mede dat het zilveren priesterfeest van dr Sohaepmaii op den 16 Augustus a s op het seminarie to Rijzonburg zal worden herdacht met eene omstreeks 10 uren opgedragen mis Daarna zal den jubilaris iloor do commissie een huldeblijk wordeu aangeboden en tot drie uur zal aan vrienden en vereerders de gelegenheid geboden worden om persoonlyk hunne gelukwenschen te brengen Statan Oeneraal Ekbste Kma Zitting van Woensdag 10 Augustus 1892 De Kamer nam do aan de orde zijnde kleine wetsontwerpen aan o a na eene woordenwisseling tusschen den minister Tak en den heer Lohinan het sprak dokter Fargeas die diohterbij gekomen was Ik eu Bernière trachtte te glimlachen O dokter wat heb i u gedaan om zoo n bedreiging te verdienen Gij Gij zijt een zoogenaamde bekeerling en zoogenaamde scepticus een zoogenaamde ironicus en ik veroordeel u tot het hoekje van den haard Als de ketels Dank u zeer Mevrouw Dickson had geluisterd en deze geloofsbelijdenis tegen het huwelijk deed haar een zuur gezicht trekken Zij wilde juist protesteeren tegen die luelijke vergelijking van den vicomte toen de deur van den salon geopend werd en een bediende den markies De Solia aandiende George werd met een welkomstkreet begroet en Norton ging hem met een paar stappen tegemoet en stak hem de hand too vGoed zoo Dat is lief van ui De Amerikaan zocht Sylvia die zeer bleek was geworden en opstond terwijl mevrouw Montgomery haar ichuins aanzag met een spattend lachje Mevrouw Norton bleef voor de canapé staan waarop zij straks naast Liliane gezeten had en Norton wendde zich tot haar om haar den heer De Solia voor te stellen die met een angstigen blik op Sylvia groette Hij was met oen soort haast hierh ten gegaan na er den geheelen avond over gedacht te hebben of hij gaan zou Hij gevoelde dat dit oogenblik ernstig en misschien smartelijk zou zijn Jfordt vervolgd voorstel tot instelling eener oommissie voor de Statistiek Bij de interpellatie Lohraan verklaarde de minister dat het intrekken van de uitzonderingen op het verbod van voeinvoer uit België volstrekt geen protectionistische strekking heeft De kamer is uiteengegaan en zal in de nieuwe zitting September do belastingoutwerpen afdoen Volgens De Tijd zal binnenkort te Utrecht een vergadering plaats hebben om te protesteeren tegen de lage invoerrechten iu ons land Tot die vergadering zija uitgenoodigd afgevaordigden van Kamers van Koophandel en van vereenigingen lot bevordering der nijverheid Uit Leiden wordt het overlijden van Matthias De Vries bericht in den ouderdom van 71 jaren Niet lang dus mocht hg van zijn rust genieten In hem verliest ons land wederom een van zijn verdienstelijkste zonen In 1820 te Haarlem geboren studeerde hg te Leiden werd praeceptor nan het gymnasium aldaar in 1849 hoogleeraar te Groningen in 1863 te Leiden Terwijl zijn talrijke leerlingen hun gverigun welsprokenden loornieester niet licht zullen veraeten zal de naam van De Vries in de weter schappelijke wereld blijven leven dank aij zijn vele studies over onze taal de door hem bezorgilo uitgaven maar bovenal door het woordenboek waarmede hij zich zelf een gedenktoeken heeft gesticht De Vries was ridder van den Nod Leeuw en Van de Leopoldsorde on lid van vele ook buitenlandsche geleerde genootschappen Bij de opl October 1892 aanvangende winterdienstregeling op de lijnen der Exploitatieraaatschap pg komt er geen wijziging in den treinenloop Rotterdam Amsterdam via Harroelen Breukeleu on terug doch worden o a opgehevod de treinen van 12 uren middog vun Rotterdam naar Utrecht van 4 46 eu 10 16 um van Rotterdam naar Utrecht van 10 52 vin van Amsterdam WP naar Kindhoven Luik ran 3 55 nm van Amsterdam WP naar Arnhem van 7 26 vm on 8 21 urn van Arnhem naar Amsterdum en Rotterdam van 7 24 nm van Utrecht naar Rotttrdam en I en Haag en de treinen van 7 65 vni van Utrecht naar Leiden en van 5 29 nm van Leiden naar Utrecht Het Handelsblad bevat een breedvoerige correspondentie over de ramp op Sangir Oratrwt den tegenwoordigen toeslaód op het geteisterde eiland lezen wcj ilaarin Sangir dat juist in een tgdperk van Hinken vooruitgang was is door deze ramp weder jaren achteruitgezet Het is te vreezen dat het geruimen tijd zal duren eer de veerkracht dor bevolking weder terugkeert eu het is mogelijk dat dit geslacht eerst voorbij moet gaan vóór dat de zware depressie die deze ramp heeft doen ontstaan geheel verdwenen zal zijn Langen tijd zal het duren eer de klapperboomen weder vrucht dragen zooals vroeger en de copra uitvoer hetzelfde belangrijke quantum als van verleden jaar bereikt De wegen en bruggen die ten koste van zware heerendiensten werden aangelegd zijn grooten eels vernield veel tijd za het kostoni oor Ie verwoestingen aun huizen eu aanplantingen hersteld zijn In den eersten dringenden nood is door hel gouvernement krachtdadig voorzien doch veel is er nog noodig eer het eiland weder voldoende oplevert om zijne talrgke bevolking het noodiae te verschaften Hongersnood en ellende moeten echter vermeden worden Daarom hebben de ingezetenen van Menado een comité benoemd tot hulpverschaffing en door dit is een beroep gedaan op de particuliere weldadigheid in Indië tn het Moederland Mogen velen gevonden worden geneigd om de geteisterde Sangireezeu te helpen Ten slotte brengt de correspondent lof aan do maatregelen die van bestuurswege genomen zijn De controleur van Sangir de heer R L A Hellwig heeft zich flink gehouden en is dadelijk met beleid en voortvarendheid opgetreden terwgl de maatregelen door den secretaris van Menado den heer E L vau Rouveroy van Nieuwaal als waarnemend resident genomen doortastend en doeltrefi end waren Te Nieuwediep hebben tweo marine officieren met inachtneming van alle vormen met de sabel geduel leerd Beide partijen moeten licht gewond zijn Naar de omstandigheden waaronder het duel plaats had wordt door de politie een streng onderzoek ingesteld Het ia met die portre tten van Koningin Wilhelmina in Friesch costuum een zon lerling geval Achtereenvolgen zijn er nu als we ons niet vergissen ier in den handel gebraoht die elkaar do eer der oorspronkelijkheid betwisten en alle daarin overeen komen dat niemand er de jeugdige Koningin iuherkent Nu moge het waar zijn en niemandzal dit betwisten dat de Friesche hoofdtooi aanelk gezicht een geheel andere uitdrukking geeft maarjuist t verschil dier portretten onderling is opmerkelijk En dit zit niot alleen in t gezicht Tweo der portretten geven het kapsel zonder de voorhoofdbodekking van juweelen twee andere geven dio wel maar in een geheel verschillende vorm Bovendien bestaat er een merkbaar onderscheid in den vorm der knoppen of bladen terzijde van de muls en is de verhouding der muts tot het gezicht geheel verschillend Ook het kleed vertoont verschil in snit En wanneer vernam men dat de Koningin voor deze portretten poseerde schoon er werkelijk i oeu stap van H M onopgemerkt en onvermeld blijft Intusschen ieder weet dat het meerendeel der portretten van vorstelijl e personen welke in den handel gebracht worden niet authentiek zijn maar dan ten minste copieëu van een authentiek portret Doch waar men op t gebied der pure fantasie komt daar wordt hot een gewoon prentje dat men op een sigarenkistje of een pakjo chocola plakt of voor enkele centen verkoopt maar niet voor den hoogen prijs dien men gaarne over heeft voor eon beeltenis waarvan de herkomst duidelijk is bewezen Ten opzichte van het te Amsterdam op te richten nieuwe blad von geavanceerd liberale richting verneemt hot NliL V IVed nog dat een kapitaal van con millioen in de onderneming zal worden gestoken dat de exploitatie zal staan onder leiding van den heer Van der Weijdo directeur der Electrisclie Drukkerij en dat als hoofdredacteur wordt genoemd de Parijsche correspondent van do N Jioti CL de heer Obreen Uit Maastricht schrijft men ons De sterfte van kinderen beneden den leeftijd van ócn jaar was in dezo gemeento gedurende do maand Juli zeer groot en heeft de helft 35 van het aantal overledenen bedragen In de meeste gevallen waren het kinderen van ouders die tot den werkenden stand behooren Het vermoeden ligt daarom niet ver dat de verzorging der kinderen in het eerste levensjaar ie wenschen laat En geen wonder Do motders zijn meestal buitenshuis werkzaam on laten de verpleging barer zuigelingen over aan veelal bejaarde vrouwen die voor eeuige uenteu daags zich daarmede belasten In den regel ontbreekt aan die verpleging de noodige reinheid terwgl do voeding ook al niet altijd geschikt is om de arme stumpers te doen gedijen Zoo ooit en ergens dan zouden hier creches op haar plaats zijn In de Minahassa wordt hot onrustig Het onderzoek der rogoering naar de grieven dor bevolkin aldaar heeft op velen den indruk gemaakt dat het dienen moest om de grieven kenbaar Ie maken maar I om zo te ignoreeren De schrijver van bot Ind mail overzicht in het JSat Jiild gewaagt dan ook van een i verbitterde stemming en zegt naar aanleiding van hot bericht uit Menado dat de gouveruemeutsschool te Tondano voor kinderen van hoofden en aanzienlijke inlanders dor Minahassa was in brand gestoken Zie daar de poppen aan het dansen er behoeft maar weinig bg te komen en de geprojecteerde expeditie naar Lombok znl gedecideerd wezen naar do Minahassa sedert jaren het land van rust orde en trouw aan de Noderlandscho regeering Zooals het nu iu de Minahassa geschapen straat is volgens den schrijver van het mnil overzicht een opstand slechts te voorkomen door overplaatsing van deu resident en van die controleurs togen wie de haat der bevolking zich gekeerd heeft Aan een brief van een Europeaan uit de Mina hassa dd 21 Juni jl te Batavia ontvangen ontleent hetzelfde blad de volgende zinsnedeu Wo verwachten elk oogenblik het bericht dat de huizen der controleurs boven liun hoofden in brand zijn gestoken t Is vreeaelijk zooals wij Nederlanders hier gehaat raken Vroeger werden we door allo inlanders bij den weg begroet thans mompelen zij verwenschingen in het voorbijgaan Een vermakelijke verzameling is door iemand uit Poitiers aaU de Académie Franpaise vermaakt nl een reeks van knipsels uit dagbladen tgdschriften boeken brieven die spel of stijlfouten bevatten door leden der Academie gemaakt O a worden d Audiffret Pasquier en de Hertog van Aumale genoemd de eerste schreef accadémie in den brief waarbij hij zich candidaat stelde en de tweede spelde autenthique en codicile in een brief aan Bocher Eergisteren voormiddag ten 8 4 ure heeft te Co blenz eene aardschudding plaats gehad die eenige seconden duurde en in de richting van noordwest naar zuidoost liep Men had den indruk zoo meldt de Coblentzer Zeitung alsof er onder den grond eene geweldige uitbarsting was ontstaan De schok gepaard met een dof geluid als van een rollenden donderslag bracht overal angst eu schrik te weeg In de woningen stonden meubelen heen en weer te schudden viel er kalk van de plafonds en zijn zelfs zware voorwerpen verschoven In de school in de Nagelgasse is bet voetstel met het schoolbord omgevallen Iedereen ijlde uit zijn huis de straat op Men kan reeds nu al vast aannemen dat de grondbeweging van Coblentz is uitgegaan eu zich in zuidoostelijke richting heeft voortgeplant Uit verdere berichten blijkt dat er teAndernach Mayen Kreuznach alsook langs de Beneden Moezel tol Berncastel niets van dien aard is bespeurd daarentegen zooveel te meer te Ems en Wiesbaden Te Ems heeft de dreuning die vry krachtig was en gepaard ging met een rommelend geluid tien seconden geduurd Uit Vallendar wordt gemeld dat aldaar meubelen en andere voorwerpen zijn omgevallen Te 8 35 was er te Boppard een sterke schok die drie seconden duurde met het gevolg dat er eenige schoorstoenen zijn nedergestort Omstreeks 9 ure heeft te Verona eene golfvormige aardbeweging plaats gehad terwijl op eenige plaatsen inden omtrek zich krachtige schokken deden gevoelen Iu de vergadering van den geneeskundigen raad is medegedeeld dat het lid dr Egeling wegens gezondheidsredenen ontslag heeft gevraagd Zg besloot door een commissie saamgesteld uit prof Mac Gillavry drs van I lerson GoudaJ on Cramer Rotterdam te doen onderzoeken d wijze der ontsmetting van woningen Langdurig werd besproken en algemeen afgekeurd do gedragslijn van het dagelijksch bestuur van sGrnvenhage bij de typhus epidomie te Scheveniugen Eenparig werd op voorstel van dr Snijders besloten aun den gemeenteraad van Den Haag als de overtuiging van de geneeskundige vergadering te berichten dat Scheveningen door opeengehoopte bevolking onvoldoende riooleering gebrek aan goed drinkwater meer en meer ziekten niet alleen maar gevaar oplevert voor endemisch worden van die ziekten en onverwijlde voorziening een dringende eisch van het oogenblik is De commissie voor het onderzoek naar de oorzaken van de kindersterfte in het eerste levensjaar is diligent verklaart Do zaak van het onderzoek naar behoefte aan vroedvrouwen in de provincie is commissoriaal gemaakt in handen van drs Snijders Thorn Leeson en Kros Bang in donker Zeker geneeskundig schrijver zegt Als moeders opmerken dat hare kinderen zich in donker akelige beelden en gedachten in t hoofd halen laat dan het lich heider branden Een kind te dwingen zich aan de duisternis te gewennen is eene ernstige dwaling als zijn zcnuwge stel zoo georganiseerd is dat dit dwingen vrees veroorzaakt Het zenuwgestel van een kind is zeer gevoelig en de schadelijke indrukken die er op gemaakt worden zijn dikwijls van invloed op heel zijn volgend leven Vraagt het kind onder zulke omstandigheden om een licht weiger het dan niet Baiteolandscb Overzicht Het optreden vaD een kabinet Gladstone wacht alleen op de steraminor in het Lagerhnis overde van liberale zijde voorgestelde motie De conservatieven eu unionisten zullen niets doen om den gang van zaken te vertragen eer het tegendeel men schijnt van die zijde eea zekere berekende welwillendheid in acht te nemen overtuigd dat verzet tegen de komst van Gladstone aan de rogeeriug de tegenpartij slechts sterker kan maken en niemand beter dan rladstone zelf in staat is zijn zoogenaamde party te doen uiteenspatten Om dezelfde reden hebben de unionisten in Midlothian besloten de herkiezing van Ghdstone niet te beatrijden een zaak waardoor de aanstaande premier van veel zorg en moeite wordt bevrijd wat hem te welkomer is omdat hij t toch al druk genoeg hee Daarbij is het altijd ook nog een financieel voordeel De rekening toch van verkiezingsonkosten door Gladstone aan zijn agent in Midlothian betaald bedroeg 780 pd st behalve de 150 pd st die du flKeturning offiber de ambtenaar die de verkiezing regelt en als voorzitter van het stembureati fungeert hem reeds in rekening bracht Toch ve s de verkiezing van Gladstone nog niet de duurste Er zijn Parlementsleden die oor hun zetel meer dan duizend on zelfs 1200 pd st moeten betalen In vroeger tijd klom deze som wel eens tot vier en zelfs 6000 pd st maar sedert elk gekozen lid en ook zijn niet geslaagde tegen candidaat verplicht zijn een opgave to doen van hetgeen hun werd in rekening gebracht en hetgeen zij uitgaveu lot voorbereiding hunner verkiezing zijn deze sommen zeer vonnindenl lulusscLen staat alvast op het Glad