Goudsche Courant, vrijdag 12 augustus 1892

189 Zaterdag 13 Augustus 4910 GOUDSCHE COURANT IXieuwS en Admrtentieblad noot Gouda en Omstreken Do mzeacling van advertentlön kai jtesoöioderf tot eör uur des namiddags van den dag der uitgave stoaeaansche program een voorstel om de ofiicieala uitgaven by een vet kieziog die welke do irKeturning offioer in rekeeing brengt door de gemeenschap te laten betalen Üf er in deze zitting reeds eeu ontwerp zal worden ingediend om de Afgevaardig leu oen zoo behoorljjk traktement te geven dat z j hun verkiezingskosten icunnen betalen blyktciet Gladstone kan moeilyk alles op eens vragen Juist die duurte van de verkiezingen maakt dat ook op andere plaatsen vermoedelijk aan de herkiezing van de Minister geworden afgevaardigden geen bezwaren zullen worden in den weg gelegd Met het vooruitzioht betrekkelijk spoedig weer algemeene verkiezingen te zullen hebben wil men het geld liever in kas houden Over de aanleiding tot het aftreden van den minister Herrfurth wordt in Duitschland nog veel gesproken Men beweert dat de minister president Ëulenburg die vroeger eenmaal minister president van binnenlandsche zaken is geweest een portefeuille weuschte te hebbeu maar de roasucie Zeilung betwqfelt of graaf Ëulenburg wel zulk een hemwee had naar die vroegere liefde De strqd in de pers die den onbevooroordeelden beschouwer in de laatste maanden nu en dan den indruk gif alsof in de hoogere sferen een bedenkelijke anarchie heerschte zegt het blad jrzou eer tot de meening leiden dat men ter andere plaatse het verlangen koesi rde deu minister president in Pruisen wat meer bezigheid te verschaffen toodat hij niet langer als toekomstig opvolger van Caprivi kan worden beschouwd In elk geval maken volgens het liberale blad de loftui ingen der reactionnaire pers zoowel als het onrachtvaardij ontslag vau den bekwameren Herrfurth dat Ëulenburg allerminst geschikt zal worden bevonden om een groot deel der vrgzinnige partg met de regeering tn verzoenen De verhouding tusscUen België en Frankrijk welke naar de kranten te oonleelen zeer gespannen raa naar aanleiding van het Congo verachil schijnt te verbeteren Db ludépendance althans meent te weten dat de betrekkingen tusschen Frankrijk en den Coogo Staat tengevolge lan het voorgevallene aan de Kotto volstrekt niet zoo gespannen zijn als men uit den toon van sommige kranten zou afleiden Het Fransche Kabinet zegt het blad beeft op het voorstel om een scheidsrechterlijke beslissing in te roepen nog niet geantwoord en moet verzoeoingsgezind zijn Het Huis van Afgevaardigden in de Vereenigde Staten heeft met 131 tegen 83 stemmen 2 g millioen dollars toegestaan voor de tentoonstelling te Chicago hetgeen onmiddellijk daarop door den Senaat bekrachtigd is De commissie var dit Huis benoemd om onderzoek te doen naar de beschuldigingen van dronkenschap door den Afgevaardigden Watson tegen zijn I medeleden ingebracht verklaart in haar rapport dat die beschuldigingen zooals zij waren opgevat en uitgelegd ongegrond en lasterlyk waren Wd zijn tanininste drie waarschijnlijk vier leden in de ver i gsderaaal verschenen min of meer onder den invloed van sterken drank maar niet in den toestand zoo als de heer Watson dien had voorgesteld HARKTBEBICHTEN Goada 4 Augustus 1S92 Kanariezaad was heden 50 cents a f 1 hooger koolzaad 20 a 30 cent hooger Overige granen onveranderd flauw Tarwe Zeeuwsche ƒ 8 20 k ƒ 8 60 Mindere I dito 7 40 a ƒ 7 75 Afwijkende ƒ 5 25 a ƒ 5 75 Polder ƒ 6 ü ƒ 7 50 Hogge Zeeuwsche 6 a ƒ 7 Gerst Nieuwe winter ƒ 4 70 a J 5 10 j Chevalier ƒ 5 a ƒ 5 75 Haver per heet ƒ 3 50 a 4 25 per 100 kilo ƒ 7 60 a 8 25 i Hennepzaad Inlandsch 10 a 10 50 Buitenlandsch 7 25 a ƒ 7 5 o Kanariezaad ƒ 8 50 ü ƒ 9 50 Erwten Buiteolandsche voererwten per 80 K G 6 50 a 6 60 Koolzaad Nieuw ƒ 8 50 a 8 80 Maïs per 100 kilo Bonte Amerikaansche f 6 75 a f 6 90 Cinquantine I ƒ 6 70 a ƒ 6 80 Veemarkt Melkvee zonder aanvoer Vette varkens red aanvoer handel vlug 23 a 26 et per half KG Biggen voor Engeland red aanvoer handel vlug 21 a 22 et per half K G Magere Big gen goede aanvoer handel vlug ƒ 0 90 a ƒ 1 40 per week Vette schapen red aanvoer handel traag ƒ 15 ü ƒ 21 Lammeren geen aanvoer Nuchtere kalverep red aanvoer handel vlug ƒ 5 a 10 Graskalveren red aanvoer handel red ƒ 20 a ƒ 25 Aangevoerd 130 partijen kaas Handel Iste Qaal ƒ 27 i ƒ 30 2de Qual ƒ 23 a ƒ 26 Zwaardere a ƒ 26 i ƒ 32 Boter goede aanvoer handel vlug Goebotfer f l W i f 1 50 per kilo Weiboter ƒ 1 20 a 1 30 per kilo Burgerlijke Stand 6ËB0KËN 8 Aug Anthonie ouders J Bruystens en H van der Kroef 9 Bgk ouders C P Blom en W M van Veen 10 Gijsbertus ouders J de Jong en J van der Louw Theodorus ouders P van der Pol en A C Daalmans 11 Maria Johanna ouders M Bunnik en A A Borst OVERLEDEN 8 Aug A Tier 71 j 9 A G Herben 3 ra J G Mansvelder 27 j 10 J Bennis 20 j C Schouten 1 m GEHUWD 10 Aug T Plokkaar en M Koppens ADVERTENTIÊN 1 Vftpr de vele bewyzen van belangsteltiog dezer dagen onderronden betuigen wg door deze oozen weigemeenden dank A VAN DKK STAR H VAN DEE STARVAN DEtt WiNDBN Qouda 11 Ang 1892 Venia Aetatis By Brieven van Meerderjarigverklaring door den Hoogen Raad der Nederlanden op den Ssten JULI 1892 verleend goedgekenrd bg Eoninklgk Besluit van den 20stenJÜLI 1892 zgn aan Mejuffrouw CATHABINA COBKELIA SAS zonder beroep gedomicileerd te Leeuioarden wonende te Gouda gegeven al de rechten bg de wet aan meerderjarigen toegekend behoudens de bepaling van art 478 van het Bargerlgk Wetboetk Mr P M VAN WETTUM Advocaat Procnrenr s Gravenhage 10 Angastus 1892 WegeDS den ZwemwedstrUd ZW IIINRIG0TI 6 p ZONDAG 14 AUGIJM gesloten zijn J GROENKNDAAL BESIOBT m MT De Sclieepsümmerwerf met AANBOORIGHEID te GOVDERAK op heden geveild ia iu bod gebracht op eene som van ƒ 4200 Oe afslag en toewgzing zal plaats hebben op Donderdag 18 Aagustas 1892 des morgens te elf aren in het Koffiehais Habho ib aan de Markt te Gouda Verhoogingen worden inmiddels aangenomen tegen 10 der Verhoogsom ten kantore van den Notaris G C FORTÜIJN DROOQLEEVER te Gouda en ten kantore van den Notaris A SPRÜIJT te Rotterdam Houttuin 15j Gouda 11 Aug 18Ö2 DE UEÏÏWE LOHDOIT de beste van alle bestaande HAARKLEDRMIODELËN is zeer gemakkelgk in t gebruik wordt verkocht in flacons van 85 en 150 cents en is te Gouda verkrggbaar alleen bg I A CATS Gouda Snelpersdruk van A Bkinkman Zoon Donderdag 18 Aupsius 1892 ten half twee ure zal te Willetkop ten huize van G SNEL publiek worden verkocht DE STEEKFABRIËE fyenaamd De Hoop te Willetkop aan den IJsel in de navolgende perceelen combinatiën en massa Een hectare 24 aren 61 centiareaG ROND meest Bouwland waarop de fabriek thans staat zonder de opstellen Een hectare 32 aren 50 centiarenBOUWLAND met Schuur en Weg ten westen van de perceelen I en III strekkende vanen met den Willeskopperdgk tot den IJsel III IV en V Negen WOONHUIZEN met Stalling en Grond voor de fabriek aan den Willeskopperdgk en VI Het zeer ruim aan den IJsel gelegen OVENGEBOOW met bgzonder sterke kap waarin plaats voor 2500000 stcenen kantoorgebouw baaswoning en 4 arbeiderswoningen alles voor afbraak om te vervoeren voor 1894 Indien de kooper van dit perceel ook kooper is van perceel I is bg natuurlgk niet tot afbraak verplicht Alles dagelgks behalve s Zondags te zien en breeder bg biljetten omschreven Nadere inlichtingen zgn te verkrggen ten kantore van Notaris VAN MEERLANT te Utrecht Nobelstraat 2 en aanwgzing bg O SNEL voornoemd AFSLUITING van den lIIMEffli 111 1 BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Lekkerkerk brengen krachtens het besluit van Heeren Gedeputeerde Staten van Zuid Holland van den BJnli j j o 64 ter algemeene 2 Angastus kennis dat de KJEBKWEO onder die gemeente wegens herstelling van eene daarin gelegen bnrg voor de passage van rgtuigen paarden en vee zal zgn afgesloten van af den 15 tot en met den 31 AUGUSTUS aanstaande Lekkerkerk den 10 Angastus 1892 De Burgemeester W DE GRUIJTER De Secretaris R BLOK Alom te bekomen DE mm tlLAZEN of de beschrgving der beroemde geschilderde Kerkglazen van de Groote of St Janskerk te Ter Goude benevens de geschiedenis der St Janskerk der Glazen der cartonteekeningen enz waarbg is toegevoegd een afzonderlgk levensbericht der beroemde Glasschilders de Gebroeders Dirk en Wouter Crabeth DOOB CHRISTIAAN KRAMM Lid der Kon Academie van Beeldende Knnsten enz Kunstschilder Architect en Directeur der Academie van Bouwkunde te Utrecht P r ij s 80 Cents A BRINKMAN De uitgave dezer Courant geschiedt dagelgks met uitzondering van Zon en Feestdagen Oe prgs per drie maanden is 1 25 tranco per post i 1 70 Afzoliderlöke Nommers VIJF OEN TEN I Jill riMii MtfmlIlldf waiW BINNENLAND GOL DA 12 Augustus 1892 Bij kon l ealuit is op ziju vor uek eervol ontslag verleend aan de van Bodegrave beer W Lolsy als burgemeester Ons werd toegeifouden eeu biljet van den soc dem bond ter aankondiging van de vergadering op a s Zondag wnar de vraag behandeld zal worden of een werkstaking der militairen iu geval van oorlog mogelijk en gewenseht is Het biljet eindiiit aldus Milituireu Verlofgangers eu Schutlerplichtingen komt allen ter vergadering teueincle te hooren besprekeu hel nut van een durgclijken Bond aan U zelf het oordeel overlatende of iu dezen tijd van berOeriug en groole Oorlogstoerustingen hot niet hoog noodig is een Bona te stichten die tvaakt voor de belangen der arbeiderszonen Militairen allen op post Entree 6 eent tot dekking der kosten Militairen vrijen toegang Weg met hot Militairisme Leve hot Socialisme Wij gelooven dat deze heeren hier ter stede evenmin als elders succes zullen hebben bij hun opruiing van de mditulren Aangezien de gestelde vraag dadelijk door ieder militair ja door ieder rechtgeaard staatsburger ontkennend wordt beantwoord zal men wijs doen dergelijke bijreukomst niet bij te wonen al ware het alleen als protest tegen do socialisten en huu opruiend streven Militairen zullen het stellen van de vraag alleen reedsals een beleodiging beschouwen en wegblijven dunkt ons Men zou evengoed de vraag tot onderwerp kunnen nemen Is hot verlaten van vrouw en kindereu door een huisvader in geval van nijpende armoede mogelijk en geiveuscht eu dergelijke onzin meer In alle gevaliei is het kenschetsend voor de edel ¥ El ÏLLETO TO het ïrumoh IV 18 Ken minuut lan had hij zich voorifenoraen dat hij Sylvia met zou opzoeken dat hij uit Trouvilie zou vortPekkeu zonder haar gezien te hebben Den vorigen dag was hij uit de Zwarte Kotsen vertrokken en hail iu oen piiriiculier huis kamers gehuurd die op de zee uitzagen Op liet balkon zag hij links do huuen van Dcauvillö voor hem hot strand wet zijn gedruisch ziju geweRinl zijn gebabbel der wandelaars overstemd door het grootsche geluid ler zee Daar woonde hij zooals hij Norton verteld had alleen met zijn moeder Dit gezin bestaande uit een oude vrouw en haar zoon was eeu ware idylle Nog den vorigen dar zou de markies het als iets verkeerds beschouwd ht bl en om een avond zonder haar door te brengen nadat hij zooveel lange lange maanden van haar gescheiden was geweest De markiezin met haar mooie zwarte oogen onder haar grijze haren was nog altijd schoon Bij haar vond Solis zijn toevlucht als een kind aan moedors I moedige gevoelens der soc democraten dat het I denkbeeld bij hen Kerijpt is het vaderland in den I steek te laten itt jevtU van oütIoij iii eeu oüi enblik dus als alleen de enudracbt van alle burgere ons redden kan Maar wat geeft een soc demooraat ook om het vaderland Gelukkig dut do groote meerderheiil des volks nog anders denkt Tot Wethouder en tot Ambtenaar van deu burgerlijken stand te MoordrecUt is benoemd de lieer P Vrijlandi I Hare Majesteiten de Kouingiuueu zullen Zaterdag 13 Augustus tegen twaalf uur per extratruin in de residentie aakoraen en ten l i uur de wedrennen te Ulingeudaal bezoeken Eeu drukwerk verzonden uit Amerika en geadresseerd naar Hilllbot Dolland kwam werkelijk den geadresseerde in handen de postbeambten hadden begrepen dat het naar Uellevoetéluis Holland moesi De £ erste Kamer zal iu t loopend zitiingjaar niet weder bijeenkomen Het plan bestaat om teratond na de behandeling van het adres van antwoorrl o i de Troourede waarmee de nieuwe zitting in 8epteraber goopei d vvordt tot do openbare beraadslaging over de belastmgvoocstelleu over te gaan De afdeelingeu der Kamer hebbon het afdeelingsonderzoek over de bolastingvooratelleu ten einde gebracht Ofschoon de Kou Mil Kaptl daartoe verlof hoeft verkregen zal do reis naar houden vermoedelijk niet doorgaan Men meldt alt hans dat de gevoerde onderhandelingen voor het geven van concerten in Engeland zijn afgesprongen borst Na een leven vol kttelling eu droomen bitter zouder pessimisme of wauhoop govouldehij icli hier zacht in slaap gewiegd en ondervond hij dut mets opweegt togen deze uerste en laatste lieCnle zacht eu warm ais een wie r Ken uvond aan deze liefde te ontneiner was vee al te veel Do ra irkies besloot te leten als een wilde Hij verborg zich in zijn kamer n hij meende nooit tijd genoeg te zullen hei ben om de iim kiüzin alles te vertellen wat bij op zijn rrizen gezien en opgemerkt iud üij luistfrde gretig en zag hem aan met de egoïstische blijdschap van hen die zi er liefhebben Kr was tusschen hou eeu voortdursiule wisseling van moederlijke en kinderlijke teederheid Eindelijk zag en had zij hem woder den zoon die naar het einde dor wereld gereisd was Zij verslond j hem met som onniatigo ougen war t iu do vreugde van het wciderzien raadde de moedor onwdlükeurig do smart ovor een vergeten hartstocht Ja eerst was het voor De Sulis eeu vo drit t geweest de markiezin te verlaten haar ook maar eeu minuut van de vreugde die haar was overgeblovun te ontneraen doch op eens had hij een woesto bc geerte gavoeld om Sylvia weer te zit n Hij was vorlangiMid om aan dit stille watwr dat vroeger zijn beeld weerspiegeld had te vragen of het nog de schim daarvan bewaard Imd En nu stoiu Sylvin daar voor hem schijntiaar koel eu stijf maar op haar lippen die zenuwachrig trilden zweefde eeu zachte droeve vertroliwelijke ADVERTENTIÊN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Bovendien worden alle Adverientiën gratis opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschijnt De heer Hagenbock de beroemde dierenhandelaaren zooloog uit Hamburg zal te Uottordam iu deqcircus eene reeks voorstellingen geven met zijne gedresseerde wilde beesten Leeuwen panters tijgers olifanten beren enz zullen optreden als koorddansers balloopers gymnaslen enz terwijl de heer Hagenbeck tabieauxvivants van 40 wilde dieren zal arrangeereu Uamb Zij die zoo aelukkig ziju nimmer in de noodzakelijkheid verkeerd te heh jeu tot oen Bank van leening hun toevlucht te moeten nemen kunnen zich voorzeker geen denkbeeld vormen van hetgeen aan zulk een inrichting omgaat en zullen dan ook zeker met verbazing kennis neraea van de volgende cijfers ontleend aan het verslag over het afgeloopen jaar der Bank van loening ie Rotterdam Op 1 Januari 1891 waren lu die inrichting aanwezig 10L998 panden waarop was voorgeschoten ƒ 372 582 25 Gedurende dat jaar werden heleend 607 332 panden waarop werd voorgeschoten 1 382 299 25 te zamen 609 330 panden met een voi rgesohoten bedrag van ƒ 1 75 t 8bl 50 Hierva werden gedureude het jaar gelost of verkocht 499 532 panden waarvoor werd be aald 1 371 302 25 Op nlt Dec waren dus nog voorhanden 109 798 panden waarop voorgeschoten ƒ 383 579 25 In 1891 werden dus meer in beleeuing gegeven dan het vorig jaar 23 442 panden tot eeu hooger bedrag vnii ƒ 14 263 en meer gelost 21 739 panden voor een hooger bedrag van ƒ 10 348 60 terwijl meer zgn verkocht 428 panden voor een bedrag van ƒ 2649 75 De koslen der Bank bedroegen 52 630 36 de inkomsten 51 904 59 zoodat de rekening sloot met een nadeelig slot van ƒ 725 77 Zooals reeds voor oenigen tijd bericht werd zijn do voordeuren in de péristyle vai het koninklijk glimlach Mijn lioiü Sylvia sprak Norton met ziju oprechte mannelijke stam ik behoef u mijn vriend mijnheer De Öolis niet voor te stellen Een vriend m dd volle boleekenis vhu Jiet woord bijna eeo broeder uiet waar SqIis Ja liijna eor broeder antwoordde de maikies met e nIi szlns dofte stem Alle aanwezigen zagen hem aan Zelfs miss Ardhella bracht een loryuot voor haar schoone oosren om den pas aangolvomene te i üschouwen wiens titei vau markies haar behaagJo Sylvia reikte aan George De Salis de liand die hij slechts even aanraakte aUof hij bevreesd waa ze in de zijue te uemen Goed zoo Oude vriendschap is dubbele vrieadschap zeide Norton verheugd terwijl JjiJiane onbedacht haar man ludotsterde ffGij zult zien dat hij Sylvia vraagt hem hier Le houden Wat zegt p ij vroeg Montgomery Niets Hut gaat n niet aan Of eigeniyk wel Maar het doet er niet toe Eu Kiliaiiü koerde icli cm tfNu boste George aing Norton voort in plaats van éene vriendschap vindt ffij er hij niij twee Mevrouw Norton zul u bewijsen dat er Vmerikaap tiChe dames zgn i ie haar liuis hefnehtieu uu tevens de irasten des huizes Wat heb ik u gezegd ftuisterde nuivruuw Mont