Goudsche Courant, zaterdag 13 augustus 1892

paleis in het Noordeinde ontdaan van do verf die de onderlaag van koper tot du toe bedekte welk koperen lijstwerk thans fraai gepolijst aan het voorfront een geheel ander aanzien geeft Ook heeft de hoofdinsai g tot de vorstelijke woning een verandering ondergaan in zoover de zij ingangen thans door geheel afzonderlijke glasdeuren aan weerszijden zyn afgescheiden van den midden doorgang uitsluitend ten gebruike van HH MM en te openen by groote gelegenheden Voort zijn thans in de vestibule de deuren die de bogen vulden daaruit weggenomen zoodat daardoor de prachtige wit marmeren hoofdtrap een ware escnlier d honneur moer vrij staat en de vestibule in al haar ruimte uitkomt In de vergadering van den Geneeskundigen Raad ging een stem van afkeuring op over het door een apotheker in dun Haag verstrekken van cocaine tot zoodanige hoeveelheid aan een dame dat haar dood na het gebruik van die dosis is gevolgd Het lid dat dit geval ter sprake bracht meende dat be loelde apotheker de patiënte had moeten verwijzen naar den tandmeester althans verplicht was geweest haar t waarschuwen voor de gevolgen van het gebruik eener zoodanige hoeveelheid Er waren echter geen termen tot vervolging daar do apotheker gedekt was door eene schriftelijke aanvrage van het middel Toch meende hij dit geval als een waarschuwend voorbeeld niet te mogen verzwijgen Eergisteren heeft te Delft in de Stads Doelen de jaarlijksohe algemeene vergadering plaats gehad van den Ned Bond Maatschappelijk Belang Vertegenwoordigd waren 9 afdeelingen 3 correspondenten en 6 leden van hot hoofdbestuur te zamen uitbrengende 105 stemmen Na opening der vergadering door den voorzitter don heer J Nienhuii werd mededeeling gedaan van een ingekomen aohrü Tan den Minister van Waterstaat dat bq de in behandeling zgnde herziening van het algemeen reglement op de spoorwegen zal worden gelet op het indertijd ingediende adres omtrent een gewenschta herziening van het nachltarief De voorzitter drong er bij de eden op aan het Bondsorgaan thans in administratie bg het hoofdbestuur üink te steunen door aiionnementen en advertentién Tot leden van het hoofdbestuur werden benoemd de heoren J DoUekamp te s Gravenhage en P A Wilhelmy te Ijeeuwardeo in de plaats n de aftredende heoren H P W Barteliuk en P van der Vaart die bedankt hadden Uit hot verslag omtrent den toestand en de werkzaamheden van deu Bond over 1891 9i bleek dat het ledental een weinig achteruitging het is thans ruim 2400 De hecren Passtoors voorzitter ran den K K Volksbond en Kater voorzitter van Patrimonium hebbeu beiden instemming betuigd met het streven van den Bond Als plaats waar het volgend jaar de algemeene Tergadering zal worden gehouden werd Utrecht aangewezen Dit de rekening en verantwoording van den penningmeester den heer 3 J Grootendorst bleek dat er een voordeelig saldo in kas was van 261 4S g gomery O die mannen Montgomery vroeg een nadere verklaring Welnu Welnu gij kunt het niet begrgpen gij zijt er zelf een Mejuffrouw Offonburger die met haar gazellenoogen eveneens markies De Solis opnam vroeg lachend Verbeeldde mijnheer zich dan dat alle Amerikaan che dames zoo buitensporig zijn ala men er enkele ziet Ja zeide Sylvia De markies boog Pardon mevrouw Voornamelijk in uw land waar een jong meisje alleen de Vereenigde Staten kan doorreizen zonder lastig gevallen te worden heb ik eerbied geleerd voor het eerbiedwaardigste wat er in de wereld i de bevalligheid van een fatsoenlijke vrouw Heel goed riep miss Eva lachend heel goed gezegd voor een Franschman Voor een Iranschman Waar ziet dat Mohikaantje ons wel voor aan zeide dokter Fargeas tot Bemière Deze glimlachte O d it is heel eenvoudig Zij ziet on in het gobecl niet aan Sylvia had bijna niets tot De Soli gozegd Zij wilde evenwel een paar woorden tot hem richten waardoor het tegenwoordige raot al zijn rechten zijn Werkelijkheid en zijn plicht bekrachtigd werd zoniler Op voorstel der afdeeling Arnhem werd besloten dat het hoofdbestuur na een nauwkeurig onderzoek ingesteld te hebben bij graanhandelaren groote bakkers en bloemfabriknnten zich zal wenden tot de Begeering met het verzoek dr inhoudsmaten voor droge waren af te schaffen Den llaag stelde voor nogmaals een circulaire te richten aan importeur fabrikunten grossiers makelaars enz in Nederland evenals in 1889 is geschied ook dit voorstül werd aangenomen Daarna kwam aan de ordo de bespreking drr raag Kan het hoofdbestuur de ƒ lOUO iloor de afdeelingen gestort voor de in 1890 uitgeschreven prysvraag bestemmen tut propagandakas of zal er andermaal oen prijsvraag moeten worden uitgeschreven Na breedvoerige discussie besloot de vergadering dit geld te bestemmen voor eeu propagandakas De behandeling van het concept reglement met de wijzigingen van het hoofdbestuur eii do afdeelingen kwam daarna ter tafel De voumaamste wijziging die in art 2 om te schrappen dn bepaling dat de Bond irde verkeerde toepassing van het coöperatieve stelsel zal bestrijden werd verworpen B7 stemmeu waren vóór en 48 tegen deze wyziging maar voor een w ziging van het reglement is der stemmen noodtg zoodnt het oude artikel gehandhaafd bleef De overige voorstellen van het hoofdbestuur ook dia met betrekking tot het houden van een jaarl ksch congres na de algemeene vergadering werdeu goeilgekeurd Het gsheele reglement in stemming gebracht word daarop met 90 tegen 16 stemmen goedgekeurd Het bekende advies der Kamer van Koophandel te Winschoten om afschaffing der plakzegelbelasting werd op voorstel van den heer Cohen van Ijeeuwarden in handen gesteld van het hoofubestuur tot nadere behandeling Aan het einde der vergadering bracht de heer Koch van Utrecht onder algemeene instemming der aanwezigen hulde aaA den voorzitter en hg uitte deu weusch dat de heer Nienhuis nog lang gospaard moge big ven als voorzitter van den Bond Pa Ngl begint te stijgen Dit verscbgnsel vertoont zich dit jaar zeer laat Gewcoolgk begint de Ngl in het midden van Juni te rgzen Kr is eene legende die op den nacht van deu liden Juni wijst Deze nacht wordt genoemd de Lalet en Ntaila Volgens de legende valt er dan een druppel water uit den hemel die de kracht bezit de wateren van den Ngl ta doen zwellen Mm verwacht dit jaar een seer hoogen waterstand De door den inspecteur van het geneeskundig staatstoezicht iu Znid Uolland aan den geneeskundigen raad van die provincie gedane medodeelingen betreffende den typhus te Scheveningen luiden als volgt In de vorige vergadering deelde ik mede dat de vlekttyphus te Schoveniugon in October bad opgehouden evenwel slechts voor korten tgd In het begin van November toch deden ich opnienw gevallen voor in het Vredehofje bloedpoort waar de ziekte lich ook in deu zomer had vertoond In de tweede helft van November werd de verdienstelijke geneesheer dr J van der Mandele daar besmet het slachtoffer van zgn menechlievend streven hot dierbare gewgde verleden uit te wisschen en I met een klankvol teederen eerbied in het woord I mijn man zeide zij tot De Solis I Mgn man had gelgk met te zeggen datggdub bel welkom zoudt zgu in zgn hui mijnheer De I Solis Na n in mgns vadera huis ontvangen ta hebben zal het mg aangenaam zijn u ten mgnent te ontvangen al I Als vroeger zeide George wiens keel dichtge j snoerd werd Mevrouw Montgomery kon niet nalaten een heel I zacht hum te laten hooren dat als eau kuchje klonk Sylvia ging snel zitten alsof zij ou vallen en Norton ging naar haar toe en vraagde haar of haar iets scheelde Maar Sylvia scheelde niet Niets ik verzeker het n Een weinig hoofdpijn Do zon van middag I Wilt gij niet eons op het balkon ern luchtje I scheppen Maar ik verzeker u dat gij ongesteld zgt Gij hebt de koorts I Hij had haar hand aangeraakt Sylvia begon te I lachen 1 Ik dekoorts Ik Wat dunkt udiarvan dokter Zij stak Fargeas haar pols toe Mijnheer Norton heeft gelijk mevrouw zeide de dokter en een weinig rust Ik gevoel mij beter dan ooit De koorts Nu dan heb ik die te Trouvillo itekrngon Ik zou liefst maar weer vertrekken van bier Toon ontwikkelde de ziekto zich tot eene huisepidemie 8 lijders in eene zeer bekrompen woning en tot euue buurtepideraie daar verscheiden bewoners van dat hofje tegelijkertijd werden aangetast Bovendien vertoonde do typhus zich iu vier verschillende gedeelten var het dorp Een onderzoek in loco overtuigde mg van de noodzakolijkhoid om het gevaarlijke brandpunt vnu besmetting zoo spoedig inogelgk to doen ontruimen en do bewoners tn doen opnomeu in oen of meer lokalen der gemeente of van gemeentewege te huren Intussohoii zouden de besmette woningen degelgk kunnen worden ontsmet In een onderhoud met den burgemeester op 27 Nov drong ik met het oog op den zoor bosmettelgken vorm van vlektyphus aan op het spoedig nemen vaii de bedoelde maatregelen en stelde mij den geheelen dag hiertoe ter zijner besohikiing üe burgemeester moest echter de zaak overwegen en eido mg spoedig antwoord too Tot mijn leedwezen vernam ik deu volgeuden dag uit eeu srhrgven van den heer sacretari namens Burg en W th dat de gemeente te Scheveningen voor dat dool geen lokaal beschikbaar luid Door dezen gang van zaken werd mondeling overleg zoo gewenscht in spoedeischende gevallen verder buiten gesloten Ik gaf daarom onmiddellijk schriftelijk in overweging spoedig in de behoefte aan eeue verplaatsbare barak te voorzien tor verpleging van lijder die niet naar het ziekenhuis te s Gravenhage konden of wenschten te worden vervoerd of tor opneming van een besmet gezin ten einde de woningen deugdetgk ta kunnen ontsmetten De correspondentie daarover gaf uit den aard der zaak aanleiding tot herhaald misverstand tot dat eindelgk eene vaste barak van steen en hout in het duin werd opgericht waarbg ik mg ten slotte onder voorbehoud van nadere regeling voor het vervolg neSrlegde Reeil in mgn eerste brieven wees ik den burgemeester op de noodzakelgkheiil van het zooveel mogelgk tegengaau va i bet noodeloos in en uitloopeu der besmette woningen door buren enz met aanhaling van het slot van art 8 der wet van 4 December 1872 Stil no 134 dat in vele andere gemeenten van ons land door plaatsing van een politiebeambte bij den ingang der besmette woning ter waarschuwing met goed gevolg werd toegepast Hierop werd geantwoord dat mijn advies ter kennis van den hoofd commissaris der politie was gebracht zonder dat mij is gebleken dat iets iu die richting is verricht Wel werden op mijn verzoek de ingezetenen bg publicatie op bet bedoeld art 8 gewezen zonder dat tegen de overtreding van het verbod werd genaakt Toen mg bleek dat het hoofd van een besmet gezin den patroon van zgn werkplaats had besmet met doodelgk gevolg en dat e n ander hoofd van een besmet gezin in dienst van de gemeente was gaf ik in overweging dezen persoon en alle andere personen uit besmette gezinnen niet meer iu dienst der gemeente te houden nl zoolang do besmetting duurt Het antwoord luidde dat burgemeester en wethouders gemeend hebben daartoe niet te moeten overgaan Een ander hoofd van een besmet gezin te Scheveningen was eeu geruimen tijd werkzaam aan de gasbbriek te s Gravenhage Vertrekken vroeg Liliane Norton schudde het hoofd Wg zullen vertrekken mgn lieve Sylvia als de dokter bot goedvindt Zoodra gij beter egt Maar denk eens aan do zeereis en wat gg toen uitgestaan hebt De dokter zal u niets wijs maken hg is de eeiiige die n verlof kan geven om het oude Europa te veriaten Beter dacht Sylvia wier blik onbewust George de Solis zocht die onder de lamp met miss Eva en juffrouw Offeuburger stond te praten Miss Eva herinnerde De Solis spottend wat hg tot Norton gezegd had over Amerika en de Amerikaanscho meisjes en vraagde hem lachend Gij schijnt niet veel van ons te houden mijnheer Mejuffrouw O gij zijt vrij Gij moogt denken wat gij wiit over de Amerikaanscho dame ik vind uwe Pari ienne allerliefst ik begrijp beat dat men ze boven alle vrouwen verkieat Én toch beu ik door en door p8trioti ch gezind Amerika boven alle ter wereld Behalve Parij Nietwaar juffnuw Helene O I zeide juffrouw Offenburger zoor ern tig dat kan er naar zijn Parij schijnt mij een stad t e waar weinig belangrijke behandeld wordt Ah bah riep Bemière Liliane die an verre do heiligschennis hoorde snelde toe ter vordeiliging van Parijs van Parijs dat Amerika zoo vroolijk veroverd had JTordt oervo ffd Uit de handelingen van den gemeenteraad te s Gravenhage bleek mij dat door eene oommissie benoemd om een onderzoek in te stellen naar de bewoonbaarheid van entnl woningen iu hetzg hofje Vredehof en het zg hofje van Hi ymsus een verslag was uitgebracht Ik verzocht den burgemeester en wethouder mg een fschrift van dat verslag te doen toekomen Het antwoord luidde na eene uiteenzetting van deu inlioud der verordering op dit stuk dat ouder dezo omstandigheden zij nu tot hun leedwezen geeno vrijheid vonden om te voldoen aan mijn verzoek Met doze afwijkende beschikking werdeu Gedeputoordo Staten door mij in kennis gesteld ïonn do gemeente geneeskundige in zgne pogingen om de lijders naar do barak of het ziekenhui te doen vervoeren moer on meer tegonkanting ondervond gaf ik het gemeontobestuur in overweging dien arts in zijn streven kmchtig te steunen en zooveel mogelijk ook door tussohenkomst van het burgerlgk armbestuur do evacuatio te botordoron echter zonder enig gevolg En toch was de arts soms niet in staat de lijders die van gemuentewoge werden verpleegd in de bekrompen overbevolkte krotten behoorlijk te verzorgen on moest zich tevens meer aan besmetting blootstellen Keeds eun geneeskundige was hiervan het slachtoffer Zijn opvolger do arts A de Niet Mz werd later ook aangetast Deze liet zich nadat hg zoovelen ziji er lijders vruchteloos had trachten te overreden tot het vervoer naar eeu ziekeninrichting opnemcfi in het ziekenhuis te Gravenhage en voegde hier de daad bij het woord eone daad die lof verdient te meer omdat familie omaiuiidigheden daartegen ook nog bezwaren in den weg legden jodureude de epidemie liet de afvoer van vuil do ont ractiing van riolen enz in de besmette buurten nog te weuschen over Waar dit geschiedde werd er niet voldoende de hand aan gehouden Overigens werd de ontsmetting na afloop van elk geval overeenkomstig de bestaande voorschriften verricht Het bleek echter ooals te verwachten was dat door deze halve maatregelen de epidemie wel binnen zekere perken kon worden bepaald maar niet bedwongen een toestand welke tot half April voortduurde Toen begon hut belang der groote ondtruemingen hotels tentoonstellingen enz bg het naderen van het badseizoen op deu voorgrond te iredao 14e besturen dezer traden met mij in overleg omtrent de middelen waardoor de epidemie het spoedigst kon worden bedwungao Dientoogerolga werd door mij te Scheveningen eene bgcenkomst samengeroepen van de te s Gravenhage wonende genee kundige leden van den geneeskundigen Raad voor Zuitl Holland de geneeskundigen te Scheveningen de hoofden dor groote ondernemingen te Scheveningen en den armverzorger Job Taal aldaar Het gevolg van de langdurige besprekingen was dat allen het onmiddallgk vervoer vanlijders naar de barak zouden bevorderenj dat uit de fondsen der grooie ondernrmingeu de achterblgveode zouden worden Ie gemoet gekomen avehal de personen die van hun werk te huis bleven ten einda da varspreiding der ziekte langs dion weg te voorkomen Een en ander met het gunstig gevolg dat daarna alle nieuwe gevallen onmiddellijk naar barak of ziokenbuis zgn vervoerd dat reed deu 6en Mei de ziekte als niet meer epidemisch heerscbend kon worden verklaard en den 27en Juni de laatste typhualijder de barak heeft verlalon De uitgaven bedroegen circa J 300 Da briefwiaseling met den burgemeester en het gemeentebestuur wordt ter inzage der leden ter tafel gebracht De tallooze bezoeken gedurende da epidemie te Scheveningen gebracht hebben mij de overtuiging gegeven dat dit dorp door zgne opeoogehoopte bevolking in bekrompen ongezonde woningen door de onvoldoende rioleering eu het gebrek aau goed drinkwater in de dichst bevnlkste buurten meer en meer een broeinest wordt voor besmettelgka ziekten niet alleen maar tevens hot gevaar oplevert voor het endemisch worden van sommige dezer ziekten en dat onverwglde voorziening in deze toestanden een dringende eisch ia van het oogenblik Een Engelschrann de heer E H Barker deelt in het Augiistusnumraer van do Temple Bar eenige bijzondertiedtin mede over Roquefort en de beroemde Roquefortsidie kaas De Fransche stad Roquefort gelegen in een der Rouergue distrioten is rijk geworden door deze kaas niaar zij hooft tevens veel van haar schilderachtige schoonheid door den kaashandol vorloren Groote hooge vierkante huizen hebben de fraaie ouderwet I sche woningen voor een gedeelte vervangen Het is een vreemd gezicht iu dit tusschen heuvelland verscholen plaatsje iu plaats van lage woningen nieis dan huizen met drie of meer verdiepingen te zien Al deze huizen hebben kelders die tot een ontzaglijke diepte uitgehouwen zgn Die kelders dienou tot borgpluatsen der kaas Zij zijn volmaakt droog en hebben een standvastige temperatuur van S Celsius Wil ie kaas haar ouden roem handhaven dan dient zij voordat zij do wijde wereld ingaat eonigen tijd hier in dezo kelders bewaard te worden Do vraag naar Roquefortsche kaas ia echter tegenwoordig zoo groot dat do tgd gedurende welken men do kaas in de kelders Iaat liggen steeds meor en meer inkrimpt De kaashandelaars zorgen er echtor voor dat de kaas die niet in de kelders gelegen heeft toch de beschiminoldo groene plukken vertoont als die welke tijden in het onderaarsch verblijf heeft doorgebracht Zij maken dio plekken in de kaas door bij de bereiding de geslreinde melk of wrongel mot fijn gestampte broodkorsten te vermengen Ér wordt ook wel eens verteld dat men ton einde deze groene plekken te verkrijgen koperen spelden in de kaas steekt en deze daar eenigen tg d laat inzitten Deze bewering schijnt echter onwaar to wezen Drie jonge dame van 16 tot 18 jaar stonden dezer dagen te Weenon terecht wegons diefstal van rozen van een kerkhof De jonge schoonen prostestoerdan ten sterkste tegen de besehuldiging van diefstal en erkenden onder veel tranen dat zg des nachts rozen van het kerkhof hadden geplukt om die op het hart te leggen Een kaartlegster had haar dit a ngeraden verzekerende dat zij dan gelukkig zouden trouwen want Friedhofrosen bei Nacht Hnbeu immer Glück gebracht De rechter erkende dat bet boos opzet niet was gebleken en sprak de beschuldigden vnj De heer Magnard deelde dezer dagen in de Figaro zijn meening mede over het Fransche presidentschap Hoe hg denkt over do herkiezing van den heer Carnot Wel de heer Magnard oordeelt dat een president in Frankrgk vrg overbodig is De function die de president waarneemt kunnen zonder eeniga vrees voor de zwaren druk nog geru t op de schouders van den mluister presideut gelegd worden Wat zgn eigenlgk deze funotiën Ten eerste wo nu eu dan gMitie aan veroordeelden verleenen Ten tweede vreemde gezanten ontvangen en oit gebeurt in Frankrgk slechts twoe of driemaal per jaar Ton derde zich het genoegen getroosten de winters op het Élysee la wonen eu des zomers te Fontaiaebleau Ten vierde een salaris ontvangen van 600 000 gulden on het genot te hebben van in een eigen spoorwegwaggon tochtjes door Frankrijk ta maken Eigonigke politieke daden mag de president niet verrichten Zoo is een besluit van hem slechts geldig indien het medegeteakeod is door den betrokken Minister Wel kan hg de Kamer verzoeken nograaal een wet in beraad ta nemen die reeds aangenomen i maar van dit recht heeft men nog nimmer gebruik gemaakt Deed men dit dan zou een parlementaire crisi stellig volgen en da president zou aau hal kortste eind trekken Het moet gezegd worden df t de heer Carnot zich streng houdt aan de grenzen welke de grondwet hem aanwgst maar het zou hem ook zeer moeielgk vallen dat niet te doen Men zou een jaarlijktchen president kunnen namen evenals men in Zwitserland doat De zaken gaan er daar niet slechter om Zwitserland is bgna een model republiek Het zou een uitstekend werk wazen indien men daze schijn monarchie welke men het presidentschap noemt en die waardigheid noch vastheid heeft afschafte In da vorige maand wildon eenige jongens te Nieuw Amsterdam uit school komende in een overzetbak het kanaal overstreken Een 9 jarige jongen viel er uit en zonk Dit ge chie lde op nog geen twee meter afstand van den wal waar het kanaal niet dieper is dan één meter De arbeider B O 33 jaren oud kwam er met zijn kruiwagen langs doen stak geen hand uit om deu spartelonden jongen die nog een handje boven water hield to redden En toen men hem van den overkant toeriep hulp te verloonon antwoordde hg Ik verd het ik wil niet verzuipen Door anderen die ijlings kwamen looloopeu uit het water gehaald was het kind reeds dood Misschien voor het eerst sedert de invoering van het nieuwe Strafwetboek werd ten gevolge van dit voorv al een beroep gedaan op art 450 waarbij straf bedreigd wordt tegen het niet verleenen van hulp aan een in gevaar verkeerende wanneer dit zonder eigen levensgevaar kan geschieden Do ambtenaar vnn het O M bij hot Kantongerecht te Ommen waarvoor R O terecht stond mr J P Hofstede herinnerde dat bij de behandeling in do Tweede Kamer dit artikel was bestreden als onnoodig omdat wel niemand hier te lande zoo hardvochtig zou zijn en zoo al dan behoorde men hem liever niet rechterlgk te straffen maar over te lat n aau de verontwaardiging van het publiek Thans was wel ter dege het nut van het artikel gebleken Hij eischte tegen dan beklaagde het maximum der straf 3 maanden hechtenis Uitspraak 18 dezer In de Donderdag te s Gravenhage gehouden vergadering van don geneeskundigen raad van ZuidHolland hoeft de inspecteur op verzoek medegedeeld dat in de vergadering door do inspecteurs gehouden met den minister van binnenlandsche zaken do quaestie van een eventueel uitbreken der cholera in ons land grondig is bozien on eventueele maatregelen bi sproken zijn Hij voegde er bij dat men daaromtrent gerust kan zijn Over den Dinsdagavond overleden dr Matthias de Vries een der sieraden van do Leidsche hoogeschool sclirijft het Leidsche DagHad Üe Vries was inderdaad in vele opzichten het type van een Leidsch professor en geleerde hij leefde met zgn geheele hart in en voor zijn ambt en zijn vak Zgne werkkracht was vooral in vroeger jaren zeer groot nog grootor zijn liefde en geestdrift voor onze taaistudie voor onze moedertaal en voor het vaderland Daardoor heeft hij zeer voel tot stand gebtaoht en tot nog meer den eersten stoot gegeven De uitbreiding en hervorming van de vaderlandsche taaistudie als academisch studievak en hetgeen daarop de kroon zette hot doctoraat in de Nederlandsche letteren is zijn werk geweest Wat zijn eigenlijken wetenschappelijken arbeid betreft noch eene poging tot weerdoering noch eene blooto opsomming zou hier voegen alleen zij gewezen op het doorzicht en den tact noodig om op 30jarigen leeftijd een uitgewerkt ontwerp voor een nationaal on wetenschappelijk woordenboek samen te stellen on op den moed de veerkracht en het zelfvertrouwen vcreiacht om die reuzentaak op zich te nemen naast zijn toon nog zeer zwaar professoraat en ijn MiddelNoderlandsoh woordenboek Die energie dal vertrouwen in de zaak die hij voorstond heeft hem misschien nog meer dan zgne groote konnis en zgne degelijke wetenschap gemaakt tot den stichter der Kadorlandscho philologie Hij niet alleen maar toch hij in de eerste plaats heeft de studie der Nederlandsche taal lot een wetenschap verheven eu voor die wetenschap eene plaats geeischl en veroverd aan onze hoogescholen naast de klassieke en d Oostersche philologie Warm vereerder en volgeling van Jacob Grimm heeft hij zonder zijn HoUandschen aard fa verloochenen diens methode hier te lande ingevoerd en een school gesticht alle beoefenaars der Nederlandsche taaistudie ook al zijn zij niet in den eigenlgken zin zijne leerlingen on al verschillen zg in richting en opvatting soms vrij wat vau hem eeren hem als den Nestor en als hun aller voorganger Zijn besten en gelukkigsten tijd heeft De Vries zeker tusschen 1850 en 1880 gehad iu zijn laatste levensjaren is hij zwaar beproefd door sterfgevallen in zijn huisgezin Toen hij voor twee jaar zijn laatste ambtsfaest zijn veertigjarig professoraat vierde deed het al wie hem kenden goed hem nog eens voor t laatst in zijne kracht te zien dankbaar voor de welverdiende hulde die hem van verschillende zijden werd bewezen Doch dit was slech s eeue korte opflikkering niet zonder moeite gaf hg nog twee jaar college en voltooide nog éene aflevering van het woordenboek na het nederieggen van zgn professoraat bleek zijne kracht geheel gebroken Vele zijner naaste betrekkingen zgn hem voorgegaan in het graf gelukkig dat de avond zijns levens in menig opzicht eenzaam door de trouwe zorg en liefde zijner huisgenooten en zijner vrienden verhelderd is In de annalen der Leidsche hoogeschool en der Nederlandsche taalwetenschap zal zijn na im eene eerste plaats bekleeden Buitenlanüscti Overzicht Nu de uitslag der herstemmingen voor de Fransche Algemeonen Raden is afgeloopeu bigken te zgn gekozen 1186 republikeinen 224 conservatieven en 26 constitutioneelen De republikeinen wonnen in het ireheel 195 zettls De Aig emepne Baden tellen in het geheel 2853 leden nl 2158 rspublikoinen 669 oonservatieven en 26 constitutioneelen Do besprekingen der Duitsohe en Russische vortoirenwoordigors over eone tneimdering betreffende sdk 4isr