Goudsche Courant, maandag 15 augustus 1892

1892 Óh uitgave dezer Courant geschiedt dagelgks met uitzondering van Zon en B eestdagen Oe priia per drie maanden u 1 25 tranco per post 1 70 AizonderlBke Nommers VIJK CENTKN GOITDA 13 Augustus 1892 Do i luitenant üoppouberK van het 4e reg inf ü vsn Leiden overgeplaatst naar Gouda De zwem weilatrgd die morgen bier wordt gehouden belooft teer iuteressaut te zullen zyn De beate zwemmers van ons land nemen daaraan doel De meest belaDgriJke nra van het programma z n vooneker het nuliwetrmm op dea rug en luit gekleed diaken en iwemtiien om het Kampiocnsohap van Nederland Voor bet eerste meldden zich U deelnemers aan nl de beeren 1 W F Oerdea Ooaterbeek Arnhem 2 S J M ICaria fiotterdam 3 G J Sala Leiden 4 C W van Hasaelt Botterdam 6 C C Krom Gouda A C W Kok Amsterdam 7 J 1 Bloemen Amaterdam 8 J F de Vogel Botterdam 9 U P Kelder Leiden 10 H C Dupont Rotterdam II G van Mtieschonbroek Delft Aan bet laatatgenoemde zullen deelnemen de volgende beeren 1 B C Kiowit Amaterdam 2 H A Sohouteu Amsterdam 3 H J Kraraera deu Haag 4 Never mind Arnhem 5 O van Mussenbrook Delft 6 J Zoegers Amsterdam 7 C de Bejct Bz Rotterdam 8 F Zeegera Amsterdam 9 A Kruyase Amaterdam 10 H C Struy ven berg Rotterdam 11 A T H Pot Amaterdam 12 C C Kroin Gouda 13 C W van Hasaelt Rotterdam 14 C J van de Poll Rotterdam 16 J B Schurmano Rotterdam 16 8 J M Karis Rotterdam 17 G J Sala Leiden 18 G Vrugtman Rotterdam 19 C W Kok Amaterdam 20 J D Bloemen Amsterdam 21 J G S Noble Arnhem Hedenmorgen in de vroegte waa men reeds druk BBl ID ID 19 Wat niet veel belangrijks De modo do schouw burgen do wedrennen en schilderyen tentoonstellingen Nu dat ia belangrijk genoeg maar niet ernstig I zeide mejuffrouw Hé ène Dl dikke Offonburger voegde er met zijn achorre atom bij Mijn dochter on ik verlangen naar ernat in de natie voor de toekomat an Frankryk Eva antwoordde langzaam Wolnu ik die door en door Amorikaansob bon die met trots er aan donk dat het hotel van inyn oom Richard in het park Monceau toebehoort aan Norton den Amerikaan dat do brooikassen verlicht zijn door hot licht van Edison don Amerikaan I versierd met achildoryeu van Harrison Hum hum I kuohto Montgomery ilie niet gaarne over den eeraton man van zijn vrouw hoorde sproken llarriaon de i Amerikaan hernam misa Mere dun hamtel uordüu 8lreti uhmm gültoufleii In r guünu skriii L U io Uerliji ia men zoer koel mi verwacht iQüii mal ietir veel vuii de o vereen komst die votu uii3 de Ft eutnmi e ZeUutiff uit andere btudeu zeker güuu vormelijk handelsverdrag ui zijn Te Piirys schijnt men ongjrust dat door deze ouderhandflmgen de verhouding tusacben de republiek en hot njk van den ozaur zul vei koelen Du Laidtrne beweert reeds dat de liuasisuhe gezant Nou Mohrunheun opzettelijk van zijn veri t naar Parijs 19 torug CUkomen om den minister Ribot in te hebten betreiVeiide de onderhundeiingen tusscbeu Buitschlund un Rusland Of du waar is üf niet zegt de l o Ztg in Duitschland at niemand elooven dat een zuivere handelsovertienkomst met bet D4itsclieryk ook maar het i enngste zal veranderen aan de politieke verbroedermg tusschen Jlu tand en Frankrijk e door Asquith gestelde bioite van wantrouwen is het Kabiuet Salisbury werd heden nacht lu het Lagerhuis met 350 tegen 310 stemmen aangenomen De zitting is tot a s Donderdai verdaagd Bij het voorafgaande debat over het adres van antwoord voerde Chamberlain i edurende een uur en tien minuten het woord Hg zeide dat de oppositie het GouTeruement zal omvervvurpsn zonder haar poliliakt standpunt uiteengezet te hebbeu Niemand kon zeigen of zij niet terstond na aan hut roer k Komen te zijn weder m de mtudt rbeid zou geraken Het tand zou vertrouwen hebben in de buiteutaud sche poliiiek an llosebery want deze was aangekant tegen die van Gladstone en Morlöj met betrekking tot Kgypte Doch indien Kosebery niet de portefeuille van Imiteidaudscbe zaken aanvaardde dan 20U men binntn vijf of zea maanden aanstalten zien ifemaakt lot de ontruiming van Egypte die door het volk niet werd goedgekeurd De taak der oppositie met betrekking tot bmueulundsche zakeu was eene Herkuhsche en elschte twee o imisbare voorwaarden volmaakte overeeustemmmg onder de leden dtr oppositie zelveu en gematigdheiil en sleun van de zijde barer bouilüeuooteu Norh up de eeue DOch op de andere dei er voorwaarduu kon ile oppositie staat maken Zij kaa de opgewekte wenscueu niet bevredigen By gevoU was zij bij voorbaat reeds gedoemd tot oen onvermijdelijk wauslageu Er 13 allijd wat te doen m de politiek en als het Eugülscho Varlement verdaagd ii komt waarsehijuhjk de Afïbaaniche en daarmee de beroemde Cen traalAziatische quaestie aan de beurt of m a w Engeland en Kusland m Azie een oud onderwerp waarover veel Ie zeggen valt meer dan men in een krant kan zetten De Kmir van xVfghaniauu Abuul Rahman geraakt meer en meer in het nauw en du zal wellicht ten gevolge hebban dat htj een minder hoogen toon aanslaat tegenover ie Engelscbeu De opstand der Hazaras breidt zich steeds meer uit verfichillende uroote bergsUimmen die altijil deu Afghaneu vijandiii waren hebben ich le en xleu Emir vereenigd De Emir heeft oog 30 000 man geregelde troepen en een gelijk getal ongeregelde Geteraal Uoberts do opperbevelhebber a i hel Bntscbfndi sche leger is zooats men t eet als af ezant van den Ouderkoniui op weg naar den Emir iVze beeft wel nog geen bericht gezonden dut hij genegen is den generaal te outvanifen die natuurlijk met een sterk militair geleide komt maar men gelooft dat de tegenspoed den Emir meer dan vroe er genegen Zdl vinden de btschermende hulp der Eagolschen te aanvaardüi De benoeminir van den beroemden reiziger Grom tchevski tot hoofd van bel district Oah m de provincie KerghaDd wordt volgens den correspondent van do Times te Petersburg als zeer belangrijk beschouwd in verband met den tocht naar Painir en met de teekenen welke wijzen op eon optreden in ntraalAzie Oflh van waar de expedities van 18S9 en 1890 uityingen is do basis van toekomstige operaties en het schijnt de taak van Gromtchevski te zijn deze basis verder m orde te maken te wijl Yaroff de vocrüoede aanvoert De Ilnsson schijnen het oogenblik voor handelen gekomen to achten zoowel met het oog op de troebelen in Af hanistan als op den toestand m EugeUud Aan de eene zijde zou men Ruslaud s recbtun op ShiL nan dat thans door do Af haucn is bezot willen bevestigden en aan de andore zgde de stelling der Chmefzen in de IC isbgar omtrekken Op tegenstand der Chineezon schijnt Kusland niet te rekenen De bewoging dor Kussen naar bet Zuiden zou zich zoo ver uitstrekkon totdat men op stammen stuit wtdke erkend worden ouder Bntsche bescherming to staan Burgerlijke Stand Moordrecht GEBOREN Arie ouders D Bloot en A A vanE iiige GEIiUnD J de Bruin 20 j van Gouderuk en J dl Jong i8 j Stolwijk iKBOKE f TtMiiiis ouders C van den Berg en E Graalland Reeuwijk GEBOREN Thomos Meelis oudeis J Hafreu en C Nalzgl Pietor ouders 1 Macdaniel oii N van dor liSeden OVERLEDEN I Vermeulen en 1 Macdaniel GEHUWD F Wildschut eu E ü Heg D Israel en E Jongoneel ADVERTEWTIEgsl Ondertrouwd ISAAC LEUVENbERü W Ü FRANCINA RLNTEL i 12 Aug 1892 jouda Amersfoort m m mm E mm Opeutaar Onderwijs Toelating vfto Lrerlingen op de Avond of Herhalingsschool en op de Kostelooze en Bewaarscholen De COMMISSIE ran TOEZICHT op het LAGER ONDERWIJS alhier maakt bekend dat de Inschrijving van Leerlingen wier plaatsing men met den bie October 1862 op een der boTengenoemde gcholun rerlangt gencbieden zal in de echooltokalen op DINSDAG 23 AUGUSTUS 1892 des namiddags ten yf uur Voor verdere bgzonderheden wordt vei wezen naar de aanplakbiljetten Namens de Commissie De Seeretari J H VAN DBB VOORT Gouda 12 Augostas 1892 Openbare Vrijwillige Verkooping ten overstaan van deu te Woerden gevestigden Notaris Mr FÜBRI SNETHLAGE bg Opbod DINSDAG 23 Aiifil STr S ISQS bil Afslag DINSDAG 30 AUGLSTLS 1892 telkens svootm eli uur in bet Hotkl van HAAFres te Bodegraven van DE KAPITALE HOFSTEDE met ruim 31 Hectaren uitmuntend WEI HOOI en VEENLAND in den Grarenkoopschen polder gemeente Reeuwijk In huur bij Hermanns Verboom Az voor 1700 per jaar het land tot 1 Dec overigens lot 1 Mei a s Te veilen in 5 perceelen bij biljetten breeder omschreven en daarna gecombineerd Een groot deel vun den KooppriJB kan als Ie Hypk a i gevestigd bljjven Meerdere inlichtingen ten kantore van den genoemden Notaris alwaar tusschen de veiling em en afslag verboogingen kunnen worden gedaan tegen genot van een vgfde der verhooging Gouda Snelporadruk van A Bhinkman U Zoon Hei nek en s GERSTE BIER perfi 1 ot per fl 41 et WIENER EXPORT 15 s 7 Specialiteit van Tafelbieren Depot A NORTIER Gouwe C 34 35 HEEHEN REDERIJKERS Maakt kennis met de tooneelboekhandel van J BAKKER te Drieborg F S Lijst zijner uitgaven op aanvraag Gratis Verkrygbaar VLOTDELEJV t © IZoop voor 62 Cent per Stuk bfl L van der Weiden te Krimpen a d Lek Aluni te bekomen SE mm LA2E1I of de beschruving der beroemde geschilderde Kerkglazen van de Groote of St Janskerk te Ter Goude beuevens de gBHchwleuis der St Janskerk der Glazen der cartouteekeningen enz waarbij is toegevoegd een afzonderlgk levensbericht der beroemde Glasschiiders de Gebroedon Dirk en Wouter Cral etii DOOK CHRISTIAAN KKAMM Lid der Kon Academie van Beeldende Kunsten enz Knnstsvhilder Architect en Directeur d Academie van Bouwkunde te Utrecht Prijs 80 Cents A BRINKMAN ADVERTENTIEN m aXle JiinneH uu HiiUeuUiwlnehe Couranten worden dadel jjk opgezonden door het Advertentie Bureau van A BKINKMAN en ZOON te Gouda N 4911 Maandag 15 Augustus GOUDSCHE COURANT JMeuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels i 50 Centen iedere regel meerlOCeuten GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Bovendien worden alle Advertentiëu gratis opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschynti De lozendlng van advertentiön lian gesobleden tot Mn uur des namiddags van den dag der uitgave Gisterenavond hield het Oratorium Comité inde B K Ijeeavereoniging eene vergadering ten einde te beraadslagen over de maatregelen die het welslagen kunnen verzekeren van de reeds vroeger door ona beaproken loterg ten behoeve van een R K Weeshuis voor do beide parocbien a hier Het streven van hot Comité ondervindt blikbaar veel aympathie van den kant der ingezeteaen De Voorzitter toch verzekerde den leden dat reeds een groot aantal prijzen waaronder zeor koatbare voor het bewuste doel ton geachenke zijn aangeboden Vooral de modedoeltng dat ook niet Katholieken behooren onder de edelmoedige gevors van prijzen voor de loterij werd met toejuiching vernomon Het plan werd vastgeateld later eene tonloonatelling te houden van de ingekomen voorwerpen Intuaachen zullen do leden van hel Comité alamede de Zeereerw Heer Albada Jelgersma zich belasten met den verkoop van loten en het in ontvangat nemen van verdere prijzen die naar te voorzien is weldra tot zulk oon groot getal zullen aangegroeid zyn dal mot de uitvoering der loterij kan begonnen worden BINNENLAND aan bet work om onze zwemtcbool feestelijk te versieren on daar het weCr dezer dagen werkelijk zóó ia dat het zomerweer mag genoemd worden belooft het zwomfeeat uitstekend te zullen slagen I et ia te verwachten dat evonsls vorigo jaren de bW ngatelliDg groot zal zijn ook in dien zin dat vele damea en heuren den wedstrijd met hunne tegenwoordigheid zuUeu vereereu l e wedatrijd vangt aan te 12 uur Het Buatuur der Uoadeche Zmemclui thaua beataande uit do hli A D vao Vreumingen President A C Coaiju Vice President H J L Kamateeg Secretaria H J Nederhorat Jr VicoSecreta ria on E van Dautzig Penninginceator hooft rooda meermalen getoond prettige zwtmfeesteii lo kunnen organiseeren Het lydt geen twijtol of het zal ook ditmaal zyu reputatie eer aandoen Voor den bouw eener Roomach Katholieke kerk aan de Rubinstraat in den Haag naa bij de gisteren aldaar gehouden aanbesteding minste inachryver onze atadgeiioot de heer C P W Deaaing voor ƒ 119 990 In do Donderdag avond gehouden raadavergadering van Ouderkerk kwamen o a de volgende zaken ian de orde lo brief van den diatrictsschoolop zientT betreffende de invoering dor vrije en ordeoefoningon aaii de openbare lagere scholen op 1 Jan a a in handen gesteld van Burg on Weth ter fino van prae advies 2 do gemeente rekening over 1891 bedragende in ontvangst J 25 123 30 i en in uitgaaf ƒ 24 816 52 3o de armen begrooting voor 1893 in ontvangst eu uitgaaf geraamd op Du jury Ix staat uit de volgende heereu A C Cosiju VicePresident der Ooudache Zwemclub D Vrijdag Proaideut van den Nederlandachen i wembond Dr J Tb Cattie President der Amhomsche Zmmtiab A GcowewlMl Jz BeMuuralid der Tielsohe Zwemclub A M Hdrtbooru Eerelid der Amatordaiiiaoho Zwemclub Dr P J A Levedag Voorzitter vuu de Commisaie van toezicht op de Stedelgke Zweminrichtmg te Gouda en P Mackenzie Ie Secretaris van de Rottordamsche Zwemclub Ala Commissarissen van orde fungeeren do beeren J Coster Jr J H Cosyn J van Kaaeu P Knaap en C M van Wijugaardeu Donderdag is bij den heer vun don Bergh opStolwijkeraluia gearriveerd een reiswagen met den heerC de Perrot met ecbtgenoote uit Bury St Edmunds Suffolk Engeland Het dool der roia ia Weenen en van daar naar Konatantinupol welke reis hij tevoet moot alloggeu naast de reiswegen Het gebiteen weddingschap van ƒ 18000 Tot Maandagblijven zij hier FEVILLETOJM dith Ik die dol ben op Now York die ik herhaal hot trotaoh ben op mijn land die Amerika onvergelijkelijk vind ik erken dat Parijs mij wal bevalt Ik dacht dat ik het heimwee zou krijgen paar de brug van Brooklyn Nog niet Ik houd zeer veel vah den schouwburg Kn in dit opzicht ia Parijs dat ik met in zyn geheel liefheb dat mij zelfs op sommige punten mishaagt ponder weerga Gelooft gij dat ook mot Mijn dochter hoeft een afkeer vun hot tooneel 1 sprak do dikke Hamburger Maar waartoe ia juffrouw Offrnburger dan te Parijs Voor haar zieleheil Zy houdt meer van de Sorbonno I Kn van hot College de France 1 zeide juffrouw Hélène deftig Bernière ftuistonio vroolijk Fargeaa in het oor Dat is geen vrouw dat is een thesis De dokter zocht zyn hoed on stond vlak voor movrouw Montgomery die hom met haar trotsche bonding vroolijk vraagde Apropos dokier mijn zenuwkwaal P Uw zenuwkwaal Niet de moeite waard Eigenlijk volstrekt niets I Zijt gy niet bang dat de zeelucht O o zeide Pargeas zoudt gij liever naar Vichy willen Volstrekt niet ik amuseer mij hier best I Maar ik vrees dat De zeelucht Dio is uilmuntend voor u Verleden jaar zeidet gij juist het tegendeel Dat was verleden ji ar Üe mode verandert Verlodoii jaar wiidet gy naar Suchon Dus IS Truuville voor zenuwhoofdpijn Zeer goed Alleen ik behoef u eker niet te zeggen gij bobt zeker wel meegebracht P het l ramch Vw valeriaanpillen IV Neen koffers tal van koffers Verscbilleade costumes vier toiletten per dag Dat is een heilzame beweging Wat denkt gij wel dokter riep mevrouw Montgomery Zonder mijn draagbare gymnastiek zou ik niet hier zijn Zy lachte terwijl Montgomery den dokter op zyns beurt vraagdo t O ziekte van mijn vrouw is sleohis ingebeeld niet waar Zelfs ni it ingebeeld Maar ecu klein zenuwkwaaltje staat wel goed En mevrouw Norion Mevrouw Nirtoii Dal is iets anders Ziet gy we hoe mooi blank liuweelig fijn haar huid is alsof zij luel doorschijnende rose zijdo gevoerd was Amerikiianscho dames zyn biiEonder fiaai van huidskleur dokter Nu maar zoo mooi zijn alleen dochters van jiclitlijdors Het is de waarheid Mevrouw Norton IS werkelijk ongesteld zeide do dokter die op weg naar do deur Sylvia ter sluiks opnam Niet naebeeid vroeg Montgomery smmmB