Goudsche Courant, maandag 15 augustus 1892

f 1180 67 met eene subsidie Tan de gemeente van ƒ 960 beide vastgesteld 4o een brief van Ged Staten waarbij deze berichten dat de inde vorige vergadering vastgestelde verordening voor de o 1 scholen en voor het onderwqzeud personeel aan die scholen door hun college veor zooveel noodig is goedgekeurd In verband hiermede en om trouw schoolbezoek aan te moedigen wordt Burg en Weth een krediet toegestaan om de schoolkinderen op 31 Augustus a s te onthalen Ten slotte deelt de voorzitter mede dat het ontwerp eener nieuwe verordening vqor het burgerlijk armbestuur den Kaad in de volgende vergaderihg zal bereiken De minister van binnenlandsche zaken die voor een paar weken met vorlof naar het buitenland is vertrokken heeft de aandacht dor gemeentebesturen gevestigd op verschillende gezondheidsmaatregelen in verband met de eventueela verschijning van chuleragevallen De Exploitatie Maatschappij is van Begeeringswege uitgenoodigd om in verband met de te nomen maatregelen tegen cholera zonder eenige belemmering van het verkeer toezicht te houden op de reizigers die van de zijde van België op de grensstations per spoorweg aankomen en voorts om met den inspecteur van het Geneeskundig Staatstoezicht voor Friesland en Groningen maatregelen te nemen ten einde te verhoeden dat de cholera door Russische lan lvarhuizers zou kunnen worden overgebracht De Rotterdamsche rechtbank veroordeelde gisteren D C den O reiziger te Gouda wegens verduisatering van geld tot zes maanden met in mindering brenging der preventieve hechtenis Men meldt uit Haarlem Men zal tich herinneren dat ongeveer 5 jaar geleden in den Hout een moordaanslag plaats had door een zekeren Hoogerbeets gepleegd op de dienstbode Bika Weyland en den heer Balabrega waarvan de aanleiding was dat deze laatste hefdesbetrekkiAgon had aangeknoopt met genoemd meisje waarop ook Hoogerbeets verliefd was Hoogerbeets werd Y door de rechtbank tot 5 jaar gevangenisstraf ver oordeeld en Balabrega huwde met het meisje dat hem na een jaar twee kinderen schonk doch zelve in het kraambed overleed De vader leefde met die twee kinderen liefderijk tot Woensdag avond toen hq waarachqnlijk in eene vlaag van krankzinnigheid een der kinderen wurgde en dit ook het toeoda trachtte te doen dooh hierin werd hij verhinderd door de overige hnisgenooten De jonge man meldde zich zelf bij de politie hij is dadelijk gearresteerd en voorloopig naar het huis van bewaring ovetgebrarht Noch de politie noch de justitie weet iets uit hem te krijgen Kader wordt daaromtrent het volgende medegedeeld De ongelukkige F H 6 Balabrega is een zeer oppassend man werkzaam aan de Duinwater maat ebantjij en aldaar zóó gezien dat zelfs bij zijn fauwelqk zijn chef en diens echtgenoote tegenwoordig waren Na den dood van zijne vrouw ging hij inwonen bij zijn vader en zusters welke laalsten voor ae otwee kleinen meer waren dan eene moeder kon z DJ Ook B zelf was goed voor zqne kinderen en Nu nu Misschien heeft de verbeelding er wel iets mee te maken De verbeelding of de herinnering Arme Norton fluisterde da Amerikaan hij heeft haar zoo lief O 1 er is goddank volstrekt geen gevaar bij Goeden avond zeide Fargeas En zonder verder iemand te groeten vertrok bij De avond verliep en met George was er een soort van gedwongenheid gekomen in den salon en onder de gasten van Norton Miss Arabella speelde niet meer en stond in een hoek zachtjes te praten met haar vader en moeder terwgl zij een verachtelijken blik wierp op den markies en Bernière die samen met Eva spraken De dikke Olfenburger kreeg lust om een kansje te wagen in het Casino en mevrouw Montgomery begrijpende dat Sylvia behoefte had om alleen te zijn nam haar man zacht mee naar de deur Wij komen nog vroeg genoeg voor het nastukje I Er wordt in het Casino komedie gespeeld Kom gauw Het stuk gaat van avond voor het eerst Was het maar lienor niet voor het eerst antwoordde Monlgumtry Dan was er meer kans op dat het goed was Hg ging ovenwei mede en Liliane drukte in het voorbijgaaii Sylvia zenuwachtig de hond als om haar te zeggen Houd moed of wel Wees voorzichtig Norton scheen onrustig Solia leek tegenover iederen middag kon men hem van het kantoor komende met de twee kleinen op den schoot voor de ramen zien zitten met hen dollende en stoeiende dat bet een lust was om Ie zien Hg was in éón woord voor de kindereu een liefhebbend vader £ r worden allerlei dingen met betrekking tot het vreeselgku voorval verteld mimr de eenvoudige waarheid is dat de man na den dood van zgne vrouw leed aan vlagen van melancholie en dan dagen achtereen niet sprak Zoo is hot ock weder geweest de laatste vier dagen Wel stoeide en speelde hg thuis komende met zgue aanvallige kinderen wel ging tag s avonds uit om op de kermis verpoozing te zoeken zoo was hg b v gisteren avond tot 10 uur in do sociëteit De Vereeniging waarvan hij lid was doch spreken deed hg bijna tot niemand Reeds op bet concert hetwelk iu De Vereenigiug werd gegeven scbgut hg met het verschrikkelgk denkbeeld te hebben rondgeloopeo i want na ten 10 uur van daai te zgu weggegaan heeft hg eerst beneden in zgn kamer een brief aan jigu familie geschreven waarin hij zonder juist te zeggen wat hg zou doen haar bezwoer niet 10 onderzoeken welke redenen hein tot de veraohrikkelijko daad hebben verleid Hierop is hg naar de slaapkamer der kinduren gegaan en heeft het jongetje geworgd Waarschijnlijk van zgue vreeaelgke daad verschrikt is hg de deur uitgeloopen en heeft hij zich bij den inspecteur van politie Nolthenius aU moordeuaar van zijn kind aangemeld Wegens de grootu kalmte waarmede hg deze mededeeling deed twijfelde de inspecteur aan de waarheid en zond zijn adjunct inspecteur naar het huis vau den vader om te onderzoeken wat er van het verhaal waar was Niemand der huisgenooteu had iets bemerkt zoodat toen men op eens voor het verschrikkelijke feit stond zusters en vader als verpletterd waren Het medelijken met den ongelukkigen jongen man en de familie is algemeen B blgft in de gevangenis zwggeu Geen woord komt hem over de lippen omtrent het rreeselgke feit door hem gepleegd Dat men bier te doen heeft met een psychiatrisch raadsel hetwelk alleen zal kunnen worden opgelost door een geneesheer voor krankzinnigen is de algemeene meening De heer George W van Siolen advocaat te NewYork wiens naam ook hier te lande gunstig bekend is schreef een brief aan iemand iu Nederland waaraan wg het volgende ontleeneo Uwe navragen vu den behooren onder de meest belangnjjke elke mg ooit zijn gedaan Ik aarzel ze te beantwoorden uit vrees dat mgn antwoorden niet verstandig en nauwkeurig zgn In de Vereenjgde Staten werkt iedereen Het is eervol bm te weikeu De adel der Vereenigde Staten bestaat uit hen die door bun ventand en werk tot welslagen zijn gekomen Het wapen van bgua lederen voorspoedigen Amerikaan indien hij om e n wapen gaf zoude zgn een hamer omhoog gehouden door de gespierde arm Ër is geen anstoeratie in Amerika Er is een rgke klas maar in de regel hebben die zich opgewerkt en hunne voorloopers zgn hun eigen inspanningen in het veld der ai beid Ér zijn een aantal mindere politieke ambten maar tol dusverre zijn dergelgke plaatsen beschouwd ge mevrouw Norton gedwongen en zwggend Onwillekeurig kreeg hij den indruk van een onaangenamen toestand Die indruk nam evenwel geen bepaalden vorm aan Het was iets ongenoemde en onberedeneerd maar blijkbaar was de komst van Solis de oorzaak van een onverwachte ontroering En waarom stonden Norton nu onophoudelijk da woorden van den markies voor den geest Ik zal nooit met een Amerikaansche trouwen Waarom i Goed dacht Richard die niet gaarne lang over droomerijan nadacht wg zullen zien Tot het oogenblik van zgn vertrek wisselde Solis slechte onbeteekenende woorden met Sylvia en met eene volharding die aan onbescheidenheid grensde mengde kolonel Dickson zich gedurig in hun gesprek Daar Olfenburger wilde heengaan en mevrouw Norton ongesteld scheen te zijn Icon het gezelschap niet lang bijeen blijven George nam ook afscheid toen hij de anderen zog vertrekken Hg gevoelde zich ook benauwd hg bad als t ware een behoefte om te vluchtej om vrij adem te halen Tot spoedig zeide Norton Tot spoedig En ik zal de eer hebben mevrouw de Solis te komen bezoeken Groet haar hartelijk van mij Hij stak hem do hand toe die George de Solis onder do zachte kalme oogen van Sylvia onmerkbaar aarzelend aannam Vervolgens grootte de markies mevrouw Norton worden als de buit van de overwinnende partg bg de verkiezingen volgens ile theorie dat Aan den overwinner behoort de buit der politieke ambtsbekleeding Dit onjuist begrip van zorgdragen voor hoofdzakelijke belangen der Republiek is echter sinds de laatste jaren langzamerhand veranderd onder een bewegiag tot het hervormen van don publieken dienst zoadat getrouwe en werkzame klerken dienaren van het goiueenebest niet iedere vier jaar of bij iedere verandering van de bewiiidhebbeude partij van hunne plaatsen ontzet worden Allu ambtenaren Gouvernementa klerken moeten burgers der Vereenigde Staten zgn Ën dit hoort zoo Iu wezen Hieruit volgt dut ieder die zich hier te lande komt neerzetten verplicht is om voor zijn bestaan te werken tenzg een jongmensch genoeg geld met zich mede brengt om zijn onderhoud en kieeren voor twee of drie jaar to betalen terwijl bij hier een plaats zoekt vuor welks zijn vrqegere opleiding en opvüediuK hem geschikt maken zai hij groote ontbeeringeu gevoelen misschien wol van ellende omkomen voordat hij een gelegenheid vindt om in riji eigen onderhoud te voorzien Wellicht eens per weck wendt zich een Hollander tot mg diu niets te doen niets te eten heeft en niet weet wat te doen Kn af en tie hoor ik van zelfmoord door deze oorzaak Maar in antwoord op uw vraag Is het mogelijk om daar in de Vereenigde Staten oen bestaan te vinden behalve in landbouw antwoord ik ja oris plaats voor den bedrever werkman in ieder vak en in iedere roeping en bedrgf waarbg men door zgn eigen werk resultaten teweegbrengt welke voor anderen nuttig zijn Maar voor iedere vacature in kantoor of anderszins zijn er uu hier honderd hongerige aanvragers die geen kans overlaten aan den nooddruftigen pas aangekomen nederzetter Alle handwerkslieden eu irbeiders met Ijverige en geregelde gewoonten moeten slagen in de Vereenigde Staten maar hel vereischt tgd en geduld boereknechten verdienen van 400 tot 850 per jaar benevens kost en inwouiug en bedreven haulwerkslioden van 6 tot ƒ 12 50 per dag terw l bun onderhoud niet meer behoeft te kasten dan IQ Europa Klerken verdienen van ƒ 25 tot ƒ 62 50 per week maar zij die dst loatsten bedrag ontvangas wanneer zg 25 jaar zijn beginnen gewoonigk aU kaaloorjoogen op vijftien jarigen leeftgd en werka geregeld een langen tgd voor een gering loon terwjjl zg mot de zaak opgroeien Trouwen zgn hier ook welvarend Cg verdieaiD gereedelgk van 80 tot ƒ 50 per maand als dienstboden Het beste wat Hollanders kunnen doen wanneer zg naar dit Und komen is een stuk grond uit te kiezen niet te groot ingericht voor hunne eigen behoeften en gewoonten doch niet te ver van een gevestigde Amerikaansche stad en daar hun eigen stad te bouwen hun eigen landerijen te bewerken hnn eigen voortbrengselen te ontwikkelen om ten laatste de toegenomen waarden van hun eigen bezitting door hun eigen nijverheid teweeggebracht in te oogsten Zulk land in alle opzichten bewonderenswaardig kan worden gekocht voor van ƒ 12 60 tot 186 per akker alnaar gelang de afstand van stad of spoorweg en is spoedig in waarde vermenigvuldigd Mevrouw i Mijaheer Norton vond hen al te ceremonieel en beleefd Kom zeide hg met zgn sterke klankvoUestem tgeeft elkander de hand Op zgn Amerikaansch I Hg stond erbij terwijl zjj elkander de hand gaven alsof hij ze naar elkander toe wilde duwen De lange kolonel Dickson zag uit de hoogte op hen neder en floot een deuntje iu zijn blonden baard Hij herinnerde zich zeer goed dat hg vroeger den markies De Solis te New York bij den heer Harley gezien had en hij had er wel duizend dollars onder durven verwedden dat miss Harley in dien tijd niet ongevoelig voor den markies geweest was Die Richard Norton is erg naïef dacht de kolonel Zoo naief dat hg het misschien niet is Nu was Norton alleen in den salon met zgn nichtje en zgn vrouw Wat dunkt u van den heer De Solis vroeg hij Eva Heel aardig I Men kan wel zien dat hij in Amerika gereisd heeft Goeden nacht Goeden nacht kindlief Zijt gij werkelijk niet ziek vroeg Norton aan zijn vrouw terwijl hij haar ongerust aanzag Neen werkelgk mij scheelt niets Een beetje vermoeid Dat is morgen weer over fTordt vervolgd Dergelgk eigendom bohooft niet ten volle contantbetaald te worilen mot 20 000 op afbetaling ende rest bg hypotüeek zouda men waarschijnlijk eengoed stuk land geschikt voor tuinbouw kunnen koopen Hoogachtend GEORGE W VAN SICLEN In het Joumai des Dsbak berispt dr üaremberg de overheid opnieuw over de lichtvaardighaid waarmede zij de oorzaken van het optreden der cjiolera rondom Parijs geheim houdt Hij houdt zijne bewering staande dat de ziekte uit kiemen dor cholera van 1884 ontstaan is Voorts deelt dr Dareraberg modo dat in het instituut Pasteur onlangs proeven zijn genomen tor bevestiging van Koch s ontdekking dat do cholerabacil door een weinig zuur gedood wordt l r Christmas vond dat do oholera baoillen in Seinewater in een kwartier sterven als men 6 decigram citroonzuur voegt bg eiken liter water De typhus bacil sterft bij toevoeging van 9 dgr Men is daarom zeker volkomen onschadelijk drinkwater tu hebben als men 1 gram citroonzuur bij olken liter voogt Die drank is aangenaam en kan zeer goed mei wgn gebruikt worden Ze is levens noodkoop daar 1 KG citroonzuur slechts S frcs kost De heer Distant een Engolsch naiiiurondorzoekor heeft de Transvaal bezocht en maakt in een werk dat pas van zijn hand te Londen verschonen is tal van aardige opmerkingen over dit gedeelte van Afrika De Transvaal Irijgt maar en meer hot voorkomen van een Europeearben staat De boeron zullen echter hun oude zoden en gewoonten nog wel jaren lang weten to handhaven Naast bat boeren element ontstaat er evenwel een groep van mijneigenaars speculanten advocaten enz Do heer Distant is in zooverre vrij van chauvinisme dat hij zeer gunstig over de boeren oordeelt Hij roemt hun politiek inzicht en zegt dat hoewel hunne wetenschappelijke ontwikkeling veel te wenschen laat daarentegen hun hnislijkheid eerlijkheid en godadionstziu vermelding verdienen Naar aanleiding van het bericht overgenomen uit het Maandblad tegen vervalschmgen bericht ons iemand die van dat onderwerp eenige studie heeft gemaakt dat het geen voldoenden grond heeft in steden hot weatelgk gedeelte bgzonder ter bewoning aan te bevelen al zou ook het overheerschend aantal westelijke winden werkelgk onzuivarhadon oostelijk uitdrijven Zij die om zich te verfrisschen gaan wandelen raadt ook hg de windzijde eener plaals tot wandelplaats te kiezen maar om te wonen bieden naar zijne meening oostelgk gelegen panden voor de gezondheid zulke voordeelen aan dat die ruimschoots opwegen tegen het overwaaien van onzuiverheden van elders Ree ls moet Aristoteles gegverd hebben voor het vrgelijk toetreden van oostelgk of morgenlicht Niet alleen zou het morgenlicht voor manschen te begeeren zijn maar ook voor den groei van hoornen en planten Het zou weerstreven de ontwikkeling van bacteriën en over het algemeen vernietigend werken op smetstofien De ervaring zou inderdaad leeren dat westelgk gelegen gedeelten van steden het meest door epidemieën worden getroffen met name vooral cholera en diphtheriiis Vooral schgnt laatstgenoemde ziekte te worden begunstigd door binnenshuis geplaatste privaten Voorts kamers die uitzicht geven westelgk of ook noordelgk zouden inzonderheid vruchtbaar blijken in het ontwikkelen der diphtheritis Vandaar dat onze berichtgever besluit met ouderen te raden slaapkamers voor kinderen on inzonderheid bg het bouwen van kleine woningen plaatsen te profereeren waar het zuid oostelgk licht des morgens ruimen toegang kan vinden Arnh Ct Men meldt uit Amsterdam dat de heeren die het voornemen hebben opgevat om aldaar een nieuw dagblad voorhands als ochtendblad van vooruitstrevend liberale richting te doen verschijnen zijn de heeren mr Willem van der Vliet directeur van de Duinwaterleiding Maatschappg G A baron Tindal directeur van den Koninkl West Indischen Maildienst en G A Heinekeu directeur van Heineken s Beiersch Bierbrouwerij Maatachappg Het oprichtingskapitaal groot een millioen gulden is volteekend Het nieuwe blad zal worden gedrukt in de electrische drukinrichting van de firma Arend 8t Co directeur de heer Vau der Weyden Als hoofdredacteur is benoemd de heer H Obreeo redacteur correspondent In de Spaansche provincie Saragossa zijn door zware regens overstroominspn en grdbte schade veroorzaakt Bijna het geheele teles Taafverkoer is door boos weer gestoord of belemmerd Bovendien is groote schade door hagelslag veroorzaakt aan de akkers en wijngaarden Te Montpellier is zekere Bousquet kassier eener dynamietfabriek te Paulillos bij Port Vondros sedert eene maand voortvluchtig in hochtenis genomen Hg had oen tekort van 80 000 frcs in zijne kas en bovendien verscheidene grondeigenaren voor verschillende sommen opgelicht Een tapper eu slgtor hier ter stede zegt in do Amat Ct zijne moening over ile dóór de Tweede Kamer aangenomen belasting vijzigiug van minister Pier on Hg beschouwt deze nieuwe belastingen voornamelij k met het oog op de verhooijing der accijnzen op het godistoUeord ilie hij sterk afkeurt Vervolgens deelt hij oen on ander mede over den toestand van don tapper Hierover schrijft hg o a het volgende Mgn aanslag voor de inkomsten was te hoog Ik reclamiiardo word ontboden praatte als firugmans misschien een beetje minder en werd één klasse zegge één klaaso verlaagd mot do boodschap dat ik niet tevreden mg kon wonden tot Gedeputeerde Staten Natuurlijk maakte ik daarvan oen uttig gebruik overtuigd van mijn recht Gedeputeerde Staten mooston dus nu in dit gesnhil optreden als schoidsrerhter lusschen de Gomeoute en mij Ik werd derhalve gehoord meent n neon mijnheer de gemeonte werd gehoord en ik kroeg oon papier te huis dat de aanslag van de gemeente werd gehandhaafd Dus niet gehoord niet in do gelegenheid gestold mgne belangen te bepleiten werd ik eenvoudig in het ongelijk gesteld Is dat eerlijk s Mans aanslag bedraagt ƒ 400 Dezer dagen is voor het gerecht te Berlijn het proces begonnen tegen den Kommerzienrath Anton Wolff diens procuratiehouder Szamatolski en don bankier Jozef Loiziger Wolff behoorde als president van de zoogenaamde Millioonenclub en als chef van het oud gerenommeerde bonkiershuis Hirschfeld Wolff tot do moest bekende personlijkhoden der berlijnsohe Beurs en had in do voornaamste kringen zijn cliënten Thans is hij aangeklaagd van verduistering van 5 j millioen aan effecten welke zijn cliënten hem ter bewaring hadden toevertrouwd Leipziger wordt van heling beschuldigd daar hij ruim 4 millioen aan effecten van Wolff overnam Szamotolski eiudelgk heet zijnen chef Wolff strafbare handreiking verleend te hsbben Wolff is bovendien aangeklaagd van bodriogelijke bankbreuk begaan door vtrvalschte boekhouding tot dekking ven buitensporige private uitgaven Als speler en sportsman moet Wolff in de laatste vijfjaren 800 000 Mark verbruikt hebben Verder wordt aangevoerd dat Wolff en Leipziger sedert twintig jaar wisaelruiterg en waaghalzige speculaties bedreven hebbeu doch zoo heimelijk dat hun personeel tot het laatste loe er niets vam bemerkte Eerst toen het water tot aan de lippen gestegen was weed de sluier opgelicht Om nu de middelen tot verder speculeeren te vinden verpandde Wolff bij Leipziger de gedeponeerde effecten In het geheel bedraagt het passief bij de firma Wolff over de twaalf millioen Intusschen heboen de crediteuren nog altgd kans 50 pCt te verkrggen daar en meer dan vgf millioen Mark aan activa voorhanden is Bij het huidige verhoor trachtte ieder der beide hoofdbeschuldigden rion ander als den verleider en zich zelven als hel slachtoffer voor te stollen De zestigjarige Wolff was zoo ontdaan dat hg haast geen woord kon uitbrengen Hg had het geducht op de zenuwen en deed niets dan schreien zoodat twee artsen hem in de gerechtezaal ter zijde moesten slaan Korten tgd geleden is te Leipzig een brochure verschenen van dr Hermann Roskoschny getiteld II Dk Todaünden Rutsland Bilder am dem CholeraGebiei waarin de schrijver de oorzaken aantoont van de voortdurende epidemieën waardoor het groote Russische rijk wordt getroffen Roakoschny ontwerpt een treurig beeld van do ellende vuilheid en domheid van dat groote achterhuis van Europa dat in hygiënische opzichten de vloek van dit werelddeel IS Hij noemt da heerschende misstanden de doodzonden van Rusland daar hun bestaan een misdaad Tan staat of gemeente is tegenover de bevolking vooral niet zachter te beoordeelen dan moord en doodslag door het individu begaan Roskoschny beschrgft hoe Ruslond voortdurend door epidemieën wordt bezocht hoe daar typhus pokken diphtheritis en andere ziekten bestendig heerschen en hoe al deze epidemieën dezelfde oorzaken hebben als de cholera Deze oorzaken zijn het slechte drinkwater de gobrekkigo afvoer van vuilnis vau allerlei aard het gebruik van bedorven levensmiddelen en de opeenhooping der armeron volksklassen in ongezonde krotton Vooral in het Wolga gebied in de streek der vis scherijen vindt men de broeinesten van gevaarlgke ziekten Zoo verhaalt de schrijver dat de gezondheidscommissie te Zarizyn binnen een week 12000 pud 200 000 KG bedorven visch liet vernietigen Deze voorraad As in de magazijnen gevonden maar zal waarschijulijf slechts een doel van de voorhanden huevoelhoid zgn geweest Te Samara wordt al het vuilnis op last van den Duma den gemeenteraad op eap groot plein midden ins de stad gestort Nyschny Novgorod maakt een oAigszins beteren indruk maar de betrekkelijke zindtlgkheid gaat geheel te loor als de groote rais wordt gehouden en honderdduizenden bezoekers uit Azië en Europa sameustroomen Ook thans wordt ondanks het heerschen dor cholera deze mis gehouden en hoowol voorzorgsmaatregelen zijn getroffen moet men toch vragen wat deze zullen helpen nu raon toestaat dat de bevolking der besmette streken van Azië bier midden in het rijk samenkomt Ook de Rus scho fabrieksplsatson en niet minder do groote steden laton uu een hygiënisch oogpunt nog veel to wonsohen over Zoo mist St Petersburg nog steeds een rioolstelsel terwijl het vuil en open wagens wordt vervoerd Nog ongeveer 4 proc van do bevolking der hoofdstad woont in oude huizen en krotten met vuile biunenplaotson vochtige kelderwoningen donkere gangen en lage vertrokken waar de bewoners dicht opeengohoopt levon Soms bewonen 20 tot 60 personen een vertrek Daarbij komt dat St Petersburg gebouwd ia op moerassigen bodem niet te verwonderen is hot dua dat deze stad een der ongezondste plaatsen van Europa is De heer Roskoschny deelt vervolgens nog eenige merkwaardige bijzonderheden modo over het voedael in Rusland Duizenden loven in Rusland van visch die reeds in rottende staat verkeert zij zijn daaraan zoo gewoon dat zij aan zulke bedorven visch de voorkeur geven boven versche Bedorven vleesch stinkende eieren alles vindt koopers onder de arbeiders In vele streken waar do arbeiders van hun werkgever volkomen afhankelijk zijn worden zij gedwongen bdoorven en slechte levensmiddelen tegen hoogor prija te koopen of in betaling voor hun arbeid aan te nemen Ook in winkels en slachthuizen heerscht een haaat ongelooflijke onzindelgkheid Zoo verhaalt do schrijver hoe de gezondheidscommissie te Jelez hot stedelijk slachthvis wilde bezoeken bg het binnentreden kwam ochter den bezoekers zulk een vreeaelgke stank tegemoet dat velen onpasselijk worden en de inspectie niet kon doorgaan Te Charkóff werden in 1884 niet minder dan 36 geheime slachtplaatsen ontdekt waar het voo werd geslacht dat in hot stedelijk abattoir wegens ziekte was afgekeurd In een slotartikel geeft Roskoschny een schets van de volksontwikkeling en een overzicht der revolutionaire beweging het zaad der vrijheid echter zegt hg is nog niet rijp rijp is alleen het zaad van wanbestuur en op dezen bodem zal weldra een ijverig maaier rijken oogst vinden de dood de cholera Bnltenlandscti Overzicht In bot Kngelsche Lagerhuis heeft do stemming plaats gehad over de motie van wantrouwen t Is precies uitgekomen zooala de Times had voorspeld Dit blad had berekend dat er 660 stemmen zouden worden uitgebracht 360 vóór en 310 tegen dat is 10 minder dan het ledental Er zijn namelijk 2 zetels open 2 leden zouden bg onderlinge afspraak wegbigven éen zonder afspraak terwgl de voorzitter en de 4 atemmentellers twee van baide partijen niet medestemmen En zoo is het gebeurd Lord Salisbury is naar Osborne vertrokken om de Koningin het ontslag van zijn ministerie aan te bieden en Gladstone zal voor de vierde maal premier worden Men berekent dat Gladstone in drie dagen gereed zal zgn Den 19n zouden dan de lastgevmgen tot net houden van de aanvullinga verkiezingen noodig geworden door het optreden van parlementaleden als Minister worden uitgevaardigd Het Lagerhuis zou dan den volgenden dag uiteengaan De conservatieve partij in Duitschland overweegt da herziening van haar program Dit schgnt echter niet gemakkelijk te gaan Twee voorname organeu de Kreuz Zeitung on de WeiUUutiche Zeitung staan tegenover elkaar Er zijn twee groote struikelblokkeu het antisemitisme eu de christolgke politiek StöciEer en de zijnen zouden gaarne het antisemitisme in hot programma opgenomen zien maar vele leden der partij zijn van het gevoelen dat tegenwoordig in een beschaafden staat alle burgers onverschillig van welk geloof of stam recbt op gelgko bescherming hebben terwgl anderen wel zgn tegen de Joden maar weer op geheel andere gronden dan Stocker voornamelijk om politieke redenen Weinig beter eensgezindheid is nr in do partg ten opzichte eener politiek volgens kerkelijke sielregela Sommige leden willen zouder ergens anders rekening mede te hou