Goudsche Courant, maandag 15 augustus 1892

g T W 189S Dinsdag 16 Augustus m 4912 GOUDSCHE COURANT JVieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Onistrekem ZÜIVEUE FRANSCHE WIJNE Oe bekende BORDEAUX ƒ 27 per 48 Flessohen met aooljns ft anoo huis geheel Nederland ook per proefflesoh kwart en half ankers belegen verkrijgbaar Voorts alle MEREEN Prijscouranten gratis en franco Van alle merken zijn proefflessohen verkrijgbaai Adres WIJDSTRAAT A 172 GOUWE C 13 Gouda Eenig Depot van Reynwit s Boonekamp Elizter ADVERTENTIEN worden geplaatit van 1 5 regels 50 Centen iedere regal meer 10 Centen GBOOTE LETTBES worden berekend naar plaatsruimte Bovendien worden alle Advertentiën gratig opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschgnt De inEending van advertentiöu kan geBObieden tol een uiu aoa namiddags van den dag der uitgave l het is mij onverschillig of ik don een ot den ander krijg J5n de koionol en zijn vrouw antwoordden tegelijk f Zeer goodi Georgo De Solis on Bi rniure jiiiigeti pratendu door de bijOH ledige straten naar liuis Kernièrd rookte een sif aar en vond het ondanks zijn geliefkoosd pessimisme heerlijk om op een mooie Komoravond onder deu sterrenhemel ti wandelen De neven spraken niet lierniore neuriede een motief van Wagner en do markies liep te droomen I Hij bad daar straks de lievigste outroorinï van zijn leven ondprvond n hij had zich beheerscht opdat niemand bet bemerken ou Na zooveel jaren had hij met gemeend dat zijn Üefde voor S vm nog zoo krachtig was Hij hdd er niet over nago dacht De smart was in hem verdoofd en hem bijna I dierbaar geworden als de herinnering aan voorbijgegaan lijden een smart die noet geworden was En opeens was alles ontwaakt het leed dat inge sluimerd was deed v c op nieuw in zijn vollo kracht gevoelen j Er was niets romantisch in deze ontmseting het I was zeer eenvoudig dat George Norton bezocht die I 7A x vriend was en Sylvia die Norton s vrouw was geworden hot was zeer natuurlyk dat de droom van vroeger overging tn een sympathie vol toewijding den deze politiek doorvoeren Auderun willen zich in geen geval de ongenade van het hof op den hals halen Zij welen te goed dat de conservatieve part j al zeer weinig beteekent als zij zich niet mag koesteren in de stralen der kroon Bg benoemingen en bevorderinüen bij do parlementsverkiezingen enz zouden de conservatieven een treurig figuur maken indien de regeering de hand van hen aftrok Wel heeft de conservatieve partij in hare eerste verontwaardiging over den val van het schooiontwerp den ministerpresident durven uitsis en maar tegenwoordig is zij geheel tr al glimlach en buiging Hel zou haar zeer ongelegen komen indien men haar voor een oppositie partij aanzag Uit Afrika komen voor België tegenwoordig nieta dan ongelukstijdwgen Vooral san den Opper Congo ziet het er mcrt verschillende nederzettingen treurig uit De Arabieren t fn in die streken in vollen opstanil en hebben den post Katanga die onder het bevel van den agent Hodisler staat aangevallen Volgens de EtoiU Beige zou de post te Katanza door de Arabieren vermeesterd zgn en werden Hodister en zijn agenten vermoord Het heet tevens dat de Arabieren de stoomboot van den Ocngostaat de Aung ta Beernaert vermeesterd hebben Men zal zich misschien herinneren dat een drietalweken geleden ook reeds gemeld werd dat de Arabieren zich van deze boot hadden meester gemaakt Burgerlijke Stand GEBOfiKN 10 Aug Jan Cornalis onder J van den Berg en N Alblas 11 Margaretha ouders W Bode en C Zeverboom Johannes Gerardus ouders P H J Lafober en G van KIst 13 Willem Anton ouders D Hoogenhoom en A M Vollmar ONDERTROUWD 12 Aug P J Heisterborg 27 j en M C van Vuuren 26 j H G van de We Ie Maassluis 30 j en N de Jong 28 j OVERLEDEN 10 Aug J Bennis 20 j C Schouten 1 m 11 L Bloot 12 w ADVERTENTIfïN Voorspoedig bevalleu van een Zoon A M HOOGENBOOM VÖLI MAB Gouda 12 Aug Meuwerkerk a d IJssel De perceeleu gelegen in den Ëssepolder onder Nieuwerkerk aan den IJ stel den 10 Aagastns 1892 in het Stationskoffiebais aldaar geveild en met de verhoogingen staande het l perceel aan ƒ 2000 het 2 perceel aan 2850 zullen op Woensdag 17 Auii ustus 1892 des voormiddagg ten 11 ure terzelfder plaatse 200 afzonderlek als gecombineerd worden afgeslagen door Notarissen van WIJNGAARDEN NOLEN resideerende te Rotterdam WORDT GEVRAAGD een iatsoenlgke Jongen leeftyd tusschen 14 en 16 jaar voor eenige administratie en om verder in een Slgterg behulpzaam te zgn Eigenhandig geschreven brieven worden ingewacht onder No 2210 Bureau dezer Conrant DE MAGHIIMALE Brei lnrichting wordt met Sept a s naar de Gouda Snelpersdruk van A BaiNKMAN k Zoon VRAAG CHOCOLAAD CROÖTËS Openbare Verkooping te GOUDA ten overstaan van den Notaris G C FOBTÜIJN DROOGLEEVEB op DINSDAG 16 AUGUSTUS 1892 des morgens te elf aren in bet KofiSehuis I abkonie aan de Markt van No 1 Een HUIS en ERF in de UostNood godsteeg te Oouda Wgk B No 65 Verhnard bg de week voor 1 40 No 2 tot 9 Acht HUIZEN en ERVEN in bet Paradgs in den Vogelenzang te Oouda Wyk M Nos 33 tot 40 Allen verhaard bg de week en wel Nos 33 tot 35 elk voor 1 20 Nos 36 tot 39 elk voor 1 en No 40 voor 75 cents En No 10 Twee onder één dak gebouwde HUIZEN ERVEN en GROND aan de Goudkade te Waddlnxveen Wgk D No 160 kadastraal bekend in Sectie F No 1168 groot 2 aren 23 centiaren Terstond te aanvaarden De perceelen zgn de 3 laatste werkdagen vóór den verkoopdAg van 10 tot 3 uren en op dien dag des morgens van 9 tot 11 uren te bezichtigen Nadere inlichtingen geeft voornoemde Notaris FOBTÜUN DROOGLEEVER te Gouda MARKT A 68 GOUDA Specialiteit m Heereo Mode en Sport Artikeleo GrootekeazeinËngelscheeh Schotsche Stoffen Abonnement fl 95 per jaarBet eerste jaar een COSTUUM twee PANTALONS en een DEMl SAISON Het tweede jaar een COSTUUM twee PANTALONS en een WINTERJAS Men behoudt de Kleedingstukken en betaalt per kwartaal vooruit Wensoht men het eerste jaar de WINTERJAS en het tweede jaar DEMI SAISON dan betaalt men fl 100 het eerste jaar en het tweede jaar 90 Gulden Stalen worden aan huis bezorgd NatuurwoUen Ondergoederen Systeem Prof JAEGER W P JAULUS Marchand Tailleur Markt A 68 Gouda Onovertroffen KWALITEIT Gegarandeerd zuiver LET OP DEN N A AM Fabriek te Westzaan Opgericht 1825 AFSLUirmG van den BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Lekkerkerk brengen krachtens het besluit van Heeren Gedeputeerde Staten van Zuid Bolland van den l ï il N 64 ter algemeene 2 Angnstus kennis dat de KEBKWEO onder die gemeente wegens herstelling van eene daarin gelegen burg voor de passage van rgtuigen paarden en vee zal zgn afgesloten van af den 15 tot en met den 31 AUGUSTUS aanstaande Lekkerkerk den 10 Angnstus 1892 De Burgemeester W DB GBUIJTER De Secretaris R BLOK Firma J W ELTER Nagazijn van CORSEÏÏËN ONDERGOEDEREN WOLLEN en K 4T0ENEN gezonieiiis Gorselten Openbare Aanbesteding BURGEMEESTER en WETHOUDERS vnn Gouda zullen op WOENSDAG den 24n AUGUSTUS 1892 des namidags ten één ure in het Raadhuis aldaar bg inachrijving aanbesteden Het rioleeren en dempen an drie slooten in de Korte Akkers Het BESTEK is te verkrijgen tegen ƒ 0 75 en ligt dagelijks Zondags uitgezonderd des voormiddags van 10 tot des namiddags 1 ure ter inzage op de Secretarie der Gemeente en aan de Stadstimmerwerf Inlichtingen worden gegeven door den Ge meenteBouwmeester 1 SEPT gevraagd een Dagmeid 16 17 jaar Adres O Haven B 17 VLOTDELEN te IToop voor 62 Cent per Stuk bg L van der Weiden te Krimpen ajd Lek De uitgave dezer Courant geschiedt dagelgks met nitzondering van Zon en Feestdagen De prgs per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 Alzooderlijke Nommer VIJF CENTEN BINUENLAND GOL BA 16 Augustus 1892 Ue vijf luerlingen der hoogste klasse van le Ryks hoogere burgerschool alhier zijn nllou roor het aindexamtn geslaagd Hot zija de heereii J P de Vooys 8 L Veenstra G K Nogteren G C ari der Want en Mej J W C van Kesteren Met genoegen zullen onze stadgenooteu vernemen dat deae school ook nu vfoder ziju goeilon naam heeft gehandhaafd I e heer J P tan der Klein alhier is guslaagd voor de acte Fransoh lager onderwas Voor de hoofdacte is te Amsterdam geslaagd de heer ü C vaa t Hoog te Haastrecht De heer Oomela Nieuwenhuis üegou gisterenavond zyn voordracht met een woord aan het adres der Oouthcie Cmrant die ileu raad had gog ven de bijeenkomst van den sociaal democraiischen bond niet bij te wonen Als de redacteur een kijkje kwam nemen 2ou hem blijken dat zijn raad niet was opgevolgd daar het taaltje stampvol was Voorts noodigde spr onzen redacteur uit uii hem hel woord te roeren Inderdaad hebben wy een kijkje genomen op de bijeenkomst en gezien dat de militairen gebeül overeoukomstig onze verwachting en op wier tegenwoordigheid men vooral gesteld was zij behoefden geen entree te belalen allen wegbleven Tot onze voldoening zagen wij geen enkele militaire uniform Wat hot voorgestelde debat betreft met den heer Pomela Nieuwenhuis de ervaring elders opgedaan en indertijd ook hier ter stede heeft geleerd dat zulke discussies geheel onvruchtbaar zijn C l T fc B W m tu FEVILLETOÏM Uit het framch IV 20 Morgen Dat was juist do gedachte het woord dat Norton door hot hoofd speelde Morgen ou hij weten of Sylvia niet juist dogene was die den markies De Solis deed zeggen Ik trouw nooit nooit met een Amerikaansoho I Gij hebt gelijk lieve Sylvia Ga nu maar rusten Ik ga aan het werk Tot morgen Op weg naar het Casino waar de Di ksons den heer en mevrouw Montgomery lerng zouden vinden zeide de kolonel tot de schoone miss Arabella ï e markies is niet kwaad ISn de ïicomte is heel aardig voegde zijn vrouw or bij Wat dunkt u Arabella ïMama Ik vraag wat ii er van dunkt Toon sprak Arabella met haar welluidende stem onder de geheimzinnig sterren Ik zou zoker liever den markies hebben maar Gedurende het half uurtje dat wij de vergadering bijwoonden botoogdo de heer Doinelu Nieuwenhuis de wonschelijkhuid van dienstweigering der militairen ia geval van oorlog Bedoelde dienstweigering moest ton zeerste aangeraden worden Men liep dau geen gevaar doodgeschoten te worden Wel is waar stond daar tegenover dat men dan gestraft kon worden wegens dieustweigeriog maar als vele militairen dat deden zou er in de gevangenissen die nu reeds overvol zijn geen plaats voor hun zijn en voor gevangenschap bestond dus geen vrees Welke straf dau P Doodgeschoten worden Men zou zich nel tweemaal bedenken daartoe over te gaan want dan ontstond er ongetwijfeld burger oorlog Ku kwam t zoover welnu wat nood Dau wist mou ten minste waarom men vocht terwijl men bij oorlog met vreemde naties stond tegenover menschen die ons geen kwaad deden Het idee van vaderlandsliefde was denkbeeldig en alieeu gegrond op de grens door berg of rivier dat geen redfn tot bestaan had Wat reden had de arbeider zijn aderland lief te hebbeni Geen plekje gronds behoorde hem toe zelfs niet een siukja zoo klein om zich te doen begraven en de arme drommels werdeu alleen gedreaseerd m geld eu goed te verdediguu vnii den kapitalist die zelf te lam en te lamlendig was om het persoonlijk te doen Men ziet de gewone argumeuten die reeds zoo vaak gehoord en geluzen zyii en die gelukkig üij de Hollandsche natie nog volstrekt geen ingang vinden De commies der posterijen 4e klasse J W Nortier wordt bevorderd tot commies der 3o klasse en 16 dezer tevens verplaatst van hel spoorwegpustkaatoor no 2 raar het spoorwegpostkantoor iio 4 standplaats Arnhem Van de goedkoope reisgelegenheid des Zondags om voor verminderd tarief naar den Haag te gaan maakten gisteren 585 personen gebruik Kenige heeren ie Eolterdam zoo leest men in de Maasb spraken dezer dagen over de zakkenrollerg welke daar aan de orde van den dag is en een hunner ging een weddenschap om ƒ 500 aan dat men hem niets zou kunnen ontfutselen Door een der vrienden word nu een persoon geïntroduceerd die in vlugheid menigeen de baas af is en het duurde niet lang of hij die de weddingschap had aangegaan vermiste zijn horloge met kettinir welken hy om den hals droeg Dn geïntroduceerde had zich verwijderd en de buitgemaakt voorwerpen aan een der leden van het gezelschap tor hand gesteld Da 600 werden uitbetaald In den loop dezer week werd door een quasihaudelaar in lucifers enz aan een huis op den O Z Voorburgwal te Amsterdam aangescbeld Üp het weigerend autwoord der bewoners ging hij heen maar zorgde er voor de straatdeur op een kier Ie laten staan Tien minuten later kwam hij terug en steeg brutaal de trap op Daar de deur der voorkamer van de eerste verdieping open stond was het voor hem het werk van een oognnblik zich van een standaard een gouden dameshorloge bevattende meester te maken Snel liep hij de trap af sprong de stoepleuaing over van het naaste huis en was binnen weinige oogenblikken uit het oog verdwenen Zóó snel wus Hes in zijn wrrk geaaan dat niemander aan gedacht had den brutalen dief to achterhalen De zaak is onmiddellijk in handen der politie gesteld EcAo De heer A baron ïindal meldt dal hij uiet i Vrijdag kwamen te Nijmegen een tweetal Engelschbehoort tot de oprichters der nieuwe courant te sprekende personen zeer net gekleed oen groot fcoffie huis binnen en maakten eenige verteringen Tot vol Amsterdam en eerbied Het leven is vol van zulke onafgemaakte romans Maar bij den eersten handdruk op zya Amenkaansch oouls Norton e ido had Solis een onverwachte trilling bijna angst gevoeld Die indruk die hem wrevelig maakte deed hem tegelijk betreuren dat hij Sylvia wedergezien had en dat hij haar zoo spoedio bad verlaten Want eigenlijk had hij niets tot haar gezegd En zij iiad evenmin over iets gesproken Als hij een onverschillige een onbeken lo was geweest had zij hom niet anders in haar salon kunnen ontvangen J t maar het onwillekeurige beven der uilgestoken hai il dat George alleen had kunnen bespeuren die onbewuste tri li g zeide moer dan woorden en de markies stond na aan het einde der wereld vergetelheid gezocht te hebben op nieuw tegenover de vrouw die hij meende nuoit terug te zullen zien Never Oh never more Kan men hier op aarde waar göen ahijd bestaat wel spreken van nooit V Solis dacht dus tan Sylvm Zij was mooi even mooi als vroeger Misschien mooier met haar lijiiend uiterlijk on haar treungen biik En dien heven glimlach Die i roote zachthtid Hij herinnerde zich dat Shakespeare ergens maar hij wist niet waar had ffezeijd van eene overledene als hoogste lofspraak Zij was zacht tfDe zachtheid is de deuird der vrouw dacht hy bijna ovorluul En alsof Bermcre al neuriënde denzelfden gedachteniians gevolgd had zeide hij tm zijn neef tus