Goudsche Courant, dinsdag 16 augustus 1892

doening daarvoor gaf een hunner eene Amerikaansche banknoot van 20 dollars in betaling waarop hun door den kellner ƒ 48 werd terugbetaald Later loen beide bezoekers reeds verdwenen waren bleek dat de banknoot valsch was Onmiddellgk werd een onderzoek ingesteld mair de vogels waren gevlogen De parijsobe garfoit Lhérot die Kavachol deed gevangennemen heeft zich Vrijdag der vorige week naar het ministerie van Binnenlandsche Zaken begeven en is verschenen voor de commissie tot schadeloosstelling der slachtoffers van de ontplofKcgeu De ex kellner is vreeselgk verouderd hij heeft niet meer dat vriendelgk open voorkomen die losse manieren welke velen nog op don dag na de inhechtenisneming van Rarachol bij hem opmerkten De dood van zijn zWager de voortdurende vrees vermoord te zullen worden hebben hem terneergedrukt Zijn gelaatstrekken zijn strak zyn oogen dt f zijn stap is loom Op oen vraag waar hij zich ophield antwoordde hij uV te zeggen waar ik woon dat is mij verboden maar wel mag ik u zeggen dat ik niet te Melun woon en ook geen gevangenbewaarder ben Wat heeft men al niet van mij verteld Sommigen hebben gezegd dat ik mailre d hêtel was in een prefectuur anderen hebbun verteld dat ik stappen deed om in dienst te komen bij de veiligheidspolitie Allemaal leugens Zonder het vreeselijk ongeluk up den boulevard Magenta zou ik niet van mgn zwager vertrokken zijn Wij konden het heel goed met elkaar vinden al heeft men daaromtrent ook andere berichten verspreid Maar daags na de ontploffing zijt gij toch verdwenen Men heeft u uw afwezigheid bij de teraarde bestelling van Very ten kwade geduid f Ja ik ben verdwenen dat is waar waarom zou ik mij ook nogmaals aan het gevaar blootstellen Ik wilde naar de begrafenis gaan maar men heeft het mij beslist verboden Wie w w Zij die zoo goed voor mij geweest zgn gedurende die bange dagen de heeren van de prefectuur die ik allen bezocht heb die mij moed hebben ingesproken maar die geéischt hebben dat ik niet nij de begrafenis zou tegenwoordig zijn U woont dus op de prefectuur ff Wat kan u dat eigenlijk schelen antwoordde Lhérot lachend vTrouweos nu kan ik het u wel zeggen ja ik heb daar verblijf gehouden maar ik ben er nu niet meer Vraagt u nu niet verder ffNu de kalmte weer is teruggekeerd nu ge beter over den toestand zult kunnen oordeelen zeg mij nu eens wat gij van de ontploffing denkt Ik voor mij ben vaat overtuigd dat de aanslag van buiten af heeft plaats gehad Ik zie nog de personen die stonden te drinken terwijl anderen achter zaten te eten Ik was juist naar do keuken geweest en ik ben overtuigd dat men van dat oogenblik gebruik beeft gemaakt om den moordaanslag te plegen Men heeft u zeker de photographieen van de beschuldigden laten zien meent u die misschien te herkennen Volstrekt niet Ik heb dat al gezegd aan den rechter van instructie toen hij mij iu verhoor nam Gaat gij nooit naar het Paleis van Justitie Neen nooit I Maar laat ons daarover liever nie schen twee rookwolken in Die Amerikaanschen zijn toch allerliefst om te stelen Heel lief zeide Solis Die juffrouw Dickson I Zij is te groot te standbeeldachtig Maar wat een profiel Wat een schouders Als raarmer Die dikke kleine van den bankier o ja juffrouw Offenburger zij leek wel een kwartel die naast een beeld huppelt Maar dat nichtje die nicht van Norton bevalt mij nog het boste Een aardig meisje die miss Eva En geestig En schalksch Die Amerikaanschpn zijn toch echte vrouwen Een paar stappen verder wiorp Bernière zijn sigaar weg en voegde er bij De mooiste van allen is mevrouw Xorton Dat vind ik ook sprak Solis zeer alm Een beetje zenuwachtig Maar Fargeas heeft de zenuwkwalen in de mode gebracht Dat is even als de vapeurs in de achttiende oeaw het geeft iemand een houding het staat goed Laat de modekwaleii nu maar buiten spel Gij doet or zelf aan mee Bedoelt zij mijn pessimisme Ja zoo heet het uu eenmaal O gij weet ik ben slechts een platonisch pessimist er zijn er veel erger Ik ken er wel die vinden dat de wereld niet deugt en zoozeer van hun leven walgen dat zij gereed zijn om het te verlaten en als hun een ei gegeven wordt dat niet versch spreken Ik ben bang dat we nooit gewroken zullen worden En wat denkt ge nu te doen Zoodra mijn zaken geregeld zijn vertrek iic ver zeer ver van hier maar ik zal toch altyu op franscheu bodem blijven daar ik niet naar den vreemde wilde vertrekken Daar zal ik onder een naderen naam ivel geplaatst kunnen worden en wanneer na jaren al die verschrikkelijke geschiedenissen zullen zijn vergeten zal ik naar Frankrijk terugkeeren Ëu toon wy elkaar verlieten Hebt ge geen berouw van uw daad van do aangifte van Kavaohol Volstrekt niet Ik heb eerl jk gehandeld en niettegenstaande alle ongelukken dia mg daardoor zijn overkomen zou ik weer hetzelfde doen als het nood g was Ik z u wel willen dat alle eerlijke lui zoo handelen Ëeu liefhebber kocht een Mauye voor 48 pd st Hij ging op reis en gaf het doek te buwareu bij een schilderyenhaudelaar Terwyl üg op reis was stierf de schilder en toen hg terugkwam bood de handelaar hem er 60 pd voor Thans is het voor 280 pd verkocht en zegt do Pali Mall waaraan wy het verhaal ontleeuen de handelswaarde er van is uu waarschijnlijk 400 pd Keu achoolquaeaiie opgelost Indertyd is melding gemaakt van een conflict tusscheu hot gemeentebestuur vau Schoterland en den districtschoolopziener De Raad had een verordening gemaakt regeleudo de schoultgden vacantien enz welke verordening goedgekeurd was door tjed Staten Do schoolopziener meende dat een en ander niet behoorde tot bevoegdheid van don ieraeentoraad maar tot die van Burg eu Weth iu overleg met hem en met de hoofden van scholen Hg appelleerde op den Min van Biuhenl Zaken Deze verzocht den Gremeeuteraad zijn besluiten to wijzigen in den geest door den schoolopziener bedoeld Daar de Raad bezwaar maakte dit verzoek in to willigen droeg de Min aan li M de Kouingin Hegenles vernietiging der bedoelde besluiten vor Thans heeft de Uaad de medeileeliog ontvangen dat H M overeenkomstig het advies van deu Minister heeft beslist Kunstwerken aan mummies Aan de Fouuclui Zeitung meldt Brugsch bey omtrent de opgravingen te Hawara dat deze zeer kostbare resultaten opgeleverd hebben Hij schryft r over Ken roodwangig vrouwengeiaat Waarvan de kleuren buitengewoon leveudig wareu lachte mij tegen en verraste mg ten hoogste Zelfs de arbeiders die op de plaats samenstroomden waren in de hoogste mate verrukt en schenen de schoone meesteres niet genoeg te kunnen bewonderen Met de grootste voorzichtigheid werd de mummie tot welke het liefelijk portret behoorde van de haar omringende aardmassa s bevrijd en uit den grond te voorschijn gehaald Zij lag juist iu het midden der gang het hoofd naar het westen de voeten naar hut oosten gericht Een nader onderzoek van het kleurig schilderwerk op de plaats van het gezicht gaf het verblijdende feit dat het schilderij op linnett in tempora manier voor bijna 2000 jaren was uitgevoerd Portretten op dunne houten planken waren sedert de tentoonstelling van Graf bekend gewordeu van de schilderkunst op nneu in do oudheid was deze mgu eigen vonds genoeg naar hun zin is vallen zij flauw Het zuivere pessimisme is een vorm van het sybaritisme Het is de kunst om kwaad te spreken vau het leven te midden van alle genietingen Het pessimisme uit zich voornamelijk aan tafel tusscheu bekoorlijke viouwen en uitge ochte spijzen Eu vindt gij dat niet belachelijk Neen Ik vind het grappig Eu zoolang t duurt ga ik met den stroom mede evenals ik de mode volg in mijn jassen en hoeden zonder overdrijving Maar het pessimisme van de decadenten is een hoed die reeds uit de mode is Alleen in de provincie wordt hij nog gedragen Gij ziet ik slijt hem af in Trouville Te Parijs zullen wij dezen winter iets anders dragen En eigenlijk zal het precies hetzelfde zijn Al pratende wandelden zij lani zaam voort en Solis trachtte zijn neef te bewijzen dat die vertooning van pessimisme waar Bernière zelf don gek mede stak alleen te vergeven was als er eenmaal een eind aan kwam En welk eind O heel eenvoudig Zoek eens levensdoel Dat heb ik al den tijd te dooden Werk Het leven op zichzelf is al zoo n werk Als gij geen dwaasheden doet ze ze dan ook niet Denkt gij er dan niet over om te trouwou En gij dan O ik zeide Do Solis cu het scheen Bernière het eerste voorbeeld Naluurlgk was mijn besluit terstond genomen de merkwaardige mummie direct naar het koninklijk museum te Berlgn te zenden Gedurende het ophalen van da vrhuwelijke mummie uit haar ligplaats in het midden der gang hadden de arbeiders t vee nieuwe mummies aan hare zijde ontdekt Aan den rechterkant bevond zich de mummie van een man hoewel ook zorgvuldig ontwikkeld liet er zich geen portret op de plaats van het gelaat zien Daarentegen bood zg eene nieuwe verrassing aan Het gezicht was plastisch in stuc met blijJ kaar de meest mogelijke gelijkenis weergegeven zens de bakkebaard ontbrak er niet aan en de massa was schitterend verguld Ook deze vondst hnd zijn eigen waarde Iu het IlandelaUad kwam een particulier schrijven voor van een lid der inlandsohe aristocratie in de Miuahassa aan een vriend iu Europa die zegt het blad voor des schrijver eerlijkheid en betrouwbaarheid instaat Daarin wordt in bijzonderlieden al het kwaad geschetst dat de tegenwoordige president Stakman daar pleegt door t handelen in strgd met de adat en kabiasadn zeden en gewoonten en het nemen van maatregelen die groote ontevredenheid wekken en het vertrouwen in de Indische Regeoring doen verloren gaan De regeerings oomiyissatit Gallois werd belast met een ouderzoek maar raet de zijdelingsche opdracht vau den gouverneur generaal om de zaak te onderzoeken zooveel mugelgkter gunste van het bestuur en dus ook van de Regeering De schrijver zegt dat hoe welmeenend de bedoelingen van den resident ook mogen geweest zijn ora als hervormer op te treden hg gebleken is totaal ongeschikt te zijn daar hij gebruik maakt van onwettige handelingen en niet t werk gaat mat bezadigdheid waarvan hij voorbeelden aanhaalt Zijn brief eindigt met de volgende woerden Uit goede bron kan ik u mededeelen dat d resident gehandhaafd blijft Geve Goil dat de Minahassa tot het uitersti gebracht niet in opstatd kome Gelukkig zien hoofden en bevolking nog mot vertrouwen op tot onze geliefde en geëerbiedigde Koningin van wie zij nog alles verwachten Voor de liefhebbers van eervolle onderscheidingen Het Neue Wiener Tageblatt is in het bezit gekomen van een prijscourant van titels en ridderorden die door een zekeren Waldon te Londen op het vaataland wordt verspreid Hij verdeelt de onderscheidingen in vijf klassen 1 Ridderorden 2 Adellyke tite s 3 Hoftitels 4 Eeretitels en eeretoekenen met diploma s 5 Consulaten Walden biedt ridderorden a in van San Mariuo Tunis Perzië het kommandeurskrui van den Leeuw en de Zon voor 3600 Spanje Portugal Italié ridderkruis van de Kroonorde voor ƒ 3000 Servië Roemeniü Venezuela Liberia en zelfs ook een der Duitsche staten De prijzen zijn in marken opgegeven maar voor gemak der koopers is een herleiding orgegeven van marken in francs guldens roebels en kronen De adeliyke titels die door den heer Walden worden aangeboden kosten van 10 000 tot 36 000 gid Enkele titels bgv Italiaansche zijn veel goedkooper Veel werk maakt Walden van eere titels Hg toe dat zijn stem ernstiger werd ik heb mija moeder En ik heb mij zelf En er is een groot verschil lusschen ons sprak de vicomte Ik spreek met van onzen leeftijd want op raijn woord gij zijt jonger dan ik niet slechts naar uw geestdrift maar zelfs naar het uiterlijk Maar om met mijnheer Frudhomme te spreken ik wil mijn vrijheid niet verliezen Terwijl uw moeder die lieve goede vrouw zoo gelukkig zou zijn als gij een ei en haard hadt als zij wist dat gg niet weer opnieuw in het slijk van Tonkin zoudt gaan woelen dat gij zoudt blijven bij haar en dat gij kent de tooversprookjes wel zij waren zeer gelukkig en kregen tal van kinderen Aan tooversprookjos geloof ik niet meer zeide Solis Bernière begon vroolijk te lachen En dat zijn nu enthousiasten En in navolging van een bekend acteur ging hij voort Zij gelooven niet meer aan tooversprookjos en wij pessimisten gelooven er wel aan Dat is zelfs het eenige wat wij gelooven Gij zegt er zijn geen tooversprookjes meer Maar ongelukkige gelooft gij dan soms aan de geschiedenis die reusachtige leugen Dan mankeert er nog meer aan dat gij aan de couranteu gelooft Wordt vervolgd biedt verschillende medailles van wetenschappelijke en liefdadigheids vereenigingeii aan Van de consulaten zegt de handelaar het volgende Consulaten on vico oonsulaten kan ik verschaffen aan gevestigde respectabele heeren in residentie bandels eu gavensteden vau verschillende straten altijd natuurlijk als zij daar niet zgn bezet Depfija bedraagt minstens 27ÜU Ik maak er op attent dat ook niet vermelde onderscheidingen te koop zijn daar ik steeds nieuwe verbindingen tracht aau te knoopou Voor de echtheid dor ondorfccheidingen wordt door ons ingestaan De heer Walden waarschuwt voor zijn concurrenten die allen uaar hg zegt bedriegers zijn Hot Engelsiiho blad du Timei dat onder veile erkenning van het mousohlievonde in Booth s streven voortdurend zijn groot plan bestreod op financioele gronden merkte oiil iiigs op dat indien de generaal wilde tOHStommeu om zijn liorekeningen on ramingen te onderwerpen aan het ouderzook van eeuigo bekende mauuon van zaken cImuI buiten hut Hoilsleger slaande hij daarvoor voel meeV vertrouwen zou ivekken dan door al zijn persoonlijwe verzekeringHU on vormaningen Men beschuldigde Booth n l dat hij geld verkwistte ten bate zijner eigen familie door extra atooTUboottochlen eerste klasse hotels enz dat de boeken niet in ordp waren en de ballans niet te begrijpen was kortom dat het geld niet werd besteed althans niet zooals beloofd was Aan don anderen kant ontving generaal Booth bewijzen van sympathie door een circulaire die oudorteokcnd was door personen van naam b v Mordeen II Labouchore Josephine Butler F W Fauar jTom Mann Isabel Somerset W T Stead Arnold White Frai ois Peek e a b v waarin steun voor het leger werd gevraagd Om nu aan allo beschuldigingen een einde te maken hooft Booth do uitdaging van Times gelijk hij liet noimt anngonoman Do lioUandscho Oorhr Hkriiel vertaalde uit hof Eugelsohe orgaan van t Heilsleger de voorwaarden dip bg het onderzoek zullen in acht genomeu worden I Do commissie moei bestaan uit onpartijdige personen 2 Zij moeten mannen zijn van zulk een stand on bekwaamheid dal hun uitspraak bij het volk gewicht in de schaal legt eu het overtuigt en 3 ügn grootste tegenstanders moeten zich bereid verklaren om de uitspraak dezer commissie aan te nemon als beslissend En laat dan deze commissie drie drie quaesties oplossen a Heeft generaal Booth persoonlijk in eenig opzicht voordeel bij het Maatschappelijk Plan of is hijde belangeloozo dienaar van hot publiek dien hijvoorgeeft te zgn b Worden de boekhouding do geldzaken en debalans behandeld op een eerlijke zaakkundige eneervolle wijze e Worden de gelden besteed volgens het stelsel dat uitgewerkt is in het Plan voor Engelands donkerste wildernissen en worden zij op zulk een zuinige en zaakkundige wijze besteed dat men een behoorlpe mate van succes mag verwachten Daar de Tinies met deze voorwaarden genoegen heeft genomeu zal men van de zaak wel meer hooren an het verslag van den geneeskundigen inspecteur betreffende hot voorkomen vae pokken te Rotterdam wordt het volgende ontleend De eerste twee gevallen in Jan het laatste den 16den Juli aangegeven In het geheel werden aangetast 65 personen van welke 22 lijdende aan varida vera en 48 aan variolois Van de eersten waren 8 niet gevaccineerd en 14 gevaccineerd van de laatsten 2 niet en 41 wel Van de ingeente lijders hadden enkele ook eene rovafccinatie ondergaan echter zoovele jaren geleden dat zij geen vertrouwbare inlichtingen konden geven Negen kinderen waren met het oog op de aan pokken Igdende huisgenooten weinige dagen voor het uitbreken der ziekte gevaccineerd Ofschoon verscheidene ernstig ziek waren had er onder hen geen enkel sterfgeval plaats Vijf personen overleden aan pokken naraelgk ée n kind dat niet was gevaccineerd en vier personen van middelbaren leeftijd die 20 i 30 jaren geleden waren ingeënt In verscheidene gevallen kon de wijze waarop de besmetling had plaats gehad met vrij groote zekefe heul worden aangetoond Twee malen had de overbrenging van buiten de gemeente plaats De eerste V T ö n reizend koopman die in Rozendaal eenigen tijd iu eeu logement vertoefd had alwaar ach een aan uitslag lijdende ziske bevond die spoedig daarop overleed en uit welk huls eeu paar weken vroeger eone lijderes aan pokkon naar hot ziekenhuis werd vervoord Het huis was nietvooröeu van het bij de wet voorgeschreven kenmerk Ineen nder geval bleek df sraetsiof te zijn overaebracht oof een commies dor posterijen dienstdoende op en trein van Rotterdam naar Emmerik Dat de ziekte niettegenstaande haar ernstig karakter geen meerdere uitbreiding heeft verkregen is zeker voor eeu groot deel te danken aan de krachtige maatregelen die in overleg met den burgeraeoater genomen zijn Een argumentum ad hominem Door de tegenstanders der vrouwen emancipatie wordt menigmaal als argument aangevoerd dat de vrouwen reeds daarom voor eene hoogere geestelijke ontwikkeling ongeschikt zouden zijn omdat de hersenen der vrouwen in het algemeen veel minder wegen dan die der mannen De overleden professor Bischof te Petersburg een der ijverigste strijders tegen de vrouwen emancipatie was Ie gelijk een der ijverigste verdedigers van dit herseo argument Hij beschouwde het als een feit dat do vrouwenherseneu gemiddeld 1 350 gram wogen terwijl het gewicht van de mannenhersouen 1 350 gram bedraagt Nu werd echter aldus vertelt de Wralsch na den dood van Bischof ook zijn hersenmassa gewogen en het bleek dat deze slechts 1 245 gram woog Dus 6 gram beneden het nonnald gewicht van het vrouwelijk brein Een ZWEMPEEST Voor de zevende maal sedert liaro oprichting doch ditmaal een weinig later in den tijd dan vorige jaren vierde de Goudscho Zwemolub gisteren haar jaarlijksoh feest Een Zweinwedstrijil in Gouda zonder fraai wo hr is zoo iets ongewoons dat hoewel het luchtje Zaterdagavond en ook Zondagmorgen nog leelijk deed ieder er toch maar vast op rekende dat een holder zonnetje het feest met haar liefelijke stralen zou opvroolijkon Die verwachting werd dan ook niet beschaamd Met een kracht die bij een open terrein wellicht hinderlijk zou geweest zijn doch CU door het loof der hoornen gelukkig een weinig getemperd werd bescheen zij hot feestterrein dat ondor leiding van den Heer H J Nederhorst Jr eenvoudig doch fraai versierd was Een woord van lof komt deu Heer N ten volle toe Te 12 uur precies verscheen Het bestuur met de Jury iu de Zwemschool en nam de wedstrijd een aanvang Het bestuur had besloten dat ditmaal geen pauze zou gehouden worden maar dat men achter elkaar zou afwerken een maatregel die o i aanbeveling verdient De temporatuur van hét koffieklourige IJselwater welks smaak sommigen vroemdolingen niet scheen te behagen was bij den aanvang van den wodstrijd maar 63 F Die lage temperatuur deed wel eenige vrees koesteren voor slechte records doch zooals straks uit de behaalde tijden blgken zal is die vrees niet bewaarheid geworden Er is in Gouda nog nooit zoo mooi gezwommen ats gisteren Schitterend is dan ook dunkt ons de onder sommige zwemmers hoerschende meening weerlegd als zou hot dikke water in Gouda slechte tijden veroorzaken In Afd A I Snelziismmon voor jongens beneden 16 jaar welke liosi loos vau de Zwemschool gebruik maken 40 M werd de eerste prijs behaald door J do Jong in 45 sec W Bron en J van der Komp legden beiden de baan af iu 45 5 sec en moesten daar geen van beiden verlangde over te zwemmen loten Het lot besliste dat aan J van der Kemp de 2e prijs ten deel viel en aan W Bron de 3e In Afd A II Snolzwemmon voor jongens benoden 16 jaar wefkende leden ven Zwemclubs aangesloten bij den Ned Zwembond baan 40 M werd de Ie prijs behaald door J Groenendaal een zoon van den zwerameester in 39 sec De premie werd gewonnen door C R S van Eek in 40 6 sec De opmerking van do Ned Sport verleden jaar gemaakt dat de deelnemers uit A II beter en sneller zwommen dan uit A l geldt nu ook weer Bij voldoende oefening beloven de jeugdige zwemmers Groenendaal en van Eek wel wat te worden Voor Afd A III Snelzw Juniores 80 M hadden zich niet minder dan IS deelnemers opgegeven Drie heeren kwamen echter niet uit Bij dit nummer bleek al dadelijk dat tal van flinke on nieuwe krachten naar Gouda waren gekomen om elkaar de zege te betwisten De heer G Henny uit Arnhem was 1 met den zeer raooien tijd van 1 min IS j De hoer H A Schouten uit Amsterdam was 2 met 1 28 5 en de heer J C de Hoog uit Amsterdam 3 met 1 25Vb 13 zwemmers hadden zich doen inschrijven voor A IV Snelzweinmen Seniores 240 M 5 echter Koten zich schrappen zoodat er maar 8 strijders waaronder do beste van Nederland waren overbleven De eerste race tusscheu Kok uit Amsterdam en C W van Hasselt uit Rotterdam was zeer interessant Ze hingen aan elkaar telkens namen ze tegelijk i de boei De laatsto 20 M spurtte van Hasselt krichliger doch Itelijker dan Kok die zooal later bleek een weinig onaesteW was De kamp tus cheu den jeugdigen G J Sala uit Leiden die oor oen terdam en start Van Moor dan achter 1 zwemmer op lange banen wel wat breed gebouwd is on den in het vorig nummer senior geworden G Henny uit Arnhem was ook zeer fraai Met een klein verschil wist Sala zijn mededinger achter zich te houden Nu verscheen C J v d Poll uit RotE A Kruijsse uit Amsterdam aau den der Poll zwom fraai en ging hard af eeu halve baaji bleef Kruijsse dan ook Poll 4 35 5 4 591 5 I Rugzwemmeu C J van dor G J Sala 3 Onder C W van Hasseltde deelnemers voor B Junioros 4ü M kwamen ook voor twee nieuwesterren aan deu zwemhemel nl de Vogel Rotterdam Kelder Leiden De verwachtingen die men van henhad hebben zij dan ook niot beschaamd De slagvan Kelder was fraaiur dan van de Vogel doch insnelheid moest de Leidenaar voor den Rotterdammerwijken De Vogel wiens borst bijua alleen met medailles voor rugzwemmeu versierd is was evenals inRotterdam zijn concurrenten ver voor Do uitslagwas 1 J F de Vogel Rotterdam 36 sec 2 H P Kelder Leiden S JVs Nu gmg meu over tot B II Rugzwemmeu 80 M Kampioenschap van Nederland De beste rugzwemmers uit Nederland waaronder vele oude bekenden hadden zich voor deze baan opgegeven Ook J D Bloemen die zoo kranig in liuitschland de eer van Nederland opgehouden heeft had zich laten inschrijven Karis en Sala gingen het eerst af en hinden tot aan hot eindpunt aan elkaar Met oen verschil vau 1 sec word K iris door Sala geslagen De meest belangrijku race ook van deu gohoelen wedstrijd was üio tusschen Bloomen en de Vogel Toen Bloemen te water ging blies de muziek een fanfare een blijk van huldü voor zijn kranige houding in Duitschland Do pas 17 jarige J F de Vogel die nog maar aan 2 wedstrijden had deelgenomen bleek echter voor Bloemen zwaarder concurrent te zijn dan alle Duitschors Met eeu verschil van l j soc moest B het tegen do V afleggen De geestdrift onder de aanwezige Rotterdamroers was zooals licht te begrijpen valt onbeschrijfelijk groot In triomf droegen zij hun medelid het bassin rond Met reden mogen zij trotsch zijn op zoo eon medelid die voor hunne vereeniging nog vele lauweren behalen kan 1 F do Vogel 1 19 Kampioen Rugzw J D Bloemen 1 20 s H C Dufront 124 Bij het duiken dat nu volgde week men van den tot nog toe iu louda gevolgden weg af door n I het punt waar de pop neergelaten werd door een kleine vlag aan te wijzen Dit verdient o i geen aanbeveling het nabootsen van het redden van drenkelingen wordt op die wijze toch veranderd in snelzwemmen met een zwaar voorwerp Van de 15 deelnemers hebben dan ook maar 4 do pop niet gevonden Voor deze baau word de kleine pop der G Zwemcl gebruikt De uitslag was 1 H D Sala Leiden in 58 sec 2 J G S Noble Arnhem 60 Op t kampioenschap van Nederland voor gekleed duiken waren de beste duikers van ons land afgekomen Namen als Kramer Mussohenbroek J Zeegers de Regt Struyvenberg Krom en Bloemen zijir goede bekenden in de duikerswcreld Ook hier word de plaats aangewezen waar de pop werd neergelaten wat tengevolge had dat in tegenstelling met verlo d en jaar toen slochts 2 duikers de pop vonden nu alle deelnemers de pop bo en brachten Twee heeren konden de wel wal zware pop niet aan wal brengen en van twee andere kwam de tijd niet in aanmerking omdat de mond van de pop niet boven water gehuudeu was De uitslag van dezen wedstrgd was J Zeegers Amst 49 sec Kampioen Duiken H J Kramers den Haag 49V C C Krom Gouda BOVj J G S Noble Arnhem 52Vi Na afloop van den wedstrgd vereenigde men zich te 6 uur aan een gcmeenschappelijken maaltgd in hotel do Zalm waar zooals altijd in Gouda een prettige vroolijke stemming heerschte To half negen begaf men zich naar do bovenzaal van Vredebest waar de prgsuitreiking plaats had Bg afwezigheid van den voerzitter vi n den Ned Zwembond reikt de Heer Bredius W E z Secretaris v d Bond de kampioensinedalje uit Bij t uitreiken van den prijs aan den heer Kron riep de voorzitter dat verdienstelgk lid der GoudscheZwemclul een hartelijk woord van afscheid toe De heer Krom had n l te kennen segeven dat hij de Zwemsportwerold ging verlaten omdat ernstiger plichten hem riepen Na afloop van de prijsuitdeeling begaven zich vele Zwemmers naar do Sociëteit Ons Genoegen Het bestuur had de hoffelijkheid gehad de Zwemmers tot bijwoning van het Concert der Grenadiers uit te noodigen aan welke uitnoodiging uatuurlgk vele deelnemers gehoor garen r