Goudsche Courant, woensdag 17 augustus 1892

t un de vervaardiging der vslsche stukken medeplichtig te isgn De aangehoudenen zijn allen naar het huis vanbewaring overgebracht Hunoa namen zqn J J E een 40jarig gaswerker W J J U van beroepmetaaldraaier oud 31 jaar en B E een los werkman van 32 jaar Hil Gisteren vierde Dr H J A M Sohaepman zijn zilveron priesterfeest In een feestnommer van het Centrum zijn behalve een feestzang van don heer Brons twee portretten van den jubilaris opgenomen het eerste stelt den heer Schaepmao van onze dagen voor het tweede geeft hem te zien in den tyd dat hg zijn priesterambt aanvaardde Het Handelsblad dat insgelijks van dit feest melding maakt zegt van Schaepman o m het volj endc Geen hunner woordvoerders ia zoo vol talent zoo begaafd als deze dichter deze vurig overtuigde welsprekende priester Hij verdiende ui won achting vriendschap waardeeriug bij allen die hem loerden kennen eu daarom slait ook het uiet katholieke Nederland zich gaarne aan als men hem huldigt en eert Wat Schaepman in de eerste plaats onderscheidt is dat hij zulk een goed vaderlander zulk eene echte Nederlander is Wie hem ooit hoorde spreken over s lands roemrijk verleden over ons roemrijk Amsterdam over den volksaard voelde zich ontroerd door die ware welsprekendheid die hem uit het hart opwelt Ug heeft zich steeds een man van karakter getoond Hij ouderscheidt zich door een breede opvatting vau personen en zaken er is niets kletngeestii s en engs in hera Wij hoeren hem gaarne rij lezen hem gaarne ronduit gesproken hij is ons gelijk de Franschen zouden zeggen zeer sympathiek Hij heeft ons nooit gespaard en vaak scherp soms deftig de les gelezen daarom hopen wij dat deze verklaring van vriendschap en achting van ons zijn staalkundige tegenstanders hem geen kwaad zal doen bij het deel der katholieken dat hem minder genegen is Doch we achten het plicht dit saluut den rijkbegaafden goedgehumeurden geestigen en eerlgken tegenstander te brengen Schaepman s talent is blijven groeien Hij is jong gebleven Hij he jft in den staatkundigen strijd geestdrift en liefde voor het Hoogste gehouden Mogen de liberalen immer edele tot achting dwingende tegenstanders als hij te bestrijden hebben Zulke mannen brengen levenslirht en iMzieling in den strijd De courantenjongens te Chicago worden mot verlies van hun broodwinning bedreigd Automatische eonrantenverkoopers staan op het punt daar huu intocht te doen Een Automatic Netc9paper Besiriiuting Co met een kapitaal van 200 000 doU heeft zich gevormd die machines wil invoeren welke op de wijze der bonbon sigaren en andere automaten zullen werken met dit onderscheid dat zij grootere geldstukken wisselen en hot resteerende bedrag teruggeven Hoofdzakelijk zullen doze automaten in de waggons der staatssporen in die van den L Koad en in die der voorstads treinen worden opgericht Voor elke courant een afzonderlijke automaat Het publiek kan zich naar welgevallen be bet strand Morgen I antwoordde Solia En worgen waren het dezelfde ontmoetingen en dezelfde gesprekken in het eentonige slaperige badleven waar de dagen bij het heerlgke uitzicht in zee voorbijgaan roet de elegantie van Fargs en tegelijk met de kalmie en de rust van het leven in de provincie Ben rolgenden dag vond Bernière op bet eandige strand beschut door de zonueschermen de gasten van Richard Norton terug den dokter George I e Solis en mevrouw Montgomery die geheel verfrisoht met vochtige haren uit het bad kwam met een groet aan Fargeas een mijn beste markies tot den heer De Solis en een goeden dag mijn woarde tot den vicorate Nu zeide de dokter haar aanziende zij zag er werkelgk prachtig uit dat is nog eens mooi om te zien I Houd a toch stil Daar straks bg het baden heb ik een zonnesteek opgedaan 1 Voor wien vroeg Bernière De Amerikaansche begon te lachen vOnbeschaamde I Voor niemand Een toch ik moet zeugen prins Koréteff met wien ik gisteren gewalst heb is alleroordigst lOmdat hij een prins is Maar weet gij wel dai alle Russen prins zq nl Nu zeide Bernière dat zou niet kwand zijn voor de Amerikaansche dames die gaarne prinses willen worden dienen Slagen de proeven dan is Chicago de eerste stad die zulke automaten er a na houdt In het verslag van hit examen tot toelating als adelborst 3e kl aau hot Instituut te Willemsoord in 1892 opgenomen in de St Ct no 190 wordt door de commissie zeer geklaagd over de gebrekkige kennis van de Nederlamtsche taal Vele adspiranten zegt zg hadden zich blgkbaar weinig of in t geheel niet geoefend in het lezen terwijl de vaardigheid in het uitdrukken der gedachten zoowel mondeling als schriftelijk nog al te wenschen overliet Bleek de grammaticale kennis bij de meerderheid dor adspiranten voldoende het brgrgpen en juist toepassen van de geleerde regele viel verscheidenen moeilijk Wenschelgk ware hel dat er meer zorg besteed werd aan het maken van het opstel on het schrijven zondur grove taalfouten Daarentegen is het oordeel der commissie over de kennis van di vreemde talen grootendeels gunstig Hetzelfde verschgusel deed zich voor bij de aardrgkskunde Ook in dut vak waren er weder constateert de commissie wier kennis van eigen land of eigen provincie ver achterstond bij hun kennis van andere landen en werelcideelen Het staatbuishoudkundig congres te Antwerpen heeft Vrijdag over de betfiag van inkomende rechten naar de waarde of volgens het stelsel der specitieke rechten van gedachten gewisseld en beurtelings de gevoelens van voor en tegenstanders van het eene en het andere systeem veruomen Die wisseling van gedachten leidde tol de slotsom d it specifieke rechten het best passen iu het kader van het protectionisme hefUng naar de waarde in dat van ien vrgen handel In het debat over den achtuurs werkdag heeft de ingenieiir Legrand seciotaris van de Belgische Vereeniging van Ingenieurs en Industrieelen bot reglementeeren van den srbeid van volwassenen op technische gronden bestreden dewgl de Belgische ingenieurs over het algemeen voor de klachten der arbeiders niet doof zgn en reeds menige belangrijke verbetering tot stand gebracht hebben De heer Legrand betoogde dat tusschen werktijd en voortgebracht werk in de meeste takken van nijverheid en onder normale omatandighe leu eene vaste evenredigheid bestaat Vermindert men den een dan wordt ook het andere minder wordt teneinde dit verlies goed te maken het aantal arbeiders uitgebreid dim It er meer kapitaal en arbeidsloon uoodig en worden de productiekostreu dus hooger Deze factoren zijn van elkander niet te scheiden Vermindering van werkuren moet aau het initiatief der arbeiders te verkrijgen door aamenwerking overgelaten blijven maar indien zg daarbij verzuimen te letten op den toestand van het liednjf dan delven zij hun eigen graf Keglementeering is bovendien voor die takken van nijverheid die alleen bij daglicht en dus naarmate van de lengte der dagen werken zoo goed als onmogelijk zeide apr Wie de Sporttentoonsielliog te Scheveningen bezocht die heeft natnurlgk niet verzuimd ook eens een kijkje te nemen in de twee zijzalen aan het einde van het hoofdgebouw welke gewijd zijn aan de Schooue Kunsten De dokter wenkte den vicomte om te zwggen Als de heer M ntgomery u eens hoorde O zeide Liliane hij hoort nog wel wat anders Hij kont mijn gevoelens Voor den edel In Amerika gaat men vooruit En I argeas schudde het hoofd Al wat een titel draagt echt of niet verblindt u Maor weet gij wel dat men titels kan koopen Mevrouw Montgomery was naast den dokter gaan zitten en haar roode parasol gaf tiaar een nieuwen glans als vau een warmen zonnestraal Zeker zeide zij Ik heb uit Italië een prospectus gekregen mguheer Montgomery is bezig dat te bestudeeren En waar is mijnheer Montgomery Vraagt gij dat nog Natuurlijk te Deanville Zie eens op uw horioge Het is het baduur van miss Arabella Dickson De dochter van den kolonel O kolonel zeide Liliane Gij weet dat het bij ons wpmelt van kolonels Men verhaalt dat Barnum wijlen Barnura onder zyn verbazendste curiositeiten wilde vortoonen een oud soldaat uit den bnrgerooriog die eerv kolonelstitel droeg Dit wonder leffde m een nitEoek van Florida Toen Barnura kwam om hem te engageeren wos de geen kolonel zijnde krijgsman overieden Volgens de logende is er nooit een tweede ontdekt Kolonel Dickson behoort eenvouilig bij He schuttorij Zoo dus is mejuffrouw Uickson de dochter van Na een bazar van allerlei artikelen te hebben doorgewandeld bokking en scharren zeep en rijwielen damesjaponnen en arresleden biljarten en étagètebeeldjes enz enz te hebbeu bekeken is de aandacht niet frisch genoeg om nog de vermoeienis van een schildergententoonstelling te kunnen doorstaan Maar de verzameling Sohoane Knnst is klein zoo klein dat men rechts de beschikbare ruimte zelfs nog met t een en ander heeft moeten aanvullen wat te meer doot verwonderen over het feit dat sommige inzenders hun werk terug hebben gekregen naar men weten wil omdat het onvoldoende was gefrankeerd Met kolossale letters staat er boven in de goed verlichte compartimeuten waarin door de goede zorgen van den heer Eerolman elk stuk zooveel mogelijk tot ziju recht komt en gemakkelijk kau bezichtigd worden te midden van welke natie men zich tgdelgk bevindt Maar t was onnoodig Want men aarzelt zonder naar de namen te zien toch geen oogenblik om de grens te trekken Crunkrijk onderscheidt zich scherp van België eu Noord van ZuidNederland ook de schilderijen spreken een eigen taal Dat men daarbij de Franschen met hun ingeboren elegance zon hebben achter te stellen zal niemand durven volhouden Ea iu t bijzonder wijde de bezoeker daarom eenigeoogenblikLen aan de schilderijen van la belle Frauoe Maar in een kort verslagje voor een Nederlandsch blad kunnen we ons in dit opzicht tot deze algemeene opmerking bepalen zonder in bgzonderhedon af te dalen Omtrent de landgenuoten evenwel iets meer Dat vrienden van de oude school ditmaal steia hadden in t kapittel ziet mou dadelijk zoowel aan de plaatsing van do schilderyen een Verveer bv naast Israels als aan de bekroniugsigst Een paar curiositeiten waarmee het Jonge Holland de bezoekers vermoedelijk heeft willen epateeren zija wat meer naar den achterhoek geschoven dan we in den lateroii tijd niet immer ten voordeel van de tentoonstellingeii gewoon waren mannen van de oudu school hebben goud gckregrn die in de laatste jaren nauwelijks moer aan eervolle vermeldingen in en buiten de expositie zalen gewoon waren eu zelfs zgn er bekroond voor wie die eer wel wat groot was maar va wie zal t den conservatieven kwalijk nemen als ze nog eens aan t bewind gekomen op hun beurt revanche halen op liberalen en radicalen Mesdag dia de tentoonttelling met eenige groote doeken van zijn band opluisterde bleef evenals Hendrik Veder en Eerelman buiten mededinging Israels daarentegen dong naar den cere prgs met eenige visschersvrouwen en verwierf natuurlijk dat eere diploma evenzeer als Jacob Maris maar ook Ch BoohuBsen en J H L de Haas t Guud was voor Blommers met een alleraardigst tafreeltje Cuoaeus die een paar kereltjes uit de 18e eeuw op een mooie sjees door een aardig landschap liet draven Mari Ten Kate roet een jachttafreel fraai van teekening en toon Willy Martens een keurig uitgedrukte mistige dag aan t strand Verveer met een paar flinke joelen zooals hij die zoo juist naar t leren op het doek kan brengen Gabriel en Stortenheker de laatste met een bgzonder mooi avondlandschap en Stroebel met een interieur dat wel wat al te conventioneel is naar den tegenwoordigOD smaak Odé werd met goud bekroond voor zgn Italiaan een oationalen garde voegde Bernière ir bij En wel van oen iiationalen garde die Europa verblindt met de schouders van miss Arabella Het baduur van mejuffrouw Dickson Dat is het dngelijksch éiénemenl van Deauville Men zou wel He omnibussen van de hfitels willen huren om maar vroeg genoeg te komen Om haar schouders Maar schouders heeft iedereen En als men maar wilde 01 mevrouw zeide de vicomte op smeekenden toon een weinigje goede will Mevrouw Montgomeiy tegen miss Dickson riep de dokter Een burgeroorlog Het Noorden tegen het Zuiden I Bernière voegde er ealant bij Wij zgn voor de Unie Daar zag hg in de verte het schoone meisje op de planktn aankomen tusschen den kolonel op lange beenen als een reiger en de kolonelsvrouw die gevolgil werd door een dik rood mannetje in het lichtgrgs O zie eens daar ia miss Dat schgnt zool zeide Liliaue die de Amerikanen door haar lorgnet had opgenomen Dat zullen de reporters zeker wel aan den Now York Herald getelegrafeerd hebben Welzeker Welzeker zij is het En mijn man is bij haar En maakt haar hot hof I Wordt vervolgd schen visscher van Pulchri reeds bekendi iets dat trouwens op verscheiden schilderijeu ook van toepassing is Hel past een eenvoudigen toeschouwer niet opden arbeid van een jury aanmerkingen te maken Daarom laat ik ten aanzien van sommige der overigebekroningen met zilver brons en papier liever in tmidden of deze ondorsoheidiiigen werden toegekend ter aanmoediging dan wol om te doen uitkomen dat de jury moer keus had verlangd nu er nog 15 prijzen te verdceleu wiiren of omdat dejuryeoii onderensmaak huldigt dan de mijne De met talent geschilderde hoek vau de Haagsche visohmurkt vai Sierig bv had ik vooreerst niet iu den salon des condomnés gehangen in de half leege compartimeuten ter rechterzij mnsr mij dunkt dat het schilderij ook ruim zoo goedals eenige meor gelukkigen zilver had verdiend evenzeer als t mj verwonderde Van der Weele die tochonder de besten behoort met brons ie zien afgescheept En wanneer men mag aannemen watwaarschijnlijk is dat de jury niet heeft opgemerkt det hut mannetje bepaald poedelen moet on dekegels niet goed zijn opgezet dan zou overigens dunkt me aan SaAée voor zijn kegelpartij wel evenzeer een ondereoheiding zijn toegekomen als aan Maar nomina sunt odiosa Eu zou bv HuijgoDs die werkelgk een goede ruwe zee schildi rde gediend zijn geweest met oen eervolle vermei dinu als Van Waning en Ezerman verwierven Van de jonge schildeirs ziet men niet veel en water van hen is doet soms vragen of ze met het publiek een loopje namen Dat was ten minste mijnindruk van hetgeen Bosch en Van Konijuenburgexpoaoerou het tal reel van laatstgenoemde doetdenken aan de anrilighcid in kegelclubs of na studentenpartgtjes wel eens vertoond om een photografiezoo te maken dat de perspectief de zonderlingsteverschgnseloii vertoont Jiaai sche Ct Vogolwraak De eigenaar vnn oen tuin in het Schwarzwald had met verbazing bemerkt dat een uost hetwelk een zwaluwpnar kort geleden onder een balk van zijn tuinhuisje had gebouwd sedert twee of drie dagen geen opening meer had Hg nam een ladder klom naar het nest maakte het met zgn zakmes open en vond er vijf lijkjes in van jonge musschon De zwaluwen waren klaarblijkelijk door ile musschon verdreven maar hadden bg afwezigheid der oude musschen het nest met leem en andere stoffen dichtgemetseld het jonge hroeilsel door verstikking doen sterven en zich op die manier op de roovprs van het nest gewroken Aan de Arnhemsche gasfabriek helft de direc de heer Kom een toestel in werking gebracht waardoor men de gasdruk op alle tijden kan oontroleeren Deze toestel komt in hoofdzaak overeen met die bg waterleidingen in gebruik en bekend als waterstandsaanwijzers In de Arnk Ct komt omtrent deze nieuwe vinding een uitvoerige beschrijving voor en merkwaardig is het te zien welke uitkomsten daarmede verkregen worden Hot toepassen dezer methode om den gasdruk te coutroleeren en dezen immer precies van pas te houden eeoe methode die vol en8 deskundigen nergens zoo goed en eenvoudig wordt aangetroffen brengt zoo lezen wg behalve het gemak ook eeoe niet te versmaden bezuiniging ann Ten bewijze daarvan laat ik hier eene vergelijking volgen lussohen de verliezen door lekkages enz over de beide eerste kwartalen van 1891 toen de besproken inrichting nog niet bestond en die van dit jaar toen zij voor het eerst in gobrnik werd gesteld 2e kwart 23 09 191363 18 63 163723 m 6 percent in het 15 74 226463 10 93 164499 1891 verlies I P in stères 1892 verlies f Pf nten I in stères Een verschil alzoo van kwartaal of in stères uitgedrukt en den kostenden prijs van het gos op 4 cent gerekend eene besparing van het Ie kwartaal von 61964 X O gl = 3 ƒ 2478 66 ec van 37640 X 0 04 gl = 1506 60 in het 2e kwartaal Nog dit De kosten voor den aanleg bedragen hoogstens ƒ 200 a 300 waarmede zooals ik daar straks aantoonde p m ƒ 4000 in een half jaar werd bespaard Zooals men uit de resultaten ziet zijn op het gasverbruik dus zeer belangrijke bezuinigingen verkregen die weldra vermoedelijk overal zullen zijn ingevoerd Nu het gas zulk een strgd heefi te voeren tegen het electrisch licht zullen de meeste fabrieken wel 200 worden ingericht dat de productie zoo zuinig mogelijk is Op het te Brussel gehouden en thans gesloten Crimineel Anthropologisch Congres hadden belangrijko discussies plaats Bijna alle beschouwingen zijn van hoog belaug eu weinig werd er gezegd dat niet verdient ter algemeene liennls te komen en beivaard te blijven Een der onderwerpen van het Crimineel Anthropologisch Congres was Misdrijven door volksmenigten en groepen van personen bedreven De rechter van instructie te Sarlat in Dordogne mr Tarde gaf de volgende beschouwing over de daden van een volksmenigte Ten onrechte zegt hij wordt oen misdrijf begaan door eene volksmenigte beschouwd als een aantal individueele afzonderlijke misdrijven van enkele personen Zoodra de groep van menschun te zamen gehandeld heeft ouder eene algemeene impulsie wordt het een strafbaar feit van bijzondere soort De mate van overleg koelzinnigheiil on berekening bij een menschengroep is veul minder dan bij de personeu één voor één genomen die de groep vormden een vergadering is altijd voel dominor en besluiteloozor dan één persoon Een groep van meuschen is gewoonlijk onverdraagzaam en despotisch dogmatisch en hartstochtelijk En toch voult onwillekeurig iederoen eerbied voor oeno groote volksbeweging vergetende dat do voornaamste drijfveer is de geest van navolging die schieeuwen doet met den grooten hoop De menigte oordeelt veel meer naar het instinct en gevoel dan naar haar verstand Zeer moeilijk is de strafrechterlijke verantwoordelijkheid der volksmenigte voor feiten gepleegd in eene algemeene opwinding eu voortiluwing van allen door allon Zoo de volksmenigte slochts groot genoeg is en de misdaad oen nationale wordt stolt de menigte haar eigen wetton en houdt het feit op strafbaar te zijn Men moet dus den grond der strafwaardigheid elders zoeken dan iu do mooning der meerderheid Bij de bostrafling moet mon onderscheiden tusschen de leiders eu opruiers en de voortgedrevenen en opgezweepten Toch zijn deze laatsten ook verantwoordelijk doch hunne individueele strofwaardigheid neemt uf naarmate het geheel de groep de menigte als collectief begrip meer strafbaar is In geeneu deele moet men zich echter lateu verleiden tot sentimentaliteit tegen die benden van misdadigers die volgens vast plan de maatschappij op het ernstigst bedreigen Tegen groepen van anarchisten b v gezamenlgk helscho aanslagen plegend eisoht Tarde de gestrengste straffen Met nadruk wijst bij er op dat bij de anarchisten processen de onvoldoendheid kleinzieligheid en onbekwaamheid der jury overtuigend is gesleken Het rapport van den rijkskonsolier aan den Keizer betreffende eene wereldtentoonstelling te Berlijn luidt als volgt Gelijk Uwe Mojesteit uit mijuo mededoeling bekend 18 werd oon de bondsregeeringen verzocht te kennen te geven welk stondpnnt zij ten opzichte van het plan eener Berlijnsche wereldtentoonstelling innemen en welke zienswijze er bg de industrie omtrent het d leimotige van znlk eene tentoonstelling bestaan Uit de hierop ontvangen antwoorden blijkt dot slechts eene minderheid bij de bicuenloudsche industrie zulk eon teiitooosteiling wensohelijk acht De overgroote meerderheid der Duitsche industrieelen inzonderheid ook binnen den kring der groot industrie volgt ten opzichte der zaak zoo niet eene beslist afwijzende dan toch een zeer koele houding en gelooft geen noemenswaardig gevolg voor uitbreidiug onzer handelsbetrekkingen er von te kunnen verwachten Economische redenen op grond waarvan op het houden eener tentoonstelling zou kunnen worden aangedrongen bestaan er haar inzie is niet Wel heeft zich ook in die kringen een groot aantal industrieelen met eene allezins te waardeeren toewijding bereid verklaard naar hunne krachten tot het welslagen der tentooustelling mede te werken indien andere don economische redenen er voor mochten bestaan Doch overal en ook daar woor de onderneming warme aanbeveling heeft gevonden wordt op den voorgrond gosteld dot er von de industrie geeue te groote opofferingen moest n worden vereischt en dot derhalve niet slechts de gezamenlijke algemeene kosten der onderneming moesten worden gevonden uit openbare middelen maar dat onk aan die industrieelen voor welke de kosten hunner deelneming te zwaar zouden vallen subsidien van het rijk of van de bondsstaten moesten worden toegekend Uitgaande von de overweging dat de zaak vrij van alle politieke overwegingen uit een zuiver economisch oogpunt kon worden beoordeeld beeft de overgroote meerderheid der bondsregeeringen de economische behoefte aan eene tentoonstelling ontkend Vooral ook Pruisen aan welks beoordeeling inzonderheid gewicht moest worden gehecht omdat do tentoonstelling in de hoofdstod zou moeten wor I I den gehouden heeft zich er tegen verklaard Over het algemeen luit de beoardeeling der bonds egeeI ringen zich aan bij die der industrieele kringen I Wanneer men het resultaat opmaakt naar het aauUl stemmen welke de bondsregeeringen krachtons de grondwet in den Bondsraad uitbrengen don zijn er veertig stemmen tegen en zeven voor do tentoonstelling uitgebrocht terwijl er elf onbeslist luidden Voor eene heilzome uitvoering der onderneming stoot onvoorwaardelijk op den voorgrond de algemeene en eenstemmige overtuiging van hoor nut voor de Duitsche industrie en de offervaardige samenwerking van olie daarbij betrokken kringen Daar deze beide vereischten ontbreken moet ik eene nadere handeling van rgkswege ten deze afraden Eerbiedig veizoek ik ive Mojesteit mij toteene publicatie in dien zin machtiging te willen verleenen Gelijk reeds is gemeld heeft de Keizer op grond van dit rapport beslist dat er van rijkswege niet verder op het plan zal worden ingegaan De heer Deen schrijft uit Hongkong in do Doli Ct over het Nodorlandsche consulaat te Hongkong het volgende Ten gevolge van de droevige ziekte welke den terugkeer naar Europo von den consul generaal Hamel noodzakelijk maakte zullen de belangen van Nederland en zijne koloniën in Zuid Chino woarschijnlijk voor longeron tijd weder worden toevertrouwd oon vreemde handen De waarneming van het Nederlandsche consulaat te Amoy is reeds opgedragen aan den Duitschen consul Feinde aldaar en eene definitieve regeling wat de standplaats betreft van den consul belost met onze vertegenwoordiging te Hongkong Macoo Kanton Swotow en Amoy welke bij de behandeling von de beïrooting voor Buitenlandsche zaken in het vooruitzicht werd gesteld is thans zeker voor onbepoalden tijd verschoven In mijn artikelen in de Deli Ct van 23 en 26 Maart heb ik reeds te kennen gegeven dot ik hot somenkoppelen van do Dellsolie imraigratie quaestie met de Duitsche scheepvaartbolangen in Zuid China volkomen begrijp en voor het oogenblik als de eenig mogelijke oplossing toejuich Waortogen ik echter meen te moeten opkomen is de onbehoorlijke en onvoldoende waarneming van het Nederlandsche consuloot te Hongkong Zulks is in de belongrijkste hovon en hondolsploots van China opgedragen aan eene Duitsche firma welke zich naar het mij voorkomt bitter weinig bekommert om er het vertïlijf van Nederlanders aan te moedigen of er hun het aonknoopen van handelsbetrekkingen te vergemakkelijken Zonder aan een onbezoldigd consul lezelfde eischen te stellen als aan een beroepsconsul brengt ook de waarneming van zulk een consulaat zoowel maatschappelgke als ofiicieele verplichtingen mede aan welker vervulling men zich niet onttrekken mag De Nederlandsche consul alhier schgnt echter een andere opinie toegedaan De heer Deen toont dit aan door twee voorbeelden waarvan een hem persoonlijk overkomen is en gaat dan voort Ware Hongkong een klein havenplaatsje ergens in een achterhoek waar slechts nu en dan een Nederlander voet aan wal zet zoo zoude ik het niet de moeite waard achten tegen een dergelijke ver vulling van het Nederlandsche oodsulaat te protesteeren maar de beteekenis van Hongkong wordt voor Sumatro zoowel als Jovo met den dog van meer beteekenis en hoe eerder wij er dus een eigen consul krijgen hoe beter Kan de minister van Buitenlandsche zaken hiertoe voorloopig niet besluiten dan is het in ieder geval wenschelijk dat er aan het consuloot een bezoldigd ambtenaar leerling coDsul viceconsul of kanselier verbonden wordt die Hollandsoh verstaat en die vrij is van de onverschilligheid welke bij de vervulling van een onbezoldigd bijbaantje door niet Nederlanders soms doorschemert en terecht hindert BniteDiandscb Overzicht Hoewel de olficieele lijst van de samenstelling van het nieuwe Engelsche kabinet niet voor den terugkeer van Gladstone van Osberne openbaar gemaakt wordt verzekert men dot het kabinet is soamgesteld Volgens de laatste berichten zal Rosebery de portefeuille van buitenlandsche zaken aanvaarden Lord Brnssey zal luiteuantgouverneur van lerlond worden De lni4fmdance weigert vooralsnog geloof te slaan aan het Reuler telegram von 13 dezer uit St Paolo de Loanda volgens hetwelk de troepen van den Kongostaat te Benik fliba vernietigd Hoiiister gepijnigd en onthoofd en lechts twee blanken ontkomen zouden zijn Hot bl d grondt zgn ongeloof hierop dat er den 12n Augustus f n St Paolo een depêche is verzonden van kapitein Thys aoriv n 4t van het ongeluksbericht voorkwam De luth nilSiia houdt het er voor dat Reuter met dit tekïtóm