Goudsche Courant, donderdag 18 augustus 1892

Donderdag 18 Augustus 0 4914 1893 GOUDSCHE COURANT JMeuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omatreken De ineeudlng van advertontlén kan geschieden lot e uur dea namiddags van den dag der uitgave huid en roor het overige omtrent Hodister en zgne lotgenooten moge betaan Sedert de Paus zoo welwillend gestemd is ten opzichte der ïraiisohe republiek gaat bot deu republikeinen bijzonder voor den wind l e eeno tegenstander na den anderen strekt do wapenen en ziet van Terderon strijd af Nu heeft ook de Hertrouwde raadgever van den graaf van Parijs de markies De Beteuil afgevaardigde van liet arrondissement Argèles zijn mandaat nodergele d Hij zegt iu oen sohryven aan zgii Lielers o a Nieuwe omstandigheden eischen nieuwe menacheu Zg die nog gisteren de republiek illeu omverwerpen kunnen moeilgk zoo niet onmogelyk thans plotseling van hunne plannen en overtuiging afstand doen Ik begrijp zeer goed dat de kiezers en de republikeinen weinig vertrouwen stellen in eeue dergelgke bekeering Wij zijn echter verplicht plaats te maken voor hen die niet door vrocgeren strgd en door vroegere verklaringen lich verdanht hebben gemaakt Persoonlijk blijf ik de overtuiging koesteren dat alleen de monarchie in staat is de sociale vrageu op te lossen de dreigende gevaren te bezweren en dat zij alleen onder een goed beheer de godsdienstige belangen kau beschutten en FranKrijk zijn ouden roem zal wedergeven nik blijf de trouwe dienaar der verbannen prinsen Naar aanleiding van dit besluit zullen de royalistische leiders eerstdaaxs bij graaf d Haussonville bijeenkomen om te beraadslagen over de vraag ot het al dan niet weuscbeii k is het voorbeeld van den markies te volgen De Markies de Breteuil was vroeger een ijverig Boulangist Wellicht is dit een reden voor de volbloed royalisteo zijn voorbeeld niet te volgen Dat er te Berlijn geen were ntoutooDstelling zal gehouden worden betreuren do Fonuche Zeüuitg en de Nafioml Zeitung vooral met het oog op do handelsverdragen Bovendien wijzen do bladen op de tegenstelling tusachen de manier waarop een tenloonstellingsplau in Frankrijk en Duitschlaud ontvangen werd Nauwflijks werd er te Parijs van een wereldtentoonstelling gesproken of het was raeds zeker dat het plan uitgevoerd zou worden De üuitêche regeering daarentegen trad in deze zaak met groote zwakheid op ï NoTcld Allf Zeituiuf merkt echter op dat er voor Duitsohland vol strekt geen behoefte aan oene tentoonstelling bestaat en dat de tcouomische invloed van Duitschland voldoende gewaarborgd i door de handelsverdragen Er is inderdaad redec te spreken van een verstandig inzicht Byna niemand betwist dat de tentoonstellingen te snel op elkander volgen tu zeer ontaarden in kermissen der ijdelheid en iler reclameen tegenover de ontzettende kosten te weinig nutafwerpen Het is echter de vraag of deze overweging in Duitschland den doorslag heeft gegeven Het kan ook zgn dit de Duitsche industrie zich nogniet sterk genoeg gevoelt om voor deu dag te komenop een wijie die hij hetgeen Frankrijk in 1889 hoeft tot stand gebiacht niet al te zeer afsteekt Eenigszina zonderling klinkt het dat Caprivi dennadruk erop legi dat geen politieke overwegingeninvloed hebben gehiid op de beslisaingen der verschillende Bondsstaten Dit schijnt te slaan ophetgeen iu diplomatieke kringen algemeen beweerdwerd ui dat de Duitsche Etgeering ten gunste van Frankrijk van de eerstvolgende wereldtentoonstelling zou afzien op grond der overweging dat juist een met de tentoonstelling zioh bezig houdend Duitschlaud den onrusligen buurman tot een aanval zou kunnen uitlokken terwijl Fraukrijk een des te vreedzamerfactor m de Europeoscho staatkunde zou zijn alshel zich gaandeweg de kosten van een tentoonstellingop den hals h ialt J == r ggg Afloop van Openbare Verkoopingen van Onroerende Goederen VEILING 16 AUGUSTUS 1892 Huis en Erf in do Oost Noodgodsteeg te Gouda Wijk B Nr 65 k C Jaske voor 675 ïwee Huizen en Erven onder een dak aan de Goudkade te Waddiuxveen D Nr 263 en 264 k T Ravensteiu te Waddinxveen voor ƒ 535 Burgerlijke Stand GEBOREN 14 Aug Xeeltje Hermina ouders S Groenendijk en A W Blanken Johannes Frausiscus ouders T 1 Wolturs eu J 1 van Haag Arie ouders A C van der Woyden en A den Hooglaniler Cornelia ouders P Schoonderwoerd en T de Vet Mari i ouders G den Ouden en A van der Louw ÜVEULEDEN U Aug A Bennis 46 j 15 A van Rijswijk buisvr van W van der Zeeuw 57 j A M de Quiint 12 m M J Sas 4 m Gouda Snelpersdruk van A Buinkman Zoon ADVERTENTIËN V Getrouwd MAKCÜS VAN AALST en SOPHIE ROOS e I 16 Augustus 1892 Voor de vele blgken van belangstelling bg de voltrekking van ons Hnwelgk ondervonden betuigen wg mede natnens wuderzydsche Familiën onzen hartelgken dank Voorspoedig bevallen van een Dochter L KLIJWEÖSmitt Gouda 16 Aug 92 Gouwe Openbare Vrijwillige Verkooping ten overstaan van deu te Woerden gevestigden Notaris Mr FUBRI SNETHLAGE bö Opbod DINSDAG 23 AlIfirSTHS 1802 bö Afslag DINSDAG 30 AUGLSIUÖ 1892 telkens svooim elf uur in bet Hotkl vam HaaïTïn te Bodegraven van DE KAPITALE HOFSTEDE met ruim 3t Rectoren uitmuntend WEI HOOI en VEENLAND iu den Gravenkoopschen polder Tl mMwwum gemeente Heeuwijk In buur bg Hermanns Verboom Az voor 1700 per jaar het land tot 1 Dec overigens tot 1 Mei a s Te veilen in 5 perceelen bg biljetten breeder omschreven en daarna gecombineerd Een groot ideel van den Koopprgs kan als Ie Hypk a 4 gevestigd blgven Meerdere inlichtingen ten kantore van den genoemden Notaris alwaar tusachen de veiling en deu afslag verhoogingen kunnen worden gedaan tegen genot vau een vgfde der verhooging fl f Omtrent het sluiten van contracten van levensverzekering en Igfrenten bg deHolr tandsche Sociëteit van Levensverzekeringen opgericht in het jaar 1807 te Amsterdam en tegenwoordig onder het bestuur van de Meeren J T van üOaSE J G SILl Eitt J BI£B£NS de HAAN en S P van £ ë tHKM als Commissarissen Jlir Mr C HARTSBN JbSZ als Directeur en Mr J P POBTIBIhIK als Tweede Directeur zgn inlichtingen te verkrggen aan bet Kantoor te Amsterdam Keguliersdwarsstraat 12 bg HH Correspondenten in de voornaamste steden des Uyks en bg de Generaal Agent de Heer C H HOOPT GRAAPLANL te Utrecht Kromme jNieuwegracht 08 Correspondent voor Uouda de Heer G C PORTDUN UROOGLEEVER Notan Jaarlgksche Premie per Honderd Gulden Kapitaal Verzekering voor het geheele leven op 25 Jaar ƒ 1 99 op 40 Jaar ƒ 3 11 30 2 27 45 3 71 35 2 1 4 50 4 53 Wordt gevraagd een FLINKE NETTE ÏL niet beneden de 16 jaar Adres aan het Bureau dezer Courant Heineken s GEKSTE BIEB perfl et per fl 4 et WIENER EXPORT 15 Vi 7 j Specialiteit van Tafelbieren Depot A NORTIER Gouwe C 34 35 ADVERTENÏIEN in alle Binnen en BuUenlandache Couranten worden dadelgk opgezonden door het Advertentie Bureau van A BRINKMAN en ZOON te Gouda S O Staats loteHJ 3de Klasse Trekking van Dinsdag 16 Augustus 1892 No 873 ƒ 6000 Nu 1730 2000 No 2016 J 1000 No 10454 en 18996 ƒ 400 No 642 2165 en 20293 ƒ 200 No 5034 6844 18758 en 19869 ƒ 100 Prijzen 74 231 4489 7493 14 2398 4582 762 167 2413 4597 7662 176 2489 4641 7617 226 2499 4643 7622 364 2527 4707 7734 371 254 4768 7846 377 2595 4860 7871 382 2697 4864 7976 417 2644 4806 799 436 2668 4938 8039 481 2677 4960 8U40 603 2703 5022 8162 634 275 5114 8184 642 2788 6148 822 646 280 5196 8240 573 2820 5246 826 603 2837 63n 8349 678 2879 5338 8360 772 2913 6363 8361 806 2967 5386 84UI 940 2 0 63 1 8421 52 3015 53 2 8431 4 3017 6406 8442 5 3101 5423 845 1008 3107 5431 8471 1057 3109 5454 8485 1108 3122 54 7 8558 1131 314 572 8560 11 3 3194 6783 8605 3200 5870 8666 3218 5917 8820 3323 5 26 886 1236 334 6036 88661254 3461 6168 8883 1293 3464 6170 8 01 1371 3537 6174 8949 l S79 3545 6233 8953 1395 3636 6288 8968 1413 i75a 6303 9045 142 3799 6406 90881439 3874 6408 91001531 38 6420 91401533 3983 6437 9187 1539 3997 649U 9319 1684 4009 6493 93881740 4017 6601 93681817 4027 6547 94021903 4034 6716 94341909 4057 6719 9481 2ü39 4067 6733 95232042 4073 6762 95922045 4095 6806 9596 2062 4114 6900 9673 2152 4139 6999 97012218 4274 7120 98782229 4278 7222 9932 2232 4294 7 62 100252234 4300 7406 100882242 4324 7456 10176 2263 1 429 7471 10191 van ƒ 46 10318 13468 16225 18818 10336 13490 16306 18820 10413 13491 16306 18848 10526 13510 16330 1886L 10686 13621 16S49 18 7r 10610 13648 16486 1900 10631 13680 16498 19041 10695 13669 16505 l 0 7 10737 13876 16576 1917 10762 13701 1 623 19230 10770 13734 16665 l 407 10788 13771 16687 19439 10806 13884 16809 19484 10815 13915 16835 1 60 1U842 13935 16923 lOil O 10894 14052 16930 1 61S 10960 14057 16998 195JS 11026 14075 17012 1 646 11046 14120 17025 19558 11091 14153 17026 19687 11104 14173 1707 19698 11146 14288 1710 19707 11323 14361 17123 19709 11341 14394 17141 1974 11410 14406 17148 l 81 114 1 14544 17157 19818 U471 14552 17158 1 824 11540 14574 17203 1 87 7 11650 14639 17305 19899 1665 14726 J7323 19926 11679 14787 1737 19968 11795 14786 17484 19977 11819 14857 17669 20001 11890 14944 17658 20064 12032 15082 17704 2009S 12059 16U0 17734 20106 12165 16129 17768 20144 12157 15145 17786 20164 19248 15170 17793 20182 12373 151 8 177 4 20198 12384 15246 17871 20285 12413 16329 17955 20260 12418 15345 17979 20272 12480 16390 18063 20310 1253B 15449 18054 20316 15533 18060 20333 15569 180S6 20368 12694 15619 18148 2060112704 15635 18178 20685 12736 15664 18195 20598 12761 15676 18281 20634 12840 16720 18324 2068212001 15796 18326 2O650 13081 15828 18370 2073Ï 13105 15900 18463 2073613146 15924 18580 2075313155 15960 1367 + 20893 13248 18068 13688 20981 13317 161 3 18724 20998 13322 16192 18775 2700 13392 16205 18796 3e Klasse Ie Lijst No 107 51 moet zijn 10741 De uitgave dezer Courant geschiedt dagelgka met nitzondering vau Zon en Feestdagen D prgs pei drie maanden ii 1 25 trance per poat 1 70 Mzoaderljjke Nommer VIJF CENTEN BINNENLAND ÖOL DA 17 Augustus 1892 Bij do gisteren te Kutterdatn gehouden Keuring van hengsten en veulen merrieu waarbg als jurylid o a fnngoerda do hoer K Qverbosch uit Gouda kregen de heoren I H van iler Torren te Zevenhuizen A L vsn Dorsser te Waddinxveen P Mets te Zevenhuizen en Ph en T van der Breggen te Waddingsveen premién vau ƒ 40 ilsterenmiddag heeft do aanbesteding plaats gebad van het bestek no 1 van hel Circus Concertgebouw aan het Stationsplein Ij P te fiotterdaro ïgndo Ie bouw van een woonhuis en fundeering van het circus tiegrooting 10 600 Gegund aan den minsten inschrijver den heer H J Nederhorst te jouda voor 10 472 By B in de poorstraat ontplofte gisteren een petroleumttel welke persoon het p de plaats wierp de brandende petroleum liep in een goot weg naar de poort tuischen de puiden der hh Kahle en van Baarzei waardoor een begin van brand ontstond welke gebluscht werd door korporaal Snoek Heden morgen ten 5 uur brak brand uil in do spekslagerij van C van Kyk op de Bogen welke in hevigheid zoo schielijk toenam dat de bewoners zoowel boven als beneden in allerijl de vlucht moesten nemen Het huis werd door genoemden van Ëijk beneden liewoond en boven door Hamorslair In minder dan een uur wa het geheele huis een prooi der vlammen Ue belendende perceelen van de wed Nobel en Boor benevens de daarachter grenzende broodbakkerij de Korenbloem kregen brandschade De oorzaak moet gezocht worden ontstaan te zijn in de slaohtetij Alles was geassureerd do inboedel van v Eijk evenwel laag Vele autoriteiten FEViLI ETOI UU ket fransci Werkelijk was het de beer Montgomery en Arabella kwam niet uit het bad Zij had dien morgen voor haar portret geposeerd on toen Montgomery de villa voorbgging die de kolonel te Deauville gehuurd had had Dickson Montgomery gevraagd om eens komen zien naar het portret van Arabella to paard aan het strand stevig iu het zadel als Olivares En de heer Montgomery was binnengekomen en bad geglimlacht toen hij bet portret zag en zuur gekeken toen hij den naam van den schilder hoorde Eduard Harrison I Dio vals ho Harrison Vervolgens had Montgomery de Dickson s in zyn rijtuig naar Trouville gebracht en op het strand sprak men nog over hot portret de eenige bezigheid de eenige gedachte van juffrouw Dickson KiJk kijk mevrouw mijnheer Dickson maakt hot hofl 0 1 dat mag hij wel Dat kan geen kwaad sprak mevrouw Montgomery i waren op het terrein aanweziu terwijl de dd schutterij raet de politie het terrejo in den omtrok ontruimd hielden Spuit No 4 gaf het eerst water 1 0 miliiairon spuit werkte eveneens lliik mode dpn brand te onderdrukken zoodat slechts één pand is uitgebrand Gisterenmiddag zijn op de Turfmarkt alhier 5 kinderen te water geraakt zij werden spoedig er uitgehaald Naar de Ilaarl Ci verneemt is door de politie te iorkum procesverbaal opgemaakt tegen 2 luitenants der artillerie wegens het beleedigen van een ingezetene aldaar on het oprnien van peraonen raet belofte van geld om de politie af te ranselen De handel in droge bloembollen is in hot Westland zeer goed geslaagd Op de groene veilingen werden reeds flinke partijen naar buiten afgezet doch iu den drogen handel nam d e afzet sterk toe en slaagde uitmuntend Voor de gewone handoUoorten werden goode prijzen besteed zoodat do tolers tevreden zijn Op de bloemjm enbeurs te s Gravezande werden rnira SOO odösffiJts SoTloBTfeffiMdeld De pogingen aangewend om den handel in het nieuwe product te bevorderen zijn uitmuntend geslaagd Wat Atjeh ons kost De levering gedurende drie jaren van de tevensmiddelen voor de troepen in Atjeli is aangenomen door een Chinees voor ƒ 3 260 502 60 Die laatste ƒ 2 60 had Tiaaw Sail wol aan do schatkist kunnen schenken Maar misschien denkt hij dat er nog wel moor cadeautjes af moeten alvorens hg eea paar ton aan die levering zal hebben verdiend Ruim 3 4 raillioen alléén voor do levensmiddelen Het 25 jarig priesterfeest van don hoor dr H Gij hebt gelijk miss Arabella herhaalde Montgomery torwgl hij zich naar het groepje begaf gevormd door Liliane Bornière den dokter on don heer De Solis uw portret de schilder is natuurlijk slechts een werktuig uw portret zal verbazend zijn Een meesterstuk Denkt gy Byna oven mooi als gy r Mooi maar duur voegde do praktische kolonel er by Zoer duur Bah I men zou gojd willen geven om het te zien nWel dat is een idéé riep de heer Dickson De moeder zeide zachtjes tot Arabella terwyi zg haar op hot gezelschap van Liliane wees Ik behoef u niet te doen oppiorken dat do markies De Solis daar is Goed mama En naast den markies mgnhoer do Bernièro Ik heb het geden mama 1 Maar zg bleef by haar idee ik zou liever dm markies willen hebben Zeker Mer sprak nog steeds over hot portret niettegenataande Montgomery het gtsprek op iets anders wilde brengen de kolonel on Arabella spraken er nog over toen y by Pni eas en zyn vrienden onder het zonnescherm ginaen zitten Een portret Welk portret vroeg Liliane die iets verstaan had en nieuwsgierig was Achteloos antwoordde Arabella ADVERTENTIBN worden geplaaUt van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meerlOCenten GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsroimte Bovendien worden alle Adverientiën gratit opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschgnt Schaapman word gisteren in het seminarie te Rysenburg gevierd Nadat de jubilaris de mis had opgedragen kwamen allen in de keurig versierde recreatiezaal te zamen en daar werd dr Schaepman opgewacht door de loden van het foostcomité door geestelijk ra door leden van de Eerste en Tweede Kamer der Staten Generaal der Provinciale Staten enz Onder luide toejuiching deed hij zijne intrede en werd het eerst toegesproken door deu heer mr Cremers oud afgevaardigde van Alroeloo die den jubilaris namens do katholieken in Nederland geluk wenschte on hem een huldeblijk benevens hot album dat de namen der deelbobbera bevat overhandigde De ntstor der oud ieerlingeu bood de feostgave der kapelaans oen prachtigen schrijflessenaar aan Dr Schaapman dankte de belaugstollondon in zija zilveren priesterfeest en ver acht voor hem te bidden opdat hij door een langdurig werken ter eere van God Kerk on vaderland zich kwijten kon van den plicht der dankbaarheid Meernalen werd in den laatsten tijd melding g maakt tan vervtlaehiDg van postwissela es een ijverig onderzoek naar de vervalschers ingesiol l Deier dagea schijnt het gelukt te z jn den besteller E B d K sedert 3 jaar werkzaam aan het postkantoor te sGravenhage te betrappen op het vervalschen van postwissels on dientengevolge had d K zioh gisteren voor de arrondissements rechtbank lo s Gravonhage te verantwoorden beklaagd zich één poatwissel groot ƒ 60 60 bataalbaar te s Gravenhage geadroBseord aan mevrouw B opzettolgk to hebben toegeëigend Meerdere vorvalschingen waren geconstateerd doch in de dagvaarding word er slechts één ten lasto gelegd De zaak moot zich volgender wijze hebben toegedragen Do postwissels aan het poetkantoor te s Gravenhage ontvangen worden aldaar ingeschreven en vervolgens naar do bostellerakamer Eou portret van mg geschilderd door Door wien vroeg Liliane Snel antwoordde Montgomery Door een schilder Ja een doortrekkend schilder te Deauville Doortrekkend Hg zeide Arabella alsof zg gekwetit was Hy heeft de mooiste villa van Deaavillo die raijnhoer Harrison Harrison Een portret herhaalde Liliane En dat portret mejuffrouw vroeg de dokter heeft u verhinderd om als gewoonlgk Mgn had te nemen Ja Hot was do laatste zitting Ik was vermoeid van het zóó zitten Zy nam op haar stoel een gemaakte houding aan do teugels hoog in de hand houdend het hoofd afgewend raet starende oogen O hoe bevallig riep Bornièie Harrison vervolgde de schoone miss Dickson zoo natuurUjk mo elgk was van plan mg als najade voor te stellen Een prachtig idee zeide Bornière terwgl Liliane met een spotteuden trek om den mond vraagde Als najade Maar de kolonel sprak met groote waardigheid O er is verschil tusschon najaden Een ondioé 1 is goed raaar dan een ondine zooals hot behoort j een respectable ondine Ja voegde de moeder er bg Genoeg I En niets te veel voltooide de doohter Liliane boog rich naar Bernière toe en zeide zachijas