Goudsche Courant, donderdag 18 augustus 1892

geëxpedieerd waar zij door een paar bestellers worden voorgesorteerd welke de wissels brieven enz op hun beurt weer ter hand stellen aan de w jkbeBtellers die de brieven stukken en wissels nader orteeren op het nummer hunner wijk leggen en voorzien van hun stempelnummer met letter karakter looals men dit by de Post noemt Aan de letter tiet meu dus het nummer der bestelling aan het cyfer welke besteller het stuk bezorgd heeft Volgens het rapport van de deskundigen belast met het onderzoeken der vervaUchingen was het stempelcijfer 18 van den beklaagde vervangen door 10 waardoor een ndero besteller werd aangewezen als met de bezoKiug van den vervalschteu postwissel belast I nu trachtte de beklaagde die het hem ten taste gelegde hardnekkig ontkende de zaak aldus Ie verklaren Een ander besteller zou zijn stempel dien hy wel eens een enkele Aaal had laten liggen in de besteüerskamor hebben weggenomen en daarmede bet vervalschte stuk hebben afgestempeld om de aandacht op een ander te doen vallen Maar aldus vroeg de voorzitter welk belang zou hij er dan bij gehad hebbon aan het cyfer te knoeien en daar 10 van te maken Aangenomen de mogelijkheid zou men juist hot oyfer 18 hebbeu laten staan Ue verklaring door den beklaagde hierop gegeven was dan ook niet recht duidelijk Tevens wees hef O M den beklaagde er op dal er 7 vervalschte postwissels gevonden waren op verschillende datums gestempeld en beklaagde dus minstens 7 malen zijn stempel moet hebben laten liggen Uc vei schillende bestellers die gisteren gehoord werden verklaarden dat de mogelijkheid bestond om elkanders stempel te gebruiken maar dat dit toch moeilijk gaat en men steeds gevaar loopt voor ontdekking Met het stempelen was echter de operatie niet afgeloopen het geld moest ook ontvangen worden De stempelvervalsching was natuurlijk slechts het be in want het geld moest op den postwissel ook ontvangen worden en daartoe had de vervalsoher de machtiging op den wissel ingevuld en door een ander het geld doen incasseuren Juist dit leidde tot de ontdekking daar de ambtenaar met de uitbetaling belast argwaan kreeg Het wydloopige veihoor van de deskundigen eindigde met de conclusièn dat de stempels gelijk reeds gemeld vervalscht waren zoomede dat lus chen het schrift op de machtiging van ten postwissel in het geding aanwezig en dat van den beklaagde grooto overeenkomst bestaat loodat de deskundigen voor zeker als hunne meening te kennen gaven dat die machtiging door tieklaagde is ingevuld Ondanks alles bleef de beklaagde zijne onschuld Tolhouden Daarna kwam de suhst officier van justitie mr T Buttingha Wichers aan het woord tot het nemen van zign requisitoir Er aan herinnerende dat dit de vierde maal is dat tegen dezen bekl de instructie werd geopend deed het O M uitkomen hoe noodig het was dat hier alles in het werk werd gesteld om den schuldige die een blaam wierp op geheel het postpersoneel te ontdekken en het schurftige schaap nit de kudde te bannen Die ontdekking is gelukt n gelukkig daar het vertrouwen in onze posterijen groot is en groot moet blijven Uit het getuigenTerhoor uit het rapport der deakuodigeu uit de gevoerde instructie blijkt de schuld van dezen post mbteoaar hoe handig hij ook het verhaal omtrent Niets te reel aan De vicomte wilde het woord overluid herhalen doch hoven zijn langen baard uit gaf de kolonel leer ernstig op den toon van een goestelyke die ign preek begint een verklaring van wat hij Diokson en mevrouw D okson verstonden onder dit genosg en niets te veel In een portret is er even als in een gesprek een punt waar de welvoegelijkheid eindigt en de ongepastheid begint Daarin bestaat juist de kunst van ket respectable i Dus viel hem zijn rroiiw in de rede alsof zij Toor een vriend een bloedverwant of een vreemde een lea opzeide er is een bizondere welvoegelijkheid Wanneer men gewoon is te reizen zooals wij Houden de dames vau uitstapjes maken P Troeg Bemière aan den kolonel De kolonel antwoordde De dames hebben veel gereisd vDan vervolgde mevrouw Dickson gg begrijpt Mn de open tafels ohtmoet men zulke gevaarlijke neuscheo I Types I zeide Arabella koel Daarom heeft mevrouw Dickson hernam de kolonel harC dochter geleerd welke scherts men mag dulden van een vreemdeling naar mate van zijne bekendheid met ons Van Qoa neef naarmate van zijn verwantschapmet onst voltooide mevrouw Dickson Van een neef nu ji I viel Liliane haar lachend het misbruiken van z ij n stempelnummer ineen heeft ezet Steeds was het een postwissel met het bestelnummer van beklaagde welke vervalscht wer l steeds werden de vervalschingen met inkt van ééne soort bewerkstelligd Maar wat meer zegt is het handschrift van beklaagde dat door de deskundigen met de meeste beslistheid wordt herkend die met zekerheid zeggen dat de machtiging op den postwissej door den beklaagde moot zijn ingevuld Het O M achtte de ten laste gelegde opzettelijke toeeigenmg dan ook wettig en overtuigend bewezen en vorderde de veroordeeling van den beklaagde tut vier jaren gevangenisstraf De toegevoegde verdediger mr J üolinde van Blom zijn verwondering uitsprekende dat door het O M geen vervalsching was ten laste gelegd maar wel i opzettelyke loeéigening betoogde dat die opzettelijke toöeigeoing niet gebleken is on ook niet blijken kon zonder mede de vervalschiag ten laste te leggen De echter hiör te beantwoorden vraag is wie is de persoon die in den stempel van den wissel geknoeid heeft En nu trachtte pleiter aan te toonon gelyk enkele bestellers hebben bevestigd dat het zeer gemakkelijk ging om elkanders ptempel te gebruiken Daarna het rapport der deskundigen besprekende met het on arzoek der stempels belast meende pleiter te mogen opnutken dat niet door een besteller een man van het vak maar door een leek geknoeid moet zijn Wat het rapport der deskundigen betreft belast met het onderzoek van het handschrift achtte pleiter het sterk om te zeggen dat een handschrift door dazen of genen persoon moet geschreven zijn Hij acht het volstrekt niet onmogelijk dat het endossement van den wissel door oen ander het schrift van beklaagde nabootsende is geschreven Er komt nog iets bij Zou bekl niet beproefd hebben bij de invulling van het endo emont zijne hand te verdraaien En dat is niet gedaan Keurig netjes zooals lieklaagde de zoon van een hoofdonderwijzer steeds schrijft en stelt is de machtiging ingevuld Zeer waarschijnlijk is het endossemeut door een ander dan bekl geschreven Eri waar niet bewezen is dat het endossemeut door bekl geschreven 18 kan ook an geen opzettelgke toeéigening sprake zgn Pleiter ten slotte wgzende op het gunstig verleden van bekl die gegoede familie heeft en niet door geldnood gedwongen werd tot oneerlgke handelingen concludeerde tot vrijspraak van den beklaagde Uitspraak Dinsdag e k Volgens een beriAt in de Sred Cour is dezer dagen het nieuwe huis van arrest in gebruik gesteld Het blad bespreekt de weelderige wjjze waarop ook deze gevangenis is ingericht Verwarmingsbuizen zorgen dat 8 winters de hoeren gevangenen bet niet te koud hebben willen ze bezoek hebben van cipier of gevangenbewaarder dan hebben ze maar op den knop van een electrische schel te drukken Ook des nachts hebben zij zoo n toestel in hun afzonderlijke slaapplaatsen bij zich Verder heeft men in het gebouw bajikamers waar de beeren en dames zich kunnen reinigen en van een koud of warm bad kunnen profiteeren gasverlichting wandclplaatsen enz Als men dit alles overweegt en daarbij bedenkt hoe ongelukkig menige arme brave familie het in in de rede Maar van z jn schilder Montgomery kuchte eens en kwam dichter bij Liliane terwgl de kolonelsvrouw anel haar dochter beval Praat wat met den markies I Goed mama Zijn schilder zijn sohilder I fluisterde Montgomery zijn vrouw toe Men zou waarlijk zeggen datgg jaloersch op miss Arabella zijt Zeker ik kom er rond voor uit ik ben jaloersch Erkent gg dat Waarom niet Zij heeft voor den aanstaanden Salon haar portret geschilderd door een kunstenaar die vrij wat naam heeft Och viel Montgomery haar in de rede alle kunstenaars hebben vrij wat naam Niet zooveel als Harrison antwoordde mevrouw Montgomery op den man af Harrison Harrison Gij praat altijd over Harrison Gij mowt toch minder dan iemand anders Hij hield op vreezende dat men hem faooren zou en keek in de verte naar een voorbijgaande stoomboot Maar terwijl Arabella den raad barer moeder opvolgde en met Si lis een gesprek trachtte aan te knoopen stond Liliane op en aprak tol Montgomery Wat moest ik Moest ik het talent van E lward Harrison loochenen omdat hij mijn man geweest is De echtgenoot heeft niets met denkunstenanr te makeni den winter moet stellen dan is het zeer begrypelgk dat bij de tegenwoordige behandeling van verpleegden I want gevangenen zijn immers maar zieken iu strafgevangenissen en huizen van arrest alle schrik voor misdaad of straf l angzaraerhaud geheel meet vurdwynen Dezelfde schrijver in do £ rtd Cour maakte tege Igkertijd een vergelgking tussnhen de Kloosterkazerne en deze uieuwe gevangenis en vroug zich af hoe onze Kamers zulke enorme geldsommen voor den bouw van gevangenissen hebben kuunen beschikbaar stellen torwyl nog geen enkel minister vau Oorlog du nooüige gelden heeft durven aanvragen voor deu bouw van nieuwe kazernes welke bepaald noodig zyn als men algemeeuen dienstplicht wil wijl thans de meeKte kazernes bepaald ongescbikt zgn Het middelpunt van spoorwegverkeer van do Vereenigde Staten en waarichijnlijk ook wel van de geheele wereld is Chicogo Op ongeveer 1000 punten worden daar wegen voor gewoon verkeer door spoorwegen gekruist en bij 95 pCt dier kruisingen liggen de spoorwegen op gelgke hoogte als de straten Bg het reusachtige personen goederen en rangeerverkeer dat hier zich ontwikkeld heeft zijn die talrijke kruisingen op gelijke hoogte oorzaak van vele ongelukkeu en gaan er meer en meer stemmen tegen op In 1390 werden op zulke kruispunten in de stad 343 en in hare nabyheid 299 personen gedood Wel hadden de meeste hunner wederrechtelijk den spoorweg betreden maar de gelegenheid daa toe is ook zeer gemakkelgk Ofschoon gan dit euvel reeds eeuigermate ia te gemoet gekomen door den aanleg van spoorbanen om de smd heen wordt de toestand toch onhoudbaar geacht en werd in 189Ö eene commissie van ingenieurs benoemd om te onderzooken wat tot verbetering kau worden gedaan De meerderheid dier commissie heeft als middel daartoe aanbevolen de spoorwegen door ingraving zoo veel lager te leggen dat de straten er met bruggen overheen kunnen loopen een reusachtig werk natuurlijk dat bovendien zeer bijzondere voorzieningen zal eischep om de yerlaagde spoorwegen watervrg te houden Te Antwerpen is een schitterende optocht gehouden meesterlijk door Max Hwses georganiseerd Eenstemming zijn de bladen van oordeel dat men zelfs in Vlaanderen waar men er zich anders toch wel op verstaat nog uoovt zulk een schitterende maskerade heeft gezien als dit landjuweel was Koning Leopold woonde den optocht bij De burg mee 8ter De Waal kreeg juist toen hij zich gereed maakte om naar de receptie des Koning te gaan een aanval van beroerte Slaagde bet feesi zelf voortreffelijk voor hen die daarna met een trein uit de Scheldestad weg wilden was t miuder prettig De correspondent van het VaderI v P schetst dit tooneel in de volgende woorden Hoe de duizenden en duizenden die het Landjuweel hadden bewonderd te huis Zijn gekomen zal zal voor een leder een raadsel zijn die den jauboel aan het station te Antwerpen heeft bijgewoond Er werd gevochten en geslagen de gendarmes maakteiT van hun wapens gebruik om ruimte te maken terwijl de administratie jteeds nieuwe scharen naar het afgesloten terrein liet gaan die daar als schapen opgesloten afhingen van Ie bon plaisir van dezl Voor u Maar voor mij is dat precies hetzelfde en als erover gesproken wordt voel ik altijd dat ik een beetje boos nord Gg zult u ér toch wel aan moeten wennen beste om over Edward te hoeren praten Hij draitgt een beroemden naam Alle couranten noemen dien Terwgl zij uw naam ongemoeid laten zêide Montgomery De couranten drukken al wat men wil Een beroemde naam een beroemde naam Nu mjjo naam is ook teroemd 1 Met één M Wat drommel Ik kan toch niet tegelgk Montgomery van New York en Montgoramery van Hendrik den Tweede zijn Dat is iets onmogelijks I Ik ben rjgk geworden op mijn kantoor en ik heb geen koning van Frankr k in een tournooi een oog uitgestoken Ik erken b t I ik heb nog nooit iemand een oog uitgestoken Én dat is naar gelukkig ook want als ik iemand in een tournooi een oog uitstak zou waurschgnlgk de Prefectuur van politie Hij trachtte te schertsen maar Liliaiïe verstond geen scherts Houd nu maar op met dien onzin zeide zij maar wilt gij heel wat goedmaken Heb ik dan zooveel kwaad gedaan Nog al Nu ik zal Hes vergeven en vergeten als gg ervoor zorgt dat op den aanstaanden Salon naast hel portret van Afabell als respectabelenajade een portret vah mij kimt te hongen alsbevallige godin Wordt vervolgd of gene der ongeschikten die wel zoo goed was nu en dan een hek te openen Of mon naar Berlijn naar Weenen of naar Berchem moest daarvoor maakte de spoor adrainistratie geen onderscheid Een goede raad tot afscheid die zgn vrouw liefheeft late ze thuis daar men bg Belgische feesten inet het spoor te vechten hoeft Do Amerikaansche geleerde Samuel O Turdell besohrgft uitvoerig hoe hij in den Bijbel de stoommachine ineent ontdekt te hebben en wel in hetmonster dat door Luther Behemoth en Leviathangenoemd wordt en naar de beschrijving in het BoekJob hoofdstuk 40 vermoedelijk in het nijlpaard weder te vinden is Om zgne vinding te rechtvaardigen moet de schrijver wel is waar zijne toevlucht nemen tot een tamelijk vrije vertalintr maar daardoor verkry gt hij ook verrassende uitkomsten Zoo vertaalt bij hoofdst 40 VS 10 Zie nu een met groote hitte dat is Behéraoth hij zal voeder verslinden zooals het vee doet dus de stoommachine Op den hoogen schoorsteen die bij eene stoommachine behoort staat VS 12 A ls bet hem lust zijn staart is als een ceder Da samenstelling der machine wordt geschetst in vs 13 Zijn beenderen zijn als vast koper zijn gebeenten zijn als ijzeren handboomeo Vs IB wijst op het geen warmte leidende omhnlsul der stoomketels en stoombuizeu Onder schaduwachtige booracn ligt hij neder in eene schuilplaats des riots en des slyks Zuigbuizen en kloppen en watertoevoer worden aangeduid in vs 18 Zie hij doet de rivier geweld aan en verbaast zich niet hij vertrouwt dat hij de Jord an iu zijn mond zou kunnen nemen Zelfs bet samenstel van bet soldeerijzer heeft de achryver niet voorbijgezien va 21 Gij zult bom eene biete in den neus leggen en met een doorn zijne kaken doorboren Verder wordt in hoofdstuk 41 vs A het soldeeisnl aangeduid Zeer uitnemend zijn zijne sterke schilden elk gesloten als met eMinauwdfukk eud zegel Hstglanspunt is oohter qe vrije vertaling van hoofclstuk 40 VS 25 Gezelschappen zullen in hem de stoommachine vreugde vinden en winzuchtige speculanten hem onder elkander doelen Wellicht ook naar aanleiding van de dreigende choleraepid emie heeft in het Band Dr H P Kapteijn een orerzicbt gegeven van de verschillen tussohen de Ungelsche en Nederlandsche wetten die de bevordering der openbare gezondheid ten doel hebben De tegenwoordig ii Engeland van kracht zgnde petten vormen oen dikken bundel en bevatten behalve een groot aantal kleinere wetten de groote Public Health Act van 1875 en de wet op bet vervuilen van rivieren Het doel en de strekking van alle deze wetten zgn byna zuiver preventief De Engelsche regeering wil door die wetten de inwoners van het rp dwingen tot het nemen van maatregelen om hun land hun bodem hun lucht hun water en hun huizen z66 te maken dat de ziektekiemen die van buiten in Engeland dringen daar geen gastvrij onthaal ontmoeten maar integendeel dat land een oubergzaam oord vinden volkomen ongeschikt voor hare bgna ongeëvenaarde vermenigvuldiging Daartoe worden in die wetten een ieders plichten nauwkeurig omschreven De zorg voor de uitvoering van die wetten wordt niet geheel overgelaten aan de plaatselgke besturen Het blijkt uit aUes dat de Engelsobe wetgevers deze besturen oyt die taak niet voldoende geschikt achten Boven die plaatselijke besturen wordt door de laatste wet Local Government Act 1888 een districtsbeetunr gesteld en boven dit weder het centrale gezag vertegenwoordigd door een departement van t ministerie van biniienlandsohe zaken Dit departement The Local Government Board De wertkring en de invloed van dit departement breiden zich steeds uit en ondanks den dwang dien het allengs meer en meer op de plaatselijke besturen oefent wordt het steeds meer populair Dit is daaran te danken dat het Engels ohe volk een open oog heeft voor de begunstigde resultaten kenbaar aan een steeds afnemend sterftecijfer die het aan de bemoeiingen van dit departement verschuldigd is The Local Govqrnment Board moet zorgen voor de naleving van allo sanitaire wetten De grootste en voornaamste ven deze wette i is de Public Health Act van 1875 die bestaat uit 343 artikelen Wat nu de Nederlandschu sanitair wet en betreft de meesten daarvan hebben ten doel den vijand wanneer hij binnen onze landpalen is gekomen te bestrijden en zoo mogelijk te verdrijven Van zuiver preveutievea aard hebben wij er zeer weinig Er 18 b V niets in te vinden omtrent rioleering en draineering van den bodera vervuiling van rivieren door faecaiién verposling van de lucht door rioolgassen enz Grootendeels zijn ze repressief en ook 11 dit opzicht nog zeer gebrekkig Wel liebbon in Kedorland provinciale en gemeentelijke besturen het recht om preventieve maatregelen te nemen maar zij maken van dat recht geen gebruik Maar merkt Dr Kapteiju op men zal mü vragen wat wilt go dan toch Zoudt ge willen dat onze Hooge Rogeerina en onze Volksvertegenwoordigers bun kostbaren tgd besteedden aan het sameustelleu van en het debatteeren over een geheel stel prevenlieve sanitaire wetten terwijl het politiek programma zoo zwaar beladen is met gewichtigo onderwerpen uls kiesrecht belaitinghervorming legororganisatie enz En dan luidt zgn antwoord volmondig ja Zeker is t van groot gewicht dat beslist worde of ieder NeJorlamlor kiesrecht zal krggen maar van nog grooter gowiciit is het die kiezers ia t lever te houden Daarom acht ile schrijver het dringend noodig dat het samenstellen van nieuwe sanitaire preventieve wetten ten spoedigste door onze regoenng ondernomen orde Men kau zich daarbij de groote ondervinding ten nutte maken die üe Engelscbou nu jarenlaugeu arbeid omtrent deze aak verkregen hebben Ik zou mij schrijft Dr Kapteyn oen wet op de openbare gezondheid aldus denken Men make eun wet op tvoilspoor van de Public Health Act 1875 mot de annexe wetten bgv die op t vervuilen vau rivieren Men eerbiedige ook in Nederland zooveel mogelijk de autonomie dor gemeenten maar slechts zoolang zij haar plicht doen Men verbefte het geneeskundig staatstoezicht tot een afdeeling van het departement van binnenlandsche zaken onder presidum van den minister Men voege aan het geneeskundig staatstoezicht eenige kundige ingenieurs toe Moe drage vooral 3org voor geregelde inspectie van de sanitaire toestanden en lette daaibij op de handhaving van de bepalingen dor nieuwe wet Men belaste met die inspecties bezoldigde geneoskuudigou aan wie het niet veroorloofd wordt om nevens het wiiarnomen dezer betrekking gewone praktijk uit te oefenen enz Op die wijze ingericht zal het geregeld staatstoezicht zeker aan hot Rijk meer kosten dan thans maar men zal dan ook resultaten bereiken die ruimschoots tegen de gedane uitgaven opwegen Rnitenlandscil Overzicht Officieel wordt bericht dat het nieuwe Engelscbe Kabinet als volgt is saamgesteld Gladstone Eerste Lord der Schatkist en Lord Zegelbewaarder Lord Herscbell Lord Kanselier Lord Kimberley minister voor Indiè en president van den tTcheimen Raad Lord Rosebery buitenlandsche zaLord Kipon Jtoloniéu Asguith bJBnenlandsche zaken Campbell Bannermann oorlog Lord Spencer marine Sir William Harcourt Konselier der schatkist John Morley minister voor letland Sir George Trevelyan minister voor Schotland Mundella koophandel Fewler voorzitter van den liocal Government Board Arnold Morley postmeester generaal Acland onderwijs De bovengenoemden maken deel uit van het Kabinet aan hetwelk misschien nog een of twee leden kunnen worden toegevoegd Lord Haughton benoemd tot Onderkoning van Ierland zal geen deel vai het Kabinet uitmakeu Wegens het overlijden van den Berlijnschen burgemeester Forckenbeck moet er in het district SagauSprottau eene verkiezing voor den Rgksdag plaats hebben Tot dusver ondersteunden daar de oentrnmsmannen de Duitachvrijzinnige oandidaten waardoor ook Forckenbeck gekozen kon worden Doch ditmaal verklaart zich kenteekenend voor den politiekeu toestand de centrumspartij voor eenen conservatieven candidaat Uit deze tactiek blijkt de neiging van van de centrumspartij om zich op den voorgrond te plaatsen door het ondersteunen der idee van eene clericaal conservatieve regeeringameerdorbeid in den Rijksdag De Duitschvrijzinhigen zijn natuuriijk ten hoogste ver ontwaardigd over deze taktiek in ëagan Sprottau en dreigen zich bij toekomstige verkiezingen te zullen wreken Naar het heet zouden de Rijkskanselier de minister van oorlog en de bevelhebber van den generalen staf voor invoering van den tweejarigen iu plaats van den driejarigen dienst ijn indien zg daardoor de nieuwe militaire plaonen mot verhoogde heffing van recruten door het Parlement bewilligd krijgen Ongetwijfeld zullen deze militaire ontwerpen met Miquel s plan tot belastinghervorming ten einde de noodige gelden daarvoor te verkrggen in de volgende Rijksdagzitting bet hoofd thema der debatten en deu hoeksteen vo pr de verdere ontwikkeling der binnenlandsche politiek vormen Siambuloff kan tevreden zijn met zijn uitstapje naar Konstantinopel De sultan die hem bijzonder welwillend ontving vereerde hem oen fraaie snuifdoos en merkte tevens op dal het oogenblik weldra zou komen waarop hij hem met eigen hand een der hoogste ridderorden op do borst zou hechten Het artikel in de officieuze Bulgaarsche Svoioda waarVan melding is gemaakt brengt ons op bet spoor van het doel en de mstaudigheden dezer belangrijke gebeurtenis en maakt een eind aan de meeste veronderstellingen Bij het onderhoud werd de erkenning van prins Ferdinand terloops en om ze aan de orde te houden ter sprake gebracht De sultan beloofde toen den prins te zullen erkennen als het oogenblik daartoe geschikt was wat zeide hij nu nog niet het geval is De reis werd zegt het blad niet ondernomen met het doel die erkenning te bewerkten Stambulof bad nog eeuige andere zaken met den sultan te bespreken Hij wilde opnieuw verklaren dat Bulgarije het zich tot een eer rekent steeds met den sultan op een vriendschappelijkeu voet te staan en dat het in geen geval de bandm wenscht te verbreken waarmede het met Turkije verbonden is Ook moest Siambuloft den sultan duidelgk maken dat het jongste strenge optreden an t Bulgaarsche kabinet in ake het proces Beltchoff een gevolg was van de geheime aanslagen waaraan Bulgarije blootstaat Hij moest d oorspronkelijke stukken o frlaggen ten einde zijne beschuldigingen lagen Rusland te staven Of Stambulolf tevens den sultan polsen moest in hoeverre een mogelijk bezoek van prins Ferdinand te Konstantinopel hem aangenaam zou wezen of zeHs den sultan verzoeken tegenwoordig te zijn hij de opening der Bulgaarsche tentoonstelling wordt door de Svoboda niet medegedeeld In politieke kringen te Weenen is men zeer verheugd over lie ontvangst die de sultan Stambuloff bereid heeft De Russen en de Franschen zijn natuurlijk weinig ingenomen met Stambuloffs bezoek aan Konstantinopel Ën ook de Grieken zien deze ontvangst met leede oogen Er bestaat groote naijver tusschen Bulgarije en Griekenland De belangen dezer twee jonge staten zijn in Macedonië met elkander in strijd De Grieksche b adon zeggen dan ook dat het onderhoud tusschen den sultan en Stambuloff weinig goeds voor Griekenland voorspelt In Bulgarije heerscht groote vreugde over bet welslagen der zending De schitterende wijze waarop aan Stambuloff door do Turksche overheid uitgeleide werd gedaan is wel in staat de Bulgaren aangenaam te stemmen Een militair geleide bracht Stambuloff naar het station en de sultan zond zijn bijzonderen secretaris om zijn afscheidsgroeten over te brengen Aan ieder station op Turksch grondge oied werd aan Stambuloff militaire eer bewezen en te Adrianopel kwam de secretaris generaal van het district op bevel van den sultan Stembuloff begroeten Ook maakte het op den sultan een goeclen indruk dat Stambuloff Turksch sprak zoodat een tolk niet noodig was IN G K Z O N D E Jl Opdat door het overnemen van een artikel uit de Arnh Ct in de Goudscke Courant van 17 Augustus 1892 geen verkeerd begrip zal ontstaan ten opzichte van het gasverlies en de middelen dit te beperken welke te Gouda in gebruik zijn kan het volgende dienen De toestel van den Heer Blom is eene waardoor de aanwijzing van een zelfregistreerende drukaanwijzer door middel van een kabel en electrische stroom naar de gasfabriek wordt wergebracht In verschillende groote gasfabrieken zijli electrische manometers van ander sysb em wellicht niet zoo volmaakt in gebruik Vlhier zijn twee zelfregistreerende drukaannijzers een in de stad een op de fabriek waarvan de staten lederen dag worden vergeleken Dat het verlies aan de Goudsche gasfabriek met haar oude buizennet de vergelijking kan doorstaan toonen onderstaande cijfers Gasverlies Arnhem Gouda 16 83 15 5 188816 98 10 5 ISS 15 40 5 8 1890 15 09 n l 1891 Wanneer men i u weet dat de winter van 1890 91 vooral voor la gelegen plaatsen zeer nadeelig is geweest voor het buizennet dan is het ook te begrijpen dat alhier iu 1891 niet het zeer lage cijfer van 8 8 pet werd bereikt Buitengewone middelen zijn niet altijd noodig om goede resultaten te bereiken J J PRINS Directeur der Stedelijke Gasfabriek te Gouda APVERTENTIfiN De tflding yan het overiyden mgner geliefde Zuster Mevr de Wed A 1 GOODRIAAJJ geb Woltïrs te Gravmhage ia door lag heden morgen ontvangen Mevr de Wfed D van HINLOOPEN LABBERTON geb Wolties Oouda 16 Angttstas 1892