Goudsche Courant, donderdag 18 augustus 1892

SCHOENEN EN LAARZEN MAGAZIJN 1893 VrUdag 19 Asgiistus N 4915 JE KOODE Um GOUDSGHE COURANT JMeuwS en Advertentiehlad voor Gouda en Omstreken ADVERTENTIEN worden geplaiitü van 1 5 regels 50 Centen iedere reg l meer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Bovendien worden alle Advertentiën gratii opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschjjnt vao alle soorten Schoenen en Laarzen sal tot en met DONDERDAG 18 AUGUSTUS Oe inseadlng van advertentlön Kan geBoMeden tot een uur des namiddags van den dag der uitgave De politie bracht des avonds da lijken perbrancard naar de ouderlijke woning Farf Het reeds vele jaren gevormde plan van eenige HoUandsche cricketspelera om aan de Engelsohen die jaarlijks in Nederland aan de cricketwedstrijden komen deelnemen eens een contrabezoek te brengen zal eindelijk ten uitvoer worden gebracht Het elftal dat uitsluitend uit Hollandsohe amateurs bestaat en dat zich Zaterdagavond a s te Rotterdam hoopt in te schepen om den volgenden middag te Huil te arriveeren en dan de reie met den trein tot Scarborough voort te zetten is als volgt door den Nederl Iricketbond gekozen C Poathuma P Tromp de Haas leden der Haarlemsche Crickeiclub Rood en Wit J C Schroder Kupter en dr H Gorton leden der Amstel Cricketclub uit Amsterdam P Van den Bosch en C De Groot leden der Cricketclab Olympia uit Den Haag H M van Ooaterze E Harrison en C Nolet leden der Haagsohe Cricketclub en A Eyken lid der Utrfchtsche Cricketclub Hercules Aldus msngmteld zal het HoUandsche elftal zeker geen slecht figuur maken Dinsdag 23 Aug a s zullen de wedstrijden vermoedelijk vgf in getal aanvangen en Zaterdag daar aanvolgende eindigen Het HoUandsche elftal zal staan onder leiding van den heer C Nolet uit s Gravouhage In een kermiswagen staande op eea stuk land bij Rotterdam is een geval van vlek typhus voorgekomen Zonder af te wachten dat geneeskundige autoriteiten daarop aandrongen heeft de burgemeester onmiddellgk door de poliiie de patient eene vrouw doon afzonderen en den wagen ontsmetten Uit laatste natuurl k voor zoover een ter zake niet deskundig personeel als de politie dit doen kan Te Eist in de Betuwe is aen geval van gewg SPOED U DIE irOG WIL PHOFITEEHEN Aanbevelend J p HESSELS Gewoonlijk ja Op eens gaf miss Dickson een vreugdekreet zg zag miss Meredith met een boek ouder den arm naar hen toekomen O een nieuw lid bravo Miss Meredith was nauwelijks bij hen of de schoone ArabeUa vroeg haar op bevelenden toon Gaat gij met ons mede Waarheen Dat weet ik nog niet Naar Honileur naar zee naar den duivel misschien wel naar Engeland Neen O noen Ik bigf te Trouville Ik ben geen yachtswoman zooal gg Wat blieft u vroeg Bernière Yachtswoman Ja herhaalde kolonel Dicksoa trolsch op erustigen toon En bicyclettiste ook Correspondente van de Londenschu Yacht Club De gouden medaille bg den roei en zeilwedstrijd ta Dover De vicomte maakte een zeer dilepe buiging voor Arab la Ik maak u mijn compliment mejuffrouw De schoone Liliane had alles gehoord en riep bf iihaaldelijk don heer Montgomery die met Farg u sprak De heer Montgomery kwam naar haar toe Wat ia er lieve Gij moet mij in de lacht Club doen voorstellen en een vacht voor mg koopen Er moet niet vin mg gezegd kunnen worden dat ik niet met de mods Openbaar Onderwijs Toelating van Leerlingen op de Avond of Herbalingsschool en op de Kosteiooze en Bewaarscholen De COMMISSIE van TOEZICHT op het LAGER ONDERWIJS alhier maakt bekend dat dr Insi hrijving van Leerlingen wier plaatsing men met den I t October 1862 op een der Bovengenoemde RchoWn verlangt geschieden zal in de schooUokalen op DINSDAG 23 AUGUSTUS 1892 des namiddags ten vgf nnr Voor verdere bijzoDderheden wordt vei wezen naar de aanplakbiljetten Namens de Commissie De Secretarw 3 H VAN BEB VOORT Gouda 12 Augastns 1892 HOÏÏ THMD EL Wegens vergevorderden leeftgd wordt in Koop of in Hnnr ter overname aangeboden op tandbmelyke voorwaarden EEIE HODTKOOPERU te Delft die meer dan 40 jaren een ruim bestaan heeft opgeleverd en nog steeds met succes gedreven wordt Behalve een gedeelte Grond van de stad in gebraik heeft het terrein eene grootte van mim 1100 centiaren waarop staan zeven HOUTLOODSEN KRAAN en SCHÜITEN HUIS en is aan twee zgden te water te bereiken Inlichtingen op schriftelgke aanvraag te bekomen ten kantvore van Notaris V k dkm BROEK te s Gravenltage Piet HeinstraatNo 86 G eTT raagrd Ëeiie Dienstbode voor NOODHULP ot voor VAST Adres aan het Bnreaa dezer Coarant TE KOOP a ƒ 200 zoo goed als nieuw Adres den heer W d n HERTOG Bleekerssingel FR4USCHE STOOMVEEVEEU Ciieniisclit en Znilsersclie Wasisclierij Gebreveteerd door Z M den Koning der Belgen H Oppenbelmer Rotterdam S ecialiteit vocy het stoomen en verven van alle Heereoen Üameskleedingstukken ook alle soorten Meubelen Ledikautgordgnen Taielkleeden Trgpen met meowe patronen geperst Kwasten Garnitnren Neteldoek Tnlles Kanten Veeren enz Alle goederen knnnen in elkander b ven en worden onschadelgk voor de gezondheid bewerkt Goederen kannen in 4 dagen afgeleverd voorden AGENT voor Gouda en Omstreken VAN OS Az Kleiweg A No 73 34 0 Staats loteriJ 3da Klasse Trekking van Woenwigg 16 A igastus 1892 No 4733 ƒ 25000 No 2468 eu 8464 ƒ 1500 No 1060 3304 en 12719 ƒ 1000 No 8989 J 40Ö No 18761 200 No 1359 5001 5043 6361 11275 16583 17282 en 17582 ƒ IOC Prijzen van f 45 12 3004 573 8524 11029 13409 161 j0 18496 24 3006 5741 38 3023 6758 129 3069 5774 173 3076 5849 230 3220 6949 273 32S5 6969 394 3293 6158 415 S881 6213 8634 11086 13463 16176 18509 8539 11904 13494 16208 18657 8593 11097 13542 16288 18623 8626 lUOO 13583 16384 18635 8712 11159 13586 16407 18683 8779 11214 13619 16419 18699 8803 11250 13638 M422 18718 S858 11264 13690 rBU 3 18738 6219 8223 6401 6403 8414 6425 6549 6557 6857 6688 6727 6765 6773 68i0 6944 7139 7236 7288 7309 323 7363 7426 7483 7+86 617 3371 558 3433 579 3436 610 3624 638 3570 737 3767 787 3819 836 3829 841 3845 844 3901 884 8920 921 4U03 970 41 11 973 4045 1021 41U6 1061 4288 1125 4400 1144 4486 1154 4508 1216 45ft 1267 4523 1279 4674 1405 4580 1552 630 1626 465 1658 4667 1687 4749 1838 4757 1866 4772 1922 4795 i935 5009 1937 5077 1972 5123 2038 5134 2205 5182 2273 5199 2338 5280 2383 5400 2667 5406 2680 5434 2629 5459 2634 6461 2652 6465 2742 5468 2747 6587 2756 557 2819 5319 2824 5630 5 55 5721 2881 57312972 6737 3e 8894 9023 9044 9084 9 88 9240 1315 9365 9378 9420 9465 9478 9602 6505 9617 9658 9720 9731 9780 9400 9925 9956 9969 9982 11364 11378 11401 11406 11418 11419 11443 11463 U470 11483 11484 11487 11564 11669 11584 11802 11695 11784 11794 11853 iSOOl 12044 12067 12097 12222 12276 12292 12316 12369 1 574 12636 12712 12731 12746 12777 12783 12788 12906 12932 12937 12987 13085 13096 13127 13210 l 219 13288 13303 13307 18341 13405 13787 13796 13872 13910 13926 13934 13945 13 71 14008 14Ö47 14121 14197 14228 14297 U392 14426 14433 14443 14455 14568 14583 14609 14687 14787 14918 14932 14970 14972 15014 15049 16067 16091 15292 16311 15353 1538 15417 15428 15477 15480 15525 1S643 15705 15812 15849 15860 16918 16981 16014 1 6U65 16427 18746 16483 18909 16U1 18979 16527 18994 16546 19046 16588 19053 16610 19168 16637 19226 18654 19261 16672 19270 16870 19278 16904 19313 16970 19387 7469 10066 7515 10087 7677 10090 7693 10093 10109 10118 7642 10165 7673 10217 7688 102197695 1Ü273 7789 10279 7864 10340 7873104997877 0603 7878 t0818 7889 10821 8009 106258165 10881 8218 10690 8216 10704 8226 10758 8363 10795 8402 108058437 10827 8458 10902 8460 10907 846710955 8605 10997 Klasse 2e I 19418 19421 17185 19436 17192 19473 17243 19564 17806 19602 17330 19831 17348 19714 17435 1978817461 1980S 17464 19871 17487 19884 17562 19901 1 618 20002 17653 2000617652 2006617656 2010417689 2010517806 2011817816 0149 17865 2028617874 20246 17905 2027617928 2036917972 2038417976 20487 18067 20664 18061 2061118064 20621 18115 20688 18137 20826 20848 20866 18219 2089918274 2091018293 2098018407 2097618414 20987 lijst ontbreekt 15166 ADVERTENTIEN in aX e Binnen en Buit landüche Couranten worden dadelijk opgezonden door hetAdvertentieBurean van A BRINKMAN en ZpON te Gouda Gouda Snelpersdrak van A Buinkman kZooN Oe uitgave dezei Courant geschiedt dagel ks met uitzondering van Zon en Feestdagen Da prgs per drie maanden is 1 2 franco per post 1 70 Alionderlöke Nommers VIJF CENTEN GOL DA 18 Augustus 1892 Uit Bergambacht wordt ons gemeldTer gelegenheid van de Kermis was hedenavond het volgende voorval aan de orde Zekere van der Bas ging in den draaimolen eu noest een cent daarvoor betalen Daar hij geen cent in de zak had zeide hij ik zal u aanstonds betalen waarop hij door den veldwachter Langerak uit den draaimolen werd gehaald en geboeid lietgecn het publiek niet beviel Oenoemde veldwachter trok daarop zijn sabel en bracht J Pons een verwonding aan het hoofd toe waarna hij op de vlucht ging Oe andere veldwachter 8truik had hem nog gewaarschuwd en getf zegd laat hem los Het publiek door de laatste daad geheel ontstemd beeft daarop in zijne woning ƒ de ruiten ingegooid en meerdere baldadigheden gef pieegd Adsistentie is gevraagd te Schoonhoven Ta Krimpen a d IJsel is gisterenavond de lltachineloods vnn den Heer Van der Giesaen afgebrand Johanna de Hon te Kapelle a d IJsel hoopt Zondag 101 jaar oud te worden Het oudje heeft nog goede geestvermogens maar verkeert in behoeftige omstandigheden Zij woont in bij bare72 jari e dochter de wed De Haan aldaar aan sGravon weg tegenover het koffiehuis De Roode Leeuw Üe kinderen der openbare scholen te Kapelle aan den IJsel maakten bij het begin der vacantie eene pleizierreis naar Den Haag en Scheveningeu voor zoover zy daartoe door getrouw schoolbezoek in aanmerking kwamen Door de welwillendheid van H M de KoninginBegentes waren zg in de gelegenheid het paleis te FEVILLETOIM Uit het Framch 23 Als godin Qpor Harrison Door Harrison Dat is de eenige schilder die in staat is om mijn soort van physionomie weei te geven i Weergeven I weergeven Wel voor den drommel I riep Montgomery zijn geduld verliezende had hü M dan maar liever gehouden O I nu blijft gij niet bij de zaak zeide Liliane Mer eenvoudig Nu is het afgesproken Wat Het portret Door hem Door Edward I Ik verbied u hem Edward te noemen riep Montgomery woedend Liliane nam hem liefkoozend onder den arm zag hem aan trok hem onder haar rooden parasol en zeide Kom Lionel myn lieve Lionel mijn goede bezichtigen maakten vervolgens de reis naar Soheveningen waar volop werd genoten en keerden s avonds prettig gestemd huiswaarts De kinderen die nog te jong waren om de reis mede te maken kregen den dag te voren speelgoed en versnaperingen ïlenige inge etenen hadden door ruirao bijdragen de onderwijzers in staat gestold dit aantrekkelijke schoolfeest aan de kindereu aan te bieden Naar wij vernemlin heeft de heer H Bonter te s Hage bg den officier van justitie aldaar eene aanklacht üigediend tegen den hoer J Hekkema zich noemende Harold Hickman sohrgver van de brochure Wal er belangrijks te ziun ia op de Internationale Sport Vissoherij en Paardontentoonsteliing te Scheveningen naar aanleiding van eenige in genoemde brochure voorkomende zinsneden waardoor de heer B zicb in zijn geveatigden naam als portretteeke naar acht aangetast Het badAO loular toeüieki bseft te S beienlng£ii gisteren weder twee menschenlevens gekost Twee knapen van negen en elf jaar neven kinderen van visschers en in de Ankerstraat te Scheveningeu woonachtig waren in den namiddag ten zuiden van het dorp gann baden en raakten beiden in een van die muien of kolken zooals er daar vele zijn Ze kwamen beiden om Omstreeks zes uur werden hunne lijken ter hoogte van den vuurtoren door den stroom tegen de bank geslagen en het gelukte toen twee mannen zo te grijpen en naar het strand te brengen Mot groote inspanning werd onder leiding van de artsen A de Niet Mz en Keaohenius aan het strand een paar uren lang al het mogelijke beproefd om de levensgeesten weder op te wekken maar zonder succes Lionel Liliane Liliane I Montgomery was op het punt om toe te geven Nu goed dan ik zal zien Toe Lionel herhaalde Liliane smeekend Ja ja het is afgesproken Ik zal hem schrijven Ik zal hem schrijven Maar aa dit bewijs van liefde van opoffering van van vertrouwen van zelfverloochening Welnu na dit bewijs zal il u weer andere vragen Ik krijg mijn portret zeide Liliane lachend in de handen klappend En zij wendde zich triomfantelijk tot Arabella Montgomery overdacht of het eigenlijk wel paste dat een echtgenoot een gescheiden man Harrison Edward het portret van zgn vrouw zou maken Apropos I zeide ArabeUa opeens met haar heldere eenigszins scherpe atem wat zullen wg vandaag doen Gaat er iemand met mij mede op mijn jacht Gij mijnheer De Solis Kn daar de markies zich met een beleefden glim lach wilde verontschuldigen sprak Bornière Wel mejuffrouw wij zullen met genoegen Arabella haalde even haar mooie schouders op O gij Ik weet wat gij op zeo waard zgt gij zgt niet vast ter been Wel vast ter been maar niet van hart Ik heb te veel hart mejuffrouw Gij begrijpt dan gaat alles aan het draaien En het gaat virkeerd sprak do A nerikaanache