Goudsche Courant, zaterdag 20 augustus 1892

I 10 a 20 cent lager Kanariezaad 1 a 2 gulden i hooger Mais hooger I Tarwe Zoeuwsohe ƒ 8 a ƒ 8 40 Mindere dito ƒ 7 26 a 7 60 Afwykende 5 26 ü ƒ 5 60 Polder f 6 a ƒ 7 26 Rogge Nieawe Zeeuwsohe ƒ 6 25 B 6 26 Gerst Nieuwe winter ƒ 4 80 a J 6 idem Zomer 4 30 a ƒ 4 70 Chevalier ƒ 5 a ƒ 5 75 Haver per heet ƒ 3 50 a ƒ 4 per 100 kilo ƒ 7 60 ii ƒ 8 10 Hennepzaad Inlaudsch f 10 i ƒ 10 50 Buitenlandsch 7 25 a ƒ 7 50 Kanariezaad ƒ 10 50 a ƒ 11 60 I Erwten Buitenlandsche voererwten per 80 K G I 6 60 a ƒ 6 60 Koolzaad Nieuw 8 10 i ƒ 8 40 Mais per 100 kilo Bonte Amerikaansche 7 a ƒ 7 10 Cinquantine ƒ 6 80 i ƒ 7 Vbemarkt Melkvee zonder aanvoer Vette varkens red aanvoer handel vlug 23 a 26 et per half KG Biggen voor Engeland red aanvoer handel vlug 21 a 22 et per half K G Magore Biggen goede aanvoer handel vlug f 0 90 ii ƒ i 40 per week Vette schapen red aanvoer handel traag ƒ 14 h ƒ 21 Lammeren geen aanvoer Nuchtere kalveren red aanvoer handel vlug ƒ 6 a ƒ 12 Graskalveren red aanvoer handel red ƒ 20 a ƒ 24 Aangevoerd 128 partyen kaas Handel Isto Qual ƒ 27 i ƒ 30 2de Qual ƒ 23 a ƒ 26 Zwaardere hooger in prgs Boter goede aanvoer handel vlug Gopboter f 1 45 ü f 1 56 per kilo Weiboter ƒ 1 25 a 1 35 per kilo Zaterdag 20 Augustus 1892 1 0 4916 GOUDSCHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De iDzeading van advertentlön kari geschiederi lot een uur des namiddags van den dag der uitgave Woensdag herdacht de heer A de Vreugt te Stolwijk den dag waarop hij voor 35 jaren tot gemeente ontvanger werd benoemd Van vele woningen wapperde de vlag en de jubilaris ondervond tal van blgken van waardeering en belangstelling Namens den gemeenteraad werd hem door deE burgemeester een snrlijk schryffaureau aangeboden Van den 4en des nam 4 uur af tot eu mut den 15ep dezer zijn door de schutsluis op het Merwedekanaal bewesten Utrecht geschut 490 vaartuigen in op en 560 vaartuigen in afvaart De scheepvaart langs dezen waterweg is steeds toenemend Klaarblijkelijk verplaatst zioh ook eeu deel der beweging van over Gouda nu langs het Merwedekanaal ü V Burgerlüke Stand i GEBOREN 16 Augustus Maria Wilhelmina Gurarda ouders C M Klijweg en L Smitt OVERLEDEN 17 Aug B H Brinkman 12 w A E Kromme 16 d GEHUWD 18 Aug J Boere en C Vermeij H Zandijk en A C Bakker T J van Geolenen A Spieringshoefc M Boot en M van der 1 Sleet N H van der Wouden en G Walthie C P de Waal en N Boot H do Grugl en G Verhoek stoiwyk GEBOREN 11 Aug Anthonius Franciscus ouders i A W Soet en A W Anders 16 CUristiaan ouders W S van Dam en N van Vliet j OVERLEDEN 11 Aug F van den Berg 4 d GEHUWD 12 Aug A Lommerde enG Hol I J van Vlijmen en V van der Vlist I Reeuwi k GEBOREN Maarten ouders A Vogelaar en i Groenendijk Maria ouders E Jongeneel en M van den Berg t Johannes Leonardus ouder J L Verbeij en W Billering ONERLËDEnI M e de Vos 27 j Zevenhuizen GEBOREN Jaoobus ouders C op dea Brouw en N van Splunter Cornelia ouders B van der I Bee en J van Reenen 1 GEHUWD J Mulder en K Stofberg I AD VERTENTXÊN i i Onzen dank aan hen die ons op den 14di dezer blgken van belangstelling gaven A KOK A KÜK KlHSTKGG Voor de vele bewflzen van deelnemins ontvangen bg het overlgden van onze gelieide Onders en Behnwdonders betnigen wg onzen harteiyken dank M H haverkampBerkhout JACOB J haverkamp Gouderak 18 Ang 1892 Onder begunstiging van prachtig weder werd Woensdag 17 dezer in het Middachterbosch te Steeg van gravin Beutiiick van Middachten het zomerfeest gehouden van het Nederlandsqh Jougelingsverbond Hot Ai st slaagde uitnemend eu werd door velen bijgewoond terwijl het muziekkorps der weezen uit Neerbosch het feest met spel en lied opluisterde Het feest werd geopend door ds F E Daubanton prwlikant te Amsterdam terwijl als sprekers optraden de heeren J h Zegers te Heemstede P J Klappers te Amsterdam ds h H F G Faure predikant te Reden en ds A J A Vermeer predikant t Meppel De directie van de Geldersche stoomtram moest daar zioh ook veel passagiers naar de landbouwtentoonstelling te Doesburg begaven deze zelfs met open goederenwagons vervoeren wjiarin men banken en stoeltjes gezet had BBax iisriD Heel mooi zeide hei jonge meisje heel mooi Ik beu ppreoht dat alles bevalt mij best Maar bet is in den vreemde Ik begrijp niet dat men er ns anders wil leven dan waar men al zijn herinneringen heeft Dat is allerliefst maar volstrekt niet Amerikaansch 1 Waarom Een Amerikaansche kan overal llSven en bekommert zich weinig ora hetgeen zij achterlaat Voorwaarts Go ahead Miss Meredith sloeg lan zaara zijuder te lezen do bladzijden van haar roman om Zij hield hicrsjede op en antwoordde den markies ronduit Juist wat ik u straks zeide Men verbeeldt zich zooveel Mijn waarde manheer De Solis gij kont misschien haar taal maar de Amerikaansche vrouwen kent gij niet lk beb ze toch genoeg gezien in haar eigen laad A lle nogr xesteererLd © i ii igt t a 1 E t ii i IHACTELS eD COSTLMES worden tot BUITENaEWOOH USE FKUZEN Cpgeruimi D SAMSOM Wat bijvoorbeeld te eggen van eet Pranschen spoorweg en reisgids in groot iwarto i itgave Wat te zeggen van de dikwijls onhandige formaten waarin onze Hollandscho romans sotns verschenen Wat eindelgk te zeggen van sommige kinderprentenbooken met kleine letter geilrukt en voorzien van aen band coquet behandeld met teere klefiren waarvan de bekoorlijkheid door een enkel vlelfje ontsierd wordt Dit zgn sleohts enkele voorbeelden i it de vele we ke deze tentoonstelling oplevert Da zin voor het schb ne gepaard aan dien voor het practisohe och die voorbee detl zijn zoo Schaarsch Den Fransohman vergeven we gaarne zijn buitensporig groote reisgidsen want in vele audtre opzióhten toont h j zgn zin voor het practisohe i Evenals de Engelschmau als t ware mel een krant 1 geboren wordt joo is de Franschman gebo en romanlezer Geen land ter wereld waar die ropians zooveel aftrek vinden als in Frankrijk Eer Ffansohmanleest overal aan tafel op reis in zijn chafttijd I zelfs in bert bij kaarslicht I i Het is dus niet meer dan natuurlijk dift de uitgevers zorgden voor een handig formaat waardooreen boek verkregen wordt dat men overallkan meenemen Vandaar dat de meeste Fransche romans nagenoeghetzelfde formaat hebben post octavo terwijl onzeHollandsche uitgevers wat het formaat betreft opde mtest willekeurige wijze te werk gaan I Ook ten opzichte van de leerboeken valt hetzelfde i verschijnsel waar te nemen Onhandige formaten ondoelmatige omslagen waarvan de stevigheid niet in verhouding staat tot het veelvuldige gebruik dat er van gemaakt moft worden Het zijn alweer de Franschen die in dit opzicht een goed voorbeeld geven De studieboeken door de meeste Franache uitgevers in den handel gebracht zijn voorzien van een stevige kartonnen band met linnen rug zoodat het uiet noodig is de boeken na een gebruik van een paar weken te laien inbinden Op deze tentoonstelling maar vooral in de Fransche afdeeling valt voor ons veel te leeren t Is te hopen dat onze uitgevers er hun voordeel mee zuilen doen 34 0 Staats loterij 3de Klasse Trekking van Donderdag 17 Augustus 1892 No 153Ü0 ƒ 20Ü Prijzen van ƒ 46 6 S055 178 937B 11197 14T 8 1 6565 19385 172 3429 6270 9411 11414 14746 16572 19618 691 3956 6790 9555 11477 14833 li SS 19775 698 4595 6876 9606 11B39 16699 17881 19908 11281 5321 6930 9652 11718 15 7i9 17923 20017 1302 54S2 8195 9668 13084 15885 18020 20131 2183 5498 8810 10146 12370 16913 18288 20196 2221 5545 S259 10258 12808 15986 18461 2ISMI 325 5556 8 96 10608 13564 1 838 18572 8oré8 2405 5973 8394 10826 13845 16122 JSSilfl 20476 2840 6006 8595 10872 13942 16183 p8l819 20771 3001 6037 912111037 1430 16379 19126 20§98 3041 6132 9295 3o Lijst 3e klasse Nu 6415 m z 6414 Afloop van Openbare Verkoopingen van Onroerende Goederen VEILING 18 AÜGUStUS 1892 Scheepstimmerwerf enz en E ven aan den Gouderakschen Dijk te Gouderak ƒ 5000 k de Gebr Dnijvendijk te Gouderak KEXmSGEFIJMG BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Gouda doen te weten dat de onlangs benoemde GemeenteOntvanger de Heer W LOTSIJ zijne bettekking hefft nvaard en dat het kantodr fia den GemeenteOntvanger op het Raadhuis voortaan dagrlijks met uitzondering van den Zaterdag den Zondag den Nieuwjaarsdag en de algemeen erkende Christelijke feestdagen geopend zal zijn van des vóórmiddagi half 10 tot dos namiddags 1 uur en des namiddags v n 2 tot 4 uur oud8 17 Augustus 1892 ¥ Burgemeester en Wethouders voornoemd J M NOOTHOVEN van GOOR L B De Secretéris BROUWER MARKTBBBICH TE N Gouda 18 Augustus 1892 Tarwe was heJan moeilijk te verkoopen Koolzaad Gouda Snelpersdruk van A Briwcman Zoon I r Directeuren der Btichtsche Glasverzekering Maatschappy geven bij dez n kennis dat zy tot A ent i oor Gouda en Omstreken hebben aangesteld de Heer J L VOS Crabethstraat 5 Gouda Directeuren ü J VAN KOOTEN en L H HAMERSLAG van welken aard ook en tanden hol of aangestoken worden oogenblikkelgk eu voortdurend genezen door het gebruik van het beroemde Extract van Prof LEFRIES Prjjg per flacon 35 Cents 3 Likdoorns Eeltknobbels etc vinden radikale genezing by het gebruik van Prof LEFRIES tinctuar Attesten aanwezig Pryg per flacon 60 Cents met penseel Hoofdagent H SELLE Anegang 42 floarfem Depóthonder L A tie VLBTTMH Markt 97 naast het Hotel uk ZALM Stollwerck s Hart Caeao Hoogste eiwit bo te tboobroBlii gebalte m Caca VoordeeligI Bart Oaoao ia fljnits PoederCacao is hart vorm gepersd Spoedige oplosbaarheid fijne genr delicienae smaak steeds gelijkmatigheid dea dranka In blikken biitwn i 28 Ciue ITtrtoR = 4S cent 1 CaciA htft 1 8 Mit = 1 kop Cuao Verkrijgbaar bij H H ConSsesn Banketbakkers esi EngrosExpeditie JullUB Mattenklodt Amsterdam Kalveistraat 10i Alom te bekomen SE dOÜIlSCHE 0LA2EN of de beschrgving der beroemde geschilderde Kerkglazen van de Groote of St Janskerk te Ter Goude benevens de geschiedenis der St Janskerk der Glazeu der cartonteekeningen enz waarby is toegevoegd een afzonderlgk levensbericht der beroemde Glasschilders de Gebroeders Dirk ej Wouter Crabeth Oe uitgave dezer Courant geschiedt dagelgks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prgs per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 Afzoaderltjke Nommers VIJF CBN TEM BINNENLAND GOUDA 19 Augustus 1892 l e heer A B M van Calmthout van Moord eoht deed te Arnliem mot goeden uitslag liet alcte rxanien voor hoofdonderwijzer De Tijd bevat do volgende bede om hulp Katbolielcen van Nederland Gold het hier niet de belangen van de armston onder de armen betrof hot niet een katholieke opvoeding te verschaffen aan arme katholieke weezen ik zou uwe hulp niel durven inrorpen aangezien zoo herhaaldelyk wordt geklopt op de deur der gegoedeu Maar diiarom juist roep ik met bescheidenheid uw hulp en medewerking in Wat ik vraag is niet veel l oor eeoige loten te nemen in ile liefdadigheidsloterij die ik met goedkeuring van Zijne Doorl Hoogw den bisschop van Haarlem te en bet einde van dit jaar zal houden steunt gy mg in de stichiing van een R K weeshuis alhier helpt gij een huis van christelijke liefdadigheid opbouwen waar later de dankbare gebeden der arme weezeu de belooning uwer liefdegift zullen afsmoeken De prijs per lot is slechts 0 cent en de loten zijn bij den oudergeteekende verkrijgbaar Een groot getal prijzen waaronder kostbare voorwerpen in zilver zijn reeds door Gonda s Kilholiekeu ingezonden en meerdere worden nog Helpt Katholieken van Nederland en ondersteunt een katholiek priester in de coorname groote zaak de christelijke opvoeding van arme weezen üw aller dw dienaar A AlBAUA fELOEKSMA Pastoor V d St Josephskerk Gouda Aug Men leest in het NU van de Boekh Gedurende de werkzaamheden van de jury op onze tentoonstelling heeft zich het volgend zeer onaangenaam geval voorgedaan Do heer E Champenois FEUILLETON iiH En gij beoordeelt ze naar degenen die gij daarbutteij ontmoet De Amerikaansche te Parys Maar dat is een bepaald soort van Amerikaansche het is mot d e Amerikaansche Zoudt gij denken UU het Framch V Ik bon er zeker van C mopolitiscli als Arabella op een Fransche kostschool opgavood alle open tafels van Europa kennende s winlers te Florence waar zij zingen leert als het voorjaar komt in het Bos h van Boulogne waar zij leert paardrijden s zomers aan een zeebadplaats waar zij een yacht loert besturen soms iu Zwitserland waar zij met een alpenstok in plaats van een riem in do hand een berg bestijgt zooals zij een vaartuig bestuurd of fcen paard getemd heeft in staat oro de zon te zien opgaan op den Kighi na haar te Saint Malo te hebben zien ondergaan Het zijn zwervelingen als gij wilt reizigsters wier tehuis een salonwagen eu wiel woning een sleepingcar is Gij beoordeelt ons naar die trekvogels Maar er zijn er andoren die gij uiet kent en die zich vergenoegen met dijarginds in haar nestjes gelukkig te zijn Zij zeide dit zoo lief zonder eenige pedanterie en g f aan ile woorden do netjes daarginds zulk oen uitdrukkinz van teeilere zachtheid van warm gevoel terwijl haar levendige geest oen glimlach te voorschijn riep bij haai scherts dat Solis haar aanzag verbaasd ovoi haar verstand en verrukt over haar geestigheid Men zou zijn land niet aardiger kunnen verde ADVERTENTIE N worden geplaatit van 1 5 regels i 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsraimte Bovendien worden alle Adverientiën gratis opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschgnt wiens atolier voor chromo lithographie een Europeeschen naam heeft vond ouder het door de firma Jos Vas Dias Co tentoongestelde eene reproductie von eeu door hem uitgegeven kleurendruk naar een schilderij van Jan Van Beers Hij had aau den kunstenaar eeu belangrijke som moeten uitkeeren voor het recht van reproductie Geen wonder dat hij onaangenaam werd getroffen toen hij bemerkte dat men hier zich aan zijn eigendom had vergrepen Hem was evenwel een nog onaangenamer verrassing bereid bij hot ontdelken van de adreskaart der heeren Vas Dias Co waartoe zij eenvoudig de zijne een meesterstukje van goeden smaak hebben gecopieerd I Wanneer er iets als persoonlijk eigendom inden handel moet beschouwd worden dan zeker in de eerste plaats een versierde adreskaart die immer gelijk staat met het uithangteeken met het handelsmerk eener firma Te Krimpen aan den I lsel Stormpolder is door eene onbekende oorzaak de grol smederij en metaaldraaieiij De Industrie van den heer C v d Giesssen tot den grond afgebrand Te s Hage heeft zich voornamelijk uit leden van Maafschafpelijk Belang gevormd oen nieuwe vereeniging De Middenstand Volgens art 1 van haar reglement stelt De Middenstand zich te doel do maotschappelijke toestanden te bestrijdea welke de belangen van handelaren en uijveron schaden en hun middel vau bestaan hoe langer hoe onzekerder maken De Vereeniging tracht de belangstelling van alle handelaren en nijvoren levendig te houden van den grootsten tot l0u kleinsten in da residentie en daar nuiten door hot opwekken tot bijwoning van vergaderingen in welke over verschillende onderwqrpen het doel bet elfendo zal gesproken worden en het voor en tegen zal worden nagegaan digen dan gij roejuffrouw O dat is een eigenschap var ons wij zijn patriotten J zeker patriotten Men heeft mij verzekerd dat gij zoudt lachen als een Fransch meisje n zoo iets verzekerde Wie heeft u dat verleid Wel Franschen Mynheer de Bernière en Mijn noef Geloof toch geen woord van wat hg u zegt vooral als hij u zogt dat hij aan niet gelooft Hg bluft op zijn décadentisme Bovendien hebben wij de beminnelijke gewoonte om altijd ons zelf te belasteren Dat is ook een vorm van hetzolfde patriotisme waarvan gij spreekt Verwonder u dus uiet dat wij u verkeerd beoordoolen daar wij beginnen met ons zelf te miskennen Weet gg zeide Eva in haar stoel leunende wat ik lastig vind in Panjs in Frankrijk Wat dan Miss Eva s parasol was iu het zand sevallen hg raapte here op en If hem haar over Terwijl rij hem open deed giug hij naast haar zitten en vond er als het ware een genot in om in haar nabijheid Sylvia t vergeten of eigenlijk om steeds aan Sylvia te denken Vertel mij eens jufirouw wat gij zoo lastig vindt Ik beu altijd bang dat ik al uw geestigo zotten niet begrypl Gij zijt allen veel te geestig Och kom riep de raarkic s Vindt gg ditP Ik bedoel u niet die dien luchtigen geest nooit zocht maar de meeste Pnrijzpu iar3 tehijnuti er altijd