Goudsche Courant, zaterdag 20 augustus 1892

Zij beveelt als candidaten mannen aan van wier koude yver en zelfstandigheid wat de belangen voor den handel en de nijverheid betreft zij overtuigd is afgescheiden van alle partij eu geloofs quaestie Het getal der inrichtingen wanr krachtens vergunning sterken drank in het klein werd verkocht bedroeg in doze provincie in 1891 4277 in 1890 4303 en in 18S2 5223 Het vergunningsrecht bedroeg in 1891 ƒ 211 784 94 in 1890 ƒ 208 9 12 40 ea iu 1882 ƒ 217 978 41 1q Groningen wint het gebruik allengs veld om de koeien nu en dan netjes bet haar te knippen Bit geknipte koehaar bedraagt vete duizenden ponden PU wordt doorgaans of op de mestvaalt ot in den grond gebracht Het zou zeker van belang zijn zoowei voor de fabrikanten van koeharen vloerkleeden als voor ondernemende lieden om deze grondstof bij de veehouders op te halen en te gebruiken terwijl tot heden een schat van koehanr voor de nijverheid verloren gaat De kroon eik nabij Arolson een boom meteen stam van zes meters omvang welbekend aan alle touristen in die streek is iu brand gestoken Wel is de brand gebluscht maar de boom was reeds zoover uitgebranf dat hij thans moet worden geveld Het domeinbestuur heeft eeno premie op de ontdekking van den dader uigeloofd Ook op andere Duitsche plaatsen wordt geklaagd over brandstichting Alleen in den omtrek van Herford in Wostfalen zijn in den tijd vau vier weken blijkbaar door brandstichting 17 woonhuizen een aantal schuren en stallen benevens een zaagmolen eene prooi dor vlammen geworden Ook aldaar is eene premie op de ontdekking van don dader uitgeloofd Het Rijks PoUtkUad bevat onder de hekendmaVingen het volgende Bij de zittingen vau den zoogenaamden Arabischen oogarts Oioolam Kader kortelings wegens iet onbo voegd uitoefenen der geneeskunde bij hcrtialing gepleegd door den kantonrechter te Amsterdam veroordeeld heeft eenigen tijd geadsisteerd een persoon circa 40 jaar oud vrij gezet sterk gebouwd lengte gewoon aangezicht breed en opgezet haar blond en dun schier kaalhoofdig knevel donkerblond als hqer gekleed dragende een donker gekleurd lint als Tan eeue decoratie in het knoopsgat zich noemende Anema arts van Scheveniugeo doch eigenlijk geheeten Daniel Adriaan Zwiglman van Noppen geb 85 Dec ISBl teKruinicgen Achtereeevolgens woonde hij te Kralingeu als houthandelaar en te Rotterdam waar hij in 1884 wegens bedrog ten nadeele van eene firma in houtwaren werd aangeklaagd en de rechtbank hem in Februari 1888 failliet erkhiarde waarna hij handelde in vijlen om weder iu Maart 1889 beklaagd te worden van zich bij dien handel valschelijk voor rijksambtenaar te hebben uitgegeven Ook trad hij bij tusschenpoozen op als magnetiseur te Amsterdam Haarlem en elders terwijl hij zich noi andere namen als die van Hobson gaf Van hem bestaan photographieen waarop hij voorkomt in het gala kostuum van assistent resident in Ned OostIndié Üfsoboon op even meesterlijke als onbeschaamde wijze den schijn aannemende van genees kundige mist hij daartoe de bevoegdheid Xa zich op nit om een aardigheid te zeggen Ja ik moet gedurig opletten Dat is lastig als men gewoon is eenvoudig zonder omhaal te spreken Het is als een vuurwerk men i altijd bang dat u een vunrpiil ontgaat Er als er dan ta veel vuurpijlen zijn Dan gaat men heen Juist Gq ziet dat ik u mijn indrukken vertel looalb zij werkelijk zijn Daar doet gij eer verstandig aan Ik moet u dan ook zeggen hoewel ik u pas eenmaal gezien heb no geen vier en twintig uren geleden schijnt bet mij toch toe alsof wij oude Trienden zijn Dat komt zei er doordat ik u reeds door oom E ichard kende Oom Kichard houdt zooTeel van u Hij heeft mij verteld hoe gij hem het leven gered beeft Ik dacht dat zoo iets alleen in romans gebeurde IkP Heb ik hem het leven gered Ja gij Welnu Hij Als hij het zegt is het de waarheid Hij sprak er van morgen oog over togen Sylvia Zoo zei s George die eenigszins bleek werd AËn Sylvia hras zeer aangedaan Hq ook ik oSl Wat scheelt u toch Met haar mooié warte oogen zog zij Solis aan die niet op zijiL gemak was alsof hem iets kwelde Nirts die berinnering I 0 zeide Eva gij hebt gelijk dat gg veel an te hebben schuldig gemaakt aan valschhcid in oen authentiek stuk is Zwigtroan van Noppen sedert de laatste week uit Zandvoort waar hg verblyf hield voortvluchtig Bovendien wordt genoemden persoon het onbevoegd uitoefenen der verloskunde en verschillende valschheden in onderhandscho geschriften ten lasle gelejd De commissaris van politie in da Ie sectie bureau voormalige St Pietorshal te Amsterdam verzoekt aanhouding Onder de regeering van Crisiiaan IV van Denemarken beklaagden de geestelijken van het Sticht Aarbuus zich bij den Koning ei over dat hunne gemeenteleden zoo nalatig waren in het kerkgaan en dat de weinigen die dan nog in de kerk kwaraeUj meestal niets van de preek hoorden omdat zij in slaap vielen Naar aanleiding van deze klacht vaardigde de Koning den 17den Mei 1646 het volgende bevel uit Nademaal wij vernomen hebben dat het slapen in de kerk onbetamelijkor wijs hand over hand toeneemt verordenen wij allergenadigst dat in elke gemeente van het Sticht Aarhuis eeoige waardige mannen aangesteld zullen worden wien de verplichting wordt opgelegd rond te ffa n en met eeno lange eweep do menschen die slapen op het hoofd te slaan om op die manier de kerkgangers wakker te houden opdat zij aandachtig naar de preek luisteren De waardige mannen die Ie kerkgangers wakker moesten houden hadden echter weiuig gelegenheid om hun plicht te doen want hetzij men bang was voor de lange zvveep hetzij men in t geheel geen lust meer had om de preeken te hooren het streng bevel van den Koning had tengevolge dat de kerken nu eerst goed leeg bleven Op een nieuwe klacht vau du guostclykou liet deKoning den super intenjent van het Sticht Aarhuusbij zich komen en vroeg hem waarover de geestelijken predikten Over datgene U Majesteit wat voor allen noodig is over de zoi den des vleesches over den duivel over hel en verdoemenis over tfDat is verkeerd viel de oning hom in do rede Duivel hol on verdoemenis moet gij er builen laten daar zijn de menschen bang voor of zij gulooven er niet aan en het een ia oven erg als het ander Daarom blijven zij liever weg en de kerken zijn leeg Beproef het eens met de ohristeluke liefde met de vergeving der zonde met den Hemel Mijn onderdanen zijn brave menschen daarom moeten tij zalig worden en niet in de hel komen Den duivel houdt gij voor uzelren en gij moet maar zien hoe gij het met hem klaar speelt anders krijgt gij uw ontslajr Nu vaardigde de koning een nieuw bevel uit luidende Wij hebben besloten en verordenen all irgenadigst dat in de gemeenio van het Sticht Aarhuus hel en duivel uit de kerk verbannen en de christelijke liefde en de Hemrl in eere gehouden moeten worden Daar heeft men zich aan te houden Den volgenden Zondag waren de kerken vol endat bleven zij van nu aan eiken kerkdag Te Breda hebben eeuige vrouwelijke volgelingen van het Leger des Heils hot weder hard te verantwoorden gehad In de Drieststraat werden zij aangehouden door een 4 ial kerels lie een barer mijn oom Richard houdt Hij is zoo goed De zelfverloochening in persoon Hij is zoo goed voor zijn fami ie geweest Hij hoeft de plaats van mijn overleden vaider bekleed en loen mijn moeder do zuster van Iticbard stierf was het baar een troost dat ik een nieuwe familie zou hebben na haar dood Ik houd dan ook dol veel van oom Norton Het is waar Dol veel En omdat gij hem voor mij behouden hebt houdt ik van u ook veel De markies trachtte spottend te glimlachen Dus mejuffrouw is er dan toch in dat verwenscbto Parijs waar men bet u zoo lastig maakt één Parijzenaar dien gij wel moogt lijden Zij zag George nogmaals vlak in het gezicht en antwoordde oprecht 01 er zijn er wel meer Gij ten eerste Bn dan dokter Fargeas die Sylvia zoo trouw behandelt O als hg haar maar spoedig geneest zoodat wij mogen vertrekken Maar al was er nu niemand meer dan hij en gij dan was bet genoeg gij beiden zoudt mij geheel met Parijs verzoenen Dank u zeido Solis lachend Maar gij hebt een rare manier om den dokter uwe vriendschap te betoonen Goede God geef dat ik hem zoo spoedig mogelgk kan verlaien I at is uw b de Ja juist zoo denk ik erover En zult gij bij uw vertrek uit Parijs niets betreuren Zeker Dat heb ik u reeds gezegd Hem en u Maar kom Amerika is zoo dicht bg 1 hetzelfde meisje dat eenige maanden geleden doorbet straatpubliek zoodanig is mishandeld dat zij geruimen tijd zwaar ziek is geweest een kroegwilden biunensleepen Op den Haagdijk werden zgdoor een hoop volk al gooiende en scheldende achterna gezet Op het einde vanden Haagdijk maaktemen het zóó erg dat zij in het stedelijke ziekenhui de vlucht moesten nemen Nadat zij daar eenigentijd verbleven waren werden zij door de politie afgehaald on naar huis geleid Bnd CU Een inzender geeft in de Arnli Ct de volgende beschrijving omtrent het klokkenspel aldaar binds een paar weken worden we hier op alle uren van don dag en van den iiaclit herinnerd aan het Vergankelijke van bet aardsche Uren dagon maanden jaren vliegen als een schaduw been klepelen en stadsklokken ieder liur door het luchtruim Het beeft wat moeite gekost om dit lie l waarin verklaard wordt dat hier beneên niets bestendigs is uit den chaos van geluiden op te vissidi n Men krijgt zoo het gevoel alsof het klokkonspiil niet eet wut het wil Verleden jaar werd de gloire immortelle do nos ayeun aan den volke verkondigd dit jaar is met die opiatting van onsterfelijkheid gebroken en nu wordt do onbestendigheid dor aardsche voetstappen bezongen Voor welk hanverlieffcnd lied de Fahnenwacht van het half uur die het publiek een heel jaar liet raden naar den naam zijner dame wier klouren bij rlroeg doch wier iiaarn bij niet wou zeggen heeft moeten plaats maken hebben do menschen met bet meest ontwikkelde gehoor nog niet kunnen uitmaken Het hangt er maar van af aan welken kant vau den toren men bot concert geniet Vroeger was het aan de zijde der hooge noten nog wol eens gemakkelijk om wat mou op de piano de rechterhand noemt te ontdekkon maar odk dit kunstje baat niet Het moet bepaald iets klaasieks zijn Hoe meer men er trouwens naar luistert hoe meer men weet begint te twijfelen of op bet boelo uur wol üren dagen staat het kan ook wol ïarara boera die ee zijn Dat de ongeregeldheden te S Vrang waarvan wij reeds mot een onkel woord melding maakten hoogst ernstig zgn geweest blijkt uit hotlvolgende dat uit Kaatshouvel van 18 dezer aan Jl t Centrum wordt geschreven Dinsdagmorgen werd onze gemeente in opschudding gebracht door eeu talrijke troep Sprangscho boeren en schoenmakei s Do rentmeester van de tienden onder de gemeente Sprang vergezeld van drie marechaussees te voet reed met twee karren naar genoemde plaats om van de boeren welke de tienden eigenmachtig hadden ingezameld teruggave te vorderen van het onrechtmatig binnengehaalde graan en tevens om aanteekening te maken van de tienpliohtige akkers W Kirvan de tienden verdwenen waren Nouwelijks echter was hij mot dat werk begonnen of de boeren schoolden samen de schoenmakers sprongen van hunnen driestal op sloten zich bij hen aan en do rentmeester met zijne karren en helpers alsmede de marecbausst es moesten huu heil zoeken in eeue overhaaste vlucht naar Kaatsheuvel steeds achtervolgd door eene opgewonden menigte volks uit Sprang óuraidellijk na aankomst in Kaatsheuvel worden de paarden der bereden marechaussees gezadeld en Ja zeide Solis Men komt terug naar Frankrijk 1 Neen neen riep Eva vroolgk Men gaat naar Now York Da markies vond do mooie Amerikaansche zoo echt vrouwelijk en ernstig met haar plotselinge uitvallen die op eens haar peinzenden blik tegenspraken bizonder behoorlijk juist een schepseltje voor den huiselijken haard geschapen voor het uitnemende rustigej zonder gedruisch In haar klein handi yl en geheel leven van kalm waar gelukl WBv George bleef zitten Men en vergat dat do tijd voorbijging en niettegenstaande dat bleef hij terwijl hij Eva aanzag aan Sylvia deuken en vergeleek de blauwe oogen de zonderlinge verwarrende peinzende droevige oogen der vrouw met deze heldere zwarte oprechte oogen van bet jonge meisje Daar langzamerhand het gesprek tusschen hen verflauwde gaf Eva voor dat het haar te heet werd de zon steeg al hooger brandde op het zand en deed Je zee verblindend schitteren Ik ga naar buis Laat gij mij alleen gaan En terwijl Solis opstond om haar te vergezellen voegde zij er bij Nu vandaag heb ik niet veel in mijn boek gelezen Het is ock gek maar de romans bevallen mij niet meer Zij lijken allen op elkander Wordt vervolgd de Kattesteeg waartoe de troep gekomen was afgezet Langs een anderen weg trok da Sprangsobe bevolking huiswaarts enkele boeren wapenden zich met riek of hooivork om den marechaussees die hen weldra volgdeu het overscbrijdon der Sprangsobe grens te beletten Eindelijk het sarren on schelden der boeren en schoenmakers moede renden de politiemannen met de blanke sabel op de samooschoierS in sloegen er duchtig op los en deden in weinige minuten den troep uiteenstuiven Een viertal personen werden rneor of minder ernstig gekwetst Honderden nieuwsgierigen uit Kaatsheuvel dat aan de gemeente Sprang grenst stroomden naar de Sprang scho akkers die meer op oen slagveld dau op een toouoel van vreedzamon arbeid geleken Hedenmiddag om 12 uur koerden do murecbaussées uit Sprang naar Kaatsheuvel terug gevolgd door oen ontelbare menigte Tc Kaaishenvol is de rust nog niet verstoord Daar hedenavond onregeldheden worden verwacht hebben de militairen hunne kwartieren bij do boeren verlaten en zijn ingekwartierd bij de burgerij in do kom der geraoonte om bij het oorste sein gereed te te zijn Men schrijft uit Parijs aan do Amitd let een eensgezindheid welke hun allo eer aandoet hebben sedert eergisteren de Parijscho koetsiers beboorondu tot de Chambre syndicalo dos cochers de la Seine bijna nllen hot werk gestaakt Men kan zoggou dat de staking algemeen ia aldus verklaarde met bitterheid de president van het syndicaat der verhuurders De vergadering dio gisteren goboudeu werd was zoor belangrijk Meer dau 3500 werkstakors waren tegenwoordig de meeste vergezeld vnn hunne vrouwen zoodat do zaal der werkbeurs overvol was Do president burger Martin bijgestaan door vier andere burgers zette het doel dor werkstaking uiteen Volgens de berekening waren de gemiddelde ontvangsten 15 frs per dag terwijl aan de maatschappijen 14 50 frs voor huur moest worden uitgekeerd waardoor do iiüodzakoiijkheid gebleken was aan dezen schandelijken toestand een einde te maken Een brief was geschreven naar de Chainbre Syndicale der verhuurders hun griovon inhoudend waarop een ntwoord was gevolgd waarin te kennen werd gegeven dat na rijpelijk overwegen hunne klachten niet gegrond waren Dat was dus de meening van don hoor Bixio dat was dus do manier waarop hg zich de belangen der arme werklieden aantrok Burger Guilbard stelde daarop de volgendo motie voor Dh koetsiers vergaderd op den 16on Augustus welker aantal lot bijna 4000 gestogen is na kenuis genomen te hebben vau den brief van mr Bixio waarin deze beslist weigert in eenige ovoreonkomst te treden stellen hem verantwoordelijk voor alle gevolgen daaru t voortspruitende verklaren deze werkstaking to zullen volhouden tot mr Bixio gehoor zal gegeven biibbon aan de stom der rede en sluiten deze vergadering met den uitroep Leve de werk taking Ongeregeldheden hadden hoegenaamd niet plaats terwijl van verschillondo kanton gold inkomt om do stakers te steunen Hst departement Wesilandsche dorpen der Maatschappij tot nut van t algemeen beeft zich in den laatstou tijd vooral de bevordering van de ponsioneering van werklieden tot taak gesteld en in den vorigen winter werden over dit onderwerp een tweetal volksvoorleziogen gehouden In de dezer dagen gehouden vergadering werd weder geruiraen tijd ovor deze gewichtigo zaak gesproken er werden twee circulaires vastgesteld to richten aan de werklieden en aan de werkgevers en gegoeden in de eerste wordt nogmaals gewezen op het groote belang van pensioenverzekering en aangespoord tot het sluiten van dergelgk verzekeringen in de tweede wordt krachtig aangedrongen op ondersteuning van deze belangrijke zaak Een uitvoerig debat ontspon zich naar aanleiding van de vraag op welke wijze men het best den werkman zou kunnen stounen Men achtte het zeer wenschelgk dat eene vereeniging tot stand zou komen wanrbij zich allen die do pensio Men achtte thans evenwel don tijd tot oprichting van eene dergelijke vereeniging niet gunstig doch besloot hen die voor dit plan eenige sympathie mochten koesteren uit to noodigen biervan vóór 1 November kounis te geven aan het bestuur om dan te gelegener tijd eene vergadering Tan belangstellenden te kunnen uilschrgveu In do Bxpoütion Graphic worden eenige modedeelingen gedaan over da groote tentoonstelling in Amerika waaruit duidelijk blijkt dat op de CoIumhiim Jair geleverd zal worden wat op dit gebied tenminste nog nicht da f twesen is Eerst een klein stukje geschiedenis In Maart 1890 diende de hoer Duniel van Virginie in den Senaat der Vereonigdo Staten het wetsontwerp in om do tentoonstt Uing te Chicago te houden Hot word naar eeu bijzondere commissie uit da beido Hi izen verwezen dio een wet indiende wolko door de beide Kamers en 25 April 1890 ook door t Qn President werd aiuigenomen Toen werd eeu centraal comité benoemd dat 26 Juni in Chicago zijn eorsto vergadeiing hield Het plaatselijk comité koos na vele discussien bet Jacson en Washingtonpark als ploats voor de tentoonstelling waaraan hel centraal comité zijn goedkeuring hechtte In de tweede zitting up 15 September werd daarop een directeur generaal en een bestuur voor do vrouwenafdeeling gekozen de classihcatie der ten toon te stollen voorworpen had plaats on de bouwkuudigo ontwerpen werden besproken Den president dor Vereonigdo Staten werd gemeld dat aan alle voorloopige voorschriften der wet was voldaau en overoeukorastig die wet vaardigde Harrison 24 December 1890 zijn proklamatie uit waarin hij alle volken der aarde tot deelneming uituoodigde Volgons genoomd tijdschrift heeft nog geen woroldtentoonstelliug over zulk eeu uitmuntend terrein kunjion beschikken Jackson park waar hot grootste aantal der gebouwen zal En nu de gehouwen Te zamen zullen er minstens 100 verrijzen waardoor een uitgettrekthoidvan 75 bunder onder dak wordt gebracht dat istweemaal meer dau op de Parijsche tentoonstellingvan 1889 Van oukele groepen van gebouwen werden de cijfers opgogeven Zoo b v de regaeringsgebouweu 1 8 bunder voor 960 000 macihinehalmet bijgowouwei 13 bunder f 480 01 0 gebouwenvoor kunst eu nijverheid 15 bunder ruim 1 millioenguldan gebouwen voor tuinbouw 2 8 buuiler ƒ 600 000 landbouw 4 6 bunder ƒ 1 200 000 enz enz Alleswordt electrisch verlicht waarvoor een millioen gulden is geraamd Het bovengenoemde schijnt reeds min of meer vast te staan maar or worden bovendien nog eau aantal schitterende plannen gemaakt Hiervan noemt het tijdschrift o a een toren natuurlgk nog hooger dan do Eiffaltoren die 7 200 000 doil zou moeten kosten een tontoonsielling van de vloot van Columbus een meer dau honderd voet diepe mijn de nabootsing van een oud Roraeiusch huis uit den tijd van Pompi ji en Japansch dorp enz enz alles naar Amerikaanschon trant De gebouwen dor tentoonstelling zullen krachtens besluit van het Cougres don 12 Oct a s op den jaardag van Columbus landing met zeer veel plechtigheid en in tegenwoordigheid vau den president der republiek en andere grootwaardigheidbekleeders geopend orden De toutoonslelling zelve wordt 1 Mei 1893 geopend in den tusscheutijd wordt alles onder dak gebracht en gerangschikt In de dezer dagen gehouden vergadering der Geldersch Overijselsche LandbouwMaatsch ppij werd door den heer van Kongnenburg uit Arnhem het volgendo vraagpunt ingeleid f Wot volt voor de landbouwmaatschoppijen te doenna het bekend worden van het verslag der landbouwcoramissie en de uitgave van het werk Landbouw en kapitaalbeleggihg door Prof J P Moltzer in zake de verhouding tusschen do eigenaren vanden grond en de gebruikers daarvan m de fiSit toplaats voor wetenschappelijk gevormde jongeli lenlondbouwers die zioh als pachters znllen moeten vestigen M Hij stelde bor te besluiten 1 Zich te verklaren omtrent een keuze uit de beginselen in beide geschriften neergelegd V Ofschoon in het na rapport der landbouwcommissie do nadeelige gevolgen vau een verkeerd pachtwezen worden erkend zijn daartegenover onvoldoende middalen aanbevolen als afschathng van mmatierechten uitbreiding van beklemrecbt handhaven van art 776 B W Staats hypotheikbanken en vooral restitutie aan den pachter nadat de eigenaar h orin genadig zal bobben toegestemd Prof Moltzer begint daarentegen na de studie der iaak in ruwe omtrekken de richting oon te geven waarin verbetering zal te vinden zgn a t w ieder uitnoodigde de studie voort to zetten en dio te toetsen aan de p aotijk Hij predikt geen dogmatisch begrip van grondeigendomsheiligheid zooals in eerstgenoemd geschrift doorstraalt Ue keuze kan daarlusscben mot moeilijk wezen Lo it dus de GelderschOverijsolsche Maatsch op hef voetspoor van Prof Moltzer doorwerken en dat zg don cp haar beurt ook andere maatschappijen verzoeke zich in gelgkau zin te willen verklaren en te willen overwe on op welke wijze de gekozen bi ginielen gemeen goed kunnen wolden Ton tweede stelt spreker voor om wanneer de keuze dor Maatschappij zich bepaalt tot do beginselen van prof Moltzer dan schrijver huldo te brengen voor de weldaad aan de landbouw bewezen en hom in overweging te geven te willen bevorderen dat in een beknopt boekske do beginselen worden ontvouwd in het grootere werk duidelijk gemaakt zoodat van dat boekske zooveel exemplaren kunnen worden gedrukt als er landbouwers zijn En tan derde de voorgangers op het goïfied van wotonscbappelijken landbouw uit te noodigen ook hun oordeol in daze openbaar to maken door bijv iu eeno volgende vergadering of in geschrift to outwikktjlen hoe in zako pachtvoorwaardeu het onderricht luidt dat zij geven aan jongelieden die na wotenscbappolijko opleiding gebrvifcers zullen worden van den grond waarover andereu souvereiniteitareohten uitoefenen Over üezo motie ontstond eene langdurige discussie waaraan word deelgenomen door do heoren Hartog Sickesz Vrijland Van Diggelen Boon ajer Van der Sijp en Mackay van Ophoraert lord Reay Prof Moltzer dankte voor do hem hier geboifen gelegenheid zijne denkbeelden aan de ervaringeuXler practijk Ie kunnen toetsen Het plan de zaak in de afdeolingen der Maatschappij breedvoerig te bespreken vond zijne instemming Hij zou don echter niet de vraag naar de verhouding tusschen pachter en ejgenaar maar liover do vraag van verdere strekking naar de verhouding tusschen den landb nwondorneraer en het naar goldbelegging strevende kapitaal behandeld wenschon te zien Nadat de inleider gerepliceerd had werd op voorstel van den heer Sickesz besloten om Je uit de boeren Van Konijnenburg Prinsen Bielemaiibestaande commissie die zich in opdracht van het bestuur met een stel vragen omtrent do aan de orde zijnde quaestio tot de afdoelingen richtte permanent to verklaren Aan deze commissie werd tevens het recht verleend zich twee of drio leden toe te voegen Te Chicago is men bezig aan een nieuw gebouw voor do Christelijke Jongolingsvoreeniging aldaar Dertien verdiepingen boog zal bot uiterlgk een deftigen indruk maken bot inwendige paart goeden smaak aan gerief Eene ruime zwemscbool vindt men achtor in het gebouw op de eerste verdieping raimte voor wielrgden Op de tweede verdieping zullen de leeskamers de receptiekamers on de kanloren zgn Ook eene zaal voor biilstonden met zitplaatsen voor 250 personen en daarachter de groote gehoorzaal mot ruimte voor 1000 heilbegeerigon Op de vierde verdieping vindt men 0 a 35 badkamers met toebehooron en op de vijfde on de zesde de vertrekken voor gymnastiek Eene groote zaal voor het bestuur en vertrekken tot bet geven von onderwijs vindt men of de zevende verdieping Hot overige deel van het gebouw wordt door kantoren ingenomen Het geheel dat met primo Mei kant ea klaar miet zijn kost 800 000 p st Efen toerist een ambtenaar uit Munster is deieï week bet slochtoffer geworden van oen moordaanslag in het Sohwarzwald Hij deed daar den wandeltocht van den Blauen naar hot Belchen toen zich een man van omstreeks 25 jaren bij hem voegde die ook een toerist scheen te zijn Na een eind met den ambtenaar gewandeld te hebben sloeg hem de onbekende reismakker tege deu grond eu ging hem tiitplunderen Op het fPwep om hulp kwam een herder aangeloopen die den moordenaar verjoeg en den inmiddels bewusteloos geworden toerist trachtte bij te brongen Men vreest echter voor het behoud van zgn leven den onbekender aanvaller is de justitie nog niet op het spoor De Amerikaansche gezant te Brussel de heer White heeft te Chautaupua in den Staat Nieuw V