Goudsche Courant, zaterdag 20 augustus 1892

N 4917 18tó Maandag 22 Augustus GOUDSGHE COURANT Vieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken gemeente Reeuwijk In huur bjj Hermanus Verboom Az voor ƒ 1700 per jaar het land tot 1 Dec overigens tot 1 Mei a s Te veilen in 5 perceelen bg biljetten breeder omschreven en daarna gecombineerd Een groot deel van den Eoopprjjs kan gis Ie Hypk a 4 o gevestigd blaren Meerdere inlichtingen ten kantore van den genoemden Notaris alwaar tusschen de veiling en deu afslag verhoogingen kannen worden gedaan tegen genot van een vjjfde der verhooging Heinekeii s GERSTE BIER perfl 9 et per fl 4 et WIENER EXPORT ïö V 7 Specialiteit van Tafelbieren Depot A NORTIER Gouwe C 34 85 Da IMOnaing van Mvertentlm geMhleaen tot Mn nr ao nmiMdig vm dan dw iter illg te York eene verhandeling gehouden over de moorden in do Vereenigde Staten welke zeide hij meer dan tweemaal het gemiddeld aantal in hot misdadigste land van Europa beliopou en jaar op jaar toenamen In 1890 werden in de Veroenigde Staten 4000 in 1891 6000 moorden gepleegd en de meeste daders waren nog op vrije voeten Blijkens de statistiek plachten slechts 2 pet der moordenaars met den dood gestraft te worden Nienwerwotsche huwelyksreis Te Brussel is gisteren de luehtvaarder G R Thiel getrouwd met mej Magdalena Bailly Uw beroep zei de burgemeester Buis in z ne toespraak moet u boven de ellenden des aardschea levens verheffen Ik wenscb u toe dat gij geen stormen tegenkomt Dit is nu zoo merkwaardig niet meer misschien dat men tijdens de plechtigheid bezig was een ballon te vuUen waarmee het jonge paar zijn huwelijksreis zou ondernemen De bruid in haar grijs reistoitet met een goudon ruiker rozen in do hand scheen in het minst niet ontroerd Het schuitje van de wittebroodsweken was met bloemen versierd het zag er uit als een aanlokkelijk nestje Na de gebruikelijke ojphelzingen met ouders en bloedverwauten stapte het paartje in en daar steeg hot ten hemel Het was juist vier uur en de ballpn dreef af naar Leuven Buttcatandscti Overzicht Heden zou het nieuwe itsehe ministerie voor het eerst vergadering houd n Waarschijnlijk zal daar besloten worden dat behalve het Home Uuleplan allereerst de uitbreiding der uraafsehapsraden en de lierzicuing der kieswet door de nieuwe regeering zullen worden voorgesteld Gladstone heeft intusseheu tot zijne kiezers tn Midlothian een schrijven gericht waanu hij de vernieuwing van zijn mandaat verzoekt dat door zijn optreden als minister Terviol Naar aanleiding van den ongunstigen uitslag in de quaestie eener wereldtentoonstelling te Berlijn hebben een aantal personen waaronder verscheidene indusirieelen een manifest uitgevaardigd waarvan do hoofdinhoud hierop uederkomt Eece wertldtentoi nstelling in Dnitschland is wenschelijk omdat zulke tentoonstellingen vooiileel opleveren in het land waar zij orden gehouden enook omdai Duitschland eenmaal aan de beun behoortte komen om insgelijks dat voordeel te genieten Derhalve is hèt nuttig eene vereenigiug te vormen die zich lot laak stelt alle tot nu loe van verschillende zijden aangewende pogingen len gunste eenerwereldicntoonstelling te doen samenwerken en te bevorderen voorts een middenpunt Ie vestigen waaralle ervaringen en werkstukken op het gebied vantentoonstellingen worden beoordeeld en over alle aangelegenheden te dier zake kan worden geraadpleegd zoodat het alsdan voor de autoriteiten gemakkelijkwordt gemaakt adviezen van deskundigen in tewinnen Te dien einde zal er in September eeneconstUueerendo vergadering worUen gehouden Hetwordt echter wenschehjk aoacht inmiddels reeds tebegiuuee met de oprichting van plaatselijke afdeelingen tl In politieke kringen in Duitschland houdt men zich veel bezig met de aanstaande verkiezingen or den Rijksdag in de Silezische districten Sas an en Itöwenberg waarvan het eerste door Forckenbeek werd vertegenwoordigd Het belangrijke feit an deu dag is hier dat de cloricalen na eenig aarzelen tesloten hebben in beide den con ervatieveii candidaat te steunen Tot nog toe kozen beide districten Duitschvrijzinnig met behulp van het centrum In het veranderd standpunt dat do cloricalen hier thans innomen ziet men de aankondiging der hernieuwinit van oen conservatief clericaal verhoud Aan Caprivi s gezindheid om vaii zulk een verbond een regeeringspartij te maken valt haast niet te twijfelen maar het zou een eigenaardige belooning oor der vrijzinnigen steun zijn als zij dus door Cajyl vi en het Centrum werden ter zijde gezet De cleriftleu niei gewoon voor niets hun stem te geven weten wol wat zij doen De toestand in Rusland is volgons den correspondent der Slaudaard te Petersburg nog niets beter dan verleden jaar In de provincie Voronetz bijv is reeds 2 000 000 roebels uitgegeven aan zaaikoren maar de commissie die daartoe werkzaam is vraagt nog 5 000 000 roebel meer om het volk te voeden In deze provincie sfeint de correspondent j zal de hongersnood erger ijn dan verlede i jaar In vele districten heerscht reeds gebrek en talrijk zijn reeds nu de aanvragen om hulp De burgemeester van Antwerpen Leopold do Wael is geseorven Hij was 20 jaar in functie geweest D2 Wael was eenigp jaren lid èn vice president van de Kamer Hij bereikte den ouderdom van 67 jaren sedert 1385 was hij commandeur der Leopoldsorde Kleinhandel in Sterken Drank Openbare Vrijwillige Verkooping ten overataan van den te Woeri en gevestigden Notaris Mr FUHRI SNETHLAGE bij Opbod DINSDAG 23 V AUGUSTUS 18 2 bjj Afslag DINSDAG 30 i AUGLSIUS1892 telkens avooim elf uur in het Hotel vak Haaften te Bodegraven yao DE KAPITALE HOFSTEDE met ruim 31 Hectaren uitmuntend WEI HOOI en VEENLAND in den Gravenkoopschen polder BURGEMEESTER on WETHOUDERS van Gouda brengen ingevolge art 5 der Wet van 28 Augustus 1881 Staatsblad no 97 ter openbare kennis dat bij hen is ingekomen van de navolgende porsoon een verzoekschrift waarbij vergunning wordt gevraagd om in de bij haren naam vermelde localiteit sterken drank in het klein te mogen verkoopen als Naam van do Verzoekstor Aanduiding der loculiteit J Mulder huisvrouw van Spoorstraat Q 207 J Hoogeiiboom Gouda 18 Augustus 1892 Burgemeester en Wethouders voornoemd VAN BERGEN IJZENDÜORN De Secretaris RBOUWER ADVERTElfTIËN Getrouwd W J viN DAM KN CORNELIA VERWOEHU die liunnen hartelgken dank betuigen voor de vele bewijzen van belangstelling die z mochteu ontvangen Haastrecht 19 Augustus 92 Boldoot s EAU m COLOGNE merk Veritable 75 Cents per j flesch Boldoot s Eau de Cologne ZEEP a 1 30 per doos bfl J F HermandiZn Ticudew Wasch meiden flink voor haar werk kunnen geplaatst worden aan de Zuid Uollandsche STOOMWASCIl INRICHTING Loosduinsche Weg 305 den Haag Openlsaar Onderwijs Toelating Tan Leerlingen op de Tusscbenscbool De commissie van Toezicht op het Lager Onderwys alhier maakt bekend dat de Inschrijving van Leerlingen wier plaatsing men met den Isten OCTOBER 1892 op bovengenoemde school verlangt zal geschieden op DLVSDAG den 233ten AUGUSTUS 1892 des namiddags ten vijf uur Voor verdere hizonderheden wordt verwezen naar de aanplakbiljetten Namens de Commissie De Secretaris 1 H VAN DEB VOORT Gouda 18 Augustus 1892 Wie swkiT j i v de Jv € Eikel CllClW t onn m i n tesniiiiigestold en n i vei jn ii i iit uiiUf n in aï n handel gekuinefl omlo ijltin naam ties uitvinders IJr I Iichy eilB vervaardigd op de beste machines in het wereidbercDmde ótabblisscuieiit v in Gebrs StoU rck te Keulen oische J r T12iel2aeli5 Eikel Cacao in vierkanten bussen Zeer Uette Gesteendrukte worden GELEVERD door A BRINKMAN en Zn Deze Eikbl Cacao is mot melk gekookt eene aangename gezonde drank voor dagelijksch gebruik een a 2 theelepels van t poeder voor een kop Chocolate Als geneeskrachtige drank bij geval van dianhee slechts met water te gebruiken Verkrijgbaar bij do voornaamste H H Apothelrtrs enz V Ko V Ko proefbusjeg M BO c 0 90 c 0 35 ieiiDraalvert enwoordiger voor Neder i land Julius NIattenklodt Amsterdam Kalveistraat 103 LOTEiX in de VERLOTING BIJ GELEGENHEID DER TTrlje F aard e3 im arli t ZWN TE BEÏOMEN BIJ SïA BRlL KillAI JLan è Tiendeweff PRIJS l 11 LOTEN voor 10 Gouda Snelpersdruk van A Bhinkmai Sf Zoon De uitgave dezer Courant geschiedt dagel ks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 Uzonderlöke Nommers VIJF CENTEN BINNENLAND GOUDA 20 Augustus 1892 Oisteren auond vergnUerden de Leden der HoUandsohe Maatsoliappij van Landbouir afdeehn Gouda en Omstrekeu in de Sociëteit Ons Genoegen albier om te behandelen de punten vau beschrijving voor de algem Vergadering te houden op 8 September a s te Leiden Na eene korte discussie ia besloten de beslissing aan hh afgevaardigden overtelaten daarna werden nadat de heer jBreebaart had verzocht daarvoor niet in aanmerking te komen tot afgevaardigden benoemd de hh A van Veen en D Buijter en tot hunne plaatsvervangers dfe hb M van Dantzig en G A Bonter j tot bestuursleden werden berkozou de hh J Breebaart Lz an J N Both Gisteren is in de Peperstraat te water geraakt het zoontje van Van Triet hetwelk gered is door I ü van s Gravenhago Twee knapen waren heden morgen al speleude aan het draaien der kraan op de Turfsingelgracbt een van hen Johannes de Bruin oud U jaar kwam met zyn hand tusschen het kararad zoodat hij ernstig verwond is Dr de Voogt verleende de eerste geneeskundige hulp Gisteren namiddag is te Haastrecht door een noodlottig toeval verdronken Johanna Verburg 6 jfren oud Uit Berg Ambaoht scbr ft men ons verder Na de treurige feiten in den nacht van Woensdag voorgevallen is de rust niet meer gestoord De beide volgende kermisdagen en afonden zijn rustig afgeloopen FEVtLLETOf mt iet Framch V 26 Dat komt doordat zij zijn als het leven datvrywel altijd hetzelfde blijft iiOI mijnheer de markies als hit u blieft geen pessimisme Laat dat voor mijnheer de Bernièré over Zij liep naast De Solis en lachte onder haar parasol f Mijnheer de Bernièré amuseert mg maar hij zou mij spoedig gaan vervelen Hij is een Schopenhauer van den Boulevard Ik gun hem aan juffrouw Offenburger Juffrouw Olfenburj r zou hem wel willen hebben zeide de markies en dat zou nog jammer zijn Waarom Omdat mijn neef een beste jongen is En is juffrouw Ofïenburger dan geen lief meisje Zeker Allerliefst Als de Encyclopaedie kon loopen zou ze er zoo uitzien Houdt gij niet van geleerde vrouwen Integendeel Maar ik houd niet van vrouwen die er mee pronken Gij zijt even knap als juffrouw Te Berg mbacht is de oproeping afgekondigd van jongelingen van 17 jaar en ouder tot deelneming in een nieuwen cursus voor vrgwilligen wapenhandel In den vorigen winter werd aldaar een dergelijke cursus met succes gegeven Wij herinneren onze lezers er aan dat ter gele genbeid van de Internationale Tentoouatelling van Gezondheidsleer Voedingsmiddelen en Kookkunst ingericht door do Vereeniging tot bevordering der Hygioue en thans in het Gebouw voor Kunsten on Wetenschappen te s Gravenhage geopend een Wedstrijd wordt uitgeschreven tuMohen al de Brood Beschuit Koeken Banketbu fkers Confiacurs en Koks van Nederland Deze Wedstryd zal plaats hebben op 25 en 26 Augustus Toetredingen worden tot 24 Augustus a s aangenomen aan het ijdres M de Vriese Administrateur der Tentoonstelling Buitenhof 2 Den Haag De opening der jacht op klein wild voor dit jaar in de provincie Zuid Holland Mwastgesteld op Zaterdag 3 September met zonsopgang met uitzondering van rie jacht op fazanten waarvan de opening is vastgesteld op Zaterdag 1 October Voor de Rotterdamsobe Rechtbank stonden gisteten terecht J A B 22 j en A R 18 jaar schippersknecbt ronder vaste woonplaats beklaagd vanin den nacht van 17 op 18 Juli jl te Rotterdameene roeiboot met 5 manden aardappelen en eenekist inhoudende ± 100 eieren alles toebchoorendeaan J C M te hebben weggenomen Beiden ontkenden bewerende de Ie de boot met inhoud van een onbekende t hebben overgenqmen ten einde die naar Gouda te vervoeren terwijl de 2e onderweg daarheen door den len in de boot was opgenomen om hem behulpzaam te zijn Olfenburger Waarom loopt gij er uiet mee t koop Omdat ik niets weet Ik heb een diploma van de kookschool en ik zou dokteres in het strijken kunnen zijn dk strijlt mijn kAagjes zelf dat vind ik aardig Maar dat beteekent niets Nn zeide De Solis als Molière het hoorde zou hij het wel weten Zij kwamen aan een soort van poel of beekje doorde zee gevormd zopals men wel eens meer plassenop het strand ziet Eva bleef staan en keek of ergeen plekje was waar zij met haar üjne schoentjesovef het water kon komen De Solis siak haar zynhand toe Haast u niet zeide bij weea voorzichtig Nu al werden mijn laarzen nu een beetje fat wat zou het hindereu Tegelijk hoorden zy tal van kinderstemméi roepen Mevrouw 1 Mevrouw Hier mevrouw Hier is een brug Y En werkelijk hadden een troepje jongens en meisjes visacherskinderen over het beekje bier en daar plankjes gelegd met hoopjes zand er onder zoodat er verscheiden kleine bruggetjes waren waarover de wandelaars over de plassen stapten Als er een brug is laten we dan naar de brug gaan zei do markies vroolijk De jongens betwistten elkander de voorbygaugers als de facbini in de havens een reiziger die aan wal stapt ADVERTENTIEN worden geplaatat van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTELETTEES worden berekend naar plaatsruimte Bovendien worden alle Advertentiën gratii opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandi s verschynt Uit het getuigenverhoor bleek echter dat beklaagdeu eene mand D et aardappelen hadden verkocht te Kapelle aan den IJsel weder geneigd waren iets van den inhoud der boot te verkoopen en Wel aan eeu broeder van den bestolene die de boot herken ende daarvan onmiddellijk kennis gaf aan den rijksveldwachter Beiden waren toen de beklaagden die inmiddels waren weggeroeid met eene boot nagegaan Beklaagden dit bemerkende waren aan da overzijde aan wal gegaan de boot aan zijn lot overlatende en hadden zich ijlings verwijderd in de richting van Ouderkerk Nagezet waren zij ecoterdoor de rijksveldwachters en gearresteerd Het O M was vm meeniug dat voldoende ge bleken was dat beklaagden zich aan iwt hun ten laste gelegde hadden schuldig gemaakt en vorderde iedors veroordeeling to t 18 maanden gevangenisstraf De toegevoegde verdediger mr Jos van Raalte toonde aan dat uit niets gebleken was dat de 2e bekl zoo de rechtbank den diefstal voor den lenV aannam was mededader hy zou kunnen zijn medeplichtige en dit was hem niet ton lasto gelegd Pleiter concludeerde dus tot diens vrijspraak Mocht de rechtbank met deze zijne zienswijze medegaac dan kwam te vervallen de verzwarende omstandigheid vogr den len beklaagde vau dien diefstal gepleegd te hebben met den tweeden Overigens ref resrde pleiter zich wat de aan dien beklaagde op te leggen straf betreft aan hef oordeel der rechtba k Uitspraak Vrijdag e k Do Inr i Ct schrijft Wat Harold Hickman zooals de heer Hekkema zich noemt in zijn onbeduidend verslag over de Sporttentoonslelling jezegd heeft omtrent den heer H Bguter kan men laten rusten Genoeg dal de heer Bonter daarin aanleiding heeft gevonden eene klacht daarover in te dienen omdat hij zich in zijn Dezen weg op mijnheer Hierheen mijnheer de mijne I de mijne Neem de mgne De mijne is beter Solis was al een bruggetje overgestapt en bood Eva zijn hand aan die bedankte en er ook over ging De markies gaf een paar stuivers aan een ventje van dertien of veertien jaar die aan den overkant van het beekje stond bij zijn brug miss Meredith zag het kind aan met zijn strooblond haar dat recht lanas zijn frisoh rood gezichtje nederviel Tegelijk herkende de knaap de Amerikaansche hij had zyn pet in de hand en na het geld dat de markies hem gegevpn had in zyn zak te hebben gestoken zocht hij in zyn vest zeggende O jutfrouw ik wilde juist als de vloed opkomt naar uw villa gaan Kijk Bens aan zeido de markies daar treftgij een kennis Hot kind knikte en zag met zyn mooie helderblauwe oogen Eva aan vol dankbaarheid als een goede trouwe houd De juffrouw Dat zou Ik denken dat ik haar ken En dan de andere De andere George behoefde niet aan het kind te vragen wie die andere was in stilte noemde hij haar Sylvia hij r adde de bezoeken die aan de armen gebriiohl erden eu hij zag het kind een stuk papier uit zijn vest halen waarin iets gepakt was dat hg er voorzichtig uitnam en an Eva gaf Het was eengouden armband waar het gebroken veiligheidaket