Goudsche Courant, maandag 22 augustus 1892

1 gevestigden naam als porlret teekanaar acht aangetast Is eeue verrolginj wordt ingesteld en de sohrgTer reroorddeld wordt dan ziet het er slacht uit Toor de kunst critici Tegen een ongunstig oordeel over oen kunstenaar zal deze altyd bij den strafrechter kunnen opkomen op grond dat hij in zijn gevestigden of niot gevestigdon naam ali landschap zee historie genre dieren of stillevenschilder is aangetaat Ërenzoo zal de toonkunst naar en ook de romanschrijver eene klacht kunnen indienen want van bijna allen is hunne kunst hun brood Als de criticus het persoonlijk karakter van den kunstenaar onaangeroerd laat dan moet hy vrij wezen om over diens artistieke voortbrengselen naar overtuiging te oordeclen Wij beweren daarom niet dat Harold Hickman niet anders zich had kunnen en poëten uitdrukkenmaar een ongunstige critiak over een kunstvoortbrengsel mag geen grond zyn om den criticus testraffen J De Nederlandsohs hoofdcommissie ter viering van het 4dè eeuwfeest der ontdekking van de Nieuwe Wereld heeft besloten Jat deze feestviering zal plaats hebben te Amsterdam op 12 October en zal bestaan in het houden eener feestrede welke taak metalgemeene stemman aan den voorzitter den heer J W Brouwers werd opgedragen waartoe deze zich elwillend bereid verklaarde dat deze feestrede zou worden begeleid met muziek en zang zoo mogelyk door eene cantate betrekking hebbende op de gebeurtenis der feesttioring en dan held van het feest dat daarntk feestbanket zal worden gehouden terwijl ten slone als beginsel by do gebaele feestviering werd aangenomen dat zij geheel op eigen kosten der feestvierenden zal plaats hebban Van de bijeengebrachte gelden zal de helft b teed worden tot een nationaal doel de vorming van een Golumbusbibliothaek waarin zooveel mogelijk allo werken op de ontdekking van Amerika dan persoon n het leven van Columbus betrekking hebbende lOttdan orden bijeengebracht welke verzanjeling dan als een blijvende herinnering van Nederlands deelneming aan het vierde eeuwfeest dar ontdekking T n de Nieuwe Wereld aan de bibliotheek der hoofdstad zoude worden aangeboden onder voorwaarde dat de werken diar Columbas bibliotheek voor eiken belangstellenden Nederlander en vreemdeling toegankel k zijn De andere helft dor fondsen zou besteed worden om te dienen als bijdrage van het Nederlandsche volk in de internationale feestviering de oprichting van een standbeeld voor Columbus te Calvi ronder dat de Nederlandsohe commissie daardoor wil geacht worden zich vóór of tej en Calvi als geboérteplaats van den ontdekker ta hebben erklaard Woensdag vacht hebben te Buffalo ernstige ongeregeldheden plaats gehad Na de aankomst der troepen verzamelde de menigte zich in groeten getale enviel iiet stokkei en steenoo de troepen en da politieaan Tan slotte trok toen ook de politie den wapenstok an draven da troepet met da bajonet de menigte terug Bij het uitzetten van Schildwachten langs den Lehight Valley en Erie spoorweg werden te middernacht eenige soldaten gekwetst door het springen van dvnamiet patronen welke door de warkstakers tasschec en onder de rails waren geplaatst tinkja los by hing Dat hebt gij gisteren eeu van beiden bij moeder verloren Het is van Sylvia zeide miss Meredith den armband aannemende En hoe heeft mevrouw Norton dien by dit kind knnnen verliezen vraagde da markies KvB begon te lachen O I wij hebben ook onze geheimen De dames zeide de knaap löt den heer De Bolis komen wel eens aan om naar moeder te kijken die ziek is En gisteren Maar Ev viel het kind in de rede zij wilde hem het genoegen laten smaken om zalf Sylvia den armIjand te brengen Ga mede mijn jongen Met den markies wandelde zij den weg op naar da villa terwijl de knaap naast hen liep en zacht met zijn min of meer slapende stem sprak over het laven in die visschersbut waar de Amerikaansche dames deze juffrouw en da andara wel eens kwamen O van deu winter hadden de Rtiauda het moeialijk gehad Een broader van vader was bij jOstande op zee gestorven De twee broeders waren compagnons geweest En moeder was ziek en sukkelde al zoo üng met koorts Hij de kleine jongen verdiende met zijn bruggetjes des zomers eon paar stuivers per dag s Winters ging hij naar school Als hij groot werd zou hij zeeman worden net als vader Kuaud eerst bij de marine en latar visschar evenals zijn Den volgenden dqg werd de toestand nog dreigender daar da werkstaking zich uitbreidde tot de baanwachtars van den Central den VVost Shore dan Kochasteren den Fittsburg spoorweg De verzoeningsraad is terstond naar het toonoel van den strjjd vertrokken Op den Central spoorweg h New York werd Woensdag getracht een personentrein ta doen verongelukken maar de aanslag werd nog tijdig ontdekt De president van den Iloading spoorweg hoopte naar tha Times meldt gister dan dienst te doen hervattan waarvoor nieuw personeel was aangesteld Maar blijkens de berichten vau Woensdag avond vreesde man toen dat de stokers en machinisten zich bg de beweging zouden aansluiten en op de geheale lyn van BuiFalo tot Chicago bet werk zou worden gestaakt In da groote laal van hat Schuttershof ta Middelburg werd Donderdag de negende algemeeno vergadering gehouden van deu Ned Politie Bond De voorzitter de heer J W Tuinenburg oommissarie van politie te Hilversum opende de vergadering met een reda waarin o a de wenschaljjkbaid der instelling fan een politiewet m het licht werd gestold Een adres in deze aak zal aan de Kegentes worden gezoudun Spreker beslo t met de hfop uit te spreken dat ook al blijven nog veel dor wauschen van deu Boud en de politiemannen onbevredigd zy zullen zijn en blyvan handhavers van het gezag dienaren van rust en vrede de vriend de hulp stenuen beschermer van hun medeburgers getrouw aan eed en plicht rechtvaardig in al hun bandalingen tot heil van de geliefde koningin Wil heimina Deze rede werd zeer toagejuicht Vervolgens werd door den sooretaris den heer F A Boembergen varslag uitgebracht over het afgeloopan bondsjaar 1891 92 Het ladenUl is toegenomen van 781 tot 978 De Bond telt verder380 donateurs on 624 begunstigers lu Zeeland bedraagt hel getal loden 9 i In hot afgeloopan jaar werden uitgereikt 11 goudon 34 ver guldzilveren 99 zilveren en 236 bronzen medailles Uit da rekening en verantwoording van den penningmeester blaek dat da Ontvangsten bo n i i twachting zijit gestegen zy bedroegen 5711 90 de uitgavan waren 2792 1 9 g zoadat da rekening een goed slot oplevert van 2 19 71 Vt Eau der leden wenaohte voor den politieagent en den veldwachter aan axamet ingesteld te zien Spreker meende dat te rael op bet uiterlyk van de solliQÏtanten wordt afijbgaan Hg zou wenschen dat ook op hek intalleet werd gelet Da heer i e Graaf van Vlissingan sprak zyn verwondariug uit dat loot zoonar hem bekend van uit het hoofdbestuur gaan stam is opgegaan om het daarheen te leiden dat de liagoering da ambtenaren wien zij diensten oplegt bozoldiga of hun pansioin toelegge Hij stelde in het licht dat zoowel de commissarissen van politie al s la inspecteurs en de agenten voor bat Hijk vae werkzaamheden verrichten Verder wees spreker op de wenschelgkheid dat den politieambtanaren die thans afhangen van de gunst van Gemeentebesturan recht op pensioen werd torgekend Een rgks pousioanwat tan daza reads jareu geledan in uitlicht gesteld laat zich steeds wachten geheele familie Zoo pratende over hun nederig werkzaam droevig leven kwam hij aan de villa Norton Eva vroeg of mevrouw Norton thuis was en zeide tot deu kleinen Kuaud Kom mee naar binnen dan kan de andere u bedanken Gaat gy ook mae mijnheer De Solis George aarzelde Hat scheen hem onbescheiden reeds zoo spoedig b j Sylvia terug te komen Maar als hij dan toch miss Meredith had vergezeld kon hij ook even goed mee naar biduen gaan Sylvia was in hetzelfde vertrek waar George Do Solis baar den vorigen avond had wodergezien waar zij hem de hand der vriendschap gereikt had Zij scheen blijde te zijn dat hij Lwam Dat is nu eens goed ik was al bang Zij hield op vraazanda te veel te zeggen Zy trachtte te glimlachen maar zij was minder kalm dan zij wilde schijnen Haar eigen gevoel verklaarde haar de haast van De Solis Maar zoo spoedig zoo gauw En zou zij nu voortaan ia zijn nabijheid leven en hem dikwyis zien Mijn lieve Sylvia zeide miss Mereilith op een andoren tijd moet gij uw armband beter vastmaken Da kleine Eoaud brengt hem u hier terug De knaap die met zijn mooie blauwe oogeo ver based om zich heen keek naar al de pracht in densalon keerde zich snol om toon zyn naam genoemd werd I Ja dat is zeker uw armband mevrouw zeide Teu huize van den heer B te Amsterdam heeft zich do volgende droevige gebeurtenis voortedaan Van twee logeetjus Donderdag pas gekomen bleef gisteren morgen de slaapkamer lang over den lijd gesloten Bg onderzoek bloek dat in het vertrek eene gasuitsiroomiog had plaats gehad tengevolga waartaa bet ééne meisje gestikt is Het amloro bevond zich in eenen staat van l edwelmiug die hare opneming in hot binnengasthuis uoodrakelijk maakte bestaat hoop haar to radden Omtrent de oprichting van een arbeidsraac te Rotterdam ontleenon wij aan do Nkuice Rolt Cl het volgende bericht Zooals men wiet worden door eenige vakvereenigingen hier ter stade pogingen aangewend om te komen lot de oprichting van een arbeidsraad Ten einde oen denkbeeld ta gaven hoe het voorloopig bestuur zich voorstelt dat dergelijke raad moet ingericht zijn heeft het aan vakvereenigingen werkgevers werklieden enz do concept statuten doen toekomen zooals zij voorloopig zyn vastgesteld in eena vergadering van vertegenwoordigers van 10 vakvereenigingen Ie dezer slada Aan deze concept statuten is het volgende ontleend De arbeidsraad steU zich ten doel a den toestand é r werklieden in daze gemaoute zooveel mogelijk to verbetaron 4 te waken voor do bolangon der warklioden c geschillen tusschen werkliaden en werkgevers zoo mogelyk ta voorkomen of te vereffenen Werklieden zyn zij die voor oen vooruit bepaald loon arbeid ten behoeve van een ander verrichten Werkgever is ieder die voor ees vooruit bepaald loon arbeid te zyoeu behoeve laat verrichten Om tot genoemd dool ta geraken tracht de raad gegevens ta verzamalon waaruit do toestand dar werklieden kan worden bepaald als opgaven omtrent loon zoowel volstrekt als betrekkalyk amtrant duur van dan arbeid omtrent de inrichting im werkplaatsen omtrent de v f houding van werkgevers en werklieden onderling enz De raad wyst op gebreken waar hy deze opmerkt en tracht door eeu beroep te doen op de wetgevende lichamen daarin verbetering te brengen Da raad richt aan arboidsbaurs op de raad doet uitspraak in geschillen tusschen werkgevers en werklieden Het bestuur vormt aan centraal bureau vau arbeid richt vragen uu doet madedeetingan aan vereenigingea en personen over zaken genoemd in artikel 2 sub a belast zich met bat in ontvangst nemen van aanvragen om en aanbiedingen van werk belust zich met het onderzoek van grieven zoowol van da zydeder werkgevers als van die der werklieden on doet daarna uitspraak zie art 6 Het bestuur is varplicht bij onderzoek van een geschil minstens 3 werkgevers en minstens 8 werkliaden behoorende tot het vak waarby het geschil beslaat te hooren alvorens uitspraak ta daan Na uitspraak zyn beide partijen zedelijk verplicht zich te gedragen overeenkomstig de beslissing Verlangt oen zeker aantal bestuurslfden dit aantal te bepalen bij huishoudelijke reglement dat de beslissing worde uitgemaakt by referendum van vakgeuooten of van allen behoorende tot den raad dan wordt dit gebonden hij tot Sylvia Hij schijnt losgegaan toen gij bij ons thuis met moeder zat ta praten En toen vader van da vangst thuis kwam heeft hij hem gevonden naast het bed en heeft gezegd Francis breng dat too gauw mogeli aan de Amarikaanscba dames I Zij kunnen het misschien noodig hebben als zij uitgaan I Een heldere lach van miss Meredith stoorde hem in zijn verhaal Als zy uitgaan zeide het jongo meisje Heel aardig I Francis Ruand ward eau beetje verlegen Hij was bang dat hy iets geks gezegd had Doch Sylvia stelde hem spoedig gerust Uw vader is een braaf man Bedank hem voor mij Mijn armband Zij nam hem uit Eva s handen an probeerde hem aan te doen Mag ik 11 helpen vroeg De Solis werktuigalijk Zoudt gij dat kunnen Het is hot is lastig ganoog zeide do markies wiens vingers Sylvia s arm aanraakten hot is een mooie armband lïjner dan die grove Engelschc of angloamarikaansche kleinoodiën die uwe landganooten dragon Dank voor hot compliment riep Eva Ik hab van die leelgko dingen Ik draag van die grove kleinodiën Wordt tmolgd Na beslissing van het bestuur kunnen beide partgen of kan een der partijen in beroep komen bij eene vergadering van vakgenooten bohoorende tot den raad of bij oene vergadering wnartoo worden opgeroepen alle personen behoorende tot don raad Besluiten van hot bestuur of van eeno vergadering van vakgenooten of van eone vergadering van den gehaelon raad zijn bij eerste stemming niet geldig indien zy niet genomen zijn met g dor stammen van hot aantal dat uitgebracht wor dt indien allo rechtho jbendon aanwezig zijn wordt dit aantal niet verkregen dan wordt de vergadering voor huogstons 8 dagen verdaagd dan ia j der aanwezige stemmen beslissend wordt ook dit aantal niet verkregen dan wordt do vergadering weder verdaagd voor hoogstens 8 dagen e dau beslist do volstrekte meerderheid BuUeDlandscli Overzicht De zittingen van het Engelscbo parlement zijn tot in November vordaagd l u nieuwe rogeoring liaeft tot ondorstaalssecretarissen benoemd Sir Edward Grey van buitonlandsche zak Herbert Gladstoua van binnonlandscho zaken sir Georgo Hussel van Indie Sydney Buxton van koloniën Op aanbeveling van Lord Salisbury heeft de koningin graaf Zetland Lordluitenant van Ierland in het cousorvatiove kabinet don tel van markies verleend Keizer Wilhelm hoeft zich nu beslist tegen da nieuwe legarvoorstellen verklaard Man wist reeds lang dat de keizer tegen het verrainderon van don diensttgd tot 2 jaron was niottogenataande dit plan word voorgestaan door den rgkskanseliar Caprivi door den cliof van den genoralen staf on invloedrgko generaals Nu da keizer verklaart dat hij eon kleiner leger mat langer diensttijd verkiest boven een grootor met lorteren dienst worden de voorstellen in gevaar gebracht Nationaal liberale bladen hebben der vrgzinnige pers verweten dat zg deze voorstellen bestreed Doch hot is zegt do Fo Ztg geon wonder dat men zich verzot tegen plannen waarbij moor dan 80 000 000 mark per jaar voor het leger zal moeten opgebracht worden En sis men den vrijzinnigen verwijt zich te verzetten tegen voorstellen wier geheele inhoud nog niet bekend is kan men zegt de Vo Ztg ditzelfde aan da nationaal liberale pers verwijten daar zij juist zoo handelde ten opzichte van do bolastingvoorstallan van Miqual Uit ontvangen berichten uit den Kongoataat blijkt dat de opstand dar Arabieren heeft plaats gehad onder Amouni Muhara oen onafhankclgk hoofd te Nyangwé Aan do Stanley vallen zijn do Arabieren trouw gebleven Sofu do 7oon van Tippoo Tip en Raehid do voornaamste hoofden da ir ter plaatse alsmede da hoofden aan da Kassongo an de BonedonLomani geven de verzekering van hunne trouw en bieden hunne medewerking aan om hot opgestane hoofd te onderwerpen Het bericht van het ongeluk dat het syndicaat getroffen heeft is juist maar do gouverneur denkt niet dat do opstand zich varder uit zal bralden on gelooft dat deze spoe ig onderdrukt zal worden Hij koestert niet do minste vrees voor de staatstroepen te Basoko Te Lusambo hoeft Dhanis do slavenhandelaars getuchtigd tien hoofden gedood en zevenhonderd man gevangen genomen Meer bijzonderheden daaromtrent ontbreken Door varwijdarda volksstammen wordt bericht gezonden van eene vijandige beweging der Arabieren tegen welke zij basoherming inriepen Aldus was de toestand op den 7en Juni Da gauvarneur seinde op den ISen d a v dat de berichten van den Boven Kongo gunstig waren Tengevolge van het hoerschen der cholera in Rusland hebbeu vele afgevaardigden naar het spoorwegcongres te St Petersburg van hunne reis afgezien De Belgische commissie bestaande uit de heeren Gerard kabinetschefaan bat ministerie van spoorwegen Belpairo voorzitter van den spoorwegg aad Flamache Brunoel Do Busschor Massawie ingenieurs en Hollemans hoofdambtenaar heeft echior na hot ontvangen van een gunstig bericht omtrent den gezondheidstoestand te St Petersburg besloten hare opdracht uit ta voeren Burgeriyke Sfan d GEBOREN 17 Aug Cornelia ouders W da Jeu en A Hazebrook 18 Johannes ouders G J de Mol en J van Werkhoven Johannes ouders G Koogman on D Brookboisen 19 Joannes Augustinus ouders J A Fennet on J M de Vrankrijkor 20 Johannes Adrianus ouders G J Goedowaagen en C P de Bruijn OVERLEDEN 19 Augustus A Agten 14 d C Grooneveld 9 m ONDERTROUWD 19 Augustus C Lafeber 36 j en H J Streefland 27 j W A P F L Mair ta Millingan 31 j en A M F Ede van der Pais 21 j W van Eijk 29 j en C van Stavel 25 j ADVERTEWTOÈN j Voorspoedig bevallen van een Zoon C P GOËDEWAAGEN DE BeOHN Gouda 20 Augustus 1892 B j vonnis der Arrondissements Rechtbank te Rotterdam van 19 AUGUSTUS 1892 is J W BIJ KEN AAR Scheepmaker en Koopman wonende te Gonderai verklaard in staat van fnilUssement ingegaan den 16 AUGUSTUS 11 en zijn daarbij benoemd tot Bechter Commissaris de Edelachtbare Heer Mr A E CROOCKEWIT Rechter in gemelde Rechtbank en tot Curator de ondergeteekende Advocaat en Procureur te Rotlerdam De Curator Mr D VAN HÜUWENINGE ilSlfflElfflli te GOLÜA Het tweede Toelatings examen en de Herexamens zullen beginnen op MAANDAG 5 SEPT e Ée 9 uur s morgens De lessen vangen aan o VOENSD VG daaraanv Nieuwe candidaten moeten zich vóór ZATERDAG 3 SEPTEMBER aanmelden bij den Directeur Dr W JULIUS Gouda 19 Aug 1892 Openbaar Onderwijs Toelating vao Leerliogen i de TusscheDschool De commissie van Toezicht op het Lager Onderwas alhier maakt bekend dat de Inschrijving van Leerlingen wier plaatsing men met den Isten OCTOBER 1892 op bovengenoemde school verlangt zal geschieden op DINSDAG den 23aten AUGUSTUS 1892 des namiddags ten vijf uur Voor verdere bizonderheden wordt verwezen naar de aanplakbiljetten Namens de Oommissie Ue Secretaris J H VAN DER VOORT Gouda 18 Augustus 1892 OPENBARE VEaKOOPlNG te GOUDA op DINSDAG 30 AUGUSTUS 1892 des morgens te 9 uren aan het Lokaal Wijk K No 255 aau de Peperstraat van Meulselen en Huisraad BEDDEN en BEDDEQOED WAGENMAKERSGEREEDSCHAP nieuw HOUT verbeurd verklaarde GOEDEREN waaronder JACHTGE WEEREN een bizonder groot Zalmzegennet enz Daags te voren op de gewone tgden te zien Nadere inlichtingen geeft Notaris FORTUIJN DROOGLEEVER te Gouda Terstond gevraagd eene Dienstbode niet ouder dan 17 jaar Adres TURFMARKT H 158 te Gouda De Notaris H J F HEIJMAN Êfll Str gevestigd te Haastrecht zal aldaar namens de erven van den Heer T J den HARTOG op MAANDAG 29 AUGUSTUS 1892 dea voorm 11 uur in het Koffiehuis van de Wed L BLANKEN in het openbaar veilen en verkoopen Bene circa 80 jaren bestaan hebbende LEERLOOIERIJ met 22 LOOIKÜIPEN 4 LAAFKüIPEN en 5 KALKKUIPEN groote DR0ÜG8CHÜUR met ZOLDER SPOELHOK 2 WERKHUIZEN ZOÜTERIJ ERVEN TUIN en GROND staande en liggende aan de groote Haven te Haastrecht bij Gouda kadastraal groot 19 Aren 52 Centiaren in pereeelen en gecombineerd Te aanvaarden de Gebouwen dadelyk na d betaling der kooppenningen op 10 October 1892 en de Tuin en Grond 1 Januari 1893 Informatiën zijn te bekomen ten kantore van voorn Notaris De pereeelen zgn te bezichtigen van 2ö 29 Augustus 1892 voorm 11 ure Breeder bjj biljetten mm lOLL mi Abrikozen 1 S Keröen Ë H Frambozen o Bessen SU Bessen en Frambozen sfi Aai dbeziën sö Ce3 1 r Crebas Geen beter Bier dan het GERST£en Dubbel GERSTE BIER VAN Alexander von Lum Molenwerf Gouda Mevrouw van MJMEGEJi SCHOIGEVEL vraagt met 1 November EEITE DIEITSTBODE PUIKE OUDE SCHIEDAMMER GEHEYEE Merk NIGHTCAP Verkrijgliaar bij M PEETERS Jz NB Als ben ijs van echtheid is cachet en kurk steeds voorzien van den naam der Firma P HOPPK