Goudsche Courant, maandag 22 augustus 1892

Dinsdai 23 Augustus NO 4918 189d GOÜDSCpToURANT ISieuwSr en Advertentimlad t Qor Gouda en Omstreken DVERTENTIEN worden geplaatft van 1 5regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Bovendien worden alle Advertentiën gratia opgenomen in het ADViERTENTlEBLAD t effjDiuaidclagB n den dag del uitgav LOTEi in de VERLOTING BIJ GELEGENHEID DER T7 xlje rsiSLrd exi2 iQ axlEt ZIJN TE BEKOMEN BIJ A BRIi KllA Lan e Tiendeweg PRIJS 1 11 LOTEN voor 10 lu HanlgOBl Öqrrit n m t 8orlreant I i Hl 1 aiidyuihaijl wordsjti k J 1 herif ukl Zaterdagavond werd in heljj ergaderinalokaal der ffliciaal Democraten te Rottor am een bijeenkomst gehouded waar de Gobr Helsdingen en andore lei detes dezer partij tegenwoordig Waren Ook bovouden zidh irt ditlfcebouw nog eonige aanhangers der 8oo Dein bond Inet hlinno vrouwen en kinderen te zamen I jb roa 28 personen i j Jl j T Tegen 9 Mur ontstond in het gebouw twist tusschen Dijk Beorraan als stö r inidionst J e een gemaskerde dio met zijn meisje denkende n vhn Goor Zonen heden den dag Zoo üpor de politie is gislorèn naat Amsterdam oveV J f firma O Ji Win uoor z onen lieden aen uag j 3 Café te zijn was buinenekomen bracht de mindoriarigo T B als zijnde zouder P i J l noe ndo vQp hetzelfA oo enblïk werd in ds straat moord gt firma l qrrt opgenom tn roepen en een vrouw snelde naar hot politie posthuis Den jubilaris zij nog vele dienstjaren toegewénscht j p gj ij om een paar agenten te halen I gebruik heefl het terrein eene grootte ran de InschrflTing moet het bewös van in1 ruim 1100 centiaren waarop staan ze Ten wmm BAZAS MARKT A 68 GOUDA Specialiteit i n lleeren Mode en Sport 4 rtilcelen GrootekeuzeinEngelscheen Schotsche Stofien Abonnement fl 95 per jaar Het eerste jaar een COSTÜÜM twee PANTALONS en een DEMI SAI80N Het tweede jaar een COSTÜUM twee PANTALONS en een WINTERJAS Men behondt de Kleedingstnkken en betaalt per kwartaal vooruit Wenscht men het eerste jaar de WINTER ten vflf uur JAS en het tweede jaar DEMI ÖAI80N dan y j verdere büzonderheden wordt vei wezen betaalt men fl 100 het eerste jaar en het j aanplakbiljetten tweede jaar 90 Gulden Stalen worden aan huis bezorgd Tentoonstelling SCBJEVMNININGHN Dagelijks 3 Concerten Tan 127 2 van 47 67 en van 9 117 imm 20 mzm van de Stafmuziek van het 7e Beg Inf van Amsterdam onder Directie van den Heer ZAAG MANS ZONDAG 21 ADGUSTDS Matiné van de STAFMUZIEK 3e REG HUZAREN Directie den Heer Waasdijk 2e en 3e CONCERT van de Stafmuziek der Sted Schutterij Directie den Heer Boltb Dagelijks tot 4 September van 12 6 uur Kegelwedstrijd op de 3 nieuwe banen in het TENTOONSTELLINGS GEBOUW Et TRÉE 0 49 alle avonden na 07 uur Entree f 0 25 ZATERBA 20A7 nSTnS des namiddags ten 2 nre Opening der Tentoonstelling Tan Bozen Bouquetten enz in een afgesloten ruimte van het gebouw voor de bezoekers der tentoonstelling Zaterdag 49 Cents ZOI DAG 25 Cents Maandag vrij entree bet alen geen AANDEELHOUDERS Extra Entree Zondag 21 Au stus in de feestzaalOPENING DER TENTOONSTELLINGvan Photographic en aanverwante artikelen V Voor aandeelhouders vrU entFée S = van welken aard ook en tanden hol of aangestoken worden oogenblikkelgk en voortdurend eenezen door het gebruik van het beroemde Extract van Prof LEFRIES Prgs per flacon 35 Cents j Likdoorns Eeltknobbels etc vinden radikale genezing bg het gebruik van Prof LEFRIES tinctuur Attesten aanwezig Prüs per flacon 60 Cents met penseel Hoofdagent H SELLB Anegang 42 Haarlem Depóthouder X A de V LEITEB Markt 97 naast het Hotel dk ZALM CACAO 6R00TES Insohrijving Burgeravondschcol De Commissie van Toezicht op het Middelbaar Onderwijs maakt bekend dat de INSCHRIJVING voorden Cursus 1892 1893 aan de Burgeravondschool zal gehouden worden op 29 en 30 A UGÜSTUS a s des avonds te 7 uren in het schoolgebouw op de Hontman8gra bt en wel Op MAANDAG den 29n AUGUSTUS voor Leerlingen van den vorigen corsns Op DINSDAG den 30n AUGUSTUS Toor Nieuwe Leerlingen enting worden overgelegd Het toelatingsexamen zal plaats hebben op DONDERDAG en VRUDAG den In en 2n SEPTEMBER de avonds te 7 uren Het Schoolgeld bedraagt 3 Gulden voor twee of meer leerlingen uit een gezin 2 Gulden per hoofd Onvermogenden kunnen op verzoek van betaling worden vrggesteld De lessen znllen aanvangen op MAANDAG den 12n SEPTEMBER Namens de Commissie van Toezicht Dr F H G VAN ITERSON Secrelari Firma J WIXTËÏÏT Natuurwollen Ondergoederen Systeem Prof JAEGER W P JAULUS Marchand Tailleur Markt A 68 Gouda MagaziJD van CORSEÏÏËN 01ER60EDEREN WOLLEN en KATOENEN gezooieids GorsetteD Onovertroffen KWALITEIT Alom Torkrijgbaar in bussen van ƒ 1 60 ƒ 0 86 en 0 45 Fabriek te Westzaan Opgericht 1825 HOÏÏ THAND EL Wegens vergevorderden leef tyd wordt inKoop of in Huur ter overname aangeboden opaannemeiyke voorwaarden EENE HODTKOOPEEI te Delft die meer dan 40 jaren een raim bestaan beeft opgeleverd en nog steeds met succes gedreven wordt Behalve een gedeelte Grond van de stad in HOUTLOODSEN KRAAN en SCHUITENHUIS en is aan twee zjjden te water te bereiken Inlichtingen op schriftelijke aanvraag te bekomen ten kantore van Notaris Van dim BROEK te Gravenliage Piet Ueinstrast No 86 Openbaar Onderwijs Toelating van Leerlingen op de Avond of Herhalingsschool en op de Kostelooze en Bewaarscholen De COMMISSIE Tan TOEZICHT op het LAGER ONDERWIJS alhier maakt bekend dat de Inschrijving van Leerlingen wier plaatsing men met den l October 1892 op een der bovengenoemde scholen verlangt geschieden zal in de schoollokalen op DINS AG 23 AUGUSTUS 1892 des namiddags Namens de Commissie De Secretaris J H VAN DEB VOORT Gouda 12 Augustus 1892 Gouda Snelpersdruk van A Brinkman Zoon De uitgave d zer Courant geschiedt dagelgks met uitzon iering van Zon en Feestdagen uaanden ia De fmi perj dri p j 3po t l70 neri VIJF CKNT Oe inzei ïlliig ya BI NMjiNL 4 nA 22 Augustus Sfe J GOfTDA 22 Augustus p 8 J 2 A llCarel l Horst prodikanti te Jjoö kU beroep bij de BemonstrantBche r bedankt f l I i floor voor Aizoliderlpe Ni D b ft gebracht middel vRn bettaan zwervende gevonden Vam de goedkoope reisgelegenheid des Zondagsom voor verminderd tarief naar den Haag te gaan maakten gisterep 630 personen gebruik Gisteren avond is brand ontstaan bij Vorburg aad het Kanaal onder de gemeente Moordrocht Eene schuur is afgebrand Door de Kotterdamsche politie is op het kermisterrein in eene polfertjeskraam aangehouden do minderjarige v K uit Waddinxveen wier aanhouding door hare ouders was verzocht Woensdag a s zal alhier aankomen de tjalk Adriana Gosina van hot heileloger Genoemde tjalk hooft do vlag van het i Legor dos Heils in top Woensdag vertrekt éen dolachi ment van het garnizoen alhier om te Amsterdam do garnizoeusdionst waar te uomon onder kommando van serg van Waning Als letachoment kommandant gedurende de maand September zal te Woerden optreden do lo Ijuitenant FEVILLETOIM ÜU het Frameh 26 Zy lift den markies den zwaron gouden ketting zien dien zij om den pols droog en dio met een hangslot on een bosje sleutels gesloten was Pardon Ik had het mot gezien stamelde George terwijl miss Meredith er argeloos bgvoegde Men ziet alleen waar men naar kijkt ZÜ ging naar Sylvia Kom mijnheer de markies gij krjjgt hot nooit gedaan l Laat het maar staan Men zou zeggen dat uw hand beeft En voegde zij er bij het kettinkje is ook ituk Sylvia was eenigszins bleok goworden Zy bedankte den heer Do Solis on daar zij niet wist wat zij zeggen zou terwijl miss Meredith den armband trachtte vast te maken vroeg zij aan Francis En hoo gaat het met moeder Zóó zóó mevrouw I Na do koortsen heeft zij het in de lendenen gekregen Het zal wel weet Gisteren namiddag oven vóór hot vertrek van Rottoidam der Stoomboot de IJsol II ontstond aldaar onder een vijftal Goudsrhe jongelieden twist dio eindigde met een mossteek in de linkerborst van W ïuijuenburg welke hora was toegebracht door W B e gewonde die hevig bloeddo kon gelukkig nog do booi bereiken alwaar hij een hecht I pleister op de wond bekwam van een der passagiers I Op bet dek der boot werd sduraiade do reis zeer druk ovor dit feit gesproken en waren or geen scheids lieden in de bres gesprongen dan had het zeer zeker met den dader mot best afguloopen Bij do aankomst I der boot ontstond nog eene kleine worsteling lussohen een paar personen die hem aan de politie wilden ovorleveron en de kameraden van den dader doch I bij wist hen te pntkomen Toen de gewonde de boot had verlaten stortte I hij op d t Haven tn een stoep neder en werd nadat I hij weder bijgekomen was gevolgd door een massa I nieuwsgierigen naar ile uudorlijko woning op den fiaam gebracht terwijl de dader naar zijn woning I in de Komijnsteeg afdroop Kon treurige zaak voor beide jongelieden doch j een hardo los ora niet zoo spoedig een mes te voorschijn te halen bij de minste quaostie overgaan zegt zij Maar intusschen schreeuwt zij van de pijn en dat verveelt vader Zoo verveelt hera dat zeide Eva Do kleine Francis knikte zeer ernstig oen peinzende droevige verstandigo uitdrukking gleed over zijn aardig naïef kindergezichtje Het is wel waar hij zegt dat hij slapen moet om uit to rusten en als men heel vroeg naar de schuit moet on dan niet geslapen heeft is men niet 1 prettig I Maai vader is niet gemakkelijk voor moe I der ïDie arme vrouw zeide Sylvia En voor u Is hij voor u ook lastig vroeg Eva O ja voor mij ook En voor zichzelf ook Zoo IS hg nu eenmaal wat zal men er aan doen Ja het is oon baas llij laat niet met zich spotten En als zijn muts verkeerd at Zijn muts verkoord vrwg miss Meredith weer wat beteokent dat Hot kind zag hot jougo meisje vlak in bet gezicht Hij draaide zijn pot in ziju handen en glimlachte zonderling bijna treurig Ja ziet u zeide hy dat is als hij soms een druppeltje brandewijn te veel hoeft gedronken Dan ja dan Nu wat dan vroeg de markies Och niets mijnheer Dat is niet prettig Maar wat dan toch Och dan regent het klappen Hij slaat er Zijn wij good Jugelieht dan bevond zich den agent V d Berg aan do Delftschepoort en deze was mot oon makker direct bereid tor assistentie mede te gaan Nauwelijks had hij bot hoofd binnen de deur van het vergaderlokaal gestoken of een Schot trof hom en hij viel doodelijk getroffen neder naast zijn makker dio het lokaal binnentrad doch niet kon constatoeren door wien de misdaad was begaan De kogel was den ongelukkige door de keel gedrongen en had don onmiddellijken dood veroorzaakt De vermoedelijke dader die volgeus geruchten een der gebroeders Helsdingen zijn zou doch hetwelk is gebleken uit hot onderzoek niet waar to zijn is oon jongmensch genaamd O horlogemaker van beroep die eenige uren later door de politie goarresteord en naar het bureau in de Meermansstraat gebracht word vanwaar hij gistermiddag te 12 uur waar geboeid naar de strafgevangenis aan den Noordorsmgel is vervoerd Het nog loopende gerechtelijk onderzoek zal moeten uitmaken wie de eigenlijke moordenaar is daar wij ook hoorde mompelen dat het bewuste jongmensch zich als den dader aangemeld heeft om een ander tö sparen Do revolver waarmede hot schot gelost is werd door de politie uit hot privaat gehaaid er bevonden zich nog vyf patronen op Het lijk van den agen op alsof het niets is O zeide Sylvia En slaat hij uw moeder ook Ja als hij in dien toestand is dan weet de man niet wat hij doet Dan is hij wog En het kind wees op zijn voorhoofd Ja wog Maar in allen geval bet is niet zooals het behoort In die paar woorden zachtjes gezegd met een diepzinnig knipjp lag een geheele wereld van gedachten van ingehouden kindertraneu en lange treurige uren JjU houdt gij veel van uw moedor Dat geloof ik zeide da knaap het is moeder En van uw vader Dit vroeg George Ook antwoordde het kind Niettegenstaande Het 18 i nmers vader Hoe is uw voornaara vroeg de markios Francis Fj nncis Joseph Kuaud Hoe oud zijt gij Het kind bedacht zicB Laat eens zien Twaalf dertien Verloden jaar met de haringvangst ben ik twaalf jaar geweest Dus zijt gij nu dertien zeide Eva Ja zoo ongeveer antwoordde hot kind ernstig En ilt gij zeeman worden vroeg Sylvia Ja dat heb ik daar straks al aan de juffrouw en aan mynheer verteld Zeeman Maar nut da