Goudsche Courant, dinsdag 23 augustus 1892

ï nnjfg I is naar de woning aan de Reohterrottekade gebracht Van den Berg laat eeue vrouw met vyf kinderen in kommervolle omstandigheden aohter zg verkeert bovendien nog in hoogst zwangerea toestand de bekende liefdadigheid onzer stadgenooten echter zal ook thans zeker niet uitbigven om hier te hulp te komeu Het lijk zal Woensdag aaust tor aarde besteld worden ► Van andere zijde meldt men ons Uit de tallooze geruchten kan alken dit alt feit worden aangenomen dat in het Café Voorwaarts in de Belftsche straat eenigszins afgelegen van do drukst bezochte wegen nabg de Schie Zaterdag namiddag een agent van politie ter hulp werd geroepen om de orde te herstellen en bij die gelegenheid een schot op hem werd gelost tengevolge waarvan bij eenige oogenblikkon later stierf Tal van arrestaties badden dientengevolge plaats waaronder naar men zegt ook de dader zich bevindt De revolver waarmede de moord gepleegd werd is in het privaat in genoemd café gevonden De agent een oppassend man laat een weduwe met drie of vier kinderen na Do Belgische vereeniging tot liescherraing der dieren heeft eenen prijs van duizend franken uitgeloofd voor het beste antwoord in bet Fransch Nederlandsch Hoogduitsch of Engebcli op de volgende vragen Welke redenen pleiten vóór en tegen de vivisectie ttit het oogpunt der wetenschap en van het recht Is de vivisectie algemeen in gebruik Geeft zij tot miabmiken aanleiding Welke zgn die en hoe zijn ig tegen te gaan Wat is er in de onderscheideue landen gedaan door wetgevende maatregelen of door persoonlijke pogingen om de vivisectie te voorkomen of te reglementeeren Geef e ne schets van een wetsontwerp De me ledinging is tot primo October a s open teld Verleden jaar is dezelfde prijsvraag gesteld doch ODoeautwoord gebleven doordien er geen voldoende bekendheid aan gegeven was In de zaak betreifende de quaestie der perronkaartjes waarvan de rechtbank te Groningen oiilangs in hooger beroep kennis nam kwamen in het Donderdag II deswege gewezen vonnis de volgende overwegingen voor O dat de strafbepaling vervat in art 1 der wet Tan 6 Maart 1878 niet kan worden toegepast op het talaste gelegde feit omdat dit artikel wel voorziet in het geval van overtreding der bepalingen vastgesteld bij algemeene maatregelen van inwendig bestuur van den staat op welke geene straffen bij de wetten tijn gesteld maar een dergelijk geval zich hier niet voordoet nu de spoorwegwet zelve in artt 53 56 en 64 op de overtreding van de bepalingen van eeil krachtens art 27 uitgevaardigden alg maatr v inw belt straf heeft gesteld al is dan ook de strafbaarheid daarbij beperkt tot de overtredingen gepleegd door de oestuurderv door de beambten of door de reizigers O dat het O M subsidiair zijne vordering wil doen steunen op art iSJ 63 der spoorwegwet en 10 der inv wet maar een beroep daarop evenmin kan opgaan aangezien bet loepen langs den spoorweg onder verleende toestemming Tan den daartoe bevoegde door iemand wien dit uit den aard zijner betrekking niet vrijstaat niet is te delijk bij de marine eerst knstvaarder Waarom 0m de oude lui üw vader zeide George J En moeder Ja ik zou liever hierwlijven en bun wat meegeven van wat ik heb als ik ga verdienen O ziet gij ik verdien al wat Maar ik ben eerzuchtig Wat zegt gij t Eerzuchtig herbaalde de knaap trotscb Ik wil meer hebben Wat verdient gij nu O I wel soms zes stuivers per dag Hoeveel vroeg Sylvia die van zooveel armoede ebrikte Zes stuivers Soms maar niet dikwijls acht of tien En vader Vader verdient meer Maar hij heeft maar een kleine oude schuit en moet bet aas ook nog betalen want visscheo zijn lekkerbekken zij moeten versch ten hebben dus dan schiet er niet veel over I En met baccarat in een nacht Het is jammer dat uw neet Bernicre niet hier is zeide miss Meredith En sprak Sylvia weer van dat beetje geld aoet gij leven O er zijn wel eens buitenkansjes Als men een mooicn visch een zeebaars of zoo iets vangt of als men een goede vondst doet Nn j dan kan er Zon last gelegd en al ware die te lastlegging uit de dagvaarding af te lelden het loopeu op een perron van een stationsgebouw uit den aard der zaak bestemd om reizigers toegang tot do trainen te verschaffen niet kan worden gelijkgesteld met het loopen Iniiga den spoorweg zonder vergunning ds bg art + 3 bedoeld enz Bevestigt het vonnis a quo Aan bet slot van een artikel over den ciderwgn in Bretagne geeft het UU de volgende berekening omtrent de winst die deze tak van nijverheid afwerpt Het product van eeji boomgaard van cóu hectare is in een gemiddeld appeljuar lOUO ruches appelen de ruche is eeu Notmandische maat gelijk aan 50 liter Elke ruche levert 13 liter gros cidre en evenveel petit cidre op Het arbeidsloon met inbegrip van bet paard ter l ewerking van 1000 ruches is op ongeveer 400 francs te stellen Voor deze jaarlijksehe uitgave waarbij ik als rente van het kapitaal ruim genomen nog 350 frcs voeg dus voor 760 frcs heeft raen dan in oen gemiddeld oogstjaar van zgne hectare boomgaard 260 hectoliter cider waarvan de waarde ongeveer op 15 frcs de hectoliter te stellen is dus eeue totale opbrengst van 3U00 fr En dit met ecu niet sigtend Kroudkapitiial van ruim berekend 7000 fro Uit eeu oogpunt van goldbelegging is dus een appelboomgaard boven een goudmgn te verkiezen Men vergete evenwel niet dat er ook slechte oogstjaren zijn en vooral dat boe eenvoudig de ciderbereidiug moge wezen als men niet zelf er bet oppertoezicht over bouilt en door ervaring weet hoe men moet handelen het product veel minder worden zal In eeu brief uit do hofstad in de Amk Ct leest men Van mijne vroegste jeugd af zgn mij en ieder ander met mg die met etnige zorg opgevoed is geworden de onschatbare voordeelen van bet rrdeg opstaan iu de onwillige ooren gepredikt Bg bet scboonscbryven werd ons bet overbekend de morgenstond beeft goud in den mond als exempel voorgelegd opdat die onomstootelijke waarheid langs alle wegen in ons geheugen zou gegrift worden Ik durf gerust voor de anderen spreken en zeggen dat vrij bet hebben geloofd of niet geloofd maar zoodra wij onze eigen meesters waren het goud van den morgenstond hebben versmaad om met het zilver van den laten avond ons voordeel te doen Alle hoofdwerkers kiezen het nacbtelyk uur voor den arbeid uit en gevoelen zich helderder aangenamer beter gestamdl hoe verder zij van deq ondergang ec hoe diobter zg aan den opgang der zon komen Maar de geleerden schudden daarover het hoofd bewerende dat men zoodoende zgne gezondheid ruïneert iijo intellectueel kapitaal verbruikt en althans op mg maken die wetenschappelijke vertoogen die door krachtige argumenten gesteund wordeu wel eenigen indruk al konden zg mg niet afbrengen van ile gewoonte die mij al mag de wetenschap baar veroordeeien totnogtoe geen kwaad deed Maar daar staat dezer dagen een Uuitsohe geleerde op eigenlijk staat de man veel te laat op maar dat is een gevolg van zgn eigen stelsel gelijk men hooreu zai die het tegendeel gaat betoogen die op physiologische grouden namelijk beweert dat vooral voor hoofdwerk de morgenstond geenszins de chrysostomische eigenschappen bezit dai 8 soep gekookt worden Soep valt zeker niet dikwyls voor I zeide George De knaap glimlachte Nu Francis zeide mevrouw Norton hier hebtgij iets ja voor den armband Zij stopte de knaap een goudstuk in zijn ruwe handen dat bij met een hoogo kleur aannam Hg durfde het echter niet te houden maar wilde bet de Amerikaauscha teruggeven terwijl hg verschrikt riep O mevrouw I Dat is te veel Het is de moeite niet waard Neen mevrouw daarom heb ik hem niet teruggebracht heuscb niet Dat weet ik wel mgn kind Maar ik wil hebben dat uwe moeder kan gebruiken wat voor haargezondheid noodig is Dan dank ik u voor moedor I sprak de knaap En gij moet mij komen zeggen hoe het baar gaat hoort gij Kom maar dikwijls terug mijn kind Met genoegen mevrouw Als ik geen bruggetjes moet leggen of netten drogen anders zou vader Glimlachend bief hij den arm op Vaarwel mijnheer mevrouw en allemaal En als ik terug kom eu gij niet thuis zijt dan zal ik maar naar mijnheer vragen niet waar En bij wees op George De Solis Waarom vroeg Eva verwonderd Francis begreep dat hij zich vergiste en zeide tot Sylvia van bet schoolvoorbeeld maar veeleer juist de iToud de ware werktijd is voor geleerden schrijvers dichters et hoc genus oinue Het goud van den morgenstond zou dus alleen voor de leegloopers dieer in don regel hoegenaamd geen gebruik van maken en voor de handennrbeiders koopwaardo bezitten I Komt mijne medearbeiders van de pen laat on met oen gerujt geweten de dekens nog eeus over ons heen trekken gunnen wij dat goud aan hen die het noodig hebben voor onze behoeften is het niet veel meer dan koper om goud rapen wg in deu laten laten avondstond als rust ons omgeeft en onze gedachten onbelemmerd en onafgeleid de ruimte door zweven Men schrijft aan de Amst Ct Meermalen komt het voor dat het per spoor reizend publiek aan de conducteurs fooien geeft oor bewezen diensten zooals hot oveibrengeii van bagage het nemen van plaatskaarten enz Het aannemen van zulke beloouiugon door de treinbeambten der Staatsipoorweg muatsohappij is door den Directeurgeneraal met straffe van degradeering ja zelfs ontslag bedreigd tenzg de betrokken conducteur het geld aan deu stationohef ter storting in de kas van het zieken on ondersteuningsfonds afdraagt Niet altijd geven de beambten aan dit bevel gehoor maar wenden de fooi soms tcu eigen bate aan Zoo is thans weder de hoofdcoiiducteur B te Amsterdam daarop betrapt en tot gewoon conducteur toruggesteld Voorwaar een harde les maar boter ware hot dat het publiek dat met bet verbod van don dirooteur genoraal natuurlijk niet bekend kon zijn op de eene of andere wijze b v door nunoneeering in do coupes daarme le in kennis werd gostelil Hierdoor zou de verleiding voor den conducteur niet meer bestaan en diens gezin niet meer op eena zoo gevoelige wijze worden getroffen Madame Rosa Bonheur de beroemde dierenachilderes die onlangs 12 000 p st voor eene schilderg weigerde is in Maart II zeventig jaar geworden Zg woont in een scbilderoobtig huis in bel bosch van Konuinebleau oorspronkelijk gebouwd als een jachthuis voor Maria de Medici Kosa Bonheur heeft daar veel laten verbouwen en onder die nieuwe kamers is haar fraai atelier De kunstenares dr agt nog eene manskleeding als zg aan s werk is trouwens zij beeft de rokken bijna geheel afgeschaft want zij klaagt er over dat zy door de zwaarte daarvan zich tien jaar ouder gevoelde dan zij is Zij is klein maar gezet van gestalte en heeft nu zilverwit haar Hare sterk geteekende gelaatstrekken hebben eena eigenaardige fijnheid en hare schitterende bruine oogen kunnen zich met hare lippen tot een bevalligen glimlach vereenigen Als zij spreekt straalt er eene innemende vriendelgkheid uit baar blik maar als haar gelaat in rust is beeft het eene koele en strenge uitdrukking Hare stem is zaoht en aangenaam on hoewel zij ir hare manieren iets brusks beeft maakt haar gebeele voorkomen den indruk van oprechtheid en rondborstigheid Hare liefde voor diereu draagt veel bg tot de genoegens van haar leven en onder bare talrijke lievelingen is een tam konijn dat haar als eon houd naloopt en altijd op haar atelier is Een meisje van buiten is de dupe geworden v B een flauwe en wel wat al te ver gedreven grap Ze moest met den laatsten trein van Amsterdam naar Uuecht en stapte aan t Centraal Station in O is dst uw man niet Hoe komt gg er bij riep Eva Pardon neem mij niet kwalyk zeide het kind ik dacht Opeens heerschta er ia den salon een drukkend zwijgen Evo en Sylvia zagen elkander een weinig verlegen aan de jonge vrouw sloeg verward de oogen neder en Francis Buaud vroeg aan miss Meredith Welken weg moet ik op Ik weet niet boe ik hier nit moet komen Ik zal u den weg wijzen zeide Eva Het kind groette nogmaals mevrouw Norton enden markies en ging met mies Meredith heen terwijl De Solis alleen met Sylvia in den salon bleef 1 waar do kleine Francis onwetend den vinger hadi gelegd op de wond die beiden tot martelaars maakte I I VI I Zij tonden tegenover elkander alleen na jaren I alleen nadat bet leven hen gescheiden bad en ieder zijn eigen bestaan voortzette zooals het toeval bet I wilde mot den oceaan en de wereld tusschen hen Zij waren alleen en beiden overviel een beschroomdheid alsof ieder vreesde bg bet eerste woord teveel te willen zeggen Jf ordt vervolgd Onderweg inaakto zij eeu praatje rael een der medereizigers die zeker om eeus een grap te hebben haar bij aankomst aan t station Weesperpoort wijs maakte dat dit Utrecht was Het meisje stapte vol goed vertrouwen uit on vroeg aan den eerste don best don weg naar de Cathrijnebrug Het bleek nu dat ze verkeerd was de trein was intussolien vertrokken en daar stond liet arme meisje s nachts oin twaalf uur zondsr gold in een vreemde stad het huilen stond haiir nader dan t lachen Van verschillende zijden werd haar door inensohen die modelijden met hiinr hnddeu hulp on geleide aangeboden totdat eindelijk de stationschef wiun men om raad vroeg haor onder goed geleide liet terugbrengen naar hare familie of konnissen waar zij vandaan gekomen was Ken verdwenen viscbsoort Iu hol jaar 1879 deed kapitein Kirby van don schoener llutohings die op kaboljauwvaiigst uit w i8 ten zuiden van Nantucket een zonderlinge vangst Zij bestond uit ongeveer 6000 pond viseb van eone soort die hem volkomen onbekend on ook voor de wetenschap nieuw was Het waren matkwaardig groote vertegenwoordigers van eene kleine fainiMe van vissohrn die do tropische en bt noden tropiaclio uedeelten der zee bewonen Do tot dat tgdstip onbekende visch kreeg don naam Van Uie Jich Deze visch bereikt een gewicht tut 40 pond en hield zich in matig diep water van 25 J0 of 100 vademen op De kleur van dezen visch was levendig van boven bleek violet en boneilen witachtig met talrijke vaalgele vlekken vooral naar boven toe De eerste vangst van den onbekeuden visch had men eenvoudig weggeworpen toen men echter vond dat do dieren gekookt zeer goed smaakten wenl er een groot aantal iugezoutec eu gerookt In de jaren 1880 en 81 werd dezelfde visch ook op bet stoomschip der Araerikaanioho vischvangst commissie herhaaldelijk uit de diepten van 70 tot 134 vat emen opgehaald en door professor Baird onderzocht Jammer genoeg was het destijds wegen bijzondere omstandigheden riel mogelijk een grooter aantal van deze visschon ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek mede te brengen In de maanden Maart en April 1882 brachten daarentegen de schepen die te Philadelphia NewYork en Boston binnenliepen het bericht dal zij op zee mijlongroote vlakten doorgcvaren waren die met doode visschen bedekt waren welke volgens de beschrijving geen andere dan tile visachon konden zijn Volgens nauwkeurige berekeningen van kapitein J W Collins schijnt hot dat een vlakte der zee van BOOO 7500 vierkante mijlen met deze vischlijken bezaaid was zoodat hun aantal op meer dan 1000 millioen te schatten is Sedert dien tijd is hel ondanks alle moeite niet meer mogelijk geweest ook maar één enkel exemplaar van den merkwaardigen visch weer te vangen zoodat men de gevolgtrekking moet maken dat deze of uitgestorven of uitermate verminderd is De oorzaak van deze groote visohsterfte is niet met zekerheid onderzocht Professor Verrill meent dat zij iu een plotseling dalen der temperatuur van het zeewater is te zoeken In de jaren 1880 en 8 1 heeft deze onderzoeker aan de Amerikaansehe kust langs deu golfstroom vele zeedieren kannen vangen die anders zuidelijker streken bewonen terwijl deze in 1882 volkomen ontbraken Destijds echter was door een lang aanboudenden Noordenwind buitengewoon veel drijtiJB afgevoerd hetgeen een aanmerkelijk dalen der waterwarmte in die gedeelten van den Atlantischen Oceaan veroorzaakte en dus is het inderdaad mogelijk dat hierdoor de ondergang van die verbazond groote menigte tile visschen veroorzaakt werd Het zwervend borstbeeld Tegen het einde van 1885 ontdekte de secretaris van het Jerömistisch comité bij een handelaar in antiquiteiten een buste van koning Jerdrae Hij vond het onwaardig deze beeltenis iu een stoffigen winkel te laten en opende onder zijn partijgenooten eene inteekenlijst om haar prins Jerome aan te bieden 1800 onderteekenaars brachten de vereischte som bijeen 1200 fr In hot bezit van het borstbeeld besloten de secretarie en zijne vrienden het den prins persoonlijk onder trompetgeschal in zijne woning in de Rue dePhalsbourg over te reiken De prins die niets zoozeer baatte als luidruchtige manifestutiën liet den hoeren zeggen dat hg bet geschenk alleen dan in ontvangst zou nemen wanneer men bet hem zonder lawaa i wilde brengen De gevers een weinig overbluft door dit antwoord wachtten een paar maanden daarop werd de prins uit Frankrijk verbannen Men moest toch bet borstbeeld kwijt ralcen en wilde het nu door eene depAitatie naar het kasteel Prangins laten brengen waar Jdröme zooals men weet zijn verbaiiningstijd doorbracht maar voor deze reis was geen geld meer te kriji en Toen prinses Laetitia mot den hertog van Aésta trouwde liet Jér6me die allerlei zonderlinge ipenkbeelden had do bezitters van hot borstbeeld verzoeken het zijne dochter ten geschenke te geven De betren weigerilen Sedert is de prins gestorven en de buste heeft nog altijd geen eigenaar gevonden De Onderlinge Lovensverzekering van Eigen Uulp iiield Zaterdag hare algemeene vergadering Vn de openingsrede wees de voorzitter mr De Bosch Kemper niet eenige voldoening op het feit dat het jeuootaehap zonder zijn devies zuinig beheer in het minst te verloochenen deze vergadering kon doen plaats hebben m eigen huis waar iiet op zekere wijze zijne waarden kon bergen Uit het verslag over 1891 bleek o a dat op uit December 1891 waren gesloten 4307 polissen tot verzekering van ƒ 6 240 636 40 kapitaal en 267 362 20 rente welke bedragen op 31 Juli 1892 gestegen waren tot 4615 polissen ter verzokering van ƒ 6 008 343 60 kapitaal en ƒ 303 4b3 87 rente Tamelijk gelijkmatig zgn over het geheele land 4e verzekeringen verspreid hoewel er in do provinciën NoordBrabant en Limburg minder posten worden gestoten Toch maakten Breda en Maastricht veel goed doch men moet niet vergelen dat in katholieke streken veel wordt afgesloten bij Maatschappijen die door katholieken zijn opgericht Bij monde van den heer mr Laman Trip bracht de oomniisaie tot onderzoek van de rekening over 1891 eeu uitvoerig gemotiveerd verslag uil dat concludeerde tot goedkeuring van die rekening onderbijvoeging dat die commissie volledig vorlrouwenstelde in het beheer der directie en dat de belangenvan hot Genootschap op hitnemende wijze wordenbehartigd Tot leden van de commissie om de rekening over 1892 te onderzoeken werden benoemd de heereu Smits Laman Trip en Gratama en tot hunne plaatsvervangers de boeren Hulsebos Greidanus en VanEssen terwijl als commissarissen werden herkozen deheoren W L P A MolengraatF en 11 J MoU Eene wijziging van het reglement nl om in de artt 38 en 39 het woord lid te vervangen door deelnemer werd met algemeene stemmen aangenomen van welke jziging aan het hoofdbestuuj van Eigeu Hulp de goedkeuring zal worden gevraagd Dr K schrijft in het Weekblad De Amsterdamnter De lust tot reizen in onzen tijd van toenemende beschaving en gemakkelijke vervoermiddelen oen jaarlijks wederkeereud verschijnsel geworden spruit voort uit een innerlijken aandrang om het eentonige allodaagscbe voor een poos te vervangen door versohe nieuwe indrukken aan natiAir of kunst ontleend Waar dag in dag uit de cirkelgang van een ingespannen maatschappelijk en huiselijk leven een onbehagelijken stempel van verveling en lusteloosheid op ons doen en laten dreigt te gaan drukken daar biedt zicii het reizen als een welkom redmiddel aan om als het ware nieuwe werkkracht nieuwe levenslust in ons op te wekken Afgezien van het genot dat men ondervindt bg het ontvangen van nieuwe snel op elkaar volgende indrukken en van de waarnemingen die men daarbij maakt kau het niet anders of ook de herinnering aan dat alles zal nog langen tijd daarna stof tot vruchlbare overdenkingen achterlaten en dus ook in dezen zin eene weldadige nawerking onderhouden Het spreekt van zelf dat de mate van het gduot grooter zal zijn en dat die herinnering eeno meer blijvende beteekenis zal erlangen naar mate we minder oppervlakkig dus dieper zullen waarnemen Het standpunt waarop onze beschaving staat de hoeveelheid kennis die we bezitten en de individueele eigenaardigheid van het karakter bepalen dus ten laatste het goede resultaat dat eene reis voor den reiziger opleveren zal Dat hierbg het oord waarheen men reist van groeten invloed is vooral voor hom die voor zijn genoegen om zich te ontspannen reiat behoeft wel geen betoog De stedeling heeft behoefte de vaak bedompte huizen de enge straten te ontvlieden om zich vrije beweging in do frissche gezonde land of berglucht te gaan verschaffen of wel drukke aanhoudende overspannen bezigheden nopen hem tot zichzelf te komen en rustig na te denken in welk geval hij de voorkeur zal geven aan de rust ven het stille landelijk leven De buitenman uit den aard der zaak meer aan gezonde afwisseling in zijne dagelijksche bezigheden gewoon heeft minder behoefte aan reizen echter zoo de reislust ook over ham vaardig wordt zal de eenvormigheid van het dagelgk ch leven hem naar de groote steden drijven om daar voor hem vreemde indrukken te gaan opnemen Voor hem echter wien het te doen is eene wankelende gezondheid te horstellen of die vreest zijne gezondheid door voortgezette inspanning nog meer te ondei mijnen voor hem stelt het reizen geheel andere eischen In de eerste plaats zal zoo iemand te rade moeten gaan met het klimaat van de landstreek waarheen hy reist De keuze van het oord waarheen hg zich I begeven zal moet met zorg en overlea geschieden opdat hg niet door een klimaat minder goed dan dat waarin hg gewoon is te vorkeeren zgn toestand zie verergeren Daarbij komt dat terwgl de gezonde reiziger bij de keuze van zgn doel zich door toeval of bijzondere neiging kan laten leiden de persoon met zwakke gezondheid of do zieke wien het om genezing te doen is het meest gebaat zal worden door een voor hem passend klimaat in verband met de gewijzigde levenswijze er br endien neme men bij die keuze in aanmerking dat de zieke in zijn geloof in en hoop op hulp in zijn verbeeldingskracht een heilzamer prikkel ondervindt hoe vreemder onbekender eu verder van buis zijn omgeving hem voorkomt Voorts heeft de warmte eene zeer grooten invloet op deu luird der ziekten en op do genezende werking der klimaten ieder weet dat in warme kliina ton de aandoening der spijsverteringswerktuigon in koude die der ademhnlingsorgaueu op deu voorgron l staan Heete vochtige en zware lucht is do ongezondste In eu uil haar ontwikkelen zich allerhande ziekten bekend onder den naam van tropisciie Voor geen enkele ziekte zal dus eeu reis naar de keerkriu en een weldadigen invloed hebben Doch evenmin is warme droge en lichte lucht tot de absoluut gezonde te rekenen wajit zij brengt de borslorganon in govaar zooals alle hoogvlakten loeren jichtlijders kunnen er intusschen goed bij varen Lichte en droge doch koude lucht werkt verzwakkend stofontrekkend omdat zij de verschillende uitwasemingen bevordert en het verbrandingsproces levendig onderhoudt zwaarlijvige personen hebbeu z g rustige naturen en dergelijken kunnen hier heilzame gevolgen ondervinden Eene matig warme gelijkmatige zware en vochtige lucht vooral iu voor winden beschutte streken b v aan de zeekust in boschrijke dalen Jaar waar geen tompera uurafwisselingon plaats hebben is aangewezen als verblijf voor borstlijders Do koude warme en vochtige lucht zooals men aan de noordelgke zeekusten aantreft werkt in het algemeen versterkend en regelend op de stofwisseling voor de bloedarmen eu door ziekte of arbeid uitgeputte personen is deze lucht de beste In hot algemeen is de keuze tusschon zware en lichte lucht zeer moeilijk vooral waar het geldt borstlijders en zal steeds in overleg met den geneesheer moeten geschieden omdat ieder individueel geval door een verblijf op bergen en hoogvlokten of voor dat in dalen bosscben en aan de zeekust moet uitgezocht en aangewezen worden Wat betreft het reizen naar minerale bronnen en badplaatsen bedenke men dat een groot zoo niet het grootste deel van het te verkrijgen goede resultaat veeltijds zal moeten worden toegeschreven aan verandering van omgeving van lucht van voeding van levenswijze van bezigheden enz en dat al is de werking van het bronwater in vele gevallen onmisbaar groot in een aantal andere gevallen ook zonder het gebruik van dat water goede gevolgen zouden zijn verkregen alleen door hot in toepassing brengeu van de zooeven genoemde veranderingen Intusschen zijn er een aantal krachtig werkende minerale wateren en badkuren tot welker gebruik men nimmer zal mogen overgaan zonder een deskundige geraadpleegd te hebben Prof Reelam uit zich omtrent de badkuurals volgt Helgrootste getal bezoekers voor alle baden wordt geleverd door drie soorten van zieken In de eerste plaats door personen die een zittende levenswijze leiden eu wegens onvoldoende liohaamsbewegingen e i spieroefeningen aan stoornissen iu den bloedsomloop lijden en daardoor aan afwijkingen der spijsvertering en voeding Voor hen is het dagelijksche wandelen bij de drinkkuur voorts de in het organisme ingevoerde groote hoeveelheid water en ten slotte de bevordering van de huidwerkzaambeid door het bad heilzaam De badkuur is voor hen de straf voor de met de natuur strijdige levensgewijze Op hen volgen de vrienden van een goede tafel die den n deeligen invloed van den kok en van den bottelier door den badarts willen laten verdrijven Ook dezen zouden door een meer aan de eischen der natuur beantwoordend leven de ziekte hebben kunnen voorkomen en het bad onnoodig maken Dat zg een badreis ondernemen is eene stilzwggende bekentenis van hun gebrek aan z lfbeheerscbiog In de derde plaats moeten wg noemen het leger van zenuwlgders die eensdeels door de verspilling van de krachten hunner jeugd en anderdeels door de gevolgen van overmatige inspanning een slechts lev enswijze naar de baden gedreven worden Nog bijna talrijker dan de personen die hunne eigene krachten hebben verspild zgn in len tegenwoordigen tijd ook de gedwongen slachtoffer en niartelaren van den arbeid die offers van den toestand onzer beschaving en van de overdreven eischen van onzen tijd aai de badplaatsen rust en ontspanniu P