Goudsche Courant, dinsdag 23 augustus 1892

Woensdag 24 Augustus 1893 N 4919 GOUDSCHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken te Gouda VEKLANGD voor eenen Scholier Offerten van onderwüzers geprefereerd met franco brieven onder No 2211 aan de Boekhandelaars J VAN BENTÜM EN ZOON te Gouda De Inzeadlng van advertentlfin kan gesobieden tot e6n uur des namiddags van den dag der uitgave Openbaar Onderwies Toelating va LeerlingeD op de Tusschenschool De aSmmisaie van Toezicht op het Lager I Onderwgs alhier maakt bekend dat de I Inschrijving van Leerlingen j wier plaatsing men met den Isten OCTOBER 1892 op bovengenoemde school verlangt zal gede hervorming y i op DINSDAG den 23sten AUGUSTUS 1892 des namiddags ten vjjf uur Voor verdere bizouderheden wordt verweze naar de aanplakbiljetten Namens de Commissie JJe Secretari J H VAN UEH VOORT Gouda 18 Augustus 1892 ADVERTENTIEN in alle Sinnen en Buitenlandsche Couranten worden dadelgk opgezonden door het Advertentie Bureau van A BRINKMAN en ZOON te Gouda ïoekon Voor alle leouwlyder is veraudoriiig van klimaat altijd minstens even uuttig zoo niet nuttiger dan het bronwater De heer C S Adaina van Soheltema oudpredi karit te Amsterdam heeft te IJmuiden 280 meter grond gekocht om daarop oen gebouw te plaatsen hetwelk den naam zal dragen van Zecmansrust g In Hit gebouw zal gelegenheid zijn voor loodsen en zeelieden om te logeeren en alles zal daar verkrijgbaar zijn behalve sterke drank Voor dit doel zijn ƒ 25 00 noodig De heer S ontving reeds ƒ 1000 in kleinere gaven terwijl de hoer X hem eene gift zond van ƒ SOO Bulteolaodscb Overzicht Over het Engelsche ministerie thans geheel georganiseerd zal vooreorst wol niet veel meer ie melden ziju De tijd van nuttige werkzaamheid ongehinderd door parlementaire steekspelen vangt nu aan Het is zonder twyfel zaak tegen wederbijuonkomst van het parlement met het Home Kule ontwerp gereed te zgn Men zal wel eenigeu laat hebben van mannen als Ijabouchcre en van de scicinlistcn die onder anderen zich herinnerende dat Asquith als advocaat de socialistische leiders heeft verdedigd die een door de vorige fiegeering verboden vergadering in Trafalgar Sqnaie hadden georganiseerd thans door t houden eener nieuwe vergadering willeo beproeven of de Minister Asquith zijn standpunt getrouw blijft maar dat zijn slechts kleinigheden tegenover do moeilijkliedeu van dat groote werk dat men gehouden is te volbrengen Met gespannen verwachting wordt dit te gemoet gezien Op de volledige lijst der ondergeschikte ministeriéele betrekkingen komen behalve do reeds vermelde geen i bijzonder bekende namen meer voor Alleen verdient vermelding dat Thomas Hurt zoo hij dan geen Vice Minister van Binueulandsche Zaken is geworden hel secretansschap van den Board of Trade hoeft gekre gen Xu het ontwerp tbt invoering van den diensttijd van twee jaar in het Duitsclie leger zal worden teruggenomen hopen de vrijzinnige bladen dat niet alleen de geueele bundel voorstellen waarbq du uit breiding van het leger in vredes tijd en het vormen van nieuwe kaders zal worden teruggenomen maar dat tevens van bet heffen van nieuwe belastingen zal worden afgezien daar de Rijksdag stellig geen nieuwe belastingen voor een toekomstige versterking J van hot leger zal willen goedkeureu De Ugksdag zal zonder twijfel voor alle noemenswaardige extrakredieten do voorwaarde stellen dat de 2 jarige diensttijd worde ingevoerd Dit is trouwena liiet meer een eisch der vrijzinnige partij alleen maar van allo partijen met uit zondering van de rechterzijde want ook de nationaalliberalen stemden voor het in Juni 1890 aangenomen ontaerp waarb j aan de bondsregeenngen verzocht werd de invoering van den 2 jarigen diensttijd te overwegen Dat de rijkskanselier Caprivi uu zou moeten aftreden is zoodIs onze üerlijnsche correspondent seinde niet waarschijnlijk daar hg zich tegenover den Rijksdag niet Tegenover de openbare meening is Caprivi echter wel eenigszins gecompromitteerd Hij is algemeen bekend als voorstander van den diensttijd van 2 jaar en de keizer heeft in ziju rede kort en bondig dezen meening van zgn eersten raadgever verloochend In de laatste jaren is een geheele reeks lan maatregelen genomen die tegen de meening van graaf Caprivi indruischen Ze fs dat van de tentoon lelling werd afgezien was volgeus de Hannm Cour tegen zijn wensch De Foumche ZeiUini gelooft dat nu hij zulk een nederlaag lijdt op zgn eigen gebied de dagen van generaal Caprivi als rijkskanselier getald zijn Ia allen geval brengt het hem een schrede nader tot zijn aftreden De staatssecretaris van buitenlandsche zaken te Washington heeft een dépêche ontvangen van den zaakgelastigde der Vereenigde Staten te Constautlnopel waarin melding gemaakt wordt van een aanval waaraan de Amerikaansche zendelingen te Boerdoer in Klein Azie hebben blootgestaan De staatssecretaris dioeg per telegram den zaakgelastigde op bij de Porie voldoening te eiselien Twee Amerikaansche oorlogsschepen hebben last ontvangen naar de kusten van Klein Aziè te vertrekken Thans is een tweede Blauwboek verschenen over de gebeurtenissen in Marokko Sir Charles Euan Smit verklaart dat de sultan nooit de bedoeling heeft gehad een nieuw handelstractaat te sluiten In een brief aan Sir Charles Kuan Smith zegt Lord Salisbury dat indien Engeland niet de volledige toestemming heeft der andere mogendheden het beter zou zijn niet verder te irachten den sultan over te halen het bandelslractaat te onderteekenen ADVERTENTIES Bevallen van een Jongen C CRKBAS Kkoh Gouda 21 Aug 1892 TentooDstelling SCaEVENINGMN DAGELIJKS 3 CONCERTEN van 12 2 van 4V 6Vj en van O j ll vandeSTAFIIUZiEKvanhet4Reg lnf Directie den Heer MANN Leiden i van 12 6 uur te KOOP gevraagd of in RUIL voor een raszuivere FOK TERRIER zeldtaam mooi Brieven met opgaaf van kleur enz onder Nnmmer 2212 aan het Bnreau dezer Courant op de 3 nieuwe banen in het gebouw E1 T RÉE f 0A9 Een ware Schat voor de ongolukkige slachtofi ers der Zelfbeviekking Onanie en geheime uitspattingen is het beroemde werk ZDr Retau s ELFBëWAB1l G Hollandsche uitgave met 27 afb Prgs 2 gulden Ieder die aan de verschrikkeiyke gevolgen van deze ondeugd Ijjdt moet het lezen de oprechte leering die het geeft redt jaarljjks duizend van een zekeren dood Te verkregen bfl hetVerlags Magazin te Leipzig Neumarkt 34 franco tegen inzending van het bedrag ook in postzegalsj en in eiken boekhandel in Holland BONUQÏSAÜnS tot 5 uur Entree 0 99 Des namiddags ten 2V2 uur Concert te geven door de Koninkl Kapel der GBEIADIERS INJAGEN Directie den Heer W v o LÏNDEN des avonds en volgende dagen WEBTvaDdeSTAFMUZlEKy h 3Reg lü Directie den Heer BOUMAN Bergen op Zoom Alle avonden Entree 0 25 lIfcDOOR S EeltknobbelH MoomvUes Huidoelt Wratten enz worden in 7 a 8 dagen tgd geheel verwyderd zouder de minste pgn te veroonaken ook zelfs niet op de gevoeligste huid PrijH per flacon met penneel 30 et Alléén echt bjj B SCHOLÏEN Coiffeur Eisch de handteekening vnn A v TUULL Alom te bekomen BE mim Mim of de beschrgving der beroemde geschilderde Kerkglazen van de Groote of St Janskerk te Ter Goude benevens de geschiedenis der St Janskerk der Glazen der cartonteekeningen enz waarby is toegevoegd een afzonderlgk levensbericht de beroemde Glaeschilders de Gebroeders Dirk en Wouter Crabetii Prijs 80 Dooa CHRISTIAAN KR AMM Cents A BRINKMAN LOTEN in de VEIlLOTIf G BIJ GELEGENHEID DER ZIJN TE BEKOMEN BIJ i A BRI KMAI Lan e Tiendewe PRIJS 1 11 LOTEN voor 10 Gouda Snelpersdruk va i A Brinkman ikZooN De nitgave dezer Courant geschiedt dagel ks met nitzondering van Zon en Feestdagen De prgs per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 Aizoaderlijke Nommers VIJF CENTEN BINNENLAND GOUDA 23 Augustus 1892 De heer S de Vries onderivijzer aan do school van der heer Leopold is benoemd tot onderwijzer aan de by ondere school van den heer Fontsina te Leeuwarden De heer i Slop alhier staat op het zestal voor hoofd eener uitgebr lagere sohoul op Texel Aan s rijles Munt te Utrecht z jn in de laatste dagen gouden tientjes geslagen met de beeltenis van H M de Koningin Wilhelmina Het aantal der geslagen goudstukjes bedraagt echter naar wij vernemen slechts een zestigtal en vermoedelijk heeft dus deze mautslag alloen plaats gehad om van alle nieuw gegraveerde stempels nog in dit jaar eene proefmuDt te hebben Het is althans niet waarschijnlijk dat de nieuwe goadatukicen nog dit jau in omloop zullen worden gebracht De beeltenis der Koningin op die munt is gegraveerd door den stempelsnijder van s ryks Munt denheer i P M Menger N R Ct Ëeu Berljjnsoh advocaat de heer Müseler beklaagt zich in de Frankfurter Ztg over do ongemanierde behandeling die hij in het Kurhaus te Scheveningen ondervond Terwyl hij met zijne familie in de kleine eetzaal dineerde kwam daar de directeur generaal Ueiss tot t gevel van bevelen aan de bedienden met don hoed op t hoofd en met een hond binnen De heer M beklaagde zich dd 13 dezer in een schrijven aan deo heer Beiss over dit feit dat reeds meermalen was voorgekomen en ergernis had gegeven maar FEVILLETOM SBls dZJlsriD Uit ket Iramci VI 7 Norton wa naar Havre om orders naar New York te zenden Maar noch Sylvia noch De Solis dacht aan Norton Zij dachten slechts aan het verledene het dierbare verledene aan wat er uit hun leven was weggenomen aan al wat had kunnen wezen wat niet was en wat nooit zou zijn Eerst geen woord Toon een soort van stomme droevige aanschouwing totdat George eindelijk zeide Er zijn toch zonderlinge ontmoetingen in het leven I Hoe bedoelt gij dat vroeg Sylvia alsof zij niet begreep wat hij wilde zeggen Dat arme kind daar straks begreep niet welke herinneringen hij opwekte Wat voor herinneringen Zij trachtte te ontkomen aan de vertrouwelijke mededeelingen die Solis op de lippen zweefden Wat voor herinneringen Hebt gij die dan vergeten vroeg hij kreeg zijn brief zonder antwoord terua en den volgenden dag kwam de directeur weer met zgn hoed op in de zaal zich daarbij op opvallende wijze bewegende in de nabijheid der familie M Zoo zacht dat alleen de directeur generaal het hooren kou zeide toen de heer M nEr is toch wirklioh eln Flaps Meent u mij daarmede vroeg daarop R de tafel naderende AU gebet verstaan hebt ja autwoordde M Nadat B zich even verwijderd had kwam hij daarop met twee Kurhausbediendea terug en beval bun den heer M er uit te zatten en hoewel deze den mannen verzocht hem niet aan te raken daar bij wel alleen zou gaan pakten de knechts hem toch beet en smeten hem zeer onzacht er uit De heer L uit Araslerdam aandeelhouder der maatschappü zou krachtig doch te vergeefs tegen deze behandeling hebben geprotesteerd voegt de heer Müseler er bij De Haagsche correspondent vso de Amsterdammer noemt een loopje met het hopeloos gehaspel over kleinigheden waarin het beleid au oasen tagenwoordigen minister van Oorlog schyut op to gaan Hij zegt hiervan Zelfs een minister als Seyifardt kan hoe hg ook practiseert maar niet in het reine komen met de eenvoudigste quaesties die onze armee betreffen Met de soepketeltjes heeft hij het geklaard die zullen nu niet meer in de zon schitteren want zg krijgen een zwart besje aan Dat zal een niet geringe misrekening zgn voor de vgandelijke troepen die er natuurlijk al op hadden gevlast dat zg bij het terugtrekken der liollandsche regimenten op de Hollandsche waterlinie en het reduit Amsterdam op die keteltjes zouden kunnen mikken Seyifardt heeft hen leelijk bij den neus Want vooral bij onze manier van oorlogvoeren is Seyffardt s keteltjes hesje van groote beteekenis Uns verdedigingsstelsel is er Dat zeg ik niet antwoordde mevrouw Norton koel maar ik weet dat het een wreedheid zou zijn ze mij weer in de gedachte te brengen En waartoe zou hot dienen Vergeef mij dat ik er bijna onwillekeurig op zinspeelde om bet zoo eens te noemen Maar dat kind 1 En Solis schudde het hoofd Alleen onschuldige handen kunnen ons zoo doen lijdon zonder hel te weten Sylvia trachtte te glimlachen Kom zeide zij Gij weet toch wel mijnheer De Solis dat het leven een langere of kortere aaneenschakeling is van lijden met of zonder troost Hij nam haar woorden over Troost Dat woord is b jna even pijnlijk voor mij als de vergissing van den kleiiien Francis Buaud Pijnlijk I Waarom vraagde Sylvia Omdat ik niet behoor tot degenen die zich laten troosten De Solis had zulk een uitdrukking van treurige oprechtheid in zijn woorden gelegd dat de eerlijke vrouw hem droefgeestig niet gewilde en als het ware onverzoenlijke zachthifid antwoordde om hem te doen begrgpen dat alles gedaan voorbij uit was Toch moot mi n het leven nemen zooals het is mijn waarde markies noch glimlachend noch tragisch een beetje mat een beetje grijs kijk zooals de zee vandaag is met liet bewustzgn dat elke dag iets van ons lot raedevoert evenals elke golf iets van het strand meeneemt ADVERTENTIEN worden geplaatrt van 1 5 regels 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Bovendien worden alle Advertentiën gratig opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschjjnt op ingericht den vijand den rug te laten zien en nu kan hij den rug niet meer zien Hg kan nu dus wel thuis blijven Maar met de kleedingquaostie was ZExc niet zoo gelukkig Hierbij zoo meent men is het Hof weer niet eenstemmig met den Minister geweest Ons kanariegeel dat overschoon ornament van den Nederlandschen soldaat vond bijzondere genade in de oogen van wglen den Koning en nu heeft men naar men zegt aan het hof niet willen gedoogen dat in dit opzicht aan de piëteit jegens den overleden vorst door een raadsman der kroon te kort zou worden gedaan Na veel getob zullen onze soldaten blauw en geel zien en onze jagers groen en geel wat trouwens zoo heel erg niet is als zij nu maar met do aangekleede keteltje er voor zorgen buiten schot te blijven Het is intusschan de vraag nog of de Minister het met de soepketeltjes werkelijk al geklaard hoeft zooals de correspondent van de Jmst schrgft Er moeten nog proeve i mee genomen worden en wel op groote schaal Eerstdaags zal dat in de legerpbial bg Zeist gesokieilan o wi weet of daa ook niet spoedig vMlr het bericht volgt dat die reorganisatie niet doorgaat op grond van bezwaren die daar tegen bleken to bestaan Gisteren had te Utrecht de algemeene vergadering plaats van de voreeniging Trouw aan Koning en Vaderland Door den voorzitter den heer Schubart werd de wensch uitgesproken dat de Voreeniging zoo spoedig en zooveel mogelijk mocht doen toekomen aan do ouden van dagen dragers der Citadel medaille en het Metalen Kruis Aan het verslag van den len secretaris is het navolgende ontleend De provicciale comités bestaan uit Groningen Friesland Drente relderland Utrecht Zuid Holland Noord Brabant en Zeeland Dus sprak Solis met zachte trillende stem allea wat geweest is wordt weggevoerd ver weg Waarom vraagt gg rag dat zeide Sylvia Het IS niet goed dat gij wilt weten wat er in dit vrouwenhart nog voor u is blgven leven Ik heb u nooit vergeten Gij kent mij genoeg om te weten dat ik even trouw aan mgn liefde ben als aan een eed Maar gij moet tegenover de vrouw van Richard Norton vergeten dat gij vroeger het voornemen hebt gehad om haar ten hywelgk te vragen Het lot heeft het niet gewild Mijn vader heeft mg dit huwelgk aangeraden ja geboden Hg scheen er voor mg alle beluften voor ingn toekomstig geluk in te zien een liefhebbende moedige en goede man en gij zult toegeven voegde de jonge vrouw er bg dat mijn vader slechter had kunnen kiezen Ik heb geen man op de wereld ineii er lief lau Richard Norton antwoordde Solis Maar om onze vriendschap zult gij mg de vragen vergeven die in mij opwellen als ik u zie heeft hi t leven de beloften voor uw jeluk gehouden die u vader voor u meende te zien Ik herhaal u mevrouw dal het uw trouwste en eerbiedigste vriend is die met u spreekt Ik beken dat ik mij ongenist voel als gij treurig zgt En wat gij ook raoogt zeggeu de golven daarginds nemen niet alles mee Neen netn Er blijft genoeg liggen op het zand Er blijft genoeg over ui ons hart Niemand heeft er schuld aan als ik ziek ben zeide Syivia kortaf en gij moet aan dokter Fargeas