Goudsche Courant, woensdag 24 augustus 1892

der omloopan bogen aa hetluid gejuich begroetten De bestijging begon te 11 urea en oen our later reden HH MIVI reeds woder liaur Soestdijk Tot den tweeden omloop wéril de toren beklommen en daar genoten HH MM van het heerlijke panorama dal zicU voor haarl ontplooide Slechts een gevolg van drie personen twee dames en een heer vergezelde Htl MM 1 Het bezoek was geheel iuijognito zo dal geene onkelo stedelijke autoriteit aanwezig was j De toren was reeds vroegtijdig geslotffln en bleef dit tot na hot vertrek van Harei Majesteilln Tgdeus het bezoek speelde hdt carilloifl het tf ilhelriius i 1 If uot die auts Dor erd geëerd m ten gein Atjeh ringt was kameraad volk toewuifden met NoordhoUand is in wording Orerqael en Limbitrg ontbreken U M de KoniuKiu regentes heeft welwillend bet beschorravrouwschap aaovnard Bij besluit van b Kobruiiri 1S92 word de Vereenigiug officieel koud godaau dat haar eene subsidie van ƒ 10 000 IS toegestaan terwyl van do beide Koninginnen eene eerste gift van f 250 was ontvangen Het voorstel van het hoofdbestuur om op 13 September weder 5 uit te keeren aan allen die nu als deelgorechtigden bekend staan werd aangenomen doch onder voorwaarde dat zij vooraf een hun toe te zen den staatje invullen waaruit de noodige gegevens verkregen kunnen worden om voortaan de uitkeeriugeu op boter gere eldeu voet te kunnen doen Het eerste beroep on do natie bleek uit de rekening heeft 8000 opgebracht Aan giften is f 3000 voor jnarlijkscho bijdragen is voor ƒ 2000 geteekend de algemeene collecte bracht op ƒ 23 000 de bijdrage der regeering is 10 000 totaal f 46 000 Eene circulaire aan de hoogstaangeslagenen bracht op ƒ 661 50 aan jaarljjkscbo bijdragen en ƒ 1397 45 in eens In kas is nog na aftrek der gedane uitkeerlugen ƒ 17 000 Voortaan zal het hoofdbestuur bestaan uit leden oit Utrecht belast met He dagelijksche werkzaamheden en uit 3 leden van ieder der andere provinciale comités i n medewerker van de HortieuUural Times stelt de vraag in hoeverre de mier een bondgenoot worden kan van den mensch ter bestrijding van de insecten die de vruchten vernielen in Engeland beschouwen de boomkweekers en tuinlieden den mier als een schadelijk dier en zij doen hetzij met arsenicum of tabaksrook en kokend water alle wat zij kannen om den mier te verdelgen maar zij zouden Teel beter handelen als zij een insect dat van onschatbare waaole voor de boomgaarden kan worden op alle manieren beschermden Do zwarte mier wordt door jfle eigenaars van boomgaarden in ZuidDuitschlandl of Xoord Italie in hooge achting gehouden Deze eigenaars leggen zelfs mierenhoopen in hunne bpomgaarden aan en zij bevinden zich daar goed bij be mier zal nimmer een gezonde vrucht aantasten plechts in die appels en peren waarin een insect is gedrongen vindt men soms mieren De mieren dringen echter alleen in die vrucht om het isseet meester te worden dat zij achtervolgen In China weet men reeds sedert eeuwen welke groote diensten de mieren bewijzen In de Chineesche boomgaArden hangen dan ook van boom tot boom bamboestokken om den mieren het overkruipen gemakkelijk te maken Ëen eigenaar van een boomgaard in Florida heeft in eeg tijd dat de vruchten van alle omliggende boomgaarden door insecten vernield werden zijn oogst behouden door den mieren gelegenheid te geven overal rond te wandelen Hg maakte tusschen de verschillende boomen touwen die met stroop bevochtigd waren De insecten kwamen op de stroop af en werden een gemakkelijke buit van de mieren die ook de zoetigheid kwamen opsporen Ongeveer anderhalf jaar geleden werd de bekende colporteur van Recht mor Alltn Bos veroordeeld tot acht maanden gevangenisstraf wegen het verspreiden van opruiende geschriften onder de lotelingen 3os week uit naar België maar aldaar werd hem vragen mij ta genezen Hij is de eenige die er iets aan doen kan Gij zijt dus gelukkig Hij zag haar een weinig angstig aan alsof hij haar antwoord tevens wenschte en vreevle Ik ben gelukkig volkomen gelukkig zeide zij schijnbaar zonder te liegen of zich dwang aan te doen De stem an Sob s beefde eenigszins Ik wilde deze verzekering uit uw eigen mond booren Dat stelt mij gerust en geeft mij althans eenigen troost Ik zal meer moed tol onderwerping hebben Tot onderwerping 0 zeide hij een weinig barsch iedereen kan het geluk waarvan gij spreekt maar niet zoo gemakkelijk vinden Om da vergetelheid te vinden die u aan den huiselijken haard wachtte trekken anderen de wereld door en slijten hun leven om een herinnering te verdrijven die hem overal vervolgt Zij verbeelden zich dat de wezens die zij betreuren tvenzter verlangen evenveel lijden bij hei herdenken der vervlogen droomen O zeker Die romanjagers Die naïeye harten Die eenvoudige zielen Op len goadan dag vinden zij haar terug van wie zij gescheiden zijn die ziJ ontvlucht hebben en als zij vreezen bij haar een even groote droefheid te zullen vinden stuiten zg op een getroost medelgden op een onderwerping dia geluk geworden is En blijft hun sK chs één dicg over de afgebroken reis hervatti n op goed door de regeering aangezegd dut hg het land mae t verlaten tenzij hg verkoos over de Nederlnndsoha grenzen te worden gezet Bos vertrok naar Kngeland maar is in du ufgeloopen week in Amsterdam turuggekeorJ terwgl hij een sohrgvon aati JeA cforicbite dat hg yom gezondheidsredenen was teruggekeerd om zijn door de klasse justitie opgelegde slr f van acht maanden te ondergaan Bos acbgnt echter voornemens geweest to zgn degevangenis niet te betridon uleor hij gearresteerdwerd op hot terrein zijner vroegero werkzaunihoden Te dien einde begaf hg zich Zaterdag gewapend metsocialistische geschriften vergezeld van een man ilieeeu groot transparant waarop de woorden weg metde klassejustitio te lezen stonden en on ringddoor eeu schare zgner partggenooten naar den Dam entrok achtereenvolgens over den Nleuwendgk en doorde Kalverstraat terwijl uit de menigte die hemvoorafging en volgde de kreet Weg met de klassejuslitie oprees De geheel demonstratie verrastekennelijk de politie j Toen de troep omstreeks negen uur uitdeShLucicnsteeg op den gedempen Nieuwezijdtf Voorbu wal kwam drongen vier politieagenten en eenige reèiiercheurs van achteren tusschen de menigte m het kennelijk doel deze te verdeelen oen gedeelte Vfi de steeg terug te jagen en Bos ui hechtenis te nemen De lijfwacht vau Bos Omsloot echter zoo dight de vier agenten dat zij zich nauwelijks rooreii kukd ii £ eu hunner gelukte het ple rechterhand vrij tMËij u en het gevest van zijn sabel te grgpen It rw iard vloog uit de scfaeede deze beweging gfif ieinit e ruimte en weldra hadden ook de overige drie aj entep de sabels getrokken terw l zg het alarmsignaal bliezen Alsnu volgde een groote verwarring de agenten die hun wapenstokken an de rechercheurs hadden gegeven sloegen om zich been lii nienigto vluchtte waarbij verscheidene personen ilu de St Lucieusteeg onder den voet geraakten I £ on jongen vermoedelgk door eau sabelhouw gewond werd een tapperg binnengedragen Keu groot gedeelte van het volk dat in de richting van de Kalverstraat was gevlucht vereonigde zich weder op den Dam en trok onder het roepen van Weg met de klasse justitie naar de Damstraat waar zij echter keunis maakte met do sabels van een afdeeling agenten uit het politiebureau aan de Hal afgezonden Uok bg het stadhuis en later ia do Hoogstraat werd de menigte uiteengejaagd Underwgl was op de Xieuvvezijds Voorburgwal een vrij talrgke politiemacht verschenen die zich eindelgk meester maakte van Bos en zgn va iadeldrager die voorloopig in den politiepost op dun hoek van de Molsleeg onder dak werden gebracht Vooral in de Damstraat bleef het rumoerig Omstreeks half elf vormde zich aldaar nog een troep van ongeveer honderd personen die zingende door Je Paleisstraten trok en zich naar C onstantia op de Rozengracht begaf Toen de partijgenooten van Bos het gebouw binnen trok loste een als heer gekleed persoon een pistoolschot dat echter niemand deerde Vermoedelijk was het een grap Liberalisme en despotisme Het pleidooi ter gunste van hot vrijlaten der uitoefening van geneesen heelkunde onlangs door dr Ter Kuile van Enschedé in de vergadering van den tieneeskundigen Raad van Ovorijsel en Drente gehouden wordt door geluk de wereld ingaan en verdwijnen Misschien kunnen zij onderweg den last van hun eersten droom ook nog wal afscbuddea De zachte teedere blik vol vertrouwen van Sylvia trof Solis als ren verwgt en mevrouw Korton treurig bij deze plotselinge bitterheid sprak Zoo straks zeidet gij dat gij mijn trouwste vriend waart Spreekt een vriend zooals gij En wat verwijl gij mij dan Dat ik het laven neem zooals het IS Dat is geen onderwerping zooals gij het noemt maar een pUcht Gij hebt gelijk George hij trilde bg het hooren van dien naam het is het beste dat gg heengaat en mij mijn vrede mijn droefheid of het galuk van mijn nieuw leven laat smaken Ieder woord van u zon mij dijnlijk zijn an ondanks wat gij er van gelooft is de herinnering aan de droomen onzer jeugd nog levendig genoeg bij mij dat uwe tegenwoordigheid verlangens opwekt die ik voor goed verdwenen achtte Vorlacgens Gij ziet wel zeide zij den uitroep van Solis verkeerd opvattmde dat het geringste woord tusschen ons bitter kan warden Gij zeidet dat gij uw onderzockingstochten wilt hervatten Gij hebt gelijk £ n ik dank het toeval dat mij naar Frankrijk deed komen om u weer te zien en u te smeekeu mij te vergeten maar nu geheel voor goed U ootvluchten riep hij Kan ik dat Sylvia ü vergeten Nooit Welnu zeg mij dat tenminste niet Dan zou Jan Holland in eeu artikel onder buventtuand opsohrjft in De Tijd ondersteund vergll lijke uit h der men roerd aan i alsof lichi anti Dat zegt Jan Holland s lands Rogeoring bij volslagen zprgeloosheid in geestelijke aangelegenheden zoo naifwlettend toezicht houdt op het licharaelijkj wolzgUi der land kiuileren dat de iKcgooring van enn sedur meer dan tien eeuwen Christelijk volk zich qp het standpunt plaatst vnn deuiiKpiciirist Piliitnl eii nog immer vragend wnt is Iraarheidf geesteijkeii eit leeraren onderhoudt die opliulijk het Chrlsliiijoin bos fijden dat zielfirpesteiido Aschriften oubel jnnerd uitgevent wo de li terwijl llqhamelgke 11 achter slot en grMdel berusten f dorguicoiisoquemtiéii kunuM alleen verklaard worden tt eurige feit dat ïej geestelijke verwildering nschen zfilk een uitbt 3iding heelt erlangd dat et t Veiligst acht deztii Augiasstal onaungi laten Bes te meer iaiidaoht lOrdt gew jil t chappeffike en li Jhni etijke i ie ijg ln h oft dum volgeus dei schrg for i leni schlj taeusoh leen vrije befichikkiiig had over zi bv nHpcd als over zgn porsodulijk eigcndoi tantiülsi do lonbovoegd hiil verleenendon geslrll tordKi l omt deze vervoeging lig slot van rokonij hedeif fd lic i vrijheidsbeperking der huliwragendojij Bnyenilien is mim inconsequent want zegt J n Polliild lilli ik mijn lichwkn behandel voUens vqpr i schriften iu l ookeu bljjf ik onge noeid n jiiar Is ik mij om l ulp lot oubeviogdü pJrsoiKiu viend loopillik kans om als g tuige opgeroepen en bo ioeilijkt te j wordcM 1 If I S I Trouwens de jfelrrolgiDgen zulleb niet eet bulten Als Ier in W a wbaar niet zooals men tiet ndebt t ngekwil zaiverd Ordt zal het in het gpilieim des te meer getchiedei De meosch ifril van zgn kwalen O verlpst zijn i J ïja vervolatjildc schrijver Is nu do menitheu geloovon dat anqireU hen wel kunnen helpeni gelooven dat er famiUos zijn die koorts of kiespijn kunnen afnemen gaiooven dat andaren gennepitaiddelen tegijn rhonntatlekl kanker of wat het zij bezitten wg willen aar neqien dat zjj dwalen ofschoon het op zichzelf geeaszius absurd Is dat er middelen bestaan die I uit eigenbelang geheim worden gehouden wij willen aannemen dat als zij baat vindan het goede geloof en niet da medicamenten h t doel Wij willen allea aannamen en toestemmen dan bigft de vraag Welke autoriteit mag hun verbieden gebruik ta maken van het middel waardoor zij de gezondheid denken te herkrijgen i Deze beperking der vrgheid deze handhaving eenar kaste dezen dwang acht Jan Holland der wat aichap onwaartU eu hel feit dat de liegaeriog gedoog de verkunJ ffig van meermalen tot krankzinnigheid voerende godsdienstige dweperijen dat zij berust in de verkiezing van Volksvertegenwoordigers die met recht den naam van gevaarlijke politieke kwakzalvers verdienen dat z j niemand belet om de kortzichligcn tot da verderfelijksla speculatiën te verleiden maar alleen ten aanzien van de lichamen angstvallig toeziet dat de menschea niet in de handen van slechte raadgevers vallen en door eigen scha en schande wijs worilen dit alles noemt hg een zonderling mengsel van liberalisme en despotisme De champagne zal duurder worden Dit al de KngeUchen nog meer leed doen dan do Franschen De Franschen honden niet van kunstmatigen wijn en misschien waren de IVanschen nimmer champagne ik denken dat het u genoegen doet mg te bedroeven Bewaar hat geheim uwer genegenheid zooals gg uwe genegenheid zelf bewaart Laat mij in het geloof dat men uit zgn hart kan uitwisschen uok wat er het diepste in gegrift schijnt Sohep u een nieuw leven mijn vriend dat uzelf en uw moed en uw wetenschap waardig is I In één woord gg verwgt mij dat ik gelukkig ben tracht zelf gelukkig te wezen Zij voegde erbij steeds te vergoels naar een glimlach zoekend Daar wacht ik misschien op om getroost te zijn i och hij antwoordde slechts met een uitroep van wanhopige liefde Het geluk Dat was slechts met u Welnu zeide Sylvia bevende ik verzeker u dat gij het elders zult vinden Ér moet wel van overgeblsvca zijn Ik heb er loo heel weinig van genoten De melancholie der laatste woorden deed de zenuwen van De Solis trillen in een opwelling van innige teedirheid nam hij Sylvia s honden en zeide Ziet gij wel dat gij lijdt Egoïst zeide zij zacbt meent gij dan alleen het recht te heb jen om te lijden In haar glimlachende onderwerping had zij den toestand harer ziel verraden iW ordt vtnolgd gaan drinken als de Ëngelscheu eu andere natiër het champaguodrinken niet tot een soprt van mode gemaakt luuden Het is mogelijk dat tal van lieden die oisfonlijk niet rijk genoeg zijnMim champagne te drinken maar toch lialf en huif verplicht zijn de modo te volgen nu blij zijn do cnampagne voor goed to kunnen afsifliaffen De eigenaars der wijnbergen in Champagne worden echter met iinuucioelon ondergui g bedreigd Er is nanielijk een kleine maar vreeselijlcB vijand in do wijubcri ou verschenen Die vijand is de phylloxera een ins et dnt zich zoo woinig om de grooten dezer aarde bekreunt dat hol zelfs de wijnbergen van baron Eótschild in Méiloc grheel Verwoest heeft Tol heden had men atoerls geloofd dut de wijnbergen van Champagne goon govaar liepen door de phylloxera aangetast te worden Men dacht nameUjk Uat het insect zich niet zou vortoonen in streken ilifi zoo noorilelijk liggen u zi k een kalkachtigen lom hebben Die hoop is echter vervlogen Wat ook geduuii heeft om hot lAsect te verde geu nitts helpt Men hoeft neheel streken gezwaveld c ider er baat bg te vinden Doof zoo nii on dun een ijberg geheel onder water te zetten zou ihen het dan ï jaa de liteit wezun De pornay enz Beweil kelders hebben te voorzien eot kunnen verdrijven ibiiar dit gaat zeor Biooilijk r do wijnstok op di helling der heuvels gloeit its druilluis ecni plant annlAsl blijft deMi nog een jnar of dr ü leven maar de vossen worirani elk jaar jdoinur fer blijft donipigoiilara der wijnBlirgen wollig anders ovel dan dah wijjistok uit téojjoeieo M Qf Amorikouiis ho plam n u vürvangd if Op meèiknaiischon wijnstok h eft zondorlijt godü phylloïeru gouni vat IMaar het im vijf uron voordat deze pl tdn ivrucht droegen en n zou van veel minder qi cható agnenandelaars te Reims reni at zij nog genoeg wijn in liggllf om de markt voor zes jaai lar als die tijd om is on de proef met de Amerikaiihsche wingerd mislukt wat dan Zal de niet gekroonde wereld dan tot de ontdekking komen dati ze eigenlgtenooit champagne gedronken heeft mjiar steeds em paraaaksol 1 i Hand Do temperatuur is op he vasteland van Europa in den laalsten tijd over t algemeen bijzonder hoog geweest Te Weenen brachten zelfs de nachten geen verkoeling en Donderdag worden niet minder dan 5 personen plotseling krankzinnig Een werkman viel dood in do straat en 250 kippen die naar de markt werden gebracht stierven voordat zij daar waren Dien dag steeg do temperatuur op sommige plaatsen tot 107 F in de schaduw De Ringstrasse geleek een oven op het midden van den dag wooi er een lirocco heote wind Hat is haast niet te begrijpen schrijft de oorrespondent van een buitonlandsch blad hoe verschrikkelijk heet het Maandag Dinsdag en Woensdai was in sommige straten De nachten gaven ook al geen verlichting zij waren weinig minder heet Gedurende die drie dagen is er echter geen geval van zonnesteek voorgekomen waarover men zich zeer verwonderen moet Te Budapest was de hitte nog grootor daar kwamen Donderdagmorgen 11 gevallen van zonnesteek voor In de Alpen is hier en daar brand veroorzaakt door droogte Het aardige dorpje La Mura op de grens vau Savoye is geheel afgebrond evenals een bosch bij Zermath Ook te Pargs was de temperatuur bijzonder hoog vooral Woensdag toen de thermometer gö S F aanwees in de schaduw een cgfer dnt sinds 1879 slechts eenmaal werd bereikt Vijf gevallen van zonnesteek waarvan een met doodelijken afloop en een dat krankzinnigheid ten gevolge had kwamen Woensdag voor en Ae Radical deelt mede dat van een bataljon soldaten op weg naar Fontainebleau drie soldaten een zonnesteek kregen waarvon er een stierf Uit alle streken van Frankrgk komen berichten omtrent de groote hitte Ta Marseille woei evenals te Weenen eeu sirocco Gisteren zijn to Parijs 100 koeien en 300 varkens die per spoor zouden ivorden vervoerd door de hitte gestorven Er kwam dien dag opnieuw een geval von zonnesteek voor De kanongletorij te Bourges is met hel oog op de hitte gesloten Geheel onverwacht bezoohten Zotardag HH M Vl ds KoninginRegentes en de Koningin de gemeente Utrecht Hare komst was vroeg in den morgen por telegrouf aangekondigd en had ten doel de beklimming van den Domtoren Hoa ook geheim gehouden was weldra eeno massa olk op de been en vooral om den Domtoren was eene groote menigte te zamen gekomen die telkens Hare Majesteiten wanneer zg zich over de leuning liria y n Duinen de moedige serj welniige dogen geleden in zijnelgeboon dr clft op zoo waardige wijze reeds ward dezer dagen door miniater Van pi holre ontvangen De man die zooda is gewond dat hij op twee krukkbn vergezeld vaA een In luitenant een o lit vroeger jareu j Duinen Ruiip audorhulf uur verbleef Van het Kabiaft van den minister van Koloniën op wiensvprzoek jipe invalide sergeant eeh uitvoerig verhaalt n besHi gaf van zijn krijssverrichtingeji in Atjeh o a ook van het gevocht te Lamith wuulbtj hij zoojammerlijk vei minkt geraakte 1 Met do gtootste belangstelling luisteiilo de Ministur en u n hot vroolijk geliat van 1 Arie Van Puinen kon men wel zien dnt do tppzeggingen vaii den heer Van Dedem van d n gunstigen aard I waren geweosf Wel werd naar men voulieemt nog 4 geen zelcere tpezegging gedaan hem op de voordracht te plaatsen ter benoeming van ridder dpr Militaire I Willemsorde I doch dat dit eerlong zal geschieden valt haast i iet te betwijfelen Op het oogenblik ontbraken nóg eenige daarvoor noodige stukkeu welke eveowol uit Indië zullen voorden ontboden Met groote kumeraadschappelijkheid werd Arie ook bejegend door verschillende beambten van Koloniën ondel wie hij vele oud bekenden van het slagveld aantrof mannen zelf versierd met het Kruis voor Moed Beleid en Trouw Het bekende Grindelwold gelegen in het bovendalgebied vah de Zwarte Lutschine tusschen de Kleine en Gfoote Scheidegg is Donderdag grootendeels een pi ooi der vlammen geworden Het meer dicht bebouwde deel van da plaats dat den naam Gysisdorf draagt is geheel afgebrand De eerste berichten die verspreid werden door de naar Interlaken gevluchte vreemdelingen waren zeer overdreven Men vertelde dat drie gasten in hot Hotel zum Baren zjuden zijn omgekomen terwijl bleek dat voor zoover bekend is niet alleen niemand het leven heeft verloren maar ook niemand gekwetst is Geheel afgebrand zijn ongeveer vgf of zes hotels het station het telegraafkantoor verscheiden goederen loodsen schuren en stallen een groot ma gozijn de Engelscge kerk de bonk het oude schoolgebouw en ongeveer 26 boerderijen Uit al deze huizen ee gebouwen kon weinig gered worden Wot nog in de open lucht in veiligheid wos gebracht werd spoedig eau prooi der vlommen daar de noodige transportmiddelen ontbraken om de meubelen en kotfers op voldoende afstand van de plaats van den brand te brengen Ook de stukgoederen en de bagage die zich in de spoorwegmugazijnen bevonden zgn verloren gegaan Alles wat links was gelegen van het Hotel zum Baren eu de Lutschine is verwoest alles wat rechts was gelegen bleef gespaard In het geheel zijn 45 woonhuizen en 55 bijgebouwen verbrand de schade bedraagt ruim 1 100 000 frcs Men is het ar over eens dat de ramp niet te wgten is aan oenig verzuim alle voorzorgsmaatregelen woron genomen De schuld ligt alleen aan de manier van bouwen in het Oberland aan de hitte en aan den Föha Sedert eenige dagen scheen de felle zon op de meest met hout bedekte huizen Het Baronhótel had onlangs een nieuwen uitstekend gebouwden schoorsteen gekregen die altijd buitengewoon heet bleef daar iu de keuken van het hotel dagelijks voor 6 of 600 personen moest worden gekookt De dokstoel was gedeeltelijk nog van hout In den omtrek von den schoorsteen wos het dak blootgesteld aan de vereenigiie hitte van de ion eu den schoorsteen oen hitte van ongeveer 60 a 70 graden Reaumur Reeds 14 dagen geleden was aan den schoorsteeu brand ontstaan maar deze kon daar windstilte heerschte gemakkelijk worden gebluscht Vrgdag echter woei een hevige Föhn en toen de vlammen uit het dak sloegen werden zij ook met groole snelheid door den wind over het gebouw voortgezweept Het gevaar werd dadelijk bemerkt en het reddingswerk was zoo spoedig begonnen dat verscheiden vfeemdolingen eerst door bet geraas dar spuiten op het gevaar opmerkzaam werden Alle maatregelen bleken echter vruchteloos Binnen vijf minuten nadat de eerste vlam was uitgeslagen stond hot geheela gebouw in lichter laaie en weinige oogenblikken daarna brandden ook reeds de daastbij gelegen schuren en de Engelsche keik die geheel van hout was gebouwd Een wilde paniek maakte zich vau mensohen el dieren meester en in eeu woesten chaos liepen allen dooreen De vluchteedo nenigte trachtte het station Ie bereiken maar bok hier sloegen de vlammen reeds naar buiten De trein van Interlaken die ongeveer een halfuur ca het uitbreken van den brand irindelwald naderde moest terugwijken voor den heviaen gloed een regen van vuur daalde on de wagons neder Een oogenblik scheen het of de met passagiers overvulde trein in brand zou ïerakon maar hot gelukte den machinist de locomotief op de draaischijf te brengen te keeren on zoo don trein uH het vuur te redden Toch was de laatste wagen ebn goedercnwaïen in brand gerookt en reeds scheen het gevaar onofwend buur toen de jonge machinist naar den brandenden wagen ijlde A dezen afhoakte Onderwijl had de brand ziijh over een groot gebied uitgebreid De angst Ju dB verwarrm van bevolking en vreemdolingan zijn moeilijk te hoschrij ven Terwijl do vreemdelingen in vertwijfeling dooreen liepon en sleohts enkelen met kalmte de verdere gebeurtenissep afwachtten sftonden de inwoners met sombere blikken voor het puin en vlammen de overblijfselen van hun geheele h ive Duartussclieudwaalde liet vee renden wild geworden paarden en reden in ivoeste vaart de rijtuigsn der vluchtenden Daar zag men de equipage van den groothertog van Mecklenburg en de met vier en drie paarden bespannen rijtuigen van de Amerikaanschc millionaire mrs Payne Te vier uur de brand was te drie ontstaan kivom reeds de eerste extra trein aan met de brandweer van Interlaken Ongelukkig echter was de meegenomen spuit niot in orde Ongeveer 120 vreemdelingen deden dien dag uitstapjes en vernamen eerst s avonds laat dat al hun bagage was verbrand en dat zij elders een onderkomen moesten zoeken Een oude dame verloor haar antiek famili zilver dat zij uit vrees voor dieven altijd op reis medevoerde en haar geliefde papagaai en haar dierbaar mopshondje een FiUgelsch geestelijke verloor het vermogen dal hij in papieren aan toonder in zijn koffers bewaarde terwijl hij de nummers dezer papieren niet had genoteerd De bekende gids Almer Hans verloor zijn fraai huis het loon voor talrijke waagstukken en koenen arbeid Met moeite redde zijn vrouw mot hare drie kinderen bet leven Wat in andere plaatsen met Sequah is gebeurd geschiedde te Zutfen Donderdagavond natuurlijk ook het is een der nummers van het programma dot overal hetzelfde luidt de paarden werden van het rijtuig des heeron Davenport gespannen na afloop zgner séonce on in optocht trokken een aantal mannen en knapen met den wonderdokter naar zgn hotel waar de heer Davenport de daar verzamelde menigte met een kort woord toesprak Na afloop liepen eenige troepjes zingende door de stad terwijl enkele opgeschoten jongens de vermetelheid hadden om een paar spiegelruiten in dan winkel des heeren Heertjes Rijkenhage stuk te werpen Het is te hopen dat de politie de schuldigen zal weten te vinden Vermoedelijk arriveert de heer Davenport Maandagte Deventer waar hij jjijn intrek neemt in het hotel De Engel Do séances worden aldaar ook indenSchouwburg gegeven Z Ct Boitenlandscb Overzicht Het nieuwe Engelsohe kabinet heeft ten huize van Gladstone een eerste vergadering gehouden Er werd oen comité benoemd dat zich uitsluitend met de oplossing der Home Rule zou belosteu Dit comité bestaat uit Gladstone Morley Horcourt Spencer Herschell Ripon Rosebery CampbellBan nerraan en Kimberley Getrouw oon zijne belofte zal Gladstone zich eerst geheel aan de Homerulequoeslie wijden Zelfs de eischen der arbeiderspartg zullen nog eenigen tijd buiten behandeling bigven ten einde eerst te beproeven de wenschen der leren te bevredigen De radicale afgevaardigde Labottchere heeft aan een zijner kiezers geschreven De koningin heeft zich zoo duidelijk tegen mij verklaard dat Cïladstone gemeend heeft mijn naom niet te moeten opgeven als condidoot voor een portefeuille Donderdag heeft de verkiezing te Newcastle plaats Morley s tegencandidasi is d unionist Ralli een Griek van afkomst Hij geniet den steun van da conservatieven de unionisten de socialistische werklieden en van den rodioaol Cowen en zgn invloedrgk blod The Newcastle Chronicle Dot Cowen Morley