Goudsche Courant, woensdag 24 augustus 1892

1892 NO 4920 Donderdag 25 Augustus DE NIEÏÏWE LONDOI de beate van alle bestaande HAARKLEURMIDDELEN is zeer gemakkelijk in t gebruik wordt verkocht in flacons van 85 en 150 centH en is te Oouda verkrggbaar alteen bg I A OATS 21 Joannes Hermannus ouders T Crebas eu S C Krom Arnoldus Theodorus ouders J J Jaspers en C J de Does Cornelia Adriana ouders W J Blom en M van Zuyen 22 Sijtze Hermanu ouders J van der Meulen eu M Boersma OVERLEDEN 21 Aug J Vi de Vries 1 m ADVERTENTIËN Mejuffrouw LINA THOMA uit Weenen thans te ê Hage leert iu 15 LESSEN bet maken van alle soorten GOUDSGHE COURANT JSieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken FEANSCHE STOOMVEEVERU Chemische en Zwltsersche Wasscherij Gebreveteerd door Z M den Koning der Belgen H Oppeiiheimer Rotterdam Specialiteit voor het stoomen en verven van alle Heerenen Üameskleedingstakken ook alle soorten Meubelen Ledikantgordynen Tafelkleeden Trypen met nieuwe patronen geperst Kwasten Garnitnren Neteldoek Tulles Kanten Veeren enz Alle goederen kannen in elkander blgven en worden onschadeiyk voor de gezondheid bewerkt Goederen kunnen in 4 dagen afgeleverd worden AGENT voor Gouda en Omstreken A VAN OS Az Kleiweg A No 73 naar de nienwste Parpcbe methode BLOEMEN zign te bezichtigen enOonditiën te bespreken bg Mej TERSCHEGGET Oosthaven Gouda De inzending van advertentiën kan geschieden tot Mn uur des namiddags van den dag der uitgave OFENEARE VEfiEOOFINQl te GOUDA op MAANDAG 12 SEPTEMBER 1892 des morgens te eli oren in het Koffiehuis HabMOMiEs aan de Markt ten overstaan van den Notaris G C FORTOUN DROOGLEEVER van No 1 Een goed onderhonde van Waterleiding en vele gemakken vooralen op gnnstigen stand gelegen f voor lijders aan Rhnmatiek daar zg door gebruik der Abshaubbins of Anti Rhumatische Watten zich van bovengenoemde ondragelgke pgnen kunnen bevrgden De zekere en doeltreffende werking dezer watten is reeds in zooverre bewezen dat het plicht is de nog onwetende hiermede bekend te maken Verkrggbaar a 30 ets per pakje bg den Hoofddepot houder A BREETVELD Az te Delft en verder bg T ü ti van Deth iC B Verheul üudewater e de Wed BoglIiau JA Bos Berkel Gouda J van Dorp Zoetermeer FW J denUijl 8choonh A Kauling Alphen A Prins Zevenhuizen Gebr KaulingBodograven M J Goudkiulo Boskoop K Oosterling Haastrecht A Hoogelidijk Cappelle iebr Kauling Woerden 8 V d Kraata Bleiswijk lG v d Geur Waddinxveen 9 Gouda i met ERF en TUIN aan de Markt te Wjjk A No 147 Te aanvaarden 4 Novem ber 1892 j Het Huis bevat beneden 3 Kamers Kenken jKelder en open Binnenplaats en boven 2 Ka 1 mers 2 Zolders en Dienstbodenkamer En No 2 tot 7 Zesgoed onderbonden aan i genaam gelegen BUIZEN EN ERVEN aan den Turfeingel te Gouda Wgk P Nos 84 85 86 89 90 en 91 Allen hg de week verhuurd elk voor ƒ 1 75 benevens 12 centen s weeks voor t gebruik der Waterleiding De perceelen zgn de 3 laatste werkdagen vóór den verkoopdag te bezichtigen van s mor gens 10 tot s namiddags 3 uren en op den verkoopdag des morgens van 9 tot 11 uren Nadere inlichtingen geeft voornoemde NotaI ris FORTÜIJN DROOGLEEVER te Gouda Aloiii te bekomen BE mm 0LA2EK of de beschrgving der beroemde geschilderde Kerkglazen van de Groote of St Janskerk te Ter Goude benevens de geschiedenis dèr St Janskerk der Glazen der cartonteekeni DgeD enz waarbg is toegevoegd een afzonderlglf levensberichtder beroemde Glasschilders de Gebroeders Dirk en Wouter Crabeth IXK CHRISTIAAN KRAMM Lid der Kon Academie van Beeldende Kunsten enz Kunstschilder Architect en Directeur der Academie van Bouwkunde te Utrecht P r ij s 80 Cents 1 A BRINKMAN Heineken s GERSTE BIER perfl WIENER EXPORT et 9ct per fl 4 s 15 V 7Vs Specialiteit van Tafelbieren Depot A NORTIER Gouwe C 34 35 LOTEN in de VERLOTING BIJ GELEGENHEID DER TTrije Paa xd ©a=s 3=ci a3 3rt ZIJN TE BEKOMEN BIJ A BBI KlllAIW Lange Tiendewejj PRIJS 1 11 LOTEN voor 10 Snelpersdruk v8 i A Bmnkman Si Zoon Gouda bestrijdt is te zonderlinger omdat hij evenals Mor i ley Home Ruler en tegenstander van den wettel ken 8 urigon werkdag is Maar deze oudvertejrenwoordiger van Newcastle oen der schitterendste redenaars van vroegere parlementen was steeds ueu zonder ing I en een eenling Davitt is aau het redevoeren ten ten gunste van Morley De eenige minister tegen w ens herkiezing zich overigens eouig verzet openbaart is Harcourt Aan zijn herkiezing met groote meerderheid te Derby woidt echter niet getwgfeld De Moniteur des Interets matiSriels bevat een artikel over den Congo geteekend De Lavcleye Da nn wordt gezegd dat Cougo Staat de grootste aandeelhouder is van de KataDga Maalscbappij lu de vergadering van aandeelhouders op 21 Uctober stemde de vertegenwoordiger van den Cougo Staat zonder voorbehoud voor de expeditie van Hodiater De Moniteur begrijpt dus niet hoe de Slaat de verantwoordelijkheid voor den dood van Hodister op de Maatschappij kan werpen daar die expeditie in overeenstemming i met den Staat is georganiseerd De woordeu van den Duitschen keizer op hei feestmaal na de parade uitgesproken hadden naar thans bekend wordt eee geheel andere beteekenis dan men er eerst aau hechtte De keizer laakte de militaire schrijvers in de dagbladen wegens hunne theoretische biJschouwingen over den inweudigen dieust bij het leger zooals de proeven met geweren van klein kaliber Vooral laakte de keizer dat ftanV eeu militair wetsontwerp waarvoor bij nog m t gw heel niet zijn toestemming had gegeven beschouwingen werden geknoopt waarby gezegd werd dat bij invoering van den diensttijd van twee jaar Jwperkingen en besparingen konden worden gemaakt in de regeling van den dienst De diensttijd van twee jaar zeide de keizer is zonder dat aan den anderen kact zeer bijzondere voorwaarden worden ingewilligd niet denkbaar an als de Kijksdag niet vaderlandslievend genoeg is deze voorwaarden tegeIqk met de invoering van den 2 jarigrn dienst in te willigen zal hij steeds aan een kleiner goed gedisciplineerd leger de voorkeur blijven geven boven een groot Na deze mededeeling neemt men aan dat de militaire weiten waarbij het leger aanvankelijk wordt uitgebreid zooal niet in dit dan toch in het volgende jaar zullen worden ingedienil De tweejarige diensttijd zal dan slechts als tegemoetkoming voor de aanneming dezer wetten worden ingevoerd De woorden van d n keizer zyn tnt zekere hoogteeen vingerwijzing voor den Hijksdag en de staatkundige partijen I De XorddeuttcAe bevat een belangrijk waarschqnlijk officieus artikel waarin in den vorm van een polemiek tegen een conservatief blad gezegd wordt dat de regeeriug niet verlangt dat de conservatieven regeeringsgezind zijn en zich aan haar onderwerpen Ëen absoluut gouvernementeele partij bestaat in Duitschland niet van tijd tot tijd zijn zelfs de r ziunigen regeeringsgezind zonder daardoor hun zelfstandigheid prijs te geven De Regeering behoort zich met de partije te verstaan en een goed conservatieve regeering zooals de tegenwoordige zoekt het liefst steun bij de conservatieven Eerst als eens een liberale regeering aau bet oer kwam zou het tijd zijn de conservatieven t waarschuwen niet gouvemomenteel te worden Tegenwoordig baeH dit echter nog geen doel en het kan slechts ten gevolge hebben dat de conservatieve politiek minder gewenscbt wordt dit geldt te meer wanneer andere partijen gouvernementeel werden als de conservatieven in dit opzicht hun taak miskennen Volgens de Indépmdance Beige zou het Portugeesche ministerie op het punt staan af t treden ïiocht dit in het buitenland een minder gunsligen indruk nmken do tijding dat de Portugeesche regeering eindelijk besloten heeft met de houders van hare buitenlandsche schuld in onderhandeling te treden weegt zeker ruimschoots daartegen op Cauovas del Castillo heeft zich naar de koningin begeven om haar m6de leelingen te doen aangaande den staatkundigen toestand in Spanje zoowel in het 1 binnenland als tegenover het buitenland Men be i schouwt dien als zeer gespannen en eeno ministerieele crisis wordt onvermijdelijk geacht Naar men van goed onderrichte zijde verneemt zal de ukaz tot opheffing van het verbod op den uitvoer van rogge uit Rusland heden worden openbaar gemaakt Burgerlijke Stand GEBOREN 19 Augustus Johannes Leendert ouders J Gravesteijn en C Sanders Laurens Leonardus ouders G Slootjes en M Rietveld 20 Bernardus Jacobus Cornelis ouders J N Kriek en S R van der Zwaluw Leentje Maria ouders O Zwanenburg en J E van Klaveren Paulus Johannes ouders P van Weezel en J M van Asten Batjo ouders A B de Koning on L Stolwijk De uitgave dezer Courant geschiedt dagelgks met uitzdudering van n eu Feestdagen De prgs per dne maanden is 1 25 franco per post 1 70 Aiïoaderlgke Nommers VIJF CENTEN BINNENLAND GOL DA 24 Augustus 1892 Heden middag werd ten Knadhuize aanbesteed het rioleeren en ilerapon van drie slooten in de Korte Akkers Ingeschreven werd door V van Wijngaarden te Papondrecht voor 85B4 N Pons te Kotterdain voor 799B C P W Dessing slhier voor f 7710 J J Duim alhier voor ƒ 7673 W de Jong Wz alhier voor 7620 P A Burghout alhier voor ƒ 7377 J de Jong Wz alhier voor f 729 5 H J Ncderhorst alhier voor 6890 L Brouwer alhier voor ƒ 6833 1 van Blokland alhier voor 6770 en W Bokhoven alhier roor f 6653 Hedenmorgen is op de Nieuwe Haven te water geraakt D Tom wonende aldaar eu onmiddellijk gered door S öompers en andere schoolgaande jongens In de Maandag II gehouden jaarvergadering der Oymn Vereeniging ÉeceUor nam de Heer J Engelbrecht na bijna vanaf de oprichting der club daarvan lid geweest te zijn afscheid als Secretaris De President bracht hem in hartelijke bewoordingen den dank der Leden voor alle moeiten on organ der vereeniging steeds betoond terwijl hij hein een gelukkige toekomst toowenschte Bij de daarop volgende verkiezing voor bestuursleden werd de Heer W Wernink als zoodanig herkozen terwijl in de plaats van den vertrekkenden Seoratoris gekozen werd de Heer J Wernink Het Secretariaat van Excelsior is als nu verplaatst naar den Heer J Wernink Bleekerssingel De oudste officier van hot Noderlandache leger do luit generaal P G J van der Schrifck vierde gisteren zijn SOsten verjaardag FEVILLETOI Uil het i rameh VI Maar uit kieschheid of uit vrees beheorsohte zij ziel spoedig trok haar handen uit die van George on om oen eind te maken aan hun vertrouwelijk gesprek dat hen op den weg der herinneringen dreigde mede te sleepen begon zij druk te praten over de zee over juffrouw Offenburger over algomoene zaken en waar iedereen over praatte Maar de gedachten an George waren ergens andors hij luisterde niet antwoordde werkluigelijk en voelde zich gelukkig dat hij bij haar was Na een weinig zoo gepraat te hebben hoorden zij den stap van Norton zij gevoelden geen spijt of ergernis toen hij binnenkwam Integendeel zijn kuinst bevrijdde hen uit oen pijnlijken toestand Te midden hunner allednagsche praatjes voelden zg de bekentenissen in teedere woorden opwellen eu geen van beiden wilde er aan tDegeven Norton was dus welkom Hot kwam Solis evenwel voor dat hij er bezorgd Do A R Cl bevat hot volgende ingezonden stuk Aan de Burgerij v n Ilotterdam f Naar aanleiding van het gebeurde in het lokaalvan onzen partijgenoot BiL in de Delftschestraat teRotterdam wenschen wij om verkeerde gevolgtrekliugen te voorkomfu er met nadruk op ie wgzen dathet voorgevallene in hot minst niet in verband staatmet de socianl doraocratie Wie ook blijken moge de dader van bet aldaar gebeurde te z ijn wij betreprnn evenzeer als ieder ander denkend ingezetene Van Botterdam het zal doen dat een politiedienaar die trouwens niet uitdagend optrad het offer moest worden hetzij van een schot gemunt op een ander persoon hetzij van een geheel onberedeneerd en onbezonnen optreden tegen de politie zelf Alhoewel nog niet is uitgemaakt wie de dader is en ook wij daaromtrent niets naders weten wenschen wij toch in elk geval hiermede onze nadrukkelijke afkouring uit te spreken ove dit noofUottlge voorval dat door niemand meer kan worden betreurd dan door ons Jlet Bfslmir der afd Rotterdam mii den Soc Vein Bond r oori A BOEBKOOL Seat P J Helsdingen Zondag is te Uosterbeok mr C W Opzoomer overleden Den avond van zijn leven heeft hij daar in stille afzondering doorgebracht een schaduw slechts van wat hij eenmaal was toen hii gedurende meer dan 40 jaren hel hoogleprnnrsambt in de wijsbegeerte aan de Ulrechtscho Hoogpsohool bekleedde Weinigen slechts is het gegeven zoolang achtereen werkzaam te zyn in onvurzwakte kracht in oen ge uitzag en Sylvia vond hem zoo bleek Een goedige glimlach kwam op zijn ruw gelaal torn hij zijn vriend de hand toestak en toen hij zijn vrouw vroeg of dokter Fargoas tevreden over haar was geweest ffifc heb den dokter vandaag niet gezien 1 antwoordde zij Destebeter lieve dat bewast dat hij uw toestand niet verontrustend vindt Zij spraken nog eenige oogenblikken over onverschillige dingen Norton scheen een onbestemde vrees te koesteren ten opzichte van eenige petrolenmbronnen die hij niet noemde Vervolgens gaf Sylvia haar verlangen te konnen om heen te gaan Zij was oen beetje moe en hoopte den markies spoedig weer te zien En in den groet dien zij hom schonk lag een bevalligheid en een droefgeestigheid vol verstandhouding die George wel begreep en die boteekenden Welnu ja wij hebben elkander lirf Maar hij is degene wien ik mijn liefde moet sclieiikon I Solis had het zeer goed liogrepeii Hij zag haar heengaan mot di u indruk dat de zoetheid der straks gewisselde woorden ten einde was bij de wreede werkelijkheid allo droom U stuitten af op dit feit en werden verbrijzeld Hi t w 8 hem alsof hij uil den homol gevallen was en nu stond tegenover den echtgenoot den leveucien hiiiderpnal den mededinger die zijn broedt rlijke vriend was Ondanks zgn eigen lijden dat hein het recht vau den egoïst gaf om slechts aan zichzelf te denken ADVERTENTIËN worden geplaatrt van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meerlOCenten GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Bovendien worden alle Advertentiën gratis opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschgnt wichtig ambt weinigen zijn in staat hel ambt waartoe zij geroepen worden zoo te vervullen als Opzoomer dat deed weinigen oogsten daarbij zoozeer de vereering hunner leerlingen als iij En Opzoomer oosstte die vereering niet van zijn leerlingen alleen Terecht kon op den dag waarop Opzoomer in 18 6 zijn 40 jarig professoraat aan do ütr academie herdjcht mr A A De Pinto tot hem zeggen dat al kon hij zich niet rekenen tot zijn leerlingen in ongeren zin hij toch ook zich een bescheiden plaats mocht toekennen in den kring der Opzoomers vereerders hij en zijn mede beoefenaren van de rechtswetenschap Want waar is sprak hij de Nedorlaodsche jurist die niet dankbaar erkent oneindiEf veel te hebben geleerd van u wijs geerjurist En bij mr De Pinto kwamen zich op dien dag voegen beoofetiaren van schier eiken tak der wetenschap om hun hulde te brengen aan den universeelen geleerde voor wien de veertig jaren van zijn professoraat tevens een tijdperk waren van wetenschappelijken arbeid werken en streven op bijna ieder gebied der wetenschap Zij die toen waren sameogokomen om Opsooraer als hun meester te huldigen verheugden zich dat daarmede het tijdperk van zijn werkzaamheid nog niet was afgesloten Nog eenige jaren had hy die op 24 jarigeu leeftijd U het professorraat geroepen was voor de borst voordat het voorschrift der Wet hem zou dwingen af Ie treden De ver v icliting waarmeile men zich toen vleide is echter helaas niet vervuld Nog voordat de Wet hem tot heengaan dwong moest hij elders herstel I gaan zoeken voor zijn geschokte g Zondhei J en toen j de gewenscltte beterschap uitbleef ver ocht hij m 1890 zijn emeritaat om elders de rust te zoeken die geest en lichaam behoefden Maar de vereering i dio zijn leerlingen hem toedroegen bleef zijn levensI pad verhelderen I n ook nu hij is heengegaan 1 verzekeren zijn werken hem een blijvende plaats in J bespeurde George toch een soort van zenmvachtigheid en ontust bij Norton Zonden er rn Amerika moeielijkheden zijn Door zooveel verschillende belangen lu beslag genomen geleek Norton op een generaal die zijn strijdend lejer van olie kanten tegelijk overziet De Amtfrikaan had zeker zor over geldzaken maar bij de eerste vraag van den markies antwoordde Eich ird snel dat die dingen hem in het minste niet hinderden Volstrekt met Wat is er dan vroeg Solis Lieve hemel riep Norton het is ij og al dwaas en voor den man uit één stuk die gij kont zal het 11 wel bespottelijk schijnen Ik word sennwachtig ik doe meo met do mode Ik ben op weg om ook eon patient van doktor I irgeas to worden Jawel ik de Yankee de mim van bazalt de man van gzer de machineman Hij trachtte lo lachen Ik kan niet slapou Ik slaap in het geheel niet meer Het is zot En in mijn slapeloosheid gaan inij talloozo visioenen door het hoofd Gij hebt toch niets vroeg George wat u verdriet veroorzaakt Ten eerste mijn gezondheid spr ik Norton r Siiida ik in Frankrijk ben ondorga ik eoii soort crisis Ik spreek er niet over omdat ik mevrouw Norton mot ongerust wil maken noch den schijn aannemen van een zenuwachtij poppeije wat al te gek zou ijn mot niiju uiterlijk in oen V Ufrikaaiischen os Maar toch hoi is oen feit Heb ik t