Goudsche Courant, donderdag 25 augustus 1892

hun herinnering een blijvende plaats ook in de herinuering van allen wien de Utrechtscho hoogeschool lief ia waarvan hg gedurende bijkans een halve eeuw eeu der schoonste sieraileu was U D B en W van Leidm hebben den gemeenteraad voorgesteld afwijzend te beschikken op de aanvraag van den heer Liernur om concessie voor de toepassing van zijn stelsel voor het verzamelen oir poudretteeren der faecale stoffen in de geheele bebouwde kom der gemeente eu al hare eventueelu uitbreidingen Het bericht dat te Leeuwarden eeuige wagsns van met bouillié bordelaise besproeide airdappfjen zouden zijn afgekeurd blijkt ean Torziuscl te ziju geweest Wel is het waar dat deze aardappelen op grond van geruchten dat zij voor bet gebruik schadelijk souden zijn een poos minder gezocht waren De heer Hasselroan rijkslaudbouwleeraar te Assen heeft zich thans deze zaak aangetrokken In een stuk in de Leniic Ct deell hij mede dat volgens het JourHol de Ut SocUU agricole du Brabani Hamaut aan de landbouwschool te Recensenten beeldspraak A1 ik het mooibnrgerlijk geciseleerd dekseltje van uw stijl oplicijt dan zie ik uwe gedachten liggen als zieltogende bliekjea dan gaan de geluiden uwer emotie in mij als het ritselend gebeWeeg van een zwemmende zeekwal dan klinken de reizingea en dalingen uwer seDsatie als messenslijpen in de verte dan kruipen uwe stamelingen op uit uwe ziel als een vlieg uit een melkkan Ouderteekend door alle eroote kaashandelaren hier te lande i aan minister Van Tienhoven een adres gezonden waarifi zij dank betuigen voor de behartiging van de belangen vau hunnen handeli door het sluiten der voorloopige overeenkomst mtt Spanje van 12 Juli 11 Geen hunner toch schrijven zij in dit adres had veel gewerkt mijn zenuwen bovenmate ingespannen Wel mogelijk Zeker is bet dat die slapelooze nachteo mij verpletteren zooals Offenburger zou zeggen Ik slaap met moeite in en word gedurig plot Blin j wakker De hersenen draven altijd door als een hollend paard terwijl het lichaam wil sluimeren Ik heb een gegons in mijn ooren alsof er klokken luiden wat de menschen gewoonlijk oorsuizen noemen Kortom ik ben zeer vermoeid Die slapeloosheid maakt mij prikkelbaar en ik heb al mijn energie noodig gehad om geen chloraal te gebruiken wat mg vel des nachts slaap bezorgde maar bij mijn ontwaken dof maakte Dan lig ik wakker ik denk De nachten gaan voorbij maar in dien koortaachtigen toestand doorkruisen allerlei droevige dwaze denkbeelden mijn hersenen Vergeef mij dat ik met u over dat alles spreek beste George ik die u altijd zeide te handelen in plaats van te droomen en allo grillen naar den drommel te jagen Maar ik heb als het ware behoefte om mijn hart uit te storten om aan een ander mee te deelen al wat mij drukt en ontrust Mijn lichaam is hier doch mijn gedachten zijn daarginds fn Amerika ik werk als een neger al die werklieden handelaars réeders en machinisten wier bestaan aan het mijne verbonden is verontrusten mij en ik vrees ééa ding En d t is vroeg Soli Norton zweeg Toen vervolgde hij zenuwachtig alsof een innerlgke aaudrift hem drong om te open baren wat in waarheid zijn grootste zorg was durven hopen dat aan uudne weuschen teu volle voldaan zou kunnen wordeu terwijl de door u getrotfeii regeling daaraan meer uog dau voldoet zelfs en HoUandsoho kaas in Cuba en Portorico in veel gunstiger conditie stelt dan bg het afgeloopeu handelsiractaat met Spanje koloniën bet geval was Door deze overeenkomst hebt u het voortbestaan van don handel van ailressanten op de Spaausohe bezittingen niet alleeu mogelijk gemaakt eu bovendien bevorderd doch den Nederlandschen landbouw in het bijzonder een grooteii dienst bewezen van meer uut dan welke besohermingsmaatrogol ook zou kuuuen opleveren In dezeu tijd van vele en hooggesteldo oisoheu aan gezaghebbenden vermeenen oudergeteekendo dat de uiting hunner waardeering in deze niet ongepast is en hopen zij dat u dit schrijven als zoodauig beschouwen eu hunne dankbetuiging aanvaarden wil Wanneer HoUandscbe kaas nu nog voor Spanje zelf de cunditieo van het afgeloopeu handelstractaat zou kuuueu herkrggen dau zuu onze IloUandsche kaasmakerg eu de zou talrijke medebelaugen reden bobben de vlag in do top in blijven voeren wat den uitvoer naar Spanje eu kclonicu betreft Deze laatste opmerking spruit geenszins voort uit Oiibescheiden veeleischeudheid doch het succes waarmede uwe bemoeiingen bekroond werdeu bij bet voorstaan der belangen van de Hollandsche kaas voor invoer in Spaausch Indisch gebied verbiedt ons het overgroot belang daarvan bij invoer in Spanje zelf onherinuerd te laten Eene der belangrijkste en uitgebreidste inzendingen op de wereldtentoonstelling te Chicago in 1893 zal het Duitsche dorp uit de XVIe eeuw zijn hetwelk door de Duitsehe Ëthuoloj cbe Tentoonstellingmaat schappg te Chicago zal worden opgericht ilet denkbeeld ia uitgegaan van den Duitwhen ethnoloog dr Ullrich Jahu eu beeft grooleu steun gevonden bij n bondscommissaris voor df tentoonstelling den geheimen regeeringsraad Wermuth de wetenschappelijke leidiug der onderneming is opgedragen aan mannen van naam in Uuitschland zooals de reeds genoemde dr Jahn prof dr Kud Virohow baurati Wallot ontwerper eu architect vau het gebouw van den Duitschen Kgksdag te Berlijn prof Eugen Bracht den heer Voss museumdirecteur on anderen Het dorp zal eene oppervlakte hebt en van 17B 000 vierkante voet eu bestaan uit verschillende gebouwen boerenhofsteden markt met winkels oene kerk raadhuis en herbergen alles in de stijl der XVIe eeuw Bovendien behoort daartoe eao burcht waarin oudheden wapenen wapenrustingen enz uit Duitsche musea vooral beroemde stukken nit het koninklijk Germaansch museum te Mainz zullen worden tentoongesteld Ook zullen andere Duitsche musea medewerken om het dorp naar kleederdrachten decoratien en stöffeering een beeld van de cultuurhistorische ontwikkeling van Duitschlaod te doen geven Maar ook aan inrichtingen voor concerten eu restauraties in den geest van de behoeften van den hedeudaagscben tgd zal het niet ontbreken Het materiaal voor den bou vereischt wordt door de bouwondernemers Ph Holzmaim en Co te Frankfurt a M vervaardigd De eerste helft van dit materiaal bestaande uit circa 6500 colli s is door de tentoonsteilings expediteurs VV elnal ik ben bang dat ik door zooveel mensehen hun levensonderhoud te bezorgen mgn innerlijk Kcluk verstoord heb Uw geluk Hetzelfde woord daar aanstonds door de vrouw uitgesproken kwam nu over de lippen van den man Het geluk Het eeuwige woord der menschheid dia naar dien droom smacht de kreet van alle schep lon de wanhoopskreet om het beloofde het onbekende land Het geluk Ja zeide Norton ik ben niet gelukkig en dat alleen omdat SyWia het niet is Bij den naam der jonge vrouw zenuwachtig door des man uitgesproken gevoelde Solis zich de keel toesnoeren Hij had het gesprek liever willen afbreken want het begon hem opeens te benauwen Dit onverwacht samenzijn nam een plechtige wending die den jongen man in de war bracht Waarom zou mevrouw Norton niet gelukkig zijn sprak hij op zonderlingen toon om bet pijnlijke stilzwijgen af te breken want Norton dacht na en keek in de terto naar den horizon en de zee zonder iots te zien Zij heeft alles om volkomen gelukkig te zijn Gij haalt u maar wat in het hoofd Gij hebt haar lief Met geheel mijn ziel Zij bemint u zeide George iets zachter Norton antwoordde niet er begon raet gebogen hoofd heen en weer te loopen terwijl hij van tgd Ëgau en Co in eeu Bijuschip van 21 000 centenaars alhier aangevoerd en zal 27 dezer via New York naar Chicago worden overgebracht raet het stoomschip Obdam der Nederlaudsoh Amerikaansche Stoomvaartmnatschappij alhier Deze Maatschappij heeft bovendien contracten gesloten voor het vrrvoer van een groot gedeelte der Duitsche Oostonrijksche eu Vransche tentoonstellingsgoedeien Generaal Tscheng ki fong de vroegere attaché aan hot Chiueesche gezantschap te Parijs die bekend is geworden door zijn oplichterij hij het plaatsen van een leeniug van 30 millioen tiiels en donr ziju talrijke schulilru bevindt zich sedert het vorige najaar als gevangene te Ttoo Tsin deze gevangenisstraf bestaat eenvoudig uit kamer arrest waarin de generaal ondauks zijn 56 jaren nog altijd eoii knap lliuk man zich met gelijkmoedigheid schikt Zijn schulden ongeveer 40 000 taels zijn op een klein bedrag 1000 taels na betaald naar het heet doorzgn vrienden achter deze vrienden echter staat Li Hung Tschang die met zijn scherpen blik heeft erkend dat Tapheugki Toiig een man is die onder goede leiding voel nut kan doen Li Hung Tschang zal hom houden ondanks den Chiueescbeu gezant te Purijs die na eeu tamelijk lompen brief van T cheng ki Tong een ohrijven naar Peking zond waarin hij de strenge bestraliing van dezen eiscbte of dreigde zelf zgu post zonder voorafgaande kennisgeving te zulleu verlaten Da volledige afbetaling der schulden van den generaal zal wel worden uitgesteld tol do troon van den gezant te Parijs iets is betlnard Ziju de schulden eenmaal betaald dan is er geen reden meer voor volgens Chinoesolie begrippen om Tsohengki Tong geeu betrekking te geven Ku hij moet eeu betrekking krggeu want de voor hem betaalde gelden zijn slechts geleend hij moet deze terugbetalen en hue kan hij dit doen zander een betrekking dat ii eeu middel tot afpersing te hebbon Ongetwijfeld zal dit ook een vette betrekking zgn want het bedrag dat hij terug mout betalen is zeer aanzienlgk Zoo zgn de gewoonten in China Ook de vrouw van Tsohl i Tong eeu Pran aise en baar nicht leven tegenwoordig in zeer bekrompen omstandigheden te Tien Tsio Maandag is voor het eerst en wel in de entree der Sporttentoonstelling geëxposeerd en de kostbare en prachtige eerste prijs in do loterij der tentoonstelling De prijs bestaat uit een compleet koffie en theeservies van massief zilver waarbij ook een massief zilveren bouilloir twee massief zilveren bladen twt zilveren presenleortrommels met onderbladen en lepeldoos met 12 zilveren lepels Het geheel wordt geroemd als eeu meesterstuk van fraaie bewerking vooral ook wat vorm betreft Ten einde de hooge waarde van den prgs zoo volkomen mogelijk te laten zgu in het massief zilver zoo weinig mogelijk vertieringen aangebracht Bij dit compleet koffie en theeservies behooren 12 geëmailleerde uit de hand geschilderde theekoppen en 12 dito Mokkakoppen zeer artistiek uitgevoaid Wij lezen in het Nbl e Ned Ter gelegenheid dat Amsterdam met den Staat der Nederlanden onderhandelde aangaande vrijkoop van tollen op het Noordzee Kanaal werd bij monde van tot tijd bleef staan om werktuigelijk naar het tapgt te staren Beste vriend zeide hij opeens men weet nooitof een vrouw u bemint of niet of jwer als mengeen dwaas en geen fat is begrijpt men wel wanneer zg u niet meer liefheeft of op het punt staat zelfs als zij zelve nog te goeder trouw meent u tebeminnen Gij herinnert u miss Harley Vindt gg niet dat Sylvia veranderd is vroeg hg plotseling aan Solis die trachtte te glimlachen Neen ik vind dat mevrouw Norton geheel dezelfde gebleven is Welnu zg is niet alleen lijdende maar tevens ongelukkig daar ben ik zeker van zeide Norton Zij ook verwachtte van het leven een geluk dat het leven niet geeft En daarbij de man met wien zij getrouwd is was een ander dan die ik geworden ben Hoe gaarne ik mij geheel aan haar wilde geven ik heb ook verplichtingen tegenover hen die daarginds van mij leven Zij heeft mij bemind doch nu bemint zij mij niet meer Hij wist niet boe hij George folterde het scheen voor Norton een veriichting om zijn hart uit te storten zijn wond tot den bodem te peilen Aan wiou had hij ook anders zijn vertrouwen moeten schenken dan aan dozen vriend die jonger was dan hij maar wiens vaste genegenheid hem verblijdde Hij redeneerde niet hij Wordt vervolgd den toenmaligon burgemeester de verklaring afgelegd dat bet Merwede Kamial geheel tolvrij zou zgn Krachtens opflraoht van de Kamer vau Koophandel en Kabrieken verscheen naar aanleiding van de opening van bet voltooide gedeelte van het MfrwedeKanaal een brochure waarin op bladzijde 39 te lezen staat Overtuigd van hun schadelijken invloed heeft men dan ook voor den nieuwen waterweg besloten geheele vrijstelling van alle sluis brug en andere gelden te vurleenon en it dus het Merwede Kantuit geheel lolvrif Tot niet geringe teloursteUiiig der schipperij is echter de d njuistheid van beide beweringen gebleken want voor hot doorvaren der brug te Jutfaas is men tolgeld verschuldigd I Volgens bij bevoegde autoriteiten ingowoniion infonnolicn is de brugtol te Jutfaas van rijkeioege verpacht aan C S Mentlien te Aramersfoort lie daar tol mag heffen van de schepen die door de brug varen en van de personen dm over de brug rijden overeenkomstig het tarief vastgesteld bij kon besluit van 17 Maart 1827 Sllil uo 138 1 Juli 182 Stbl no 134 en 16 luli 1886 Stói uo 116 Van hoe langen duur die tolheffing nog zal zijn kan thans met zekerheid niet gezegd worden doch zooveel is zeker dat zij de reputatie van het kanaal niet verhoogt u zal een vaartuig wegens de betrekkelijke geringe belasting het kanaal nift mijden üe aangekondigde tolvrijhoid heeft echter thans nog een ander gevolg namelgk dat kapiteins en zetschippers aan hun patroons rekenplicbtig zijnde bg lezen in verdenking komen zich op onredelijke wgze te willen verrijken Aan de laatstelijk uit Batavia ontvangen berichten ontteenet wij het volgende Van den resident van Menado is het volgend telegram ontvangen gedagteekend Taroena Groot Sangi 21 Juni jl De omtrek van den Awoe van Taroena af taj Taboekan N W gedeelte van het eiland geheel heeft veel geleden doch kan zich in zes maanden h erstelleu l e klapperen rijstoügst echter ia voor een geheel jaar vermeld Last gegeven daar onmiddellijk aardvruchten on miloe te planten Iii het geheel voor zoover thans bekend 2000 persouen omgekomen ran 1500 reeds do namen be cend 500 nog venuist Van do gewonden nog een honderdtal onder behandeling op verschillende plaatsen Door de spoedige toezending van rijst en zout is hongersnood vóórkomen In de eerste 4 maanden zal nog iu de behoeften moeten worden voorzien Bouwmalerialen matten en deken etc zal zooveel doenlijk het Sangi comité aanvoeren Stoomschip Zeemeeuw vertrekt heden naar Menado om het hoog noodige te halen eu keert dan onmiddellgk naar raroena terug Ga morgen het eiland rond om de noodige regelingen to treffen De eerste 6 maanden kan de bevolking alleen voor zichzelven werken waarom het gelasten van heerendiensten gedurende dien tgd verboden is Materialen controleurswouing voorhanden Alleeu loods ingestort die bereids hersteld is Door gevallen regens en het spoedig doen begraven van lijken gevaar voor epidemie geweken Volgene een door do fiegeering van den gouverneur van Atjeh ontvangen telegram is een 25 man sterkte bende Atjehers den a5sten Juni jl in het etablissement vnn de firma de Lange Co te Molaboeh gedrongen waar zij een Niasschen slager verwondden Door twee patrouilles werd de bende verdreven met aohteriating van zes dooden en vier gekwetsten benevens vele wapens Aan onze zijde werd één men gedood en één gewond Bij Bristol in Tennessee V St is voor eenigen tgd zekere Mullinsen een gegoed man met zijne twee volwassen zoons in hun hoeve doodgeschoten gevonden Ofschoon er sedert twintig jaar een vaete geheersèht had tusschen de Mullicsen en eene andere familie de Claytons waarbij meer dan één het leven verloren liad scheen men deze drievoudige misdaad te moeten toeschrijven aan negers die een poging tot diefstal hadden gedaan De begrafenis der verslagenen httd onder een overgrooten toeloop van belangstellenden plaats op een kerkhof buiten de stad in een eenzaam oord gelegen I Op een avond daarna hoorde een voorbijganger zekere Matthews gerucht op het kerkhof en achter de staande zerken sluipende zag hij in de duisternis eenigo personen bezig hij kon niet onderscheiden waarmee Na eeu vijf miuuten gingen de onbekenden lachend en schertsend heen en Matthews ging uaar de plek waar zij zfch bevonden haddeu maarnauweIgks had bij eenigo stappen godaau of er ontstond een geweldige ontploffing waardoor hij bewusteloos tegen den grond geslagen werd Bijgekomen zag hg dat men vermoedelgk met dynamiet een graf in de lucht had doen vliegen drie kisten en lijken waren aan stukken verspreid Des ochtends bleek dat het die der Mullinsen waren Batteniandscb Overzicht De legerquaestie die op dit oogenblik te Berlijn ioo druk besproken wordt staat in uauw verband met de positie der Duitsche res eeriug tegenover dei Rijksdag Het 13 opmerkelgk hoeveel plannen in de laatste jareu in Duitschlaud ziju opgedoken maar weder in de doos gestopt Zoo weet men ook niet of de militaire voorstellen dit jaar r ieils bij deu Rijksdag zullen ingediend worden of do regoering wachten zal lot de zitting van 1893 94 nf nog langer De Natiohal Zeltung en de Frankfurter Zeitung gelooven dat men wachten zal tot 1893 omdat dau tevens het septennaat geëindigd is i De regeering z tl dan wel trachten eene vermeerdering van het aantal soldaten te verkrijgen ia verhouding tot do vermeerderde bevolking Het is echter zeer waarschijnlijk dat dan nok de Rijksdag op de iuvoering van den tweejaiisten diensttijd zal aandringen en dat daarbij de quaestie van het septennaat weder te berde zal komen De regeering al echter naar de I raiikf Ztg betoogt ilion strijd niet meer met deiclfiie middelen en gelijk gevolg kunnen vueron als in 1887 Zij staat niet meer zoo sterk tegenover den Rijksdag als toen De tijden ziju veranderd waar vroeger zeer geijverd werd om de regeering in bare eischeu te steunen hoerscht thans wantrouwen Een clericaal blad merkt op dat de regeering zich met een ontbinding van den Rijksdag ook al niet zou kunnun helpen zij zou da irdoor van den regen in den drup komen Dat de regaering niet tevreden is over den steun dien zij m don Rijksdag ondervindt blijkt wol uit de thans in haar geheel bekend geworden rede des keizers die als een vingerwgziging voor den Rijksdag en de staatspartijen wordt beschouwd De diensttijd van twee jaar zeide de keizer is zouder dat aan den anderen kant zeer bijzondere voorwaarden worden ingewilligd met denkbaar en als de Rijksdag met vaderlandslievend genoeg is deze voorwaarden te gelijk met de invoering van den 2 jarigon dienst iu te willigen zal ik steeds aan eeu kleiner goed gedisciplineerd leger de voorkeur blijven geven boven een groot Die bgzondere voorwaarden waarvan de keizer spreekt zijn waarschijnlijk een vermeerdering vau het instructiepersoneel van do oefeningen der reserve vuu het verbruik van amunitie en zouden omstreeks 19 000 000 mark kosten Zelfs de Koln Ztg schrijft dat de wensch om dergelijke nieuwe eischeu voor de krijgsmacht iu to willigen bij de bevolking zeer gering 18 en dat de regeering daarom haar vorderingen tot den geringsteu omvang zal dienen te beperken Toch schijnt zij geen behoefte te gevoelen haar In verband met die betuiging der Norddeuische verdient melding te worden gemaakt van wat de Oermania schrijft in een betoog dat de centrumpartij bij den tegenwoordigen stand van zaken conservatieve candidateu steunen moet uit dankbaarheid voor hetgeen door Caprivi voor het neutrum wordt gedaan Daarmede schijnt dus stilzwijgeud te zijn aangenomen dat men door conservatieven te steunen de regeering helpt Doch dit is nog zoo zeker niet Integendeel herinnert men zich dat de conservatieven bij de handelsverdragen bij de suikerbelasting en in de koloniale politiek der regeering het leven vrij zuur hebben gemaakt De Oermania spreekt van conservatieven die vnn de iniddenportgen nauwelijks zijn te onderscheiden en niet consequent conservatief maar gouvernementeel opportunistisch zijn en hoopt te gelijker tijd nog steeds op de vervulling van haar ideaal dat het centrum met een sterke christelij k conservatieve en constitutionneele partij zal samengaan Hoe echter de democrateii van het centrum daarmede genoegen kunnen nemen is een andere vraag Hoe het zij uit het artikel der Norddeutsche Allg Zeitung volgt dat de regeering van de hulp der conservatieven alleen gebruik wenscht te maken als het haar belieft en daarmede schijnt de voornaamste reJen voor de lief lesverklaringen der conservatieveu aan het centrum grootendeels te zgu weggenomen Een Italiaansch blad de Corriere di Napoli publiceert een brief die Jladstone aan den hoofdredacteur zou hebben gesclireven kort voor den uitslag der verkiezingen Hij zou daarin als vriend van Italië d buitengewone militaire uitgaven en de internationale verbintenissen van dat land betreurd heoben Noch drievoudige noch tweevoudige verbonden waren lu zijn smaak omdat bet doel daarvan nooit de vrede au zgn De kracht eeuer natie berust op spaarzame benutting van eigen hulpbronnen Hij vreesde voor de toekomst van Europa al kondeu met Gods hulp de vredelievende verhoudingen van t oogenblik nog eenigen tgd duren Al komt deze politieke wjjsheid vrgwel overeeu met de denkbeelden die Gladstone aangaande de internationale politiek aanhangt zal men dat schrijven schoon zelfs door den üiritto overgenomen wel als apocrief mogen aanmerken Gladstone al wel niet zoo onvoorzichtig geweest zijn om zulke dingen te schrijven op een oogenblik dat hij kon voorzien weldra een hooge verantwoordelijke betrekking te zullen bokleeden Aan den anderen kant is zulk een schrijven een zoo wolkom wapen m Italiaausclieu ververkiezingsstrijd die staat geopend te worden dat de verleiiling voor een vindingrijk zuidelijk journalistenbrein om hem te phantaseeren zeer groot mag heeten De lialiaansche radicalen zullen zich er met wellust op werpen en den brief exploiteoren tegen alle voorstanders van het drievoudig verhond De kiezers van don heer Labouchere ziju zeer verbolgen op Kouiugiu Victoria wegens oe antipathie welke Hare Majesteit ten opzichte van hunnen afgevaardigde tegenover Gladstone heet te hebbeu uitgesproken Zij willen binnenkort om die verbolgenhoid te luchten oene groote indignation meeting beleggen in de lokalen der jNorihampton Liberal and Radical Association Volgeus rie Hamb Corr ziju te Hamburg eergisteren 126 gevallen van obolenae voorgekomen waarvan vele raet doodelijken afloop Bij eenigo ziekten moeten echter ook verschijnselen van cholera asiatica zijn waargenomen De geneeskundige overheid en de politie hebben maatregelen genomen om de ziekte tot het sterkst getroffen deel der Ook gisteren was het aantal nieuwe ziektegevallen aanmerkelijk Een geneesheer der Lenvensche hoogesehool verklaart dat het wel de cholera is welke zich te Antwerpen beeft vertoond aan boord van eene stoomboot welke van Frankrij c kwam zoomede te Jemet Daarentegen blgkt uit een door de regeering ingesteld onderzoek dat geen enkel geval van cholera asiatica in België is voorgekomen De gevallen te Jumet en te Antwerpen zgn cholera nostras REXJMSGEVIJMG De BURGEMEESTER van GOUDA brengt bg deze ter kennis vau de belanghebbenden dat door den Heer Provincialen Inspecteur der Directe Belastingen enz te Rotterdam op den 20 Augustus 1892 is executoir verklaard het Kohier voor de belasting op bet Personeel No 5 Ie kwartaal 1892 93 Dat voormeld Kohier ter invordering is gesteld in handen van den Heer Ontvanger dat ieder die daarop voorkomt verplicht is zijnen aanslag op den bij de wet bepaalden voet te voldoen en dat heden ingaat de termijn van Drie Maanden binnen welken de reclames behooren te worden ingediend Gouda den 24n Augustus 1893 De Burgemeester voornoemd VAN BERGEN IJZENDOOEN KENNISGEVING INRICHTINGEN WELKE GEVAAR SCHADE OF NADEEL KUNNEN VEROORZAKEN BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Gouda Gelet op Art 6 eu 7 der Wet van dec 2n Juni 1876 Staatsblad no 95 Brengen ter algemeene kennis dat op de Secretarie ter visie is gelegd een verzoek met bijlagen van A D Ponsioo Dz om vergunning tot het oprichten eener blikslagerij iu bet perceel gelegen aan den Kleiweg Wgk E No 86 Kadaster Sectie fl No 1821 Dat op Woensdag den 7 September 1892 des namiddags ten 1 ure op het Raadhuis gelegenheid is om bezwaren tegen de gevraagde vergunning in te brengen en dat gedurende drie dagen vóór dien dag op de Secretarie der Gemeente van de ter zake ingekomen Schrifturen kan worden kennis genomen Gouda den 24 Augustus 1892 Burgemeester en Wethouders voornoem l VAN BERGEN IJZENDOORN De Secretaris RBOUWER Burgerlül e Stand Moordrecht GEBOREN Cornelia ouders J de Greef en G Hofman Uaastreoht GEBOREN Louris oudeii C Honkoop in A Speksnijder OVERLEDEN J Houdgk 71 j GEHUWD W J van Dam en C Verwoerd ONDERTROUWD C G Hollander en G Saarloos