Goudsche Courant, donderdag 25 augustus 1892

f ertegemvoordiging Administratie Een Administratieve vennootschap die in de voornaamste plaatsen van ons land filialen vestigt vraagt alhier iemand goed ge introduceerd bij voorkeur gepensioneerd Officier of Ambtenaar om als vertegenwoordiger voor haar op te treden Brieverf fr met referentiën worden ingewacht onder Lett K D Adv Bur HAA8ENSTEIN VOGLEB den Haag LOTEN in de VKRLOTIiXG BIJ GELEGENHEID DER ZIJN TE BEKOMEN BIJ BUIlXKMAK Laiigfe Tiendewety PRIJS 1 11 LOTEN voor 10 Vrijdag 26 Augustus 189S K 4921 GOUDSGHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Oe iQEeading van adTertenUön kan geschieden tot öön uur des namiddags van den dag der uitgave Te Rotterdam is bij de Ned Herv üom beroepen Ds Wilduboer te Oudowater Iu plaats van mevrouw Duppcr die wegeos vertrek bedankt beeft is te Haastrecht tot directrice der Nats naaien breischool benoemd mevrouw Muller Mej K C Idema te Lekkerkurk deed met goed gevolg examen voor het Fraiisch lager onderwijs De raud der gemeente Oudewster besloot met 4 tegen 2 stemmen tot opheffing der commissie belastmet de exploitatie der gasfabriek Hot beheer zal nu worden opgedragen aan Burgemeester en Wethouders Bg de te Woerden gehouden landbouwtentoonstelling is bekroond voor het heste paard van 4 6 jaa 1ste prijs ƒ 60 I van der Breggen Waddingsveen bruine kol merrie De uitslag der barddraverg te Woerden is volgt Er aren 8 deelnemers Prijs 250 Ie bruine ruin Prim eigenaar en bergder V van Santen te Kotterdam premie ƒ 100 bruine ruin Irémter eigenaar J P Mooiman te Stompwijk berijder J G Matze Vi in zijn zenuwaohtigbeid liet hij zich tot die vertrouwelgke mededeelingen vervoeren hij sprak over iaijn verdriet met een bitterheid die hem goeddeed en Iroosite Neen Sylvia beminde hem niet meer Hij was er zeker van De onbestemde droefgeestigheid de droomerigheid der jonge vrouw do zenuwachtighoid die zelfs weerstand bood aan do wetmschap van dokter Pargeas alles overtuigde hem Hg had haar veroordeeld tot een leven dat haar te zwaar drukte Wal ik ook moge doen de ééne d g van ons leven gelijkt op den andoren Het is de eentonigheid midden in den arbeid En op mijn woord er zijn oogenbhkken dat ik gaarne den last der zaken van mg zon willen werpen om als een egoist alleen voor mijzelf te leven voor mij on voor haar I Welnu I sprak Solis vast wonrom doot gij het dan oietP Zevenhuizen GEBOREN Willem omlers C van Erk en J van der Heijden Sebastiaan ouders B Kooiman en E van Wijk Clajina Trijntje ouders J Lokkerkerk on i van Straaleu OVERLEDEN C J lloïendgk 3 m ONDERTROUWD C Haak en A Meijer ADVERTENTIÊN Ondertrouwd Dr ï BEEKENKAMP ü Arts Ü JOHANNA S VAN HOÜWENINUE Gouderak 24 Augustus 1892 g Receptie 28 Augustus 1892 g Bevallen van een Dochter J VAS DKR REE vA DER Eind 23 Augustus Mejuffrouw LINA THOMA uit Weenen thans te s Hage leert iu 15 LESSEN het maken van alle soorten naar de nieuwste Parijsche methode BLOEMEiJ zyn te bezichtigen en Conditiën te bespreken bfl Mej TERSCHEGGET Oosthaven Gouda De Notaris H GROENENDAAL te Gouda is voornemens op WOENSDAG den 31 AUGUSTUS 1892 des morgens 9 uur aan het hnis aan de Markt Wyk A no 58 te Gouda ten verzoeke van den Curator in het laillissoment van den Heer J J van LINGEN in het openbaar om contant geld t verkoopen Een goed onderhouden INBOEDEL bestaande in TAFEI S STOELEN CANAPÉ 2 SPIEG ELK ASTEN PENDULE SPIEGELS SCHILDERIJEN LEDIKANTEN BEDDEN met toebehooren WASCHTAFELS VLOERKLEECfEN KARPETTEN GORDIJNEN FOURNUIS GASORNAMENT NAAIMACHINE COMPOSITIE KRISTAL GLAS KO PER TIN BLIK en AARDEWERK TA j FEL en LINNENGOED en voorraad Win keiGoederen als DASSEN OVERHEMDEN BOORDEN MANCHETTEN HANDSCHOENEN PARAPLUIE s enz Twee Gouden HORLOGIES remontoir OORKNOPJES met Juweel en eenige Zilveren LEPELTJES en VORKEN Voorts Een ENGELSCHE ÉTALAGE zoo goed als nieuw LESSENAAR en TRAP Te bezichtigen daags vóór den verkoop van 9 12 en van 2 4 uur Nadere informatiën geeft voornoemde Notaris GROENENDAAL te Gouda Zeer Uette Gesteendrukte NAAMSAAIITJES worden aLEVEKD door A BRINKMAN en Zn Tentoonstelling SCHEVEN IN GEN DAGELIJKS 3 CONCERTEN van 12 2 van 47 61 5 en van 97 11 op de 3 nieuwe banen in het gebouw ËL 1 RÉË f 0 49 D0NDSEBAB25AÜ USTnS tot 5 uar Entree 0 99 Des natBlddags icn Z k uur Concert te geven door de Koninkl Kapel der REHADIERSEIIJAGEBS Directie den Heer W v d LINDEN des avonds en volgende dagen COÏËRT vandemFlIlWv h 3Reg iDf Directie den Heer BOUMAN Bergen op Zoom Alle avonden Entree U 5 By genoegzame deelneming zal op ZON DAG 28 AUGUSTUS e k de Volharding No l een Plei Jerlocht ondernemen Tan Oouda naar Anuterdam Overtoom langs Waddingmeen Boskoop Alfen en Smolenaara alwaar ook reizigers worden opgenomen Prijs Retour f 1 Vertrek van Gouda s morgens 6 uur Vertrek van AmtterdamOvert s nam 5 uur precies De tocht zal door Muziek opgeluisterd worden Kaarten zjjn verkrügbaar bi W KOSTER Langï GttOKNENDAAL b den HOFMEESTER der Boot en aan bovengenoemde aanlegplaatsen ADVERTENTIEN in nUe JBinnen en BuitenlandHche Couranten worden dadel k opgezonden door het Advertentie Bureau van A BRINKMAN en ZOON te Gouda Gouda Snelpersrlruk vea A Bhikkman fr Zoon Sportclub De Voor uitgang HARDDËAVEEU te LEKKERKERK op Woensdag 7 September 1892 des namiddags 1 uur van iM bereden Ur IN COSTUÜM die niet meer dan één prjjs gewonnen hebben l rijsnOö IslePremiefiO 2dePreinieflö Aangifte enz voor of op den 3 SEPTEMBER 1892 bjj den Secretaris As DEN OIJU8TËIM Wio zeker ja m ie Echte £ ikel CacaU tt üntvaii cn lesam rigesteld en na vele piufii i iua n in dun handel gekomen oudi den naam des uitvinders Dr MichaeliB vervaardigd 1 op de beste machines in liet wereldbe j rccmde étabblisseraent van Qebr StoUwerck te Keulen eische Eikel Cacao in Tierkanten bussen Deze Eikel Cacao ia met melk gekookt 1 eene aangename gezonde drank voor dagelijksch gebruik een 2 theelepels van t pojder voor een kop Chocolate Ala geneeskrachtige drank bij geval van diarrhee slechts met water te gebruiken j Verkrijgbaar bij de voornaamste H H Apotbekera enz Vi Ko Vt Ko prcBfbnsjeg f 1 80 c 0 90 c 0 36 Generaalvertegenwoordiger Toor Nederland Julius IHattenklodt Amsterdam Kalveistraat 103 l Frambozen Limonade SIROOP FmEOSEH SIEOOF BESSENSAP TdIj Slotemaker Co De uitgave dezer Courant geschiedt dagelgks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prgs per drie maanden ia 1 25 franco per post 1 70 Afzoaderiflke Nommers VIJK CENTEN BINNENLAND GOL DA 25 Augustus 1892 Bij de goref kerk tr Zuidland is beroepen de heer J van den Berg oantUdaat alhier 2 aaneengekoppelde tentwagenf der Haagsche Tramweg maatsohappij van do ioopplauk afgeslagen op de hoogte an het hotel ProiMjiade aan den Scheveliingscben weg Hij werd door den achtersten wageu overreden en zoodanig verminkt dat hg kort daarop den geest gaf Zijn lijk is naar het ziekenhuis vervoerd Heden Doudordag avond zal de Boekhandel Tentoonstelling m hit Palek Oo ott rit ï weder geheel verliolit worden en zullen alle machinerieën in werking zgn De N R C betoogt in ha 2e blad van heden dat de sociaal democrateu te Hotterdam wier protest wij in ons vorig nuininer mcdsdeelden niet het recht hebben de schuld voor de gepleegde raoortl van zich af te werpen Het slot van dit artikel luidt aldus Gisterenavond is een couducteur dienstdoende op Ofschoon uit onze woorden varoptwaardigiugspreekt en wij niei verhelnn dat bitterheid na do euveldaad van Zaterdagnacht zich van s meester heeft gemaakt willen wij toch pogen hlin die wij te woord staan recht lo doen wedervaren Wij willen gelooven dat Boerkool en Helsdingen voorzitter en secretaris van de S U afdeeliog evenals de andere leden van het bestuur gruwen van hetgeen er voorgevallen is dat zij tot zoo iets en in het algemeen tot iets slechts met lu staat zg n dat zg persoonlijk onder de geloofwaardigen en acbtenswaardigen onzer medeburgers geteld mogen worden Maar dit vermindert niet verzwaart veeleer hunne verantwoordelijkheid voor het beliooren tot eene parlij die het geweld verheerlijkt die het slechts afkeurt als het onberedeneerd en onbezonnen optreedt het geweld der Communemannen van Parijs en der dynamietwerpers van Chicago het geweld van Geel die op do politie schoot en van Bos die haar tergt ludieii nu misschien blijkt dat een baardelooze FEVILLETOIM Waarom waarom Norton haalde zijn schouders op Vraag aan mijn petroleumwerkers aam mijn arbeiders aan de lieden vau mijn ranchs of zij mg niet evenzeer noodig hebbeu als ik hen Uil het Frantch Ongetwijfeld Maar als de bronnen verkooht worden zou een nieuwe directeur uw arbeiders evengoed onderhouden als gij 1 VL Jat is de vraag zeide Norton Ik heb ontzaglijke sommen gestoken in deze onderneming die nog al bezwaarlgk is Een ander een nieuweling zou den zuinigen weg opgaan en des avonds zou menigeen van mijn brave lieden zijn soep mot kunnen koken Dus gij blijtt in da zaken uit mecachlievendheid Uit plicht Er hangen zooveel levens van mij af Dat doet mij genoegen De Amerikaan richtte zich op alsof daal rondom hem de duizenden m duizenden gestaan hadden die van hem leefden Ik ben er trolsch op dat ik een geheelc menigte te eten geef O ik zit er niet mee verlegen Ik heb hier zelfs iiedeii aangetroffen die mg in mijn arbeid zouden willen helpen Offenburger vraagde De Solis Juist Offenburger Dal had ik wel durven wedden De bankier let minder op niensehliuvendheid dan op geld verdienen als hij zich met een zaak zal bemoeien Die Offenburger is een slimme vos En een goede man is hij ook zeide Norton AD VERTE NT EN worden geplaatrt van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meerlOCenten 6R00TE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Bovendien worden alle Adverteutiën gratis opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk dea Maandags verschijnt I knaap een dronkaard of een driftkop de bloedige I daad van Zaterdag gepleegd heeft en 3oerkool met i Helsdingen komen getuigen Wij hebben met desen niets te doen dan heeft hij het recht te antwoorden T Gijlieden zijt mijne meesters geweest Wio heeft er vroeger ooit van vernomen dat raen uitj gaande op eenen Eolterdamsohen Zaterdagkerraisnacht dien Zaterdagnacht even berucht om zijne uitgelatenheid als geprezen om zijne goedaardigheid eene geladen revolver bij zich stak Het is de sociaal democratie het zijn de bladen met welke Boerkool en Helsdingen instemmen de voorgangers die zij hunne vrienden noemen die èn het wapen I en don wil om het ie gebruiken in zwang gebracht hebben Van het bloed dat van de misdadige handen afdruipt kunnen Boerkool en Helsdingen de spatten niet afwisschen Men meldt uit Rotterdam aan de Tijd Nog een enkele nadag en de kermis is weer voorbg Over het algemeen enkele op zichzelf staande feiten erbuiten gelaten is zij rustig zelfs ordelgk afgoloopon Het 13 algemeen opgevallen dat zij zich dit jaar kenmerkte duor veel minder dronkenschao ilan m andere jaren het geval was Voortdurend heorschte op het kermisterrein een weliswaar uitgelaton doch ordelievende stemming Zelfs de dag vau heden de befaamde BoerenDinsdag is vrij ordelijk voorbijgegaan Is waar het getal der buitenlni die heden ter kermis kw imen was belangrijk minder dan in andere jaren Waarschijnlijk deed de warmte hierop haar invloed gelden Ofschoon het getal spellen belangrijk minder was was de kermis dit jaar veel meer bezocht door verschillende soorten van gebakskraraeii Ook op dit gellied doet de concurrentie zich scherp gevoelen De traditioneelo prijs voor de poffertjes is van 15 tot 10 cent per portie verlaagd Hg is verwaand op zijn gold praalziek druk maar niet slecht Hij vindt u zeer beminnelijk tusschen twoe haakjes Drommels als gij wilt trouwen zou dal een goede gelegenheid zijn juffrouw Helene is dunkt mij mooi genoeg Heel mooi Maar zg heeft twee groote gebreken zij is te rijk I Dat is nog wel te vergeven Eu te geleerd I Dat behoort er tegenwoordiir zoo bij Dan had ik liever in den tgd van baar moeder willen laven die ook mooi moet geweest zijn als zij op haar leek Wat een zonderlinge afkomst I zeide de markies Do vader een Hamburgschejood do moeder een Engelsche protestante Was is juffrouw Hélèue Katholiek Mooi zoo Het geheele mengelmoes der bedendaagsche maatschappij bijeen Hg trachtte nogmaals te glimlachen ferwijl hg lust had om te vluchten daar hg niet wist hoe hg de droevige mededeelingen zou afwijzen van den man die hem ziju genegenheid schonk Hg beproefde een ironie te eggen die op zijn lippen dooli niet in zgn hart was en zoo het onderhoud af te breken toen Norton hem met een onwillekeurige beweging bg de hand nam en mnt haastige stem seide Eigenlijk hebt gg gelijk Trouw niet Er is te veel leed in oen reis waarop noodz ikolijk de eene partij de andere moet achtorlalcn En nis men een