Goudsche Courant, vrijdag 26 augustus 1892

Bi de toelaÜDg van sommige spellen kan mon echter opmerken dat een ander hoofd het bestuur onzer gemeente in handen heeft Voor verscheiden neringdrijvende personen was de kermis niet onvoordeelig te noemen Het vreemdelingenbezoek dat in dea rejrel niet bijster groot genoemd kan worden is in de kermisdagen en niet het minst op den laatsleu Zaterdag zeer aanzienlijk geweest In de meeste vechtpartijen welke op of iu de nabijheid van de kermisteireinen plaats hadden waren en dit is zeer opmerkelijk meerendeels vreemdelingen betrokken De voorstanders dor afschaffing van de kermis die van nabij de thans afgeloopene bobben gadegeslagen kunnen daaruit geen argumenten ertegen putteir Onze kermis die steeds een goeden naam heeft gehad heeft dit jaar weer eens bewezen dat zij is het volksfeest bij uitoemendhtid Natuurlijk valt hier eu daar wat te laken mear indien de Vereeniajir o tot veredeling der Volksvermaken eens de hand aan de kermis sloeg wie weet hoo spoedig de gebreken welke ha r aankleven Torwijderd zouden kunnen worden l e plaats gehad hebbedde ernstige raisdad jn kunnen niet geacht wonleu m verband met do kermis te taan of bot gevolg daarvan te zijn Op den verjaarda van de Koningin zal in den tuin an de Sportteotoonstelling te Soheveningen ecu groot avondfefst worden georganiseerd De tuin zal behalve met hét electrisch licht nog buitengewoon geïllumineerd zijn Er zal een concert worden gegeven door twee muziekkorpsen een tombola zal gehouden worden waarvan de loten aan alle dames kinderen van aandeelhouders abonués on andere betalende bezoekers zullen worden uitgereikt tern ijl nog meer verrassingen zullen volgen De Natuur van 15 Aug wijdt een opstel aan het toogenaamd electrUehe meiije miss Annie Abott en hare navolgster Gelijk meo weet zijn deze meisjes in staat tot de schijnbaar wonderbaarlijkste krachtoefening Een krachtigen man wordt bijv een stok in handen gegeven met het verzoek dezen in het midden met uitgestrekte armen zoo stijf mogelijk te bonden Nu plaatst het kleine meisje de open handen tegen de einden van den stok en trekt dan haar tegenstander geheel naar goedvinden over t tooneel Ook verplaatst zij een stoel waarop drie mannen ritten met het doel hem tejjen te houden In het tijdschrift Electricity geeft de heer Nelson W Perry eena verklaring van deze wonderen Volgens hem heeft de electriciteit met deze zaak niets uit te staan zij kan verklaard worden door de leer van het evenwicht en is eenvoudig een behendige toepassing van de lessen der werktaigkunde Bij elke proef plaatst namelijk het meisje zich zoodanig dat zg aan een langen hefboomsarm werkt en dat haar tegenstander in een toestand van wankelend evenwicht verkeert waardoor hij zeer gemakkelijk van zijn plaats kan worden gebracht In de proef met den stoel bqv zallen negentig percent van hen aan wie bevolen wordt den stoel op den grond te houden hun handen op de zitting of leuning van den stoel leggen en bun gewicht bijna geheel op hun voeten laten neerkomen Indien zij dit al niet dadelijk doen dan zullen zij het toch doen op het oogenblik waarop zij vermoeden dat maal met ware liefde bemind werd dan is er geen Igden zoo groot aïs dat van hem die op een gegeven ooKcnblik gevoelt dat men hem niet meer bemint dat het uit is dat de gedachten van de geliefde afdwalen dat zij een ander liefheeft En dat ia mijn val Eu daarom lijd ik dat ik hel zou kunnen nitschreeuweu dat ik mij het hoofd tegen den muur zou kunnen verbrijzelen Solis gevoelde hoe Norton s koortsig brandende vingers zich om zijn hand klemden Hij had een electrischen schok gevoeld toen Norton bijna tegen ign wil zich had laten ontvallen Een ander zij heeft een ander lief Het duizelde hem en onwillekeurig was zijn eerste uitroep een vertroosting geweest een leugen tegenever Norton en zichzelf Kom kom Dat is dwaasheid Mevrouw Norton heefi niemand anders lief dan u Bg het hoeren van zijn stem had hij een gewaarwording gehad die hij zelfs in zijn verwarring kon verklaren het was hem alsof hij te spoedig geantwoord had zoodat zijn stem beefde en de leugen aan den dag gekomen was Hij beminde haar hij beminde Sylvia wier liefde Norton betreurde Eu zon zijn uitroep die liefde niet verraden 0 Ik weet wel dat mevrouw Norton de eerIgksie vrouw ter wereld is antwoordde de man in zgn behoefte aan vertrouwelijke roededeelingen maar zij ontsnapt mij die voor haar de werkelijkheid ben om een dtoom een roman te zoeken het meisje moeite gaat doen om dun stoel te tillen Om den stoel te bewegen heeft hut meisje dus niet anders te doen dan te duwen tegen den rug der zitting Z j wordt hierbij geholpen daor hadr kuieén waarop zg met hare ellebogen of voorarmen steunt Dit geeft haar ook het voordeel van een lapgeii hefboomsarm tegenover haar tegenstander die i met zgn voeten werkt Ia du stoel eens opgelicht hoe weinig ook dan is het moeilgkate verriohl Zij houdt dan plotseling haar kracht in waardoor de stoel terugvalt Door een gdelingsche beweging kan zg dan den stoel van links naar rechts schuiven In beide gevallen is de stoel in wankelend evenwicht en kan het meisje hem door een behendige beweging in elke richting brengen die zg verkiest Ook de andore proeven zgn op overeenkomstige wijzen te verklaren Voor de juistheid dezer verklaring pleit ook het feit dal de proeven alleen dan gelukken wanneer de personen hun uiterste kracht inspannen en dus zelf meehelpen aan hot scheppen van het wankelend evenwii ht Voor de aanstaande verkiezing van eon staataproaideot der Transvsalsobe republiek zgn er thans drie candidaturen Ie de tegenwoordige staatsprosideut Paul Krugur 3e generaal Jouburt ie de hoofdrochtor Kutzé Uit al wat er reeds over de verkiezing geschreven is blijkt het dat de yolkmteiif S e Pert en Th Per zullen opkomen voor de candidatuur van Krugur daarentegen de Trauaeaal Time do Advertiser on Land en Volk voor Joubort terwijl hel nog onzeker is welke bladen zullen opkomen voor Kutzé die eerst nu candidaat gesteld is Het blad üe Pert reileuoert over de zaak in dezer voege Kruger Joubert en hoofdreehtor Kotzé zgn aan hei volk te bekend dan dat omstandigheden van welken aard dan ook in ile nieeniug omtrent alle drie ieu nog knunen veranderen Ku andere candidaten kan men gerust achterwege laten Kruger dient gewogen tegenover Joubert en Kotzé of liever omi ekeerd want de eerste heeft reeds voorlang zgn schaalgewicht blootgelegd eu do beide anderen wenachen dat gewicht te zien vastgesteld Waar het op buitsnlandsche staatamanskunst aankwam waar binnenlandsche quaestién van ugpendeo aard waren daar heelt Stephauus Johannes Paulus Kruger zich immer iemand betoond die door zgn optreden altgd bewondering afdwong die als Ciomwell al Bismarck met vaste streng rechtvaardige band met vénienden blik met eerbiedwaardige rechtvaardigheid mei overlegden tact het schip van staat wist te sturen Waar aangegane contracten door den Volksraad waar verplichtingen hem opgelegd door den Volksraadj hem bonden daar heeft hg immer gestreefd naar richtige en wettelijke zoowel als wettige oplossing n details te treden is onnoodig die zouden slechts bewijzen wat wij hierboven constatoeren De vraag komt nu bad iemand anders de zaken van het vertedene beter kunnen doen en zullen die der toekomst aan een ander beter toevertrouwd zgn Er is geen reden om te vermoeden dat Paul Kruger van tactiek zal veranderen dat hij minder arbeidskracht aan den dag zal leggen dat engzichtigheid hem bekruipen zal dat zijn blik vernauwd dat zijn helder hoofd vooralsnog beneveld zal worden dat lichamelijke zwakheid hem hinderen zal in zijn zwaar Van den ander van wien ik spreek weet ik niet of hg bestaat maar wat ik weet wat ik gevoel wat mg pijnigt is dat ik niet meer alleen Sylvia s gedachten inneem dal het leven dat ik haar bereid heb voor haar een teleurstelling geworden is dat terwijl ik haar zoo lief heb dut hel voor mij een genot ia met u over haar te praten wij beiden ongelukkig zijn Dat is het leven mijn waarde En dan zijn er nog lieden die laagheden begaan om het te behouden Solia schrikte van den zielstoestand van het üjden van den man die met ongewone scherpzinnigheid als in een open boek in het hart zijner vrouw las ea die over den ander dien zijn vrouw kon liefhebben sprak tol wien 1 tot dien ander zelf tot Solis den geliefde van gisteren den eerroover van morgen Hij gevoelde zich vreeselijk beklemd Nogmaals had hij Norton in zijn woordenvloed willen stuiten en toch was hij innig verheugd hem zoo over Sylvia te hooren spreken Hg zag haar terwijl haar man sprak voor zich met haar zacht en droevig uiterlijk en hij hoorde hare bekentenis dal zg hem misschien lief nad George gevoelde een rilling van schrik Hij vroeg zich af of Norton soms iets zou vermoeden en zijn geheim slechts openbaarde om dat van Solis te doorgronden Maar tot zulk een liat was de Yankee niet in staat Zijn innerlijk leed alleen had hem tot vertrouwelijkheid gedreven alsof daardoor alle bitterheid uit zijn lart zou verdnijnen George koos de beste parlij om zijn ontroering te wichtig werk kortom dat er verval van krachten te wachten is noch moreel noch physiek Nu de anderen Niemand zal ontkennen dat Joubert den lande gewichtige diensten heeft bewezen iu zijne verschil lende capaciteiten niemand zal hem beschuldigen van landverraad van gemis aan vaderluiulslievendhcid aan werkzaamheid in het algemeen Maar dit alles is bij lange niet voldoende om den moeilijken post te vervullen van het presidentschap van eenen staat als de onze Daar behoort moer toe dan detailwerk en inzicht in binnenlandsche zaken welke trouwens den heer Kruger minstens evengoed zijn toevertrouwd Heeft do generaal ooil bewezen dien ruimen alles omvatteuden blik te bezitten die Paul Kruger eene wereldvermaardheid heeft bezorgd P Men zal ons antwoorden maar dut kon hij ook niet hij was daartoe in de gelegenheid Welaan wie die dan niet liever hot goode houdt hetwelk hij heeft en dal hij zelf niet verbeteren kan voor hol onzekere dat niet beter worden kan dan het goede heiwolk men bezit liet is geenu vraag ten slotte naar welken kant de schaal overhell als de heer Joubert gewogen wordt tegenover president Kruger Die rechtvaardig richten wd kent in dezen goen twijfel eu zal mol ons zeggen zoo lang Oom Paul leeft en hij voortgaat op den eenmaal door hem ingeslagen weg terwijl er hieromtrent voor hot tegendeel geen reden voor ongeloof kan bestaan zoolang blijft hij do bestevaér der Znidafrikaauschu republiek Kn ibauB hoofdrechter Kotzé Veel wat generaal Joubert den minderen man maakt tegenover Paul Kruger is ook toepaaaelgk op den hoofdrechter Wie zoude durven beweren dal deze zoo opgegroeid ia met de binnenlandsche toestanden der republiek f Of dat hij meer takt zoude loonrn in staatsmanskunst naar buiten Niemand zoude dit op genoegzame gegevens kunnen beweren Over dit alles ligt ten opzichte van den heer Kotzé een dichte sluier Veellaor zoude men kunnen aanhalen dat deze derde candidaat een rechtsgeleerde is Maar ook dit argument verliest outzagigk veel van zijne waarde als men eet dat president Kruger iu dr Leyds den staatssecretaris een rechtsgeleerden adviseur bezit van eminente bekwaamheid een rechtsgeleerde ilie buitendien opgegroeid is met de talloozo moeilijke economische en politieke vraagstukken der laatste jaren Paul Kruger heeft daarbij eene oogeévenaardo levenservaring en deze twre staatsmannen vormen samen een geheel dal voor het tegenwoordige gewis door geene enkele andere combinatie in de verste verte behoorIgk kan worden vervangen Hoofdrechter Itobs b iemand ran rechtsgeleerd talent maar dit alléén maakt hem bij lange na niet tot iemand die met zooveel détailkennis zooveel persoonigke ervaring en ondervinding de teugels van het bewind kan voeren als Paul Kruger Do Mawibode wgst op hetgeen de beer Thissen die in de Limburger koerier zoo menigmaal dr Schaepman s politiek verdedigde thans bij gelegenheid van het priosterjubilé van den heer Schaepman over dezen schrijft als dichter waarbij hij hem vergelijkt b j Vondel Pastoor Thissen zegt o a Telkens als wg zagen hoe dr Schaepman in zgn onvormoeibaren ijver de veelvuldigheid zgner gaven op verschillend gebied aan de groole belangen van God en vaderland cijnsbaar maakte dan verzuchtten verbergen en dat was door Norton nogmaals gerust te stellen Door zijn toestand zag deze spoken waar zij niet beatonden Hij overdreef Waarom zou mevrouw Norton zich niet gelukkig gevoelen in het leven dat hg haar bereid had en bemind zooals hij haar beminde Zal ik u eens wat zeggen sprak Solis gij zgt onbillgk tegenover het lot Gij beklaagt u omdat gij te gelukkig zgt Ik weet wat ik zeg Maar eigenlijk men moét de zaken wel nemen zooals zij zijn Vergeef mij dat ik u verveeld heb met wat gij mgn spoken noemt Neen niet verveeld viel George in maar bedroefd Dat komt op hetzelfde neer Ën neem mg nu niet kwalgk dal ik weg moet Ik heb mijn correspondentie af te maken Ik moet eenige brieven schrijven zooals men in do comedies zegt Vergeet mijn gebabbel Doorgaans ben ik niet praterig maar vandaat heb ik mijn schAde ingehaald Nogmaals vergeef mij Het is altijd verkeerd om zoo te spreken Zelfs met een vriend vroeg Da Solis een weinig gedwongen O mijn waarde als men zijn hart uitstort bg een vriend die u niet lief heeft dan verveelt men hem en bij oen vriend die van u houdt dan maakt men hom bedroefd Nu lot morgen De markies aarzelde even om do hand te drukken die de echtgenoot hem toestak Wordt vervolgd wg bij ons zelveu hoe jammer dat de rijk begaafde man zijn kraohton ei zijn streven niet moer concentreert en beperkt tot t ontginnen van t veld waar onweersprekelijk zijn hoogste roem zgn zaligste werkkring bedolven liggen Wat oon rijken oogst van verdiensten kon dr Schaepman op dat veld verzainolen Dit geeft de Maasbode aanleiding tot do volgende ontboezeming Zoo is het Ontzettend jammer ia het dat dr Schaepman in plaats van zich geheel aan de dichtkunst te geven zijne beste krachten iu de politiek heeft verspild Als dichter zou hij de i lorio van geheel one katholieke volk zijn geweest als polilicus heeft hij Doch laat ons hierover zwijgen de jongste politieke demonstratie als zoodanig geheel mislukt hei ft zelfs den eenvoudigste de volle waarheid geopenbaard Sohaepraan is mul Vondel vergeleken De vergelijking was juisi wg voegen er bij Schaepman had wuiliclit moor dan Vondel kunnen zijn Muur is hrt voor die eervolle vorgolgkiug genoeg dat men dichtergave in do hoogste mate bezit ot wordt daarbij ook verlangd dat men den boom vruchten late voortbrengen En log de poëtische gesohriftoii vnii dr Schaepman naast de Vondeluitgave van Van Violen 2 doelen in groot formaat elk van SOO bladzijden raut twee kolommen in zeer kleine letter gedrukt on denkt daarbij aan de ontzettoudo werkkracht van dezen dichter legt gij dan niet oen heuveltje naast een Alp Dr Schaepman heeft opnieuw gezegd dat hg geloovan en drijden wil Uitnemend Maar dat bij dan strgde met de mathlige wapenen welke hem als bg David die van koning Saul te groot zijn Dan zal er geen Katholiek in Nederland gevonden worilon die niet met liefde en trots tot hem opziet De aardigheid ora lucifcrskoppen in de holle van een sleutel te stoppun ten einde die dan met een knal to doen ontploffen is dezer dagen aan een jongen te Amsterdam duur to staan gekomen Do sleutel sprong on de jongen werd zoodanig aan hetgezicht en de oogen verwond dat hij naar het gestichtvoor oogljjders moest worden gebracht De vorige week is in het Schwarzwald een vreese lljke moord gepleegd De surnumerair bij do registratie Ott maakte op Zondag 16 Augustus bij een uitstapje naar de Belch kennis mot oen man van ongeveer 31 jaren Do beide jongo lieden kwamen tezamen bij den Hohkelok aan den voet van den Belch aan en gingen hier om den zonsondergang to zien iets op zijde van den weg op den grond zitten Tut dusver hadden beiden een gemoedelijk gesprak gevoerd Plotseling echter kreeg de surnu morair met een steen of met een ploerlendooder een doodelijLen slag op het achterhoofd De ongelukkige viel van do helling naar beneden gevolgd door den moordenaar die hem nog voortdurend slagen toebracht Een herdersjongen zag dit en snelde schreeuwend op den aanvaller los dez vluchtte daarop de reistasch het horloge en den veldkijker van den beroofde medenemondo De gewonde werd naar het Belcheiihaus gebracht waar hem de eerste geneeikundige hulp werd verleend Nog des nachts kwamdejuatitie op de plaats van de misdaad maar de hoer Ötl kon niet meer worden gehoord Maandagavond te ruim 10 uur overleed hij tengevolge van zijn vroeselijko verwondingen De deelneming van de bevolking en de verbittering tegen den moordenaar tooneo hoe groeten indruk deze gebeurtenis heeft gemaakt Echt Ameril aansch Het uit punten en strepen bestaande telegrafisch alphabet volgens Morse wordt nu en dan ook in practijk gebracht door schepen die elkinder mededeelingen hebben te doen Terwijl men bij de telegraphie het verschil tusschen punten en strepen verkrggt door den seingever waarmede den electrischen stroom een weg wordt gebaand korter of langer neer te drukken wordt zulks bg de scheepvaart nagebootst door een electrische lichtbron die voor de punten één voor de strepen drie seconden wordt geopend Dit systeem nu was het middel voor den correspondent van de American Herald om zijn blad het eerst melding te kunnen doen maken van den uitslag oener te Boston te houden harddraverij nadat zijn pogen om zulks langs den gewonen weg te bezorgen was mislukt Hij had zich n 1 tot het bestuur der gemelde sportgelegenheid gewend met verzoek hem het eerste den afloop der verschillende matches te willen meedeelen maar kon niet tot een accoord mot hen geraken Teneinde te beletten dat zg waarmede geen overeenkomst was gesloten iets van de races te zien zouden krijgen waren krachtige maatregelen getroffen Zoo bad men o a eene lange hooge schutting doen bouwen die het onmogelgk maakte onhescheidert blikken in de baan te werpen Ma ir onze reporter ook niet van gisteren was hun te slim af Hij vermomde zich en kwam per rijtuig waarin mede eenige dames als toeschouwer op het terrein De zitplaatsen zijner calèche verborgen accuraulatoren die in verbinding waren gebracht met een op den bodem stannden Morsesleutol De koelsier prijkte met een boogen cylinder evenwel niet zonder reden want in den bol van dit hoofddeksel was een gaatje gemaakt van 2 c M middellijn Door deze opening kon men vanuit de hoogte het licht waarnemen van een daaronder hangend gloeilampje dat evenals de aecumulatoren met den onder het onmiddellijk bereik zijner voeten staanden seinsleutel verbonden was Zoodoende kon hij naar verkiezing ongemerkt de stroomketon sluiten of verbreken en op de wijze zooals boven voor de correspondentie tusschen scliopen is aangetoond teekens overbroiigoii aan een collega die 2000 M vun ben verwijderd op een dak had plaats ironoraen eu gewapend was mot een verrekijker Deze nam ile seinen waar bracht die in gewoon schrift over en liet ze onmiddellijk vanuit het naaste telcgniofhurean naar de redactie dor Herald seinen Om zeker te gaan stond op een hoog perceel nabij den toren nog een man die door een seiuvlag in deze of gene richting te litwogeu den corresponden teekens gaf B V rijtuig meer links meer rechts begrepen of herhalen Ten einde geen argwaan op to wekken verscheen de correspondent den volgenden dag met oen ander rijtui droeg zijn koetsier een flambard en had hij andere dames als gezelschap bij zich Het bestuur der Harddr iverijvereeniging kon maar niet begrijpen hoe ondanks de daartegen genomen maatregelen de American Herald toch even sjipedig den uitslag der races meldde als de bladen waarmede een contract was gesloten Gedurende drie achtereenvolgende dagen werd het spelletje met het meeste succes voortgezet en toen de sportfuosten een einde hadden genomen vertelde de Ilcrald hou deze froude fin de siècle mogelijk was geweest BaiteDlandscb Overzicht Bij de Belgen begint meer en raeer het denkbeeld veld te winnen dat do Congostaat indien hij niet langer op eigen voeten kan staan onder België behoort te komen Reeds sedert eenigen tijd bevatten de Belgische bladen over dit vraagstuk verschillende beschouwingen j Tot heden hadden deze beschouwingen geheel een Iheoretisch karakter daar zij gewoonlijk uitgingen van geleerden die uit een wetenschappelgk en economisch oogpunt het voordeel van het bezit van koloniën beoogden Thans treedt echter ook de bekende generaal Brialmont ten gunste van het denkbeeld op Hij verklaart in de Indépendance Beige dat het bezit van koloniën voor een industrieelen staat een levensvraag is Keeds sedert dertig jaren heeft de generaal de overtuiging gekoesterd dat slechts door het verkrijgen van koloniën België in de gelegenheid zou komen zijn nijverheid handel en scheepvaart tot volledige ontwikkeli ig te brengen De Belgen begrijpen echter wel dat Frankrijk zeer ongaarne deze annexatie zou zien Zij beweren echter dat België mocht de Congostaat don geest geven de naaste erfgenaam is en zij verklaren reeds thans dat ijij zich in dat geval weinig aan het oordeel van Pjankrijk zouden storen De gewone zitting der generale raden ia in Frankrijk geopend Bij de verkiezing der bureaux word slechts in 6 departementen de meerderheid vorkregen door de monarohalen terwijl de vorige maal nog in 12 do monarchalen de moc derheid hadden Volgens de Kölniscke Zeitung heeft het zich bevestigd dat de rgksregeering wil tegemoet komen aan de talrgke steeds toenemende bezwaren tegen de uitvoering der nieuwe bepalingen omtrent Zondagsrust Het aangekondigde voorstel te dier zake aan den Bondsraad zal echter nog wel vooreerst niet gereed kunnen komen daar de informaliën waarop hel gegrond moet worden nog niet spoedig ten einde kunnen worden gebracht Iiitusschen verneemt men dat er reeds een voorloopig overzicht ia opgemaakt waarin verbazingwekkende cgfers voorkomen omtrent de materieele schade welke de tegenwoordige bepalingen in allerlei takken van bedrijf hebben teweeggebracht In elk geval zal ook wanneer de regeering len deze zelfslaüdige wilde te werlc gaan de zaak in den Rijksdag ter sprake komen daar verscheidene aan haar gerichte adressen ook bg den Rijksdag worden ingezonden De ellende in Rusland gaat volgons do berichten alle beschrijving la boven Zoo nu en dan wordt er een tipje opgelicht van den sluier welke de zee van jammer bedekt Prins Svetopolmirsky helman dor Donsche kozakken heeft aan den czaar medegedeeld dat de ellende in den Kaukasus eu aan de Don oneindig veel grooter is dan de offioieele rapporten melden üe verwoestingen dosr de cholera aangericht zijn verschrikkelijk De boeren zijn geheel verarmd en er ia geen sprake van dat zg de voorschotten welke do regeering hun verleden jaar gedaan heeft terug kunnen geven Zg verkoopen het weinigje graan dut zij bezitten en verdrinken helaas het geld dat zij er voor krijgen in de kroegen Een geest van ontevredenheid en oproer bef int door geheel Rusland te heerschip en de socialisten vindon or tegenwoordig een vruchtbaar veld voor hunne werkzaamheden De gouverneur van Saratoff heeft eene proclamatie uitgevaardigd waarbij zoowel de boereu die hun zaaikoren verkoopon als zg die het opknopen met straf bedreigd worden Het bigft echter de vraag of deze bedreiging iets zal baten De Russische Joden mogen thans de Oosteurtjksche Duitsche en Murksche grenzen niet meer ovorschrijdeii Wel heeft men innig medelijdon met hen maar men vreest lo recht dat zij de cholera zouden kunnen overbrengen Zg g ian nu in grooten getale naar Engeland en de Engelscho koloniën Op een groot diner bij deu burgemeester vau Kaapstad hoeft do Kaapsche eerste Minister Cecil Rhodes een belangrijke rede gehouden over verschilionde vragen vaa den dag Hij misbiltijkste don weusch naar oen Vereenigd AfriKa waarin alle stalen geheel zon worden opgelost en rcernde het streven van president Kntgor ora do onafhankelijkheid van do Transvaal te büwaren Hij verklaarde tea opzichte van het openstellen van Masboualand dat dit de groote ambiiie va i zijn leven was geweest en het resultaat vah een werkzaamheid van tien jaar Hij wees er op dat er goen enkele vestiging van blanken bestond en daarom had men het recht ilö politiek van bezetting te volgen en er een deel van de kolonie van Ie maken Het was een onbezet barbaarsch land en daarom wilde hij het aan de Kaapkolonie hechten om hot er in alle opzichten mede te vereenigon Hij daagde den Vrijstaat on do Transvaal uit zijn beleid ten deze af te keuren INGEZONDEN De TENTOONSTELLING van den Boekhandel Boekhandel en dagbladpers zijn sedert het bestaan dezer laatste steeds ten nauwste aan elkaar verbonden geweest Het was daarom geen onaardige gedachte van de commissie oen plaatsje te geven aan eenige nummers van couranten uit de 17e 18e en 19e eeuw Zoo vindt men er do volgende exemplaren Haarlomsche Courant van 1679 en 1718 Amsterdamsche Courant 1672 1661 1712 1747 en 1797 Leidsche Courant 1691 Merourius mstelaedams 1699 s Gravenhaegse Courant 1759 Exlra Nationale Courant 1795 Blaazende Nieuwspost 1796 Wekelijksche Nieuwspost ISIO Utrecotsche Couract 1708 Rotterdamsche Courant 1795 Nederlandsche Courant 1784 Bataafsche Staatscourant 1805 en Algemeen Handelsblad 1829 No 2 Deze kleine doch tevens zeer merkwaardige verzameling couranten doet onwillekeurig eene beschouwing omtrent de dagbladpers en hare geschiedenis uit de pen vloeien Deze kan hier ter plaatse uil den aard der zaak slechts zeer vluchtig zijn Den oorsprong der dagbladpers schijnt men te moeten zoeken in het begin der 17e eeuw te Frankfort of wel in de Nederlanden Wij bedoelen hiermede natuurlijk de dagbladpers zooals zij het aanzijn schonk aan bladen die eenigszins met de onze overeenkomen zonder natuurlgk rekening te houden met andere vormen zooals die welke zich bijvoorbeeld vertoonden in de Kta diurna der Romeinen Het mag een opmerkelijk verschgnsel genoemd worden dat eerst ruim anderhalve eeuw na de uitvinding der boekdrukkunst de gedrukte dag en weekbladen schijnen te zijn ontstaan Voor een groot deel zal men dit verschgnsel moeten toeschrijven aan het feit dat zij die aan het hoofd dei regoering stonden de drukpers steeds met een zeker wantrouwen begroetten en haar allerlei hinderpalen in den weg legden Bekend is het ook dal geschreven nieuwsbladen die gemakkelijker in het geheim konden worden samengesteld en verspreid al is hel dan ook in veel kleiner aantal nog eeuwen na de uitvinding der boekdrukkunst vooral in Frankrgk bestonden Men noemde deze blaadjes Nouvelles of Gazettes a la main Hun inhoud was meestal van alias behalve onschuldigen aard en veelal gericht legen de handelingen der regeering of regeeringsparlijen Deze blaadjes verschenen echter niet op gezette tgden zoodat men deze niet kan rekenen Ie behooren tot de periodieke pers De eer van het oudste periodieke drukwerk te kunnen aantoonen he iben verschillende landen en steden elkaar betwist Volgens Hatin fcomt die eer