Goudsche Courant, zaterdag 27 augustus 1892

N 4923 Zaterdag 27 Augustus 1893 GOUDSCHE COURANT ISieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Oe inzending van advertentiön kan geschieden tot 66n aur dos namiddags van den dag der uitgave LOTEN in de VERLOTING BIJ GELEGENHEID DER ZIJN TE BEKOMEN BIJ A BRI K 1A Lan e Tiendeweg PRIJS 1 11 LOTEN voor 10 Gouda Snelpersdmk vaa A Bhinkman 6 Zoon toe aau de Zuidelijke Nuilerlauden en wel aan Antwerpen waar een zekere Abraham Verhoeven in 1605 van Albert en Isabella bet privilegie ïou hebben gekregen tot bet drukken en uitgeven vau Alle de nieuwe Tydinghen Uit een bericht van 1617 in dat blad voorkomende dat het iu het vervolg geregeld zou versohiJDen De oudste nummers die bewaurd worden in do Koninklijke Bibliotheek te Brussel gaan terug toi het jaar 1616 Ook Duitschlaud heeft kunnen roemen een der eerste laudeu te zijn geweest waar de periodieke pers ingaLg heeft kunnen vinden In 1615 so nmigen beweren reeds lu 1612 versoheen in Frankfort het eersie blad van dien aard In 1616 werd hei eerste nummer van de Fraai urter Oierposlamta Zeiiungi uitgegeven Het oudste hiervan bekende exemplaar is vau J65S Lansr hebben de Kngelschen getracht aan te toonen dat do oudste courant was Ihe Engluh Merciine die in 158S zou zijn opgericht Latere onderzoekingen hebben echter aangetoond dat het blad vau veel jonger dalum is Het eerste periodieke nieuwsblad in Frankrijk de Gazette de France verscheen het eerst in 1631 Wat de Xederlaodscbe bladen betref het oudste exemplaar dal bewaard wordt in de Kon Bibliotheek te sGravonbftife dagteeltent van 1626 Het was het eerste nummer eener ijeeks dagbladen tie uitgegeven en gedrukt werden bij Broer Janszen Joris Veesulaer te Arasterdam Do oudste der nu nog bestaanle Noderlandsohe couranten zyu gerangschikt naar leeftijd de volgende Anisterilamsche Courant 271 jaren Oprechte Haarlemscbe Qourant 286 Dagblad van Zuid HolIand en s Hage 224 Utrechlsch l rov en Stedelijk Dagblad 215 Leidsehe Courant 205 Delftsche Courant 170 w Groninger Courant 160 Leeuwarder Courant t 139 Middelburgscbe Courant 138 r Provinciale Noord Brabantscbe en s Hertogenbo9scbe Coijrant 126 Prov Overijsselsche en Zwqlsche Courant 111 h De Uaarleimcht Courant gaf in 1856 bij gelegenheid van haar 2 0 jarig bestaan een fac simile van haar eerste nummer Wg meenen dat de iH9f damiche Cuurant haar eerste nummer niet meer kan aanwijzen MAR TBERICHTEN Gouda 25 Augustus 1S92 Granen heden met voldoenden aanvoer Pryzen dooreen lager Kanartezaad ap de verhoogde prijzen niet ie verkoopen Tariie Zceuwscbe ƒ 7 90 a ƒ 8 25 Mindere dito ƒ 7 i ƒ 7 4U Afwijkende ƒ 5 25 i ƒ 5 50 Polder ƒ 6 k ƒ 7 Kogge Nieuwe Zeeuwsche ƒ 5 25 a ƒ 6 Gerst Nieuwe winter ƒ 4 40 a J 4 80 idem Zomer 4 10 i ƒ 4 50 Chevalier ƒ 5 a ƒ 5 75 Haven per heet ƒ 3 50 ii ƒ 4 per 100 kilo ƒ 7 50 a ƒ 8 1C llennep zaad Inlaudsch f 10 a ƒ 10 50 Buitenlandsch 7 25 ƒ 7 50 Kanariezaad ƒ 11 50 a ƒ 13 Erwteu Buitenlandsche voerarwten per 80 K G f 6 60 il ƒ 6 75 Koolzaad Nieuw ƒ 8 a ƒ 8 40 Maïs per 100 kilo Bonte Amorikaansche 7 ii ƒ 7 10 Cinquantine ƒ 6 80 a ƒ 7 Veemarkt Melkvee weinig aanvoer handel en prijzen traag Vette varkens red aanvoer handel iets minder 22 a 25 et per half KG Biggen voor Engeland red aanvoer handel vrijwel 20 a 2 et per half K G Magere Biggen goede aanvoer handel vrijwel ƒ 0 85 a ƒ 1 40 per week Vette schapen goede aanvoer handel zeer traag ƒ 14 a ƒ 20 Nuchtere kalveren weinig aanvoer handel gewoon ƒ 5 a ƒ 10 Aangevoerd 100 partijen kaas Handel vrijvlug Isto Qual ƒ 27 a ƒ 29 2de Qual ƒ 23 a ƒ 26 Zwaardere ƒ 32 Noord HoUandjche ƒ 21 i ƒ 24 Boter goede aanvoer handel vlug Goeboter f 1 60 a f 1 60 per kilo Weiboter ƒ 1 30 a ƒ 1 40 per kilo BurgerliUke Stand GEBOKEN 21 Aug Cornelia Adriana ouders W J Blom en M Zuijen 22 Christianas Gijsbertus ouders G do Grauw en A R van Hoorn 23 Roelof en Willem Corneli ouders W Boeren J C van den B rg Hendrik Pieter ouders A Zwarts en A Slikker Gerarda Helena ouders N A van der Roe en J van der Kist 24 Geertje ouders S Schiebroek en M C Bonman OVERLEDEN 23 Aug C M 1 Wildenburg 5 m 24 H vnn den Heuvel 69 j L M K Oiestclhorst 6 m GEHUWD 24 Aug 1 Engolbregt en R C Botterop P J Heisterborg en M C van Duureu Reeuwljk rEBOREN Cornelius Joseph ouders F Stolwgk en M van Vliet Adriana ouders A den Ouden en M Kwakernaat OVERLEDEN W Schouten 8 m iEHüWD J de Gans en 1 Pordijk M Schouten en L Oostrum ADVERT£NTX£H Heden overleed ona jongste LINA RIKA H A DiESTELHOKST M L DIESTELHOKST Gouda 24 Aug 1892 Een flinke Loopjongen gevraagd voor ƒ 2 per week met omliggende dorpen bekend en knnnende lezen en scbrgven Adres BLEEKEliSKADE No 14 Mr N IM Scbim van der Loeff is tot 21 SEPTEMBER niet te Consulteeren na dien datum is hg verhuisd naar Kieiwegr E l o 28 GOUDSCHË Oe bgeenkomsten zgn voorloopig bepaald op VRIJDAGen DINSDAGMIDDAG om twee uur Het bestuur Insobijmg Burgeravondscliool De Commissie van Toezicht op het Middelbaar Onderwgs msakt bekend dat de INSCHRIJVING voor den Cursus 1892 1893 aan de Burgeravondscbool zal gebonden worden op 29 en 30 AUGUSTUS a a des avonds te 7 nren in bet schoolgebouw op de Hontmansgracbt en wel Op MAANDAG den 29n AUGUSTUS voor Leerlingen van den Torigen cursus Op DINSDAG den 30n AUGUSTUS voor Nieuwe Leerlingen Bg de Inscbrgving moet het bewgs van inenting worden overgelegd Het toelatingsexamen zal plaats hebben op DONDERDAG en VRIJDAG den In en 2n SEPTEMBER des avonds te 7 uren Het Schoolgeld bedraagt 3 Gulden voor twee of meer leerlingen uit een gezin 2 Gulden per hoofd Onvermogenden kunnen op verzoek van betaling worden vrggesteld De lessen zullen aanvangen op MAANDAG den 12n SEPTEMBER Namens de Commissie van Toezicht Dr F H G VAK ITERSON Secretarie Aankondiging stremnFfIssase BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Bodegraven doen te weten dat bet gedeelte van den Straatweg Gouda Bodegraven liggende onder deze Gemeente ten zuiden der Bpoorlgn Leiden Woerden op WOENSDAG 31 AugutttUH e k van af den mtormiddagë 9 ure tot na afloop der aldaar te houden Namidday Hnrddrnverij voor de passage van voertuigen ïal zjjn gestremd en dat de gemeeuschap met Qouda alsdan zal moeten plaats hebbeu over d 8pokersbrug en door Oud Bodegraven Bodegraven 24 Augustus 1892 Burgemeester en Wethouders van Bodegraven W LOTSI I Burgemeestejr EIKELBNBÜOM Secretaris Bg genoegzame deelneming zal op ZON DAG 28 AUGUSTUS e k de Volharding No 1 een Pleiziertocht ondernemen van Gouda naar AmeterdamOver Overtoom langs Wcüïd ttgiveen Boskoop Alfen en Smolenaara alwaar ook reizigers worden opge aomeo Prijs RéiöQr f 1 Vertrek van Gouda s morgens 6 uur Vertrek van AmsterdamOvert s nam 5 uur precies De tocht zal door Muziek opgeluisterd worden Kaarten zgn verkrggbaar biJ W KOSTER LasGï GaoBNisNoaAi bjj den HOFMEESTER der Boot en aan bovengenoemde aanlegplaatsen Mejuffrouw LIM THOMA uit Weenen thans te s Hage leert iu 15 LESSEN het maken van alle soorten PiPIMHlHiil naar de nieuwste Pargsche methode BLOEMEN zgn te bezichtigen en Condition te bespreken bg Mej TERSCHEGGET Oosthaven Gouda Alom te bekomen DE mum 8LA2EN of de beschrijving der beroemde geschilderde Kerkglazen van de Groote of St Janskerk te Ter Goude benevens de geschiedenis der St Janskerk der Glazeu der cartonteekeningen enz waarbg is toegevoegd een afzonderlek levensbericht der beroemde Glasschilders de Gebroeders Dirk en Wouter Crabetb Prijs 80 Cents A BRINKMAN De uitgave dezer Courant geschiedt dagelgka met tiitzondering van Zon en Feestdagen De pr R per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 Hzottderlgke Nommers VIJF CENTEN BINNENLAND GOUDA 26 Augustus 1892 Naar aanloidinz van de inzending der firma O B van Goor Zonen alhier op de tentoonstelling van deu Boekhandel te Amsterdam schrgft bet Alg HandeUblad hel volgende In de uitslalling van de firma G B vau Goor Konen is hel zevental drukken van Picard s Pocket dictionary te zien dat als het ivaro een beeld geeft van ds ontwikkeling der Engelsrhe taal in ons land De eerste druk in 1843 uitgegeven betrekkelijk kort nadat door eenige vertalingun aandacht op do Engelsohe letterkunde was gevestigd waarvan destqds de beoefenaren In ons vaderland nog te tellen waren werd in 18B7 gevolgd door een tweede door A B Maatjes herzien en aanzienlijk vermeerderd Ue derde druk werd in 1862 door H J Vogin bezorgd en was evenals de heide vorige in drie kolommen gedrukt De 4do Bdo Bde en lie drukken lnl871 1877 1881 en 1890 verschenen tellen onderscheiden 711 1186 1184 en 1250 bladzijden van twe kolommen druks terwijl bij iedere nieuwo uitgave door de ootzaglijke vermeerdering van de kopij het noodig bleek de bladzijden meer en meer compres te doen bedrukken Op bet gebied van woordenboeken is door deze Ooudscbe firma veel tot stand gebracht Zij was de eerste die evenals vele buitenlandsche groote uitgevers aan hare inrichting een wetenschappelijk man verbond de als letterkundige bekende J Kramers il was van 1847 tot 1868 uitsluitend bij en voor haar werkzaam Aanvankelijk schreef Kramers zgne Frausche Duittohe en Ëngelscha woordenboekjes ouder den pseudoniem van A Jaeger totdatde nieuwe spelling die nieuwe uitgaven vorderde eene serie onder den fEVILLETOIM BB2N £IISr3D Uit het Framch VII 80 George do Solis bracht een koorlsigen nacht door zich afvragende wat hij doen moest Vol verlangen om ie vertrekken stond hg tueschen twee wezens waarvan het eene eon jliepe uitputtende smart als een verborgen wonde Ihet zich omdroeg En door een gril van hot noodlot was juist hij de oorzaak dier smart die hij deelde Wat moest hij doen O had hg met de dierbare vrouw lm zich gehad voor wie zgn nabijheid het leven was hoe gaanie bat hg zgn avontimrlg bestaan hervat om door de afwisseling zgn smart te verdooven kls men een zak scherpe puntige steenon schinR ze af te slgten Vertrekken I Bat was hot eenige wat hem helder voor deu geest stond hetzij hij in bed lag of opstond om door do glazen ie kijken naar de zee üie zich van verre in het maanlicht uitstrekte Ja vertrekken Dat raadde hem de wijsheid nu zgn verstand in de war raakte In de wijde wereld waren er nog eenzame plaatsen genoeg voor naam van Kramers het licht deed zien Zoolang de nieuwe spelling niet overal was ingevoerd stonden de uitgaven van Jaeger en Kramers naast elkander sedert zijn echter de boekjes gelijk en gelykvormig en is uitsluitend het toegeven aan den eisch van het publiek oorzaak dat er nog titels met den naam van Jaeger worden gedrukt Kramers s Woordentolk verkort behoorde onder de eerste uitgaven door Van Goor bezorgd waaruit den laatste de groote belezenheid woordenkennis en werkkracht van den bewerker bleek Do uitgave van dat boekje is almede oorzaak geweest dat Kramers voor zijne betrekking sis onderwijzer bedankte om Van Goor het uitgeven van zijne vele taalkundige on andere woordenboeken mogelgk te maken Van 1847 tot 1879 zageu niet minder dan tien oplagen van dezon Woordentolk het licht die steeds op do hoogte van hun tijd werden gehouden door bij eiken nieuwen druk de nieuwe woorden die sedert den vorige in onse taal burgerreoht verkregen hadden bij te voegen Bij den elfden druk die thans loopenda is zijn bovendien eaO Rpot aantal Kngelsohe woorden en uitdrukkingen Latgnsohe citaten en zegswijzen benevens Maleische uitdrukkingen opgenomen die iu onze samenleving meer en meer orden gebruikt Het debiet van dit boekje dat vroeger 360 nu 650 bladzgden beslaat bedraagt ruim honderdduizend exemplaren Naast den Woordentolk verkort gaf Van Goor van Kramers uit Vreemde Woordentolk en Algemeeae Kunstwoordentolk Door dezo uitgaven van ƒ 1 26 ƒ 3 90 en ƒ 1Ü 2B voorkwam hij dat het door hem ontgonnen veld ook door anderen werd bewerkt Behalve door zijne woordenboeken te veel om hier te beechrijvon hoeft Van Goor zijn naam als uitgever gevestigd me een werk dat over de geheele wereld is verspreid en dat met andere uitgaven opengeslagen op zijne uitstalling aanwezig is Rietstap Armorial general de beschrijving van 105 000 wezens die vergeten wilden zooals hij of die handelen wilden als do pionniers van het onbekende Maar vertrekken als hij wist bemind te worden was dat wijsheid of lafhartigheid W ant ongetwijfeld beminde zij hem Hg had het wel gevoeld en duidelijk in haar oog n gelezen hg had het geraden gehoord En nu hij Sylvia wedorgevondon had zou hij haar ontvluchten evenals vroeger toen hij meende haar verloren te hebben Doch nu zou bij n et Sylvia ontvlieden maar de vrouw va Norton Met eenige minuten tusschenruimte had hij beurtelings het angstige trillen van de hand der vrouw en den eerlijken trouwen handdruk van den man gevoeld Ja het was beter heen te gaan niet up goed geluk maar voor een nuttig doel en de wereld oen nieuw onbekend land te schenken of zijn leven in den een of anderen hoek van Afrika te laten Maar altijd als hij een besluit wilde nemen zag hij een gedaante tusschen hem en het nog onbepaalde doel waar hij heen wilde het kalme glimlachende gelaat van de markiezin De Solis met ha r min of meer droevige oogen en grijze haren Zijn moeder Zou hij diu opnieuw alleen laten gevaar loopend haar niet terug te vinden als hij weerkwam Zou dan do arme onschuldige vrou moeten boeteu voor het leed en do teleurstelling van haar zoon Arme moeder Neen dacht hg neen men moet jich niet verwijderen van hen die men liefheeft als de dagen ADVERTENTIEN worden geplaatrt van 1 5 regels it 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Bovendien worden alle Advertentiën gratis opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschgnt geslachtswapens bevattend neemt een der eerste plaatsen in onder de boeken welke in het buitenland getuigen van Neerland s ondernemingsgeest De wedstrijd door den Nederlandsohen Kolfbond op 12 en 18 September te Scheveningen op het sportterrein te houden belooft zeer belangrijk t zullen zgn Niet minder dan 200 kolvera uit verschillende provinciën van ons land worden daar verwacht om elkaar in vreedzamec strijd in de eerste plaats de groote zilveren medaille te betwisten die door H M de Koninginregentes is uitgeloofd Zoo zal het natuurlijk ook zijn met de vijf prijzen ter beschikking gesteld door het comité der Sporttentoonstelling De belangrijke wedstrgd zal wel worden gestreden door de heeren C W Witteveen on F H v Thiel te Haarlem A Kist te Zuid Soharwoude W Tensen te Schellirighout en N S Polak te Gouda die zullen hebben te kampen om eene groote gouden medaille uitgeloofd door den Bond voor die heereu die reeds de zilveren bondsmodaille in hun bezit hebben Als bepalingen voor dezen wedstrijd zgn vastgesteld dat op den 12 September ieder speler de eersie serie moet hebbeu afgespeeld Is dit niot het geval dan krijgt hij vijf streepjes in plaats van de punten die hij had kunnen behalen zoo hij tegenwoordig ware geweest Op 13 September moet ieder te 10 uur in de baan tegenwoordig zijn Wie er niet is mag niet mee slaan De algemeeno vergadering heeft plaats op 12 September s avonds te 8 uur en bet algemeen diner te 6 uur Voor den korpswedstrijd zgn door den bond uitgeloofd eene groote verguld zilveren medaille bonevens drie kleine draagmedailles geteld zijn dat men hen nog bezit en hun zijn liefde kan toonen Hij zou dus blijven hij zou niet meer de zwerver van vroeger zijn hij zou blijven bg haar die de wetenschap van Fargeas hem had hergeven en met die gedachte sliep hij tegen den morgenstond in alsof de aanbrekende dag zijn door de slapeloosheid vermoeide brandende oogen hai gefloten Toen hij beneden kwam om te ontbijten omhelsde hij zijn moeder als vroeger toon hij nog klein wa en dicht bg haar kroop Zij gingen zitten en George trachtte een vroolgkheid aan den dag te leggen die mevrouw De Solis een weinig gemaakt voorkwam Vindt gij niet sprak eindelgk de markieziu met een glimlach dat dit kristal een beetje valsch klin ct Zij tikte met haar me even tegen een glas dat een licht dof en vluchtig geluid gaf Ja voegde zij er bij of het nl trilt het ii toch Kobarsten Waarom doet het mij denken aan uwe vroolijkheid van hedenmorgen George antwoordde niet tfik heb u gisteren niet veel bg mij gehad Mndlief O ik begrijp best dat de tijd bij mevrouw Norton snolier voorbijgaat lao bg mij I Een moeder is een moeder zg is en blijft een oudo vrouw Eu uw Amerikaanscho heeft de gave uw geest geheel bozig te houden Ik zweer u viel De Solis in Zwoer niet Ik kan het zonder bril wol zien 1 m