Goudsche Courant, zaterdag 27 augustus 1892

oflicieren van het leger reeds uiterst gering ziju en P do vergadering de aandacht van hot bestuur Uit Berlijn wordt gemeld Op initiatief van den Duitschen postmees erge neraal ondcrhandelilen voor eonigeu tijd hier Duitsche en Kotlandscbe gedelegeerden over zekere veranderingen betreffende het postverkeer tussehen Engeland en Buitschland over Viiasingen ton einde door verhoogde snelheid en betere aansluitingen met eenen nieuw ontworpen exprestrein tussehen Keulen en Berlijn nog aansluiting te verkrijgen Van Duitsche zijde was het oogmerk de postverbinding met Engeland over Vlissingen nog meer dan tot dusver uit te breiden en te bespoedigen Tegen dit plan opperden de HoUandsche gedelegeerden met het oog op zwaar wegende belangen der HoUandsohü spoorwegen en stoombootlynen allerlei bezwaren Togelijkerlijd echter dedeu Belgische belanghebbenden alhier ijverige pogingen ten gunste eener DuitschEngelsche postvorbindiog over OsLende Naar het thans heet hebben de sedert bet voorjaar tussehen Duitsche en Belgische spoorwegbcsturen hangende onderbaudelingen over een bliksemtrein van Berlijn naar Ostende thans tot eeue principieole overeenkomst tussehen de beide rogeeringen geleid De eintlbeslissing hieromtrent is echter eerst bij hol vaststellen der nieuwe dienstregeling in bet volgeode jaar te verwachten Als gemiddelde snelheid van don nieuwen trein moet het afleggen van 100 kdoibeter in het uur zijn aangenomen De pNed Rhijnspoorweg Mij in liquidatie heeft een geschil met de overheid over de vraag of zij ƒ 101 964 411 8 patentrecht heeft te betalen Volgens haar eigen aangifte word zij over 181 0 91 aangeslagen voor een overwinst van f 6 097 730 aarbij zy echter de verplichting tot betaling uitdrukkelijk ontkende bij de reclame bewerende lo dat de heiüiig van het patentrecht in dat gevat niet bij e wet zou zijn voorzien en 2o dat die heöiug in allen geval in strijd zou zijn met de overeenkomst met den Staat waarvan de bedoeling onmiskenbaar xou geweest zijn dat de door het Rijk betaalde som voor de overneming van het bedrijf der maatschappij iniver zon worden genoten Wat het laatste punt betreft hebben Gedep Staten van ütreeht overwogen dat overeenkomstig de wet uitspraak behoort te worden gedaan naar de beginselen der wet en dat een onderzoek naar de al dan niet gegrondheid der sub 2 vermelde bewering in deze niet bevoegdelijk zou kunnen geschieden veel minder de uitspraak in deze van den uitslag van oen eventueel onderzoek te dier zake afhankelijk zou kannen gesteld worden dat zulks in het onderhavige geval ook daarom is aan te nemeu omdat in de otereenkorast in de reclame bedoeld geenerlei bepaling is opgenomen ten opzichte van het patentrwsht en die wet dus geen grond oplevert om in deze de voorschriften omtrent dat recht buiten toe passing to laten Daar dus alleen de vraag te beantwoorden was of gelijk de reclamante beweerde de heffing van het patentrecht in deze niet bij de wet is voorzien overwogen Gedep Staten verder Dat de maatschappij moet geacht worden te vallen onder het begrip van oen naamlooze vennootachap of maatschappij waarvan in de derde afdeeling der tabel III van het eerste boek van het Wetboek van Koophandel de rede is en dat het recht van patent door zoodanige maatschappij verschuldigd bij tabel no 9 der patentwet wordt geregeld naar Het ontbijt was afgeloopen De markiezin stond op en zeide glimlachend Wilt gij weten hoe ik er over denk George Het is onzin of een dwaasheid Het is geen dwaasheid gWaar moet dat heen vroeg de moeder opeens De markies antwoordde f Nergens heen of zeer ver Want vannacht heb ik er eeu oogenbli c over gedacht om weer op reis te gaan En als het niet om u was mija lieve moeder Mevrouw De Soils schudde het hoofd Dan zoudt gij weer naar Torkiu of naar den Congo vertrekken En wie zou dan de meeste schade by het avontuur gehad hebben Die arme moeder van u die zoo blijde is dat zij n bij toeval een poosje bij zich heeft en die u zou zien vertrekken waarom Omdat gij te Parijs een oude liefde uit NewYork hebt teruggevonden Het is bespottelijk Bespottelijk en slecht zeide zy terwijl George op eeu laag stoeltje yoor haar ging zitten en haar zacht bij de handnn atte die lieve moederlijke handen met hoogopliggende blauwe aderen die hij teedor kuste Zij trok liiire handen terug liefkoosde haar zoon ls vroeïer en sprak op vleiendei toon alspf zy nn zijn smart trachtte to verdrijven evenals vrieger de koorts Zie mijn kind als gij weg wilt behoeft gij niet zoover te gaan en in plaats van opnieuw te gaan de te doeoe uitdeelingen de aflossingen en aooressen van het kapitaal welke mochten plaats hebben daaronder begrepen en wol tot eeu bedrag van 2 ten honderd over die uitdeeliiigen met dien verstande evenwel dat de maatschappijen welke kunnen doen blaken van hare oorspronkelijke inlagen mitsgaders van de aflossingen welke daarop zijn gedaan zoodat de werki lqke aflossing van het opgenomen of verstrekte kapitaal duidelijk van ile uitdeetingen kunne worden onderscheiden de belasting niet verachuldigil zijn van dusdanige aflossingen j dat volgens tabel no 9 gelgk die thans luidt 2 pet patentrecht verschuldigd is over alles wat door naamlooze vennootschappen als waarvan hier do rede is aan do aandeelhouders wordt uitgekeerd boven de aflossing van de door hen gestorte kapitalen Na nog aangetoond te hebben dat het er niet toe doet of de maatschappij reeds verkeerde in liquidatie daar in den geest der wet ligt rora ui de winsten op welke wijze ook door eene uaamlooze vennootschap behaald in het putuntrecUt te betrekken zoowel indien er vóór als indien er bij de verefl ening uitkerriiig der vroeger behaalde winst geschiedt werd de reclame ongegrond verklaard ea dü aanslag genandhuafd Over de cholerine te Antwerpen schrijft het llhl van Antwerpen het volgende De correspondenten van brusselsche dagbladen hebben de noodloitige gewoonte zoodra zich hier te Antwerpen het onbeduidendste feit voordoet het naar Brussel over te seinen liitgebreid eu verergerd zooveel het maar kan t Geval met de Sai UrJ aul is er het bewys van Aan boord van dit schip waren vier matrozen aangetast door hevige cholerine dat is te zeggen door eeu ziekie waarvan we eiken zomer gevallen hebben te vermelden telkens voortspruitende uit overtollig drinken of het eten van fruit mosselen enz De gezondheids commissie hecht aan het geval geeu beleekenis Zij blijft gezondheids patentfn afluvereil Behalve do lier matrozen die overvloedig mosselen gegeten en daarop bovenmate gedronken hadden en die alle vier bezweken heeft van de oflicieren en de overige bemanning der Sauti Faul niemand in bet minst iets van de ziek e gevoeld en eveumin op de stoomboot Samt Marc die naast de SaintFaut geankerd lag en met welker matrozen die van het andere schip iu voorldurenden omgang waren Alteen is ook de vrouw van den kapitein der Jeune AdiU aan braaUoop gestorven Zaterdag gevoelde zij deieerste verschijnselen der darmonisteking eu om de pijn te stillen dronk zij eeu on ander Dat veroorzaakte het tegendeel van den gewenschten uitslag en de vrouw is in t gasthuis overleden De schuit 1 in het Amerika dok afgezonderd en door een gezondheidskordon omringd Overigens sedert de maand Juli zyn te Antwerpen meer gevallen van cholera achligon aard diarrhea cholcriforme waargenomen Door de geneeskundige overheden zijn alle mogelijke ipaatregolen genomen om de cholera mocht die tot ons komen te weren men weet eveneens dat het riolenstclset van onze stail aan alle cisohen der gezondheidsleer beantwoordt In gevallen van buikpyo is het raadzaam zich spoedig te verzorgen een dag rust in bed behoedt soms voor erge ziekten doen als Stanley en do Brazta volg mijn raad en ga met mij naar Solis Gij zult de iid liudeulanen weder zien waar gy als kind gespeeld lieot Ons Solis is geen Louvre maar het is voi lieve herinneringen Wij zullen evenals vroeger den wijnoogst bijwonen als er nog druiven zijn en wy zullen een lief vrouwtje voor u zoeken onder de jonge mei jes uit den omtrek als Parijs ze niet allen als kapellen heeft doen fladderen naar de AUeé des Poteaui Moeder zeide de markies op een toon vau teeder verwijt Ah gij verzet u Ja ik heb mij in het hoofd uezet dat gij zult trouwen Daar komt men altijd toe Ik sprak er straks nog over met den heer Norton Norton Sedert zijn bezoek van gisteren zijn wij ook vrienden Die boomenveller die mei menschen weet om te gaan bevalt mij Ik heb hem aan het strand verlaten Gij weet dat ik altijd vroeg opsla Ik kwara uit de kerk en ik ontmoette hem terwijl hij met een bezorgd gelaat naar de telegraaf ging Ik weet niet wat voor een telegram hij wachtende was i Eo hebt gij over mij gesproken vroeg George Ja Norton heeft toch zooveel ta doen met zyn eigen zaken die belangrijk genoeg zijn dat hij zich niet met die van anderen behoeft te bemoeien die niets beteekencn Door de regeering van Noorwegen zal een getrouwe nabootsing van een ViKing sChip naar da tentoonstelling van Chicago worden gezonden Op zulke schepen bevoeren de oude Noren een duizendtal jaren getedeu in alle richtingen den oceaan Zg brachten bezoeken aan Engeland Normandië Napels Sioilie en Nederland en waren de schrik der bevolking van do tuuden die zg op hun rooftochten aandeden Dn oade Nooraohe sagen bevatten tal van gedichtrn aan deze strooptochten gewijd Die verzen geven natuurlijk echter niu t zulk een duidelijke voorstelling van de schepen der Vikings als hol schip dat eenige jaren geleden te Godstad in de nabijheid van de Christinniatjord word opgegraven Want du schip was nog geheel gaaf Het was een opm boot van 80 voet lengte en 17 voet breedte uit eikenhout vervaardigd liet schip lag op een plalte kiel en auii hoord werd de geheele uitrusting gevonden welke in de sagen zoo dikwijls in bijzondorhedeii wordt beschreven Kr ivas slechts ééu mast Deze kon bij hevigen wind of in den strgd uit een koker getild worden Kaxi dien mast zat een groot vierkant zeil Ue boot werd echter ook dikwijls geroeid zoools bleek uit de 32 riemen van 20 voet lengte De riemen waren evenals bij do Chineozen nog gedaan wordt gestoken door openingen in de zyden der booU Het is zeer waarschijnlijk dat de rooiers stonileu terwyl zij roeiden Van zitbanken by de riemen is namelijk geen spoo te ontdekken eu boveuilien zou de hefboomsarm waaraan zittende gewerkt werd zoo kort geweest zijn dat de vermoeienis zelfs voor de zoo krachtige Noren te groot zou zyn geweest Het vaartuig is ueii open boot maar de voor en achtersteven rgzeo aanmerkelijk in de hoogte en wel volgens zeer sierlijke lijnen Eenige losse dokplanken maakten het echter altijd mogelijk eeu artikel voor regen te beschermen en ook kon er op een of ander gedeelte een losse tont opgeslagen worden waaronder het scheepsvolk zich desnoods verschool Kr worden stukken van zulk een tent gevonden benevens de houten palen die het geraamte der tent vormden Het zeil van de tent was van wol en wel van een heel fljn weefsel waarvan de roode eu witte strepen nog ta onderkennen waren De palen warrn 12 voet lang en kunstig besneden met dieronkoppen De boveneinden waren beschilderd Aan boord waren verscheidene slaapsteden of kooien volmaakt gelijk aan de bedsteden welke men tegenwoordig aantreft bij de Noonche boereu Die kooien waren zoo ingericht dat zij zeer gemakkelijk uit elkander konden genomm worden als het noodig was meer ruimte in hot schip te maken Men vond ook de overblijfselen van een prachtig besneden stoel De leuningen van den stoet waren met dierenkoppen versierd Deze stuel was waarschijnlijk da zetel van den Viking die van daaruit zijn dapperen ruwen mannen bevelen gaf en hen tot den stryd aanmoedigde Er werd ook kookgereedschap gevonden Zoo was er een reusachtige koperen ketel waaraan een prachtig versierde ijzeren haak bevestigd was Aan dien haak werd de ketel over het vuur gehangen Er waren houten schalen houten emmers houten borden en vele kunstig gesneden houten drinknappen Men vond ook een houten trap van 25 voet lang en 20 duim breed die waarschijnlijk dienst had gedaau bij het aan wal stappen Behalve vele vischhaken bevonden zich in het Hoe niets beteekeaen Uw mogelijk huwelijk I Niets beteekouen riep de markiezin Voor u misschien Maar voor u Ja ja voor mij Hebt gij er dan nooit eens over gedacht hoe heerlijk ik het zou vinden om voor mijn dood te weten dat gij gelukkig zyt dat gij vermoeid zijt van uwe wereldreizen en veriukt dat gy eindelijk kunt uitrusten I Te Solis Of ergens anders Vraag eens aan mevr Norton of haar verstand en haar vriendschap u deze ontkuooping niet zouden aanraden Ik ben een oude egoïste maar ik ben het moede om alleen thuis te zyn en niets van u te hooren dan door een brief gedateerd van ik weet niet hoeveel duizend uren ver of door eru telegram van de Agence Havaa AU ik geweten had dat gij my alleen te Parijs zoudi laten zitten waarlyk dan was ik hertrouwd Ik ben praatziek en dan had ik tenminste iemand gehad die naar mij luisterde Kom kindlief als gij behoefte aan troost hebt als gij verdriet of een verborgen smart hebt en ik weet dat even goed als dat dat glas van daar straks gebarsten was waarom zoudt gij in Kamschatka gaan zoeken wat gij op Solis kunt vinden Misschien omdat ik liever geen troost zou willeo vinden arme lieve moeder jyordt venolgii het vaartuig versohillonde beenderen van honden en paarden en wel in zulk een hoe eelhoid dat minstens twaalf paarden en 6 honden eenmaal de gelukkige eigenaars van goweest moeten zijn Men vermoedt dat deze paarden en honden geofl erd werden toen de overhiilen Viking met schip en al werd begraven De atoomzuivolfabrieken brengen eene niet geringe wyziging in de huishouding van den landbouwerveehouder Eene drukke bezigheid is door de melkleverantie aan de fabriek het huis uitgebracht en dit wordt zoowel in Friesland zoowel als in noordelijk Groningen zeer duidelijk gevoeld Wanneer nu s morgens hel vee is gemolken wordt de melk in bussen gedaan en daarmee uil Komt de ondormolk van do fabriek terug dan is het eenige werk do bussen to ledigen te reinigen en tJ bergen en de melkerij is afgeloopen Het is geen kleinigheid bij len hoer wannni r er een flinke veestapel is het karnen en boter maken en wal daarbij behoort in den morgen daarvoor zijn handige en goede werkkrachten van noode Nu staat dat anders en is er eene kentering die iukrimpiug van werkkrachten veroorzaakt en jammer genoeg den dienstbaren stand treft Er zijn voorbeelden te over waar thans nog b v eon of twee kuechton benevens eene boven on otideriufid worden gehouden eu deze nu do melk aan de fa iriek wordt geleverd niet weder worden ingehuurd De boterinakerij in de fabrieken neemt ook gevolgelijk voor vele arbeiders eene daghuur wee Doordat de huisgenooten van dt n boer vooral het vrouwelijk personeel het minder druk in huis iiebben ziet men deze nu s zomers in het booiland en op den akker zoodat ook daardoor vele boereimrbeiilers zonder werk zijn in eenen tijd dat men zon noodig wal verdienen moot In Drente neemt dan ook in de laatste paar jaren de arbeidersbevolking oe Aldaar schijnt eene verbotering ontstaan te zijn voer den landboiiwerastand waardoor er meer werk wdrdl gegeven aan arbeiders dan vroeger door den boer en zyn eigen personeel werd uitgevoerd Ook bestaat in Drente doorloopend in de landbouw êtreken een zokoru schaarschte lan werkkrachten omdat zoovele werklieden zich in de venen vestigen waar hoogere loonon betaald worden Volgens het Haagscho Vaghlad is aan dan cadetW G F C Haarman eervol ontslag verleend on ishij als sorgeant iilulair ingedeeld bij het 2de regi I ment infanterie Tenma ü hem vergund nog Ut jaar I aan hel toelatingiexamen voor den hoofdcursia deel te nemen I De Arnh Cl meent een prolest te moeten doen ihooren tegen deze regeling Het blad schrijft Wij hebben ons do moeite gegeven het officiers boekje eens op te slaan en daarin gezien dat genoemde j cadet twee jaren in hot zelfde studiej iar hoeft door gebracht Blykbaar is dat jonge mensoh niet overgegaan in het 4e studiejaar ea heeft men van hoogerband er het zeer gemakkelyke redmiddel op gevonden om htm nl als belooniug voor zijn yverige studie I een plaatsje aan den hoofdoursus te bezorgen Dit gaat toch inderdaad niet aan In de eerste plaats reeds daarom niet omdat hy nog geen jaar sergeant is maar vooral niet wijl do kansen voor do onder men waarlijk geen cadets die twee keer niet voldoen aan het overgangs examen noodig heeft om dekan ennog geringer te maken Hot is waar zoo iemand zal wel geen ernstig concurrent zijn maar in beginsel is het roeds ghd verkeerd Het zou een premie zijn op den weinigen studielust aan de kon Mil Academie In het Fad komt een ingezonden hoofdartikel voor over den toestand in de Minahassa waaraan wij de volgende conclusio ontleenon De bevolking en hoofden der Minahassa het vertrouwen in de rechtvaardigheid on eeriijkheid vnn het Iniiisoh bestuur van lieveriede verloren hebbende vragen met aandrang dat de Staalkundige verhouding tot Nederland ge yK die voorheen in de contracten geregeld was gehandhaafd blijft dat da door do bevolking ingevolge s lands gebruik gekozene en door het Indisch bestuur bevestigile boofden hun vroeger macht gezag en aanzienterugkrijgen om lking toebohooronde gronden in 18 7 door de hdische Regeering wederrechtelijk als domein aangeni rkt en geannexeerd haar worden teruggegeven I dat de kofliedwangoultuur met nl haar kwelling en be emraering van de gezonde maatschappelijke ontwikkeling opgeheven wordt dat de te heffen belastingen zoodanig worden verdeelden geregeld dat zij gelijkmatig op de belaatingachuldigen drukken = i s dat de heeren en negorijdienstpn voor zoover deze nog niet kunnen worden afgeschaft door de hoofden in verband tot do tegenwoordige ontwikkeling en draagkracht der bevolking worden geregehl en dat kundige eerlijke rechtschapene ambtenaren iu de Minahassa geplaatst worden om do bevolking en hoofden te leiden eu dat de jonge onervarene aanmatigende controleurs dio het land in beroering brengen de mannen tyranuiseeron en do vrouwen tol onzedelijkheid dwingen verwijderd worden Een inwilliging van het gevraagde gaiit niot met moeite en uitgaven gepaard on zal ten gevolge hebbeu dat do trouw en gehechtheid van de Minahassa nan Nodorland voor do toekomst verzekerd blijven Omtrent de Minahassa zaken schrijft men aan de Soer Cl uil Batavia nog hel volgende Do aanbeveling van den Raad van Indië om resident Slnkraan naar het veilige Bangka to zenden en daardoor gelegenheid te verkrijgen dezen hoofdamhtunaar Ie sauvearen zal weinig baten Do wind ia ten eenenmale omgeslagen en tegenwoordig is men allhans voor zoover de Minahüssa zakeii botrefl er slcchla op uit zoo min mogelijk nieuwen aanstoot lo geven aan de publieke opinie die zich ditmaal zoo krachtig en schier eenstemmig zelfs heeft geuit dat mon haar uiet langer kan ignoreeren nog minder opnieuw in hel aangezicht slaan Wat de zaak zelve aangaat er is thans besloten tol publicoering van het ganscli omgewerkte en op geheel nieuwe baais opgetrokken rapporl Gallois zoomede tul do ponaioneeriiig van den resident niettegonataande ZExc vooringenomen door Slakman a rapport van 1890 dezon tioogst arbilrairen hoofdamblenaar aanvankelijk wilde handhaven hol mocht kosten wat hel wilde Dozo week is te Bootsterzwiiag onder voorzitierschop vtto den heer Reindersnia van Ureterp de algemoene vergadering gehouden van de Friesche Maatschappij van Landbouw In deze vergadering werd door dr v d Zaude diroclour van het Rijksproefstalion to Hoorn het vraagpunt ingeleid wal vali er in de provincie nog te doen op het gebied der zuivelbereidiug Do hper v d Zande oordeelde dal er nog altijd veel op hot gebiod der zuivelbereiding te verbeteren valt ii de conclusies waartoe spr kwam warden o a in discussie gebracht a Het is wenschelijk dat de coöperatieve bolerfabrieken hare jaarrekeningen aan den znivel consulont dor maatKchappij afstaan opdat deze daarvan een bescheiden gebruik kan maWn bij het onderzoek naar do resultaten dezer fabrieken in de provincie Ne eenige bespreking dezer conclusie besloot de vergaoering aan het dagol bestuur dor maatsch op Ie dragen deze jaarrekeningen te vorzainolon 4 De opleiding van directeuren van zuivelfabrieken worde nader geregeld door do Friesche Maatschappij van Landbouw in overleg met het bestuur derzuivelschool te Bolsward Evenals de heer v d Zande was ook de heer Konyuenburg van Leeuwarden van oordeel dat de zuivelschool by haar tegenwoordige inrichting geen personen vormt bekwaam genoeg als directeur eener zuivelfabriek op te tredon Ook de voorzifter doelde de e meening Met algemeene stemmen besloot der Zuivelschool op de uitbreiding dezer inrichting te vestigen Door de afdeeling Womeradeel was nog als vraagpunt op de agenda geplaatst De belemmerende bepalingen iu het op 1 Januari in werking getreden provinciaal reglement op de tot den gemeenen dienst ven allen bestaande waterstaatswerken niot in onderhoud en beheer bij do provincie Dit vraagpunt werd daar de afd Womeradeel niet verlogouwoordigd was naar de afdeelingen om advies gerenvoyeeril Hierna leidde nog de heer Fontein de Jong het vraagpunt iu Wat kan er gedaan worden tot verbetering der meslbewaring Dit punt gaf aanleiding tot eeno uitvoerige discussie Een besluit werd niet genomen Hoe men iu Engeland over de warmte denkt blijkt uit een artikel in do Standard Wanneer lien in Engeland de kolossale hitte die men in vorscliillende streken op het vasteland jaarlijks heeft vergelijkt met het eigen klimaat schrijft bet blud dan zou men indien het mogelijk was dat een Engelsohmau met zijn klimaat tevreden was toch lot het besluit moeton komen dal in GrootBri lanuië de zon nog zoo kwaad niet is De menschen spreken graag over zonnige streken wolkeloozo luchten enz maar winneer zo oenmaal in zulk een parailijs leven dan wenschen o het zoo spoedig mogelijk naar de maan Om 9 uur a morgens worden in Londen de persienne zorgvuldig gesloten en er wordt geen stoompje lucht van buiten binrfengolaten Kamers die op t Noorden uitzien zijn bijzonder gezocht en het middagmaal kan alleen gebruikt worden in pikdonkere kameis Een middagslaapje klinkt ook heel aardig en is het ook wel voor iedereen behalve voor een Engolschman Voor zno iemand die rijdt wandelt rooit zeilt jaagt is het niet mogelijk geregeld op een oogenblik van den dag te slapen waarop hij anders zich aan zijn geliefkoosde ontspanniugeu over reeft s Avonds wordt het beter en dan gaaii de deuren eu vensters open Echter ziju er in Londen eenige dagen geweoal van zeer groote warmte Evenwel heeft men er geen hitte beleefd zooals men dio te Weenon nog aleods ondervindt Do grootste warmte die men er gekend heeft kon nog altijd getemperd worden door lichlo kloeding open ramen en ija on voor wion dezo zaken niot te bereiken waren door een weinig geduld en philosophie Do meeste B enschen maken zich inderdaad warm door over de warmte te klagon Domburg is Ihaua overvol Do kleine badplaats aan Walchorena westkust kan toch al niet veel meuachun borgen maar or is daar zelden zulk een drukke tijd beleefd als nu De hotels ziju atampvol en in hot dorp ziju nog slechts enkele kamers onbezet Vele peraonen dio niet vooraf kamers hadden besproken mooaten oiivorrichtorzake terugkeereii Do vroemdolingonlijat bovat vcrachillendedooiluchtis e namen o a van den prins Do Chimuy on iijn gemalin van Fernand hertog van Lorma en van Gaston van Orioena graaf van Eu den Ëslroonop volger in Brazilië Deze hooge peraonagea zijn in hot Heine Domburg waar men in hel algemeen de leua heeft welkom als ge maar met weinig tevreden zijl zoo eng bohuisd dal alle vorstelijke sleepen weggelaten worden opdat men er niet op zon trappen en alle kronen afgozot opdat zo niot logen de lagere deuren zouden stooten Maar zij bowijzen de waarheid an Potgieters gezegde Ook rijkelui s kinderen eten graag droog roï o brood wanneer zo hot alloen krijgen als zo er om vragen Do komst van den prins eu de prinses van Wied hebben wij reeds gemeld Zij vorlooven mot eenige personen uit hun naaste omgaving in de villa Duinoord waarmede zij nog ongeveer de grootste particuliere woning van Domburg belrokken hebben Een talrijk gevolg is iii Iwoe andero huizen gelogeord Op verzoek van H K H de prinses van Wied zal op SI Aug den jaardag onzor koningin den achoolkinderen oen feeji wordon bereid evenals dat geschiedde tijdens hot vorige verblijf vau H H K K H H toon ook de koningin van Rumenie te Domburg vertoefde Ook dr Mezger heeft weder zijne villa betrokken Hij behandelt slechts een beperkt aantal patiënten die hij naar Domburg heeft doen komen Men heeft hem eene ovatie willen brengen doch daarvoor heeft hij bedankt Bij de aanvraag door de hoeren M L Schroot en A P van Dam AWzn om voorloopigo concessie voor het stichten en exploileeren van een abattoir te sHage zyn de navolgende bepalingen voorgesteld lo het abattoir wordt gebouwd op oen door B en W goed te keuren plaats Zo de inrichting zal geschieden naar de nieuwste en beste methode onder dien verstando dat B en W er vooraf hunne goedkeuring aan verleenen 3o do prijs van het slachten en slallou zal vastgesteld worden in overleg niet B en W waarvoor als maatstaf genomen zal worden hot thans vigeerende tarief te Amsterdam of te Rotterdam 4o alle vergunningen voor het hebben van slachtplaatsen zullen moeten worden ingetrokken zoodra het abattoir gereed is 5o na verloop van 30 jaren wordt de geheele inrichting vrij en kosteloos aan de gemeente overgedragen Als de voorloopigo concessie verleend mocht wordon zal onmiddellijk tot het maken van een ontwerp worden overgegaan on de plaats van het terrein aan s Raads goedkeuring worden onderworpen Baiteniandscb Overzicht De Belgische Nationai Zeitung moldt dat de inhoud van do militairo wetten thans is vastgesteld waarmede waarschijnlijk wordt bedoeld dat de kei er er zijn goedkeuring aan schonk Hot is nog 8t eds twijfelachtig of zij dit jaar dan wel het volgende jaar zullen worden ingediend Hetgeoon de National Zeitung over den inhoud mededeelt waa gedeeltelijk reeds bekend Eon vermeerdering van de wekelyksche sterkte zou in de bedoeling liggen De tweejarige dienstlijd zou niet by de wet worden ingevoerd maar toch zou de diensttijd bij de infanterie werkelijk belangrijk worden ingekrompen Het Berliner Tagebtatl meldt dal keizer Wilhelm op de hier gehouden tentoonstelling van meubeleu