Goudsche Courant, zaterdag 27 augustus 1892

LOTEiX in de VEKLOTING BIJ GELEGENHEID DER TTrlje X=aard en3ncLarls t ZIJN TE BEKOMEN BIJ A BR1 R1I1AK Lan e Tiendewe PRIJS 1 11 LOTEN voor 10 Maandaii 29 Augustus 1893 N 4923 GOUDSCHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De mzeadlng van advertentlön kau Kusohieden tot een uur des namiddags van den dag der uitgave Waterweg binnengekomen stoomschip Jason had twee cholera lijders aan boord waarvan reeds één over loden was Door don havenmeester zijn zeer strenge voorzorgsmaatregelen genomen tegen besmetting over zee Een speciale dienst is ingericht om allo zich in de haven bcviiidondd schepen ook nadat zij in quarantaine gelegen hebbeu steeds te onderzoeken en bij ziekteverschijnselen te isoloeren en uit de gemeente to verwijderen De jury te Hamburg heeft aan don heer J D Bloemen zijn aldaar behaalde prijzen in den zwemwedslrijd niot uitgereikt wijl hü drie dagen vdcjr bet sluiten der inschrijving aldaar het meesterschap op de korte baan te Arnhem heeft gewonnen en dit hem van de mededinging uitsloot De hoer Bloemen is met deze uitspraak niet tevreden en vraagt Waarom hem dan tot den wedstrijd toegelaten Bon onderzoek naar de wottighaid van de uitspraak der jury zal zeker niet uitblijven De Cura mgcAe Courant bevat de volgende gewichtige bekendmaking Gedeponeerd ten parkette van den procureur generaal als op straat gevonden óiSii ovorhemdsknoopje Cura m don 29 Juli 1892 De Procureur Generaal Sol o Henriquez Aan berichten uit West Indië outleenen wij het volgende In de vorige mailberichten is reeds gemeld dat do kerkbestureu der Hervormden der Lutherschen I 1 en der Broedersiemeente aan H M een adres hebben i gezondon waarin vernietiging wordt verzocht van i het besluit der Koloniale Staten tot vaststelling der BE 2v£IlNrE UU het ïratueh VII 31 De treurige glimlach die deze woorden vergezelde gaf aan de markiezin den indruk dat de zieltoestand van haar zoon erger was dan zij dacbt Zij werd op nieuw ongerust totdat George ten slotte verklaarde dat hij getroost of onijetroost bij haar zou blgv6n te Trouville als do markiezin dat wilde w l wililfl vertrekken ff Wie weet dacht zij of die hartstocht voorde Amerikaausche geen stroovuur is en daarginds op hun kasteel alleen met hun tweeen iou de moeder de droefgeestigheid van haar zoon overwinnen g zou zelf niet zoolang wachten mot eon pogingom een eind aan dien Kovanrlijken roman to maken on wetende dat mevrouw Norton een eerlijke vrouw was wiidu de markiezin een beroep doen op Sylvia zelf Dos avonds verzocht zij George om met haar nlinr do villa te ga in onder voorxendsol van den h or JVortou to willen vragen naar dat telegram dat bom heeft verklaard dat hq vooraemeus is da tentooustelÜDg te Chicago te bezoeken üladstone heeft te Ha warden b j de opening der bloemeutentoonstelling een aanspraak gehouden waarin hy tevens de toezegging deetl dal de wet tot vermeerdering van het klein grondbezit in het volgende jaar flink uitgevoerd zou worden De Daily Chronicle komt plotseling met het bericht voor den dag dat Gladstone in het a s voorjaar z n premierschap neder zou leggen eu zou opgevolgd worden door Harcourt Rosebery of Spencer Het arbeiderscongres te Malmö heeft besloten tot een nauwere aansluiting van alle Scandinavische arbeidersorganisaties tot wederzijdsch hulpbetoon Ten opzichte van werkstakingen werd groote voorzichtigheid aangeraden de jongste Deensche hadden 600 000 kronen gekost en het boycott stelsel als doeltreffender aanbevolen Onthouding vau het parlementaire leven werd afgeraden er moest gestreefd worden naar vestiging van een sociaaldemocratischen Staat Ten opzichte van het Noorweegsche conflict verklaardo een advocaat uit Christianis dat het iu t belang der arbei ers was dat dit uit de wereld kwam hetzg door ecu schikking hetzij door ontbinding der Unie Hot volgende congres zal te Stockholm paats hebben Een correspondent van du Times heefl in het Schweizerhof Hotel te VVeenen een onderhoud gehad met graaf Takova Milan ex koning van Servië Milan zei dat hij er niet over dacht naar Belgrado te gaan en zich aan het hoofd van het leger te plaatsen Zijn zoon was aan Kistitch volkomen toevertrouwd en in goede handen Kistitch is een kalm man met een goed oordeel en de Serviërs z D hem veel verplicht Pa moeielijkheid in Servië zit in het benoemen van een derden regent wat volgens artikel 102 van de grondwet niet kan geschieden dan in de gewone zitting van de Skuptshina die 1 November a 9 vergadert Toen de regenten dus weigerden de Skuptshina bqeen te roepen hielden ly zich aan do grondwet Trouwens bij artikel 68 der grondwet is hun verboden eeoige w zigiog iu die wet te brengen De Oostenrijksche bladen zijn weinig gesticht over de verandering in Servic üo Neue Freie Prefte zegt Er is alle reden te gelooveo dat de val van Pashitch niet alleen moet worden toegeschreven aan Kistitch maar dat er Rus sische intriges te Belgrado in het spal zijn Wij veronderstellen dat een ministerieAvakuma vitch niet zal strekken om den politieken horizon van Servië op te helderen maar er zullen integendeel tal van nieuwe partybewegingen komen Het Extrahlatt merkt eenigszins dreigend op Wij behoeven in Oostenrijk niet ongerust te zyn ten opzichte van Servië zoolang de Bussisch gezindheid van Kistitch hem niet doet vergeten dat Belgrado dicht bij de Donau ligt en ver van de Newa De Hongaarsche bladen zijn volkomen eenstemmig met de Ooatenrijksche in hunne beschouwingen over de Servische regeermgsverandering PETROLKUM NOTKEBIIMGEN van da Makelaars Caotzlaar Sebalkwijk te llotterdaio De markt was heden vast ÏMXt Tankfust ƒ 6 65 Januari 6 80 Sep tember fjctober November en Deceraber lerering ƒ 6 70 Burgerlijke Stand Moordrecbt GEBOREN Johanna ouders P Kool en C ONDEKTKOUWD Hermanus Geers 26 j en Aletta vau den Broek 22 j ADVERTENTIfJN De aangekondigde Pleizlertocht op ZONDAG 28 AUGUSTUS met de stoomboot Volharding No 1 zal wegens geen genoegzame deelneming niet plaats hebben Heineken s GERSTE BIER perfl 9 et per j A l s c WIENER EXPORT 15 V 7 Specialiteit van Tafelbieren Depot A NORTIER Gouwe C 34 35 Tentoonstelling SCHEVESINOEN 20N11AS 28 AÜQÜSTÜS CONCERT van 12 2 uur te geven door de Stafmuziek van het Reg HUZAREN Directie de Heer Waasdijk CÖIERTEN van 4 V6 en vao 9ir H a uur te geven door de Stafmuziek der Sted Schutterg Directie den Heer D J M Boltbn Van 12 6 uur Entree f 0 49 WOENSDAG 31 AMSTÜS C3 K OOa van uur ter gelegenheid van den verjaardag van BiiiimiiTi Dubbel Concert Gratis TomiMla vau DaDiesbezoeksters en Kinderen zonder verhooging van Sntréeprga De dienst van dra paar dentram op de Igoen Knrhaus Plein zal voor dien avond tot s nachts 2 nnr worden onderhouden ZO DAG 11 SEPTEMBEa KAATSWEDSTRIJD en Handboo wedsu ijd OP HET SPORTTERREIN Zeer Hette Qesteendrukte rnEAAms worder GELEVEllD door A BRINKMAN en Zn Openlare Verkooping te REEUWIJK op MAANDAG 19 SEPTEMBER 1892 det morgens te elf uren inde Herberg van K RaDEHAKïK aan de Reeuwyksche brug ten overstaan vau den te iouda gevestigden Notaris O C PüRTUIJN DROOGLBEVBR van Een WOONHUIS in vier perceelen bewoond wordende tot een gezamenlgken huurprjjs van 174 per jaar aan den Plattenweg te J eumjk op het blok Elf hoven met eenige daarbg behoorende perceelen TUINGROND RIETLAND en WATER te lamen groot 33 Aren 89 Centiaren Een WOONHUIS verhuurd voor ƒ 52 per jaar aan den s Gravenbroekschen weg te Reeuwijk op het blok Uavensberg groot 13 Aren 70 Centiaren En eenige perceelen VEENPLA8 RIET en RÜIGTLAND enz te Reeuvnjk op de blokken Elfhoven Nienwenbroek en Langroggebroek ter gezamenlijke grootte van 29 Hectaren 43 Aren 48 Centiaren De perceelen zgn te bezichtigen de drie laatste werkdagen vóór den verkoopdag en op dien dag tot des morgens elf uren Nadere inlichtingen geeft voornoemde Notaris FORTUIJN DROOGLEBVER OPENBAUE VERROOPING te GOUDA op DINSDAG 30 AUGUSTUS 1892 desmopgeos te 9 uren aan het Lokaal Wgk K No 255 asu de Peperstraat van Meu1 elezi en Huisraad BEDDEN en BEDDEGOED WAGENMAKERSGERBED8CHAP nieuw HOUT verbeurd verklaarde GOEDEREN waaronder JACHTGEWEERBN een bizonder groot Zalmzegennet enz Daags te voren op de gewone tgden te zien Nadere inlichtingen geeft Notaris FORTUIJN DROOGLEEVER te Gouda K w im m van welken aard ook en tanden hol of aangestoken worden oogenblikkelgk en voortdurend genezen door het gebruik van het beroemde Extract van Prof LEFRIES Prgs per flacon 35 Cents to Likdoorns Eeltknobbels etc vinden radikale genezing bg het gebruik van Prof LEFRIES tinctuur Attesten aanwezig Prijs per flacon 60 Cents met penseel Hoofdagent H SELLE Anegang 42 J aarfem Depótt uder L A de VLETTER Markt 7 naast het Hotel dk ZALM Gouda Snelpersdruk va i A Biunkmak StZoON De uitgave dezer Conrant geschiedt dagelgka met uitzondering van Zon en Feestdagen De pr s per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 Aizonderlgke Nommers VIJF CENTEN BINNENLAND GOUDA 27 Augustus 1892 VERGADERING van dkn GEMEENTERAAD op Diusdng dun 39 Augustus 1892 des uamiddags ten 1 nru Aan de orde De Rekening dor Gemefnte iliensl 1891 Hot adros üer Afdooling Gouda e o van den Bond ïan ederland cbo On lerivijzers botrotfende verhooging vun de maxima der onderwijzersjnarweddau De bouoeming van uonen Lreranr in de HebreHU wsche taal aan het Gymnasium voor den cursus 1892 93 Idem van eenen Gemeente Bode Idem van eenen Concierge van het Raadhuis Het opmaken cenor voordracht van zes personen voor de benoeming van drie leden in het CoUogie van zetters voor s Rgks directe belastingen De lieer J E van Voorthaijsen b isRMestar van Nieuwerkerk a d IJsel tevens secretaris der gemeente heeft uit laatstgenoemde betrekking welke hy meer dan 10 jaren bekleedde eervol ontslag gevraagd Gisteren heeft zich bij een vrouw vonoode aan den Feijonoorddijk te Rotterdam een geval van cholera voorgedaan Des namidilags is zij overleden De woning is onder loozioht der politie ontsmet Naar men verneemt is bij het departement van Waterstaat Haorlel en Nijverheid in onderzoek in hoever een maximum werkdag en minimum loon in de bestekken van rijkswege toegepast kan worden Do N n Ct meldt Het gisteren nacht van Hamburg in don Nieuwen FEVILLETODi zooveel zorg scheen te geven Als mevrouw De Solis dat verlangen niet te kennen bad gegeven dan zou de markies als door een innerlijke aandrift toch naar Norton gegaan zijn al had hij zich vast voorgenomen niet meer to komen Na dit eerste bezoek volgden èr meer zoodat or oen bijna dageüjksche omgang ontstond ondanks de ongentstheid ler moeder en het verlangen van i en zoon om te vluchten Norton sprak over de uita obreide zaken die hi behandelde op een afstand die hij door middel van den transatlantischuu kabel vasthield bij verontrustte zich over hetgeen er gebeuren kon in de berookte stad smoky town Norton City die zijn naam droeg hij sprak over zijne geleidingen van natuurlijk s as te Pittsburg over zijn oliebronnen te SaintJohn over zijn offices te New York de Keizerstad oen wereld rogeerend over den Atlnntiscben Oceaan heen en toch in werkelgkheul slechts denkende aan de i ezondheid zijner vrouw waa rvoor hij de koning van het ijzer van do petroleum en de steenkool do wetenschap van den grooten gonoosknndigu kwam inroepen George en hij zagen olkander dikwijls en eens hjd de markies hem bezorgd op eon bolanürijk telegram waobtend Kovonden luist dien avond ging do markies met mevrouw Do Soils naar de villa Norton en Sylvia waren in don solon die nitzielit gaf op de zee wHoe IS bet met bet telegram inijn waarde Norton vroo df markies AD VERTEN TIEN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Cent n GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Bovendien worden alle Advertentiên gratig opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschjjnt verordening op het leprozen etablissement Daarna is door een groot aantal ingezetenen een adres in gelijken zin onderteekend lutussohen is du verordening afsokondigd In een andienlie die naar aanleiding daarvan was gevraagd heeft do Gouverneur verklaard tegen de afkondiging geen Iwzwaar te hebben gevonden daar die publicatie niets afdoet van de macht der Koningin Regentes om de verordening ingeval gunstig op het adres wordt beschikt bij koninklijk besluit te vernietigen Zgn recht om eeno verordening indien hij n do meerderheid van den raad van bestuur oordeelen dat er spoed vereischt wordt vroeger af te koniligen en in te voeren heeft bij gehandhaafd omdat or gegronde redenen daartoe bestonden ja redenen die uit de verordening zelve voortvloeioti geenszins echter om de wenschen der bevolking ten aanzien van hot adres te wederstreven Uit Nlokerie wordt geschreven Het is hier thans akelig Ziekten en sterfgevallen aanhDudaude en zware regenbuien stank van begraven raenschen sic I ja zelfs wat nog de kroon op dit alles zet niet lanc geleden werd met voorkennis of op last van len commissaris vlak naast den aanlegsteiger een doode koe begraven Die tei or staat op het noordelijk gedeelde der stad wy hebben steeds Noorden en N Ooslenwind hoe wij profiteoren van den stank en de Hemel weet v n de daardoor waarschijnlijk te ontstane pest kan n dus gemakkelijk raden De stad staat akelig onder water en de loozing laat veel zeer veel te wenschen over Omtrent onze begraafplaats kan ik u modedeelon dat het oneindig beter ware als men de lijken in het midden van de rivier zakte of daarvoor een crematieoïtn oprichtte dan ze hun weg naar die hegraafplaats te doen vinden Ijzingwekkend is het om te zien hoe bij het begraven van een lijk 3 of 4 mannen de doodkist in den kuil naar beneden in Nog niet aangekomen zeide hij Ik heb Montgomery verzocht om nog twee of ilrio maal te telegrafeeren Hij scheen ongerust Is bet iets waarover gg bizonder bezorgd zijtP vroeg George die scheen te willen vermijden Sylvia aan te spreken Mevrouw Norton praatte mot de markiezin terwijl zij tevens de platen van oen Amerikaansche revue bekeek vJa zeide Norton het vprvvon lort mij dat Snapkings mij geen bericht heeft gezonden van de St föhns bronnen Maar ik moet u zegïon mgn lieve Sylvia feide hij zich tot zijn vrouw wendend dat met Amerika mij op het ooijenblik het meest verontrust Wat dan vroeg zij terwijl zij flaspor s Maitazine op een tafeltje neeriegi e Gij antwoordde Norton lk Ja I Gij wordt steeds meer peinzend en lijdund Ik vrees d it al d wetersobap vau Fargeas George begon anastii t worden XorUvn die hora in een vertrouwelijk sosprek zooveel ve toid had sprak no it in gezelschap over waf hém ontrustte De mnrkios wilde een andere wenduji aan het gesprek ijeven dat mi3schie i Sylvi i mi MHgonanm zon kiinnon zijn maar bij durffle niet Mevrouw De Soli die alles j eraden bad antwoordde Norton spoedisf