Goudsche Courant, maandag 29 augustus 1892

é let water moeten duwen om die met aarde te kannen bedekken Naar ik hoor is er eai adres dat per deze m il aan onzen Landvoogd zal worden opgezonden jammer is is het echter dat daarin de toestand niet volledig wordt geschetst Zonder twijfel toch als de Uouverneur zal zij ingelicht van hetgeen ons hier wedervaart dat wij op verandering van den uadeetigen toestand waarin Nickerie thans verkeert zullen mogen rekenen Men zegt dat tie Gouverneur Nickerie zal besoeken Een spoortreiuronimer iu dienst van de Lonilensche en Noordwestelijke spoorwegmaatachappg was den SSstIn Juni op het Station te Preston bezig met het rangeeren van wagens Hij zag een houd op de baan en vreezend dat het dier zou wortlen overreden riep hij het lot zich Üo houd kwam bedaard aan maar toen liij bij den man was sprong hij eensklaps naar zi n gezicht op en beet Een stukje vleesch bij den mond niet grooler dan anderhalven uiillimeter ïn lengte was uitgerukt De kleine woud werd te Preston behandeld en de man bleef drie weken thuis waarna hij zijn werk hervatte Hij gevoelde zioh voortdurenil volmaakt wel tot hij Zatertlagochtend toen hij zich wilde wasschen met koud water aan lijn gezicht komend onwillekeurig terugtrad Hy probeerde warm water en dit had hetzelfile gevolg Toen hij voedsel tot zich wilde nemen kreeit hy c kradjptrekkingen Hij ging daarop naar een dokter het was halfacht iu ilen ochtend en deze zag terstond dat hij aan hondsdolheid leed jednrende den dag bezocht tie geneesheer hem zeven of acht malen De man werd niet wild maar had groote moeilijkheid om te ademen Zondagochtend werd hij naar een hospitaal iu Liverpool gebracht De doctors verklaarden dat le kwaal zich reeds te ver had ontwikkeld om den patient nog naar de inrichting van Pasteur te zenden De man is eergisteren overletleu Hot bezoek van Z0I 1 te Lourdes geeft natuurlek aan de Parijsche bladen stof voor uitvoerige besprekingen Zota ueemt vooral aandachtig de komst der tallooze zieken waar eu mengt zich dan onder de fütevses de vrouwen die tie pelgrims opwachten om hen naar hun nachtverblijf te brengen Zola merkt dit alles nauwkeurig op en loopt met ign hoeil in de hand zoor eerbiedi van do eene groep naar de andere vragen en luisterentlo Twintig duizeuil personen verdringen elkaar dagoiijks in lie grot waar het beeld iler H Maagd slaat ea s middags om + uur verlaat eene groot processie Tan 2000 monniken met een baldakijn waaronder het H Sècrameot geJragen wnnlt de grot om zich naar het wondeiachtige water te begeren De groote menigte die zich aan weerszijden van den weg schaart onder het geroep van Jezus zoon Davids heb medelijden met ons Heer indien gij wilt kunt Gij mij genezon Heer slechts ééa woord e k ben genezen Zoo zag een verslaggever der Gaulou een dat een meisje dat niet gaan kon en zich op eene matru naar den weg had doen dragen waarlangs de processie moest komen opeens opsprong toen de baldakijn Toorbij ging en uitriep Ik ben genezen Zola was daarbij tegenwoordig eu riep uit altijd volgens genoemden verslaggever wonderlijk wonderlijk s Avonds is de grot verlicht en gaau de 20 000 In een enkelen dag geneest men niet van een reeds verouderde kwaal muar geduld overwint alles Ik ben overtuigd dat mevroaw Norton geheel hersteld naar NewYo k zal terugkeeren Hersteld en gelukkig O dat kan ik u wel voorspellen zoniier doktor Fargeas I Ik ben een vrouw dat is genoeg I Ik hoop dat gij de WAarheid spreekt markiezin leide Norton want de gezondheid en het geluk van mijn lieve Sylvia is de zorg tan mijn leven Maar beste m n eido Syl ia zachtjes terwijl zij De Solis niet durfde aanzier Ik zeg wat ik ilcnk vervolgde Norton en ik mag het gerust zeggen in tegenwoordigheid van mijn besten vriend ter wereld nielwaar George Hij wendde zich tot den markies die eenigszins bleek was geworden Ik moet u eens spreken voegde de Amerikaan erbij Mij vroeg De Solis Ja üïer iotsjtórustigs I Nog al fiistig I Ën zeer vertrouwelijk Dill wil zegacn dat ik teveel ben vraagde de markiezin Och ilie arme rouiven Hier is een moeder tot wie haar zoon leegt Ik ga heen en een vrouw tot vvie haar man 7egt Laat ons alleen Ons lot is weggestuiird to wordt n Wat ernstig is ïaat ou niot aan Kom mevrouw Norton als gij niets tegen mijn gezelschap hebt wilït n wij dan zoolang aan het strand gaan Men stuurt pelgrims allen met kaarsen onder het zingou van bet Ave Maria d arheeu Zola loopt gowoonlyk uchtor de baldakijn Hy heeft ook verzocht tegenwoordig te mogen igu b j het geneeskundig conatatoereii door dootoreu van eene genezing o u ook van da mes maar dit werd hem eerst kortaf geweigord Later echter heeft hy het toon geilaau wetou te krijgen Uver do Tentoonstelling van tien Boekhandel te Amsterdam meldt meu ous iiug het votgondo Wauueor mefi de zuidolyK KoHiekamer van hot Paleis voor Vulksvlyt binnentreedt dan bevindt mun zich iu de Frausche afdeeling der Teutoouslelliug Ook hier heeft de Kranschinan zyii smaak niet verloocliüud üo wijze van otalouren du keuze van boeken platen kaarten eu tiindwerk kenmerken du e ltigance de chic welke de Frauschiuau in alles aan den ilag weet te leggen Om te lieginneu de catalogus Wat een verschil tlo Hullaiidsche catalogus met zyn schreeuwend titelblad of de Krausche keurig door eenvoud on soberheid met slechts een verguld medaillon tot eiiuige versiering En dan inwendig Welk een bevalligheid van vignetten eu randen welk een verscheidenheid fan fraaie lettertypen Dadelijk by het binnentreden wordt de aandacht getrokken door eenigy lijsteu met do our prai keljjke teekeuingeu gereproduceerd iu i lUuatraiion Meu vindt er van Emile i ayard wiens uagedachtouis nog wordt gehuldigd door een omlluersde immurtellenkrau militaire typen van Maurice Orange Parysche typen van Malteste on Mars In eene der zalen brengt oen serie Thoateratiiches van den nog niet gocvenaarden Chérot eene aardige afwisseling tusschen de ernstige wetenschappelyke boeken eu kaarten door den ffUercle de la Librairio de Paris ingezonden Wat het bind werk betreft geven eeuigo jaargangen van den Mauuel historique et Bibliograpliiqua de l Amuteur de reliur een zeur juisteu iuilruk van de hoogte waarop uut buckbiudersvak iu Frankrijk zich beeft weten te verbetfen Te roemon vooral valt een 15e eeuwson bandjevau geciseleerd leder eu een 18e eeuwsoh versierdj a peiits fors Op eene groote tafel iu de achterste zoal liggen een menigte kiuder prentenboekeu eu plaatwerkeu ter boziehtittg die alle de aandacht overwaard zyn De geestige caricaturist Caran d Ache is vertegen wogrdigd door eeu paar plaulwerkeu zooals Les courses dans l Antiqaii waarvau de uitvoering eu reproductie het origineel niet te schande maken Ook verraadt zijne geestige teekenstift zich iu zyn N os soldats du siècle waarvan wij het volgendecitaat onder de plaat Hussards Chainbaran eu Hollande afschrijven La Hotte du Texel immobile dans les glaqes futcernée par quelquos escadrons C était la premièrefois qn oü eüt imagine de prendre nne Hotte pardes bussards Jomini Even keurig van teekening als vau uitvoering zyn de illustratie in Tables choisies de la Fontaine waarin enkele der meest bekende fabels van genoemden dichter op geestige wijze in teekeniug worden geparodieerd Ook de teekeuingen ran Grafty en do illustratieu van Mars in Nos chéris een lief kinderboek zyn een kijkje overwaard ons uit wandelen laten wij tlus gehoorzaam zijn Met genoegen spnik Sylvia Mevrouw Norton aarzelde een weinig om heen le gaan daar zij oen weinig ongerust was over hel gesprek door Norton verlangd Zij ging heen zonder D Solis aan te zien die haar eerbiedig grootte Zoodra George met Norton alleen was zeide hij op hartelijken toou zonder te wachten dat de Amerikaan zou spreken Gij zijl bepaald ongerust Dat telegram Maar Richard viel hem in de rode Het telegram Daar denk ik niet moer aan Ik wil spreken over u Ja over uw toekomst ik wil ons gesprek weer opvatten op de plaats waar wij hol afgebroken hebbon op dien dag toen wij elkander het eerst ontmoetten Weot gij niet meer Neon antwoordde George die een gevaariijken loop van het gesprek voorzag en torst moest zien waar de ander heen wilde Nu ik weet het nog heel goed Ik zal u zeggen waar wij gebleven waren zeidc Norton Hij sireek met do hand over zijn voorhoofd Wat is het warm Vindt gij niet Zeker Norton nam van een tafeltje eon llesch Sellzerwater die hij half leegschonk in een glas sherry en dronk het schielijk uit met drogo lippen alsof hy de kooris had Hij ging mil George voor het raam zitten en Le oercle de la libratrie de Paris waarran het doel oenigszins overeenkomt met die van onze Vereeniging tot bevordering van do belangen des Boekhandels heeft alle eer van haar werk waardoor aan deze tentoonstelling eene afdeeling is toegevoegd die met recht een sieraad mag genoemd worden Bedoelde Curde is eene veroenigiiig bestaande uit leden die den boekhandel en aanverwante vakken beoefeuen i y heeft een eigen gebouw gelegen op don boulevard Saint Germain dat weril ontworpen tloor deur genialen architect Charles Garuior eu ingewijd den + on December 18 71 Even als onze voreeniging heeft ook tie Cercle de larin een eigen orgaan Bibliographie de la France Journal general de l Imprimerie et de la Librairio Dit blad werd opgericht in 1811 terwijl in 1817 meergenoomdo Cercle tot stand kwam Op het oogenblik tolt deze vcreeniging 311 titulaire en werkende leden bonovens 86 oorresponileorendu leilen Nadere bijzoinlerheden omtrent do inrichting de werkiug on het bestuur van den Cercle vindt men iu den catalogus waarmede de Franselie boekhandel zich te Amsterdam een monument oprichtte waartegen wy mat bewondering opzien De Jndepeudaitct geeft een relaas van het ontstaan en den voortgang der cholera te Antwerpeu tot dusver W ontleeneu daaraan het volgeude De stoomboot Saint Paul van HHvre mei eene bemanning vau achttien man waaronder vijf matrozen kwam na eenigo Spauiische havens aangedaan te hebben den I5u Augustus le Antwerpeu Spoedig nadat het schip in het Katteudijkdok gemeerd lag werd eerf der matrozen iu het hospitaal Stuyvenborg gebracht waar hy dien avond overleed De dionstiloende geneeskunilige was wegons onvoliloe nde gegevens niet in staat den aard der ziekte nauwkeurig te bepalen doch d verschynselen geleken op die van cholera Twee dagen later werden er weder twee mannen van de Saint Paul in hot hospitaal gebracht De een overleed ttes nachts De ander werd vier dagen in observatie gehouden was Zondag den 21en teSuur des morgens genoodzaakt zich le bod te begeven eu stierf vierentwintig uren later lutusscbeo was er den vorigen ilag weder een binnengebracht die dienzelfden avond overleed Van de vijf matrozen van de Saint Paul waren er nu vier bosweken ofschoon de kapitein weinige uren vtxïr het overlgilen vau den laatstbedoeldon man verklaarile dat alles wel aau boord was Het schip was gedurentle tien tijd getost Ja strijd met hetgeen was opgegeven had het niet alleen Spaansche eu PoTtngeosche wijnen en erts aangebracht maar wareu er bovendUn onderscheidene zaken in het ruim geweest onfder andoren zoegras mrech en zestien balen lompen Wat er van tleze lompen geworden is is niet bekend Het is msrkt de Indep op eene fout dat het schip niet terstond ontsmet en de geheele lading niet verbrand is geworden De Saint Paul heeft opnieuw lading iugenomeu en is van eenou schoenen gezondheidspas voorzien uit Antwerpen vertrokken Er is verteld dat do in het hospitaal overleden matrozen van de Saint Paul groote hoeveelheden mosselen eu kreeften gegeten baddeu Dit is in stiijd met hunne eigen verklaringen Hunne ziekteverschqnselen waren die van Indische cholera na het incubatie tijdperk De temperatuur vatte kalm bet gesprek op met de zekerheid van een man van zaken Gij zeidet mij dat gij op een beslissend tijdstip in uw leven waart gij wildot trouweft doch een herinnering hield u nog steeds daarvan terug Herinnert gij het u nog Zeer goed zeide Solis Ik heb dikwqls aan dal gesprek gedacht I 6y hebt mij toen dien roman in vage trekken meegedeeld maar het was lang genoeg geleden en vergeten en zooats ik geloof in den nevel van het verledene verzonken dat het u mogelijk zou zijn om vrij te kunnen beschikken over uw hart en loven Dal heb ik toen imhiers goed begrepen Ongeveer zeide de markies O ongeveer of geheel en al zeide do Amerikaan oen weinig barsoh Als men over het verledene spreekt doet iets meer of minder er niet veel toe l Tusschen leven en dood is geen middenweg Gij wildot trouwe Dus was het verledene voor goed begraven Gij liaiU gelijk I Ik zeg u nogmaals ik heb na dien tijd dikwijls aan ons gesprek gadacht Ik houd genoeg van u om u in uw plannen voort te helpen Gij zoekt een vrouw Welnu I ik heb or eene voor u gevonden I 1 Gy vroeg George den Vmerikaan scherp aan ziende I Deze glimlachte kalm en sloeg de boeoen over I elkander al spelend met een sigaar die hij niet rookte H ordt vervolgd üu voor loorb vau hel lichaam was niet hougor iluii gemiddeld 35 C tlo uiterste liohaamsdeelon waren ijskoud er deden zich heftige brakingen eu spierkrampou voor met den vorm van diarrhee aan cholora lijderi riitiforitie Zij ledon aan oiileschbaren doi pols was onregelmatig de hartsla bijna ouhoon de ademhaling bolommord ztio dat het gelaat ceiio blauwachtige tint aannam Terwijl de Saint Paul aan het lossen was lag aan haar vastgemeord tlo lichtor Nouvelle Adèle Zondag den 31eu werd de vrouw van den schipper dood in de kajuit vau don lichter gevonden Do lykschouwing in hot hospitaal toonde ilat zij aan cholera asialica overlodoii was Den volgondeii dag Maandag worden de twee kinderen van do schippersvrouw in hot hospitaal gobrachl onder dezelfde ziekteverschijnselen Het eene kind verkeert in lovensgovaar lit t audere wordt onder observatio gehoudon Dinstlag tien 23on wordon in de ziokeninrichling aan de Beeldenalrant gebracht tweo tlokwerkcrs en een zeeman Een van de dokwerkers was werkzaam geweest aan boord van de Saint Mafc liggende bij de SaintPaul Een ander was afkomstig van de stoomboot Nerimen komende uit Hamburg Van deze drie patiënten waren er tweo door do ziekte op straat overvallen een stierf nog dieuzelfden avond de twüo andoren bezweken don volgenden ochtend tusschen 2 en 7 uur Iu hol geheel ilus acht sterfgovuUon binnen enkole dagen eu moorondeels zeer plotseling Bovendien is in hot tiospitaal nog overleden eene vrouw dio hnro dochter wolke aau cholera lijdentlo was oppaste In behamloliug blijven thans nog vijf cholera lijders waaronder do schipper van de Nouvelle Jdèle Mars schrijft in het HU Terwijl de tropische hitte aller verbazing doch nu juist niot aller sympathie weot op te woïkon ziju de verschillende kampen door de infanteriekorpsen beIrokktu Andere rogimouten krygen later oen beurt terwyl binnenkort ook gecombineerde oefeningen met artillerie eu cavalerie zullen plaats hebben Het grondilenkbeelil voor dit jaar is dus regimentsoefeningen te lioutlen eu hoewel wij nu niet twijfelen of dit zal voor velen minder aangenaam izijn zoo juichen vij de plannen van den Minister toch zoor toe Voor de officieren in hot algemeen zijn de zoogenaomile groote manoeuvres ontegenzeggelyk aangenamer Er komt meer poëzie bij te pas en ook de manoeuvres toelage heeft haar aangename zijde Bovendien men ziet eens iets anders men doet iels anders dan in hel garnizoen eu gevoelt zich daardoor opgewekt Voor staf ofliciereu is ook met hut oog op hun ontwikkeling een betrekkelyk groote trocpeuver eoniging weuscholijk Maar gaat men na wat voor de groote massa voor de subalterne oflijieron voor het kader voor de troepen nuttiger is dan moet toegejeven worden dal by oefeningen op betrekkelijk kleiner schaal de détails veel meer lot hun recht komen En wat nu de warmte betreft raeenen wy le weten ilat er orders zyn i egeven geene menschenloveus of de gezondheid in het algemeen in gevaar te brengen door overdreven vermoeienissen Wy gelooven dus dat de ouders der miliciens gerust kunnen zijn zelfs zouden wy vreezen dat men wol wat al te voorzichtig zal wezen De oefening moet haar verloop hebben al te weokelijk is ook niet goed Juist nu do troepen in kampen en naby garnizoenen manoeuvreeren komen zy dagelyks op hun uitgangspunt terug men heeft daardoor het groote voordeel dat de onnoodige ballast der uitrusting thuis kan worden gelaten wat niet hot geval ia wanneer de soldaat na do manoeuvre van kantonnement moet verwisselen In dit opzicht kan veel gedaan worden ter verlichting ook door vroeg te beginnen en dus het heetst va i den dag te vermijden Evenals do beroemde kroon eik bij Arolsen is thans ook de Tilly boom in brand gesloken Hel is een Undebcom ongeveer 300 jaar oud staande in hot open veld nabij het poorwegtraject Hamoln Elze behoorende tot de lijn Hamburg Frankfort Volgens de overlevering heofi graaf Tillv tie veroveraar van Maagdonburg op zijn tocht door dat gedeelte van Duit ch and onder dien boom zitten rusten Vandaar de benaming Tillyboora Aan do hemmerdorfer brandweer is het gelukt den brand in zoo ver te blussoheu dat de boom wel naar binnon gedeeltelijk hol IS uitgebrand maar toch genoegzaam behouden 18 gebleven Intusschon vindt men in do Duitsolie bladen thans uagelyks berichten van grooto liraniien Zoo wordt b v uu uit Bebra gemeld dat to Sontra veertig boerenwoningen te zaïnon met moer dan honderd nevongübouwou alsook veel voe en producten van den oogst door brand zijn vernield Te Kibeustock zijn Woeuadagiiamiddag dertig woonhuizen afgobranil m Birkholz tien boerenhoeven en zoo zijn er nog een aantal berichten van gelijken aard Te Kunei sdorf hebben in do laatste lagen herhaaldelijk gevallen vau zwaron brand plaats gehad daar is thans imniind als braiidstichtor gearresteerd Donderdag zijn verbrand nabij Jorotschin iu de pruiaiscliü provincie Posen 14 gebouwen mot veel graan eu vee nabij Stargard in l onimeron 10 boerenwoningen met 28 bijgebouwen to Tondern 7 panden groote en kleine allen met voorraden irraan te Hillmicke in het district Olpe U woonhuizen en een kapel te Bodenheim in Illju Hessen 18 gebouwen to Myolowitz in Silezie 86 huizen benevens 51 schuren eu andere opstallen BulteniaDdscli Overzicht Over de militaire plannen van den Duitschen ICoizer heeft do Kóln Ztg Ihans een artikel dat blijkbaar van welingelichte zijde komt De nieuwe voordracht zou bijna geroed zijn on in hoofdzaak de Koi orlijke goedkeuring hebben erlangd Zij zou voor het einde vau het Öeptonnaal worden ingediend maar onzeker was hot nog of het in tlit dan wel in t volgeud jaar geschieden zou Een tweejarige diensttijd zou niet wordon aaiigeuomon maar wel zou de diensttijd feitelijk beperkt worden Dit wordt dus uitgelogd dat het de bedoeling is het aantal groot verlofgangora dio na dienst van 22 maanden vertrekken uit te breiden on dus het blijvend gedoelto porcontsgewijze te vorminderen Zoo noodig kunnen die vorlofgangerb dan in het dorde jtiar not weer opgeroepen worden Niet duidelijk blykt uit de gedane inudodeeliugen of hel jaarlijksch contingent zal worden verhoogd Maar wol wordt een redeneering ten boste gegeven dat beperking van den diensttijd tot hoogere lichtingen lolden moet De verschillende Engelsohe Ministers zijn thans allen als Parlemontslitl herkozen ook Morley die 1700 stemmen ineer had dan zijn tegenstander Uit eeu rode door Dillon te Dublm gehouden voor do lersche nationale foderatio blijkt dat hij hoogst tevreden is eu vol vertrouwen stolt in Gladstong Hij inaantle zijn hoorders aan het Gladstone nu niet zoo lastig to maken met allerlei eiachen innar rustig af te wachten Aan Labouchère hoeft Gladstone eeu brief geschreven waarin hij varklaart zelf geheel de verantwoordelijkheid te dragen voor het niet aanbieden van een Kabinetszetol aau Labouchère Hij stelde zijn naam niet aan de Koningin voor op grond van sommige voorvallen in zijn politieke loopbaan die echter zijn karakter of gedrag niet in een ongunstig licht stellen t Zijn vooral de Times en do Standard die heftig op Labouchère aanvallen wegens de onkiescho wijze waarop hy de Koningin in zijn zaak betrekt vooral omdat hij niet eens eot maar alleen zegt ovorluigd te zijn dat de Koningin zich tegen hem hoeft verklaard De Daily Niws zwijgt tot nog too over dit standje Langs twee wegen tracht de cholera zich over Europa te verspreiden van Petersburg over Hamburg en de Havens ilie met die stad iu onmiddellijke betrekking staan en uit Frankrijk De cholerine daar voorgekomen schijnt iu tie plaatsen waar rivierwater gedronken wordt door de warmte weder verergerd en zelfs hier en daar in Aziatische cholera ontaard te zyn Te Antwerpen is hel aantal gevallen van Aziatische cholera gering 011 ook te Hamburg is volgens prof Kooh het aantal gevallen met betrokking tot de grootte der stad niet aauzienlyk Den aard der ziektü houdt de geloerde echter voor zeer onrustwekkend ook zou hij aan het dopartement voor gezondheid geschreven hebben dat de ziekte zich uitbreidt Te Berlijn kwamen enkele verdachte gevallen voor en ook iu andere plaatsen van Duitschland zijn personen aan cholorina gestorven Do Reichsa zeiger meldt Volgens de verklaring van prof Koch valt hot niot meer te betwijfelen of Hamburg en Altona worden in ilreigonden omvang door Ie Aziatische cholera bezocht In beide gemeenten zijn doeltreffende maatregelen lot bostryding genomen Een byzondero dienst iu gestold om do ziekte eu storfgevallen dagelijks door do gezondheidscommissie openbaar 10 maken Heden komt te Berlijn tie commissie byeen waarin ook gevolmaohtigdon der bondsrogoeringon zitting bobben om te beraadslagen over de verdore maatregelen wezke in hot rijksgebied moe eu genomen worden Niet onmogelijk is het dat de cholera den weg der influenza volgt d w z uit het Oosten den aardbol rond Doch te gelijk blijkt dat zij meer en meer afneemt in krarht naarmate zo westelijker komt en stuit op betere voorzorgsmaatregelen Volgens oen Router telegram uit Simla dal evenwel loor den correspontlent der Ttiim aldaar nog niet bevestigd werd heeft ilo Emir van Afghanistan naar aanleicliug vau de botsing tusschen Afghaansohe en Kussischo troepen to Somatash do hulp van de Britsch Iudische rogeoring logen do Russen ingeroepen Of dit nu waar is of niet doet zoo meent tie limea weinig ter zake Immors met of zouder aandrang van ties Emirs kant moet Engolantl zioh verplicht oelen te St Petersburg omtrent het voorgovalloue opheldering te verlangen De Emir zegt hot blad is onze bondgenoot toen wy Abdurrahman to Kaboel op den troon plaatsten geschieddo dit onder do vorplichtiug onzerzijds hem te zullen verdedigen tegen buitonlandsche aanranding on toevallig werd die verplichting juist aangegaan terwijl de heer Gladstone het opperste beleid van zaken in handen had De Russische expeditie onder kolonel Yanoft naar schatting 2000 man mot 13 kanonnen steik hootto tot oogmerk to hebben de landstreek langs de zuidwestelijke Chineoscho grens Thans hebben ile Russen plotseling aan deze grens den rug toegekeerd hebben oen inval gedaan in streken wolke do Emir tot zijn gebied rekent en zijn ook terstond reeds gelijk onverraijdeiijk 10 achten was met de troepen van don Emir in bloedige botsing gekomen Misschien heeft men in dit geval slechts te doen met eon toevallig en ongezocht grensconflict Doch 200 niot zoo de Russen met opzettelgkon toeleg des Emirs gebied betradeu dan zegt de TitMa zal het natuurlijk onze plicht ziju hen daaruit te verdrijven Men weet bij ervaring welke waarde er aau dergelijke krijgshaftige taal van Eugelscho bladen te hechten vall Intusaohen laat het zich niet loochenen ilal de toestand ernstig zou kunnen worden en Engeland zich wel genoodzaakt zou kunnen zien om don Emir gewapenilerhand ler hulp te snellen Wat het geschil te ingewikkelder maar juist daardoor ook minder rechtstreeks gevaarlijk maakt ia do oneekerheid omtrent do grenslijn tusschen het Russische en het Afghaanscho gebied De gronsbepaling in 1885 begonnen wortl niet verder dan tot Kohja Saleh aan den Oxus doorgezet Verdor oostelijk heet volgens eene slordige overoonkomst tusschen Clarendon en Gortschakoff de Oxus de grens Doch men weet niot oens mot zekerheid welke stroom eigenlijk onder deze bouaming verstaan moet worden INRICHTINGEN WELKE GEVAAR SCHADE OF HINDER KUNNEN VEROORZAKEN BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Goutla Gezien art 8 der Wet van den 2n Jiini 1875 Staatsblad No 95 Doen te weten Dal zij vergunning hebben verleend aan J ET Langeler tf Gouda en zijne rechtverkrijgenden tol hot oprichten eener smederij in het perceel aan don Kaltensingcl geteekend Q No 178 kadaster Sectie A No 3025 Gouda den 27 Augustus 1892 Burgemeester en Wethouders voornoemd VAN BERGEN IJZENDOORN De Secretaria BROUWER Burgerl ke Stand GEBOREN 24 Aug Willem ouders F Lafober en C Ooms Karel ouders J Langeraar en A Lugthart 26 Arie HJachiel en Margaretha Johanna ouders B Gestel en A M MuUaart Neeltje ouders M Both en A van Triet OVERLEDEN 26 Aug P Stalenberg 39 j ONDERTROUWD 26 Aug C P Luynenburg 21 j en J Blok 19 j A van der Starre 22 j en C van Schaik 24 j I Visser 50 j en E Sijtsma 24 j B Bouwman te Vianen 29 j on H Seyffers 28 j APVERTE N TIËN Mevrouw de Wed A C MJN v leeol vraagt tegea 1 November eeoe Dienstbode Wegens ziekte der Dienstbode GEVRAAGD EEN IToodhulp of voor Vast bü M E MONASCH Markt