Goudsche Courant, maandag 29 augustus 1892

f Dinsdag 30 Augustus 180S N 4924 ZUIVERE FRAiXSCHK WIJNEN De bekende BORDEAUX h f 27 per 48 Plessohen met accijns franco huis geheel Nederland ook per proefflesch kwart en half ankers belegen verkrijgbaar Voorts alle MERKEN Prijscouranten gratis en fi anco Van alle merken zijn proefflesschen verkrijgbaar Adres WIJÜSTRAAT A 172 GOUWE C 13 Goafla Eenig Depot van Reynwit s Boonekamp Elizter GOUDSCHE COURANT IMeuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Do IDEendlng van advertentien kan geschieden tot een uur des namiddags van den dag der uitgave LOTEN in de VERLOTING BIJ GELEGENHEID DER XIJN TE BEKOMEN BIJ iÜS A BBI i ilAI Lange Tiendeweg PRIJS 1 11 LOTEN voor f 10 goeden De Notaris H ÜROENENDAAL te Gouda is voornemens op WOENSDAG den 31 AUGUSTUS 1892 des morgens 9 uur aan het huis aan de Markt Wjjk A no 58 te Gouda ten verzoeke van den Curator ia het taillissi ment van den Heer J 1 an LINGEN inhet openbaar om contant geld te verkoopen Ëen goed onderhouden INBOEDEL bestaande in TAFELS STOELEN CANAPÉ 2 SPIEGELKASTEN PENDULE SPIEGELS SCHILDERIJEN LEDIKANTEN BEDDEN met toebehooren WASCHTAFEL8 VLOBBKLEEDEN KARPETTEN GORDIJNEN FOÜRNUIS GASORNAMENT NAAIMACHI NE COMPOSITIE KRISTAL GLAS KO PER TIN BLIK en AARDEWERK TAFEL FELen LINNENGOED en voorraad Winkel Goederen als DASSEN OVERHEMDEN BOORDEN MANCHETTEN HANDSCHOENEN PARAPLÜIE s enz Twee Gouden HORLOGIES remontoir OORKNOPJES met Juweel en eeuige Zilveren LEPELTJES en VORKEN Voorts Een BNGELSCHE ÉTALAGE zoo goed als nieuw LESSENAAR en TRAP Te bezichtigen daags vóór den verkoo i van 9 12 en van 2 4 uur Nadere informatiën geeft voornoemde Notaris GBOENENDAAL te Gouda mmfmm SLUIP WIJK Aanstaanden DINSDAGOCHTEND elf unr in het Hotbl van Haaftenc te Bodegraven afslag en toewgzing der perceelen door inzeten verhooging thans in bod staande als volgt No 1 de woning c a gr 12 3008 H A op 12 000 No 2 landerijen 6 5445 6 500 No 3 5 8225 5 400 No 4 3 21 3 100 No 5 3 3050 t 2 000 Totaaal 29 000 Inmiddels kannen inlichtingen verkregen en verhoogingen gedaan worden dit laatste tegen 20 o premie ten kantore van den Notaris Mr FUHRI SNETHLAGEte Woerden te GOUDA Het tweede Toelatings examen en de Herexamens zullen beginnen op MAANDAG 5 SEPT e k te 9 uur s morgens De lessen vangen aan op WOENSDAG daaraanv Nieuwe candidaten moeten zich vóór ZATERDAG 3 SEPTEMBER aanmelden bij den Directeur Dr W JULIUS Gouda 19 Aug 1892 Firma J VVKLTEU iipecialiteit in Corsetten R thoiiders en Onderfoed voor Dames en Kinderen LÖIËRHAIEI ADVERTENTIEN in alle Binnen en BuUenlantlnche Cou ratiten worden dadelijk opgezonden door het Advertentie Bureau van A BRINKMAN en ZOON te Gouda VRAAG CHOCOLAAD fiROOTËS Geen beter Bier dan het GERSTE en Dubbel QEESTE BIEU VA Alexander von Lom Molenwerf Gouda Sportclub De Vooruitgang HAEDDËAVEEIJ te LEKKERKEUK op Woensdag 7 September 1892 des namiddags 1 nur van lil IN COSTUÜM die niet meer dan één prgs gewonnen hebben Pnjs f iOOJsIe Premie f40 2 le Premie f 10 Aangifte enz vóór of op deu 3 SEPTEMBER 1892 bjj den Secretaris As DEN OÜDSTEIM P C W BEGEER OOSTHAVEN B 43 heeft voorradig een uitgebreide collectie VLECHTEN PETJIEEN en maakt Vlechten van nitgevalleu haar vanaf 1 Een in Keulen gevestigd zeer gunstig bekend staand agent roet vaste oliede üientèle wenscht de VERTEGEN WOORDIGLMG op zich te nemen van een soliede Firma in Uollandsche Kaas Aanbiedingen onder lett ü R 10G27 HAASEN8TEIN en VOGLER A G Keulen Onovertroffen KWALITEIT Gegarandeerd zuiver LET OP DEN NAAM Patriek te Westzaan Opg ericht 182 Ambachtstand Verecniging Geldersche Hammetjes 45 et per 5 ons EANSET HMETJES 32 et per 5 ons wmm EASAfi MARKT A 68 GOUDA Specialiteit in Meeren Mode eii8porlrArtil eieD GrootekenzeinEngelscheen Bchotsche Stoffen Abonnement fl 95 per jaar Het eerste jaar een COSTUÜM twee PANTALONS en een DEMI SAI80N Het tweede jaar een COSTUÜM twee PANTALONS en een WINTERJAS Men b hondt de Eleediogstnkken en betaalt per kwartaal voornit Wenscht men het eerste jaar de WINTERJAS en het tweede jaar DEMI SAI80N dan betaalt n en fl 100 het eerste jaar en het tweede jaar 90 Gulden Stalen worden aan huis beBorgd NnttwrwoUen Ondergoederen Systeem Prof JAEGER 1 W P JAULÜS Mardband Tailleur Markt A 68 Gouda Zeer ïïette Gesteendrukte NAAEAA TJES worden GELEVERD door A BRI1 R1WA en Zn l l n Gouda S iielpprsdrulc vn i A BniNKMAN k Zoon De uitgave der er Courant geschiedt dagel ks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prigs per drie maanden is 1 26 trance per post 1 70 iizoiiderlpe Nommers VIJF CENTEN BINNENLAND GOL DA 28 Augustus 1892 De heer W de Von alhier deed met uitslog examen roor de hoofdakto De heer A Albada Jelgersma Pastoor van do 8t Josuphskerk albier heeft aan all kiudereu in het Weeshuis alhier ieder twee loten ten geschenke gegeven in de loterij ten bate der stichting van on S K Weeshuis in deze gemeente Van do goedkoope reisgelegenheid des Zondags om voor verminderd tarief naar den Haag te gaan maakten gisteren 381 persoueu gebruik Te Capelle a d IJsel staan op do voordracht als onderwgzeres No 1 Mej L C Arend en No 2 Mej L van der Klein beide alhier De K K bisschop te Haarlem heeft benoemd tot kapelaan te Bodegraven den heer H ü J Bakker tot kapelaan te Schoonhoven den heer k J H Wreesman De gearresteerde A W Ockoloen te Rotterdam hoeft in de strafgevangenis aan den Noordsingel aan de justitie bekend den moord up den agent van politie K van den Berg gepleegd te hebben In do A Jtott Ct leest men In ons vorig nommer is gemeld dat zich een geval van cholera heeft voorgedaan hij eene vrouw op Foyenoord Nader vernemen wij dat de ziekte waaraan deze vrouw reeds sedert een paar dagen leed van twijfelnchtigen aard was Ten einde zekerheid te verkrijgen is du patiënte onderzocht door den inspecteur van het geneeskundig staatstoezicht dr Carsten te s Hago en dr Vroesom de Haan FEVILLETOIM BBls £IlNrXD Uit het ïramch VII 33 O I vervolgde hiJ het is niet juffrouw Offenburgor Neon een allerliefst meisje Zeer goedhartig Bereid om zich op te offeren voor hem dien zij zal beminnen Ken hartje van goud en bovendien drie millioen als huwelijksgift Norton zcide Solis het voorhootd fronsend Is dat soms te weinig vroeg de Amerikaan glimlachend alsof hij den markies verkeerd begreep Maar zij kan een deel van hetgeen ik bezit als het hare beschouwen Het is Eva mijn nichtje Eva I Miss Eva Zij is dunkt mij mooi genoeg Z is door on door verstandig en gij valt genoeg in haar smaak om heel wat te vergeven aan Parijs terwillo van den Parijzennar die haar bevalt Heeft zij u gezegd Zij heeft my niets gezegd I Maar al ben ik een soort van kluizpnnnr in zijn bpzigheden verdiept on wiens aandacht naar het n toeschijnt geheel in beslag oorzittcr van de gezondhoidscommissio alhier Door laatstgenoemde is gisteren in de vergadering van Burgemeester en Wethouders gerapporteerd dat de bedoelde vrouw leed aaa cholera nostras en niet aan cholera asiatica Men schrijft uit Dordrecht aan liet HanhslsU Nu Bualand nn Antwerpen besmet zijn verklaard met Aziatische cüolera is hel misschien niet kwaad te wijzen op het gevaar dat speciaal Dordrecht en omgevmg dreigt voor besmetting er mede Zoowel uit Kusland voornamelijk Kiga als uit België voornamelijk Antwerpen komen alhier een aanmerkelijk aantal raartuigen die in de havens of op de rivier voor anker komen De quarantaine maatregeleu te Hellevjetsluis oor de uit zee komon le vaartuigen bestaat alleen in het bezoek van den dokter mn boord op de reeda aldaar Een observatie quarantaine van enkele dagen wordt niet gehouden terwijl evenmin de bemanning van deze zoeachepen nadat ze hier in de haven zijn gekomen gecontroleerd wordt Hierbij komt dat oen gedeelte der uit Kusliiul tomoude hoatschepen te Papendrecht in de haven van de sleephelling in de onmiddellijke rtabijlieid mn liet veer gelost worden zoodat het uiterst moeilijk valt na te gaan of zich soms aldaar gevallen voordoen Dezelfde moeilijkheid doet zich voor bij do rivierschepen die van Antwerpen koinen le alhier voor anker komen om vooraunue verdere reis naar Duilsohland op eene sleepboot e wachten Ook hierop worilt geen controle gehouden terwijl tot op dit oogenblik voortdurend schepen va Antwerpen alhier aankomen Waar moeten schepen als zich er choleragovallen op voordoen geïsoleerd worden Zeilsohepou zouden naar do Tien Gemeten gebracht kunnen worden rivierschepen naar de Nieuwe Merwede daar hot altijd toch nog gevaar kan opleveren wordt genomen door den transatlantischen kabel ik zie toch zeer goed eu ik raad gemakkelijk wat er in mijne nabijheid voorvalt en hoe er gedacht wordt Eva is een bizonder lief schepseltje waar ik veel van houd gij zijt oen trouwe vriend dien ik hoogacht en als ik u beide vereenig beu ik overtuigd dat het een gelukkig huwelijk zal worden als die bestaan t Miss Eva is inderdaad behoorlijk Een bijzonder lief meisje zooals gij zegt zeker Maar Riohard wachtte op het antwoord van Solis En George die begreep dat Norton met dit gesprek oen bedoeling had het was geen valstrik maar een proef George aarzelde en zocht naar oen reden om te weigeren Nu sprak Norton Gij zult toch myn nichtje niet weigeren Dan zoudt gj al erg kieskeurig moeten zijn en gij zoudt er nergens zoo eene vinden Is drie raillioeu als bruidschat te weinig Nu dan maken wij er zes van Gij meent toch niet Norton dat dit riep de markies die hierin misschien het gewenschte voorwendsel zag Doch Riohard viel hom in do ede Dat weet ik dat weet ik Ik sprak er ook alleen over ora u te bewijzen hoo lief hot kind van mijn zuster mij is Zij is bij mij opgegroeid Zij heeft mij arm gekend Ilot is niot meei dan billijk dat zij uu mijn rijkdom deelt Miss Eva znl genoeg huwelijken kunnen doen ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Bovendien worden alle Advertentien gratis opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschgnt ze in de rivier to laten waaruil de Dorische waterleiding haar water opneemt eu de omliggende plaatsen drinkwater halen Zal het echter mogelijk blijken dergelijke afdoende maatregelen Ie nemen is de groote vraag die velen bezighoudt De havenmeester van Dordrecht heeft op do rivier voor de stad niettegenstaande de grens der gemeente Dordrecht over het midden er van loopt niets to zeggen omdat hij dan in botsing komt met don Ilijkshavonmeoster Juist in deie slechte regeling der bevoegdhedon van autontoiten ligt een ernstig gevaar dat met verminderd wordt doordat de grenslijn dor gemeenten Zwijndrecht en Papendrecht evoiiooas over genoemde rivier loo t Nu toevalligerwijs een vrij groote handolsbeweging uit besmette plaatsen over Dordrecht loopt ligf het gevaar dat de cholera te water hare intrede zal doen voor de hand Slechts door krachtig optreden der Regoering zelf zal het mogelijk zijn te water afdoende maatregelen te nemen Onlangs meldde zich eene deputatie van kantoorbedienden bij de vrouw van hun patroon aan met een allerzondorlingst verzoek Mevrouw zoide de woordvoerder wij zouden gaarne eiken Zaterdag een halvon v ijen dag willen ïiebbou Als gij uu eenige dngon bijzonder lief jegens mgnhaer wdt zijn zullen wij hem er om vragen Keeren viel de dame hem trolsch in de rede wilt ge daarmee te ver taan geven dat ik met weet hoe ik mij jegens mijn man to gedragen hob O ik weet er alles van mevrouw hernam de woordvoerder It ben zelf getrouwd Als er in hft huishouden iets niet naar uw zio is zijt gij aan het ontbot verdrietig en uit uw humeur Dan moeten wij op het kantoor er onder lyden Als gij met uwe dochter op een bal zijl geweest en laat opstaat hebben wij het op het kantoor nog harder te verant Ën ik hoop dat zij een man barer waardig moge vinden Norton was opgestaan Dien behoeft gij haar met moer te wonschen Die man zijt gijl Hij klopte Solis die was blijven zitten op den schouder Het is onmogelijk sprak de markies Waarom Omdat ik mij bedacht heb omdat de zucht om te trouwen heeft plaats gemaakt voor iots anders Wilt gij dan niet meer trouwon Neen De roeping om ongetrouwd te blijven is spoedig bij 11 opgekomen spotte Norton Boveudien is het zeer natuurlijk dat als ik met een vrouw trouwde het zou zijn omdat ik baar beminde Gij zoudt Eva die nu reeds veel van u houdt spoedig liefhebben antwoordde Norton Maar werkelijk boste Solis als iiv zoo tot u spreek als nu breng ik slechts do toekomst onder uw bereik diu u bezighield toon wij verlrouwelgk samen spraken Ik hoor het u nog zeegen Is meo niet getrouwd is met haar die men hef had is het misschien het beste om aan hot toeval overtelaten of raen haar zal beminnen met wie men trouwt Denkt gij or niit moer zoo over George begreep zeer goed dat Norton n n doel hfid met zoo aantedringon en hem met zijn eigen