Goudsche Courant, dinsdag 30 augustus 1892

woorden A ls g drie ochtenden aohteroen om de een of andore reden een weinig knorrig zijt is het voor ons op het kantoor verschrikkelijk Gij ziet hoe de zaken staan en hoe gij ons ten hoogste zult verplichten door drie of vier dagen achtereen meer dan gewoon lief jegens mijnheer te zijn Als gg hem den vierden dag het beste ontbijt geeft als gij kunt alles waar hij hot meest van houdt krijgen wy in drie minuten gedaan wat wij verlangen Laat niemand zeggen dat een vrouw geen invloed op de zaken heeft De luim waarin zij is heeft meer uitwerking dan een bankroet of eone mislukte speculatie Zij dacht dat zij boos moest worden maar in plaats daarvan lachte zij en bewilligde in het voorstel en vier dagen later stelde het hoofd der firma op verzoek vnn aijn personeel de sluiting van het kantoor des Zaterdags op twaalf uur en verklaarde dat zoolang de firma bestond de zaken nooit zoo goed geloopen hadden als in de laatste vier dagen Zondagsbi Het Handehhlad bevat eenige behartigrnswaarde wenken aan het publiek omtrent de gevreesde cholera Het brengt eerst de bekende Oostersche legende in herinnering zooals een Engelsch blad die dezer dagen gat Er was eens een dervish die in de woestijn reizende de cholera ontmoette Waarheen zijt gij op weg vroeg de dervish Ik ga naar Bagdad waar ik van plan beu 20 000 menschen te dooden Renigen tijd later ontmoette de dervish de cholera op haar terugreis Ellendig weven ge hebt mij bedrogen riep de dervish uit Ge hebt 90 000 menschen gedood I ff Neen neen ge vergist u was het antwoord Ik heb er 20 000 gedood angst doodde de 70 000 anderen Deze legende onthoude men In NederlandschIndié waar de cholera steeds in meerdere of mindere mate aanwezig is weet raeu dat angst dat vrees vatbaar schijnt te maken voor de ziekte Men houde zich dus bedaard en overdrijve niet wanneer een paar ge allen zich voordoen Volgens alle waarschijnlijkheid zullen nu de zomer ten einde loopt alleen sporadische gevallen zich voordoen in Xoord Europa en is het gevaar voor een epidemie niet groot voor steden en dorpen waar men zuiver drinkwater beeft en de afvoer van vuil niet al te primiiiet is Het is tegenwoordig wel de mode om alles aan den staat aan de regeering van stad en land over te laten doch als epidemie dreijjt is het niet onverstandig wat minder geavanceerd te zijn pn zelf de handen uit de mouw te steken Zindelijkheid op persoon en hui is een voortreffelijk voorbehoedmiddel Men zij mati etc geen onrijpe of overrijpe vrachten zie oe welk water men drinkt en koke de melk als men be reeed is dat die aangelengd wordt met onzuiver water Verder leve men zgn gewone leven en make zich zelf en anderen niet angstig De dagbladen doen hun plicht door mede te deelen welke gevallen zich voordoen en welke uitbreiding de ziekte krijgt in Europa Struisvogelpolitiek ware het te doen alsof de cholera niet in Hamburg en Antwerpen was Doch op de dagbladen rust tevens de plicht niet te overdrijven en voorzichtig te zijn vooral met de mededeelingen die ze alleen volgens gerucht weten woorden te overtuigen Het was een zedelijke schermpartij waarbg de echtgenoot zijn vriend trachtte te ontwapenen Solis volkomen meester van zichzelf hield zich gedekt en veinsde hem niet te begrijpen Necn zoo denk ik er niet meer over tenminste niet geheel Ik zeg u ik heb mij bedacht ik wil vrij blijven Vrij riep Norton Een eerlijk man die met een eerlijke vrouw trouwt ontvangt liefde bij zqn vrijheid en zoo leert hij bovenal deze waarboid dat er geen vrijheid bestaat zonder plicht Dit huwelijk viel mij plotseling in zooals gelukkige fgedachten komen bij ingeving Ja ik meen hot Dat huwelijk zou Eva s geluk en het uwe verzekeren Ik had er zoo opgehoopt Ja ja hij drukte op het woord Ik wensohte hot I En wat drommel vervolgde hij Gij zuft toch trouwen V Waarom vroeg George Korton w rd langzaroerhiïnd warm Waarom Waarom Gij geeft mij geen enkele reden die steek houdt Gij zult mij toch niet willen vertellen dat gij Eva niit hebben wilt omdat zij een AmerikaansclTe is Mevrouw de Solis die vol is van Fransche vooroordoelen tegen de Amerikanen zeide mij nog daar straks dat voor haar Eva het ideaal van een jong meisje is Wist mijn moeder dat gij mij over miss Eva wildet spreken W j hebben ons wat de vooriorgnnaalrégelm betreft tot een deskundige gewend om voorlichting voor onze lezers en zegden hem donk voor do volgende beknopte maar zakelijke opiuerkingeu Het is van groot belang te zorgen dat het publiek niet door onnoodige vrees gekweld wordt Laat de pers daarom waken tegen t verspreiden van alarmeerende geruchten die later vaak blgken onjuist te zijn Toen de influenza heerschte is door den inspecteur dr Dozy in het Tijdschrift voor Geneeskunde aangetoond dat de sterfte aan die ziekte veel grooter was dan zij ooit aan cholera is geweest Vrees voor influenza was dus meer gewettigd dan voor cholera En juist het omgekeerde heeft plaats Bij influenza is men bovendien moestal onmachtig torwgl men zich tegen cholera kaï wapenen mits mea slechts zorge geen cholerakiemen in de maag te krggen Ik ben overtuigd dat de ziekte in die gemeenten waar ffoed drinkwater is geen groote uitbreiding zal krijgen Drinkwater uit de duinen uit do heide regenwater is vortrouwbaar maar water uit vaarton rivieren sloten poelen enz moet zoodra zich choleragevallen voordoen niet worden gebruikt dan na gekookt te zijn ffik zeg gebruikt omdat ook het wasschen van groenten en vruchten het reinigen van woningen en van vaatwerk met zulk water behoort te worden vermeden Bij het baden in de rivier zorge men geen water in den mond te krygen Melk kan met zulk gevaarlijk water zijn verdund on moet daarom altgd gekookt worden Men gebruike ook geen ongekookte groenten salade of ongesohilde vruchten omdat zg verontreinigd kunnen zyn Vooral op reit reinige men steeds terdege de handen alvorens te eten omdat de mogelgkheid bestaat dat men met onreinheden in aanraking is gekomen Spgzen en dranken moeten goed worden gedekt om za buiten het bereik van vliegen te bewaren Men zij matig in zgne levenswgze zonder die te veranderen tenzij die reeds tegen de matigheid strijdt en vermijde alles wat oen aandoening der ingewanden kan veroorzaken Daarom moet men zich ook goed kleeden Bij elke aandoening der ingewanden waarvan men rich geen rekenschap kan geven moet zoo de cholera zich in de gemeente voordoet terstond hulp van een geneesknudi ïe worden ingeroepen om te worden bestreden met de middelen welke de wetenschap als doodend voor de cholerakiemen heeft leeren kennen Choleral ders kan men zonder gevaar oppassen als men slechts zorgt in het ziekenvertrek niets te eten of te drinken en steeds de handen te reinigen alvorens men spijzen of dranken tot zich neemt De goederen door de zieken gebruikt moeten dadelgk in een oplossing van creoline ter sterkte van 2 pCt worden gelegd en da stoffen van zulke Igdera worden opgevangen in pottta waarin vooraf en wgnglas creoiine is gegoten Neemt men deze voorzorgen in acht dan behoeft men geen vrees te hebben omdat da kans van besmetting dan zeer gering is En vooral herleze men de Oostersche legende Te Luik waar als gezondheidsmaatregel bet veiiten van schelpdieren verboden is hebben ds motselen Neen op mijn woord en als ik de markiezinnoem dan is bet omdat ik zeker weet dat het ookhaar gelukkig zou makes als zij u bij zich konhouden als gij getrouwd waart en een eigen gezin hadt Xit gij aan de markiezin Ce Solis gezegd hadt dat de fortuin van miss Meiedith millioenei bedraagt zou zij u zeker geantwoord hebben dat zulke erfgenamen niet bestemd zijn voor edellieden die slecht hun naam hebben Richard begon een beetje zenuwachtig te lachen Hun naam bun blazoen hun eert Gij zult mij toch niet de millioenen voor de voeten willen werpen die wij eerlijk verdiend hebben evenals gij vroeger uwe titels Arbeid is evenveel waard oU vergoten bloed En daar ik niet als zooveel andere domkoppen zoo gek ben on ijdel te zijn op mijn geld maak dan ook niet dat ik mgn rijkdom ga betreuren Als ik aan u denk voor Eva dan is het omdat ik mijn kind tevens gelukkig en geëerd wil zien en dat ik ik verbaal het haar liefheb en u hoog acht Gij zijt de edelmoedigheid zelf beste Norton maar ik beb het u reeds gezegd en ik herhaal het sprak De Solis ik wil niet trouwen Wilt gij niet Neen En is dat wel omdat gij uwe vrijheid wilt behouden Hoe bedoelt gij dat vro g George vrij hoog Zou het niet eerder zijn sprak Norton terwijl vrouwen een geweldig standje aangericht Een agent van politie die haar belette hare Icruiwagens uit eene in het kanaal liggende schuit te vullen werd onder luid schreeuwen en schelden eerst geslagen en daarna met vereende krachten in het water gesmeten De man kon niet zwemmen en de furiéu zagen met welgevallen zgne vruehtelooze pogingen aan om den wal op te krabbelen Op het punt van te verdrinken werd de drenkeling door voorbijgangers gered Door schreeuwende wijven achtirvolgd bracht men hem naar hot politiekantoor van waar spoedig een detachement agenten verzonden werd om aan het verbod de hond te houd u Van de oproermuaksters zijn er eenige achter slot gebracht De juarlijksohe algeineeno vergadering der Ned Vereeniging van Spoorwegarlson is te Amsterdam gehouden Dr Van der Hom van den Bos werd tot bestoiirslid herkozen Aan hem was de demonstratie der verbandkisten opgedragen en omringd door een belangstellend gehoor gat hij op een bondige wijze kennis van den inhoud Een ruim gebruik werd gemaakt van bet proefschrift van dr C A Duyvis Eerste hulp bij apoorwegongelukken onder leiding van prof Iterson te Leiden geschreven wiens aanwijzingen in deze der vereeniging zeer ten goede kwamen Na besobou ingen van allerlei aard werd de vraag gqiaan in hoeverre men de vereeniging nog meer lan haar doel bevorderlgk kon doen zijn en daartoe op voorstel van dr Kapteyn van Ook dit jaar werden 50 bestemd voor het hulpen ondersteuningsfonds voor behoeftige weduwen en leden der Maatschappij van Geneeskunst In de Prov Vereeniging van Burgemeesters en Secretarissen in Zuid Holland heeft do heer T A O de Ridder burgemeester der gemeente Katwijk het woord gevoerd ter behandeling van de vraag In hoever is wgziging der wet houdende voorziening tegen besmettelijke ziekten noodzakelijk Daarbij ging hg van de stelling uit dat ieder voor eigen gezondheid heeft te zorgen maar waar daartoe door het leven in gemeenschap de onmogelijkheid bestaat heeft de overheid handelend op te treden en heeft het individu het recht tiescherming te eischen Zoo heeft dan de staat voor de openbare gezondheid ftiig te dragen en moet preventief handelend optreden Spreker omschrgft met het oog hierop de wetgeving en den toestand in Engeland ï rankrijk Duitacbland en België De regeling bij ons dagteekent van de wet van 4 Decem oer 1782 Zij behelst niets dat van preventieve zorg getuigt Ook de wet op het geneeskundig staatstoezicht baatte niets Vg moeten aandringen op eene wet die op het gebied der by giène hot noodige voorschrgft want op dat gebied zijn wij reed de kinderschoenen ontwassen De ottver chillii heid zorgeloosheid en het eigenbelang moeten te keer worden ge aan tot wering van besmettelijke ziekten IA de allereerste plaat moeten bepalingen in het leven worden geroepen op het drinkwater van allerlei oorsprong dat bigkt veelvuldig groote gebreken te hebben en toch is frisoh hij vlak voor Solis ging staan omdat gij inderdaad niet moer vrij zijt Ik begrijp u niet zeide de markies koel Uw vroegere liefde De hartstocht die gij hebt aibhtergelsten ik weet niet waar misaohien in Amerika wie weet hebt gij die waarlijk vergeten O gij hebt m j die geschiedenis verteld waarde markies Als gij niet wildet dat ik den een of anderen dag in uw leven zou ingrgpen badt gij dat niet moeten doen George glimlachte Mijn leven heeft weinig geheimen en gij moogt mij gerust alles vragen Nu dan Als ik nu eens weten wilde waarom gij het huwelijk weigert dat ik n voorsla en u daarom vraagde of gij de vrouw die gij vroeger hebt liefgehad nog bemint en of die vrouw nog leeft en waar zij is zoudt gij mij dan eerlijk zonder omwegen antwoorden Ik zou u eerlijk en oprecht antwoorden als hel niet tevens het geheim eener andere was Norton haalde zenuwachtig do schouders op en al om zich tot kalmte te dwingen liep bij met de banden in de zakken met srooto stappen den salon op en neer zich omkeerendo om de Solis aan te den die kalm bleef slaan De Amerikaan die de menschen zoowol als het ijzer wist te dwingen werd een oogenblik ruw en liet hijgend als een lokomotief zijn twijfel doorstralen fTordt vervolgd zuiver drinkwater al dadolijk een eerste veroischte tot voorkoming van cliolera bosraettiug Zakivater is het meest schadelijke vooral door vervuiling van den bodem on toch wordt het hier te lande veelvuldig geliruikt Spreker behandelt vervolgens het vraagstuk van de jnestvnalton die vooral ten platten lande veel nadeel voor de openbare gezondheid aanrichten Waar zij in aanraking komen kunnen met hot drinkwater of zich bevindoii in de bebouwde kom der gemeente moeten zg onverbiddelijk wordou opgeruimd De stank meent spreker kan als minder aohadolijk buiten rekening worden gelaten Do zorgeluosLeid moet worden te keer gegaan die te weeg brengt dat men het sleolito wutur blijft gebruiken omdat de anderen hot gobraiktcn en ir gooii kwaad van ondervonden alsof dispositie van don eon om ziek te wordon ook die is van den andir I Spreker komt nu tot het het zich vestigon in gobrekkigo woningen en het slechte gebruik dat er dan nog van wordt gemaakt zonJor dat ze behoorlijk worden gelucht des winters gesoliiedt dot nooit zonder dat wordt gezorgd voor tVischheid en reinheid Daardoor worden do lieden van zelf vatbaar voor allerlei ziekten Onze wet op do besmettelijke ziekten heeft uu wol veel goeds gedaan maar haar groot nadeel is dat zij te voug niet preventief genoeg is Voor alle besmettelijke ziekten zgn dezelfdo maatregelen voorgeschreven wat de populariteit der wet benadeelt hier te streng werkt daar weder gapiugou loal In vele voorname zaken voorziet de wet niet Het vuge van de wet wordt door spreker door ontleding van de artikelen 2 6 aangetoond die goen voldoende macht aan de overheid geven Art 25 eisoht verbetering ook om inkorting van den termijn van aangifte te verworven bij hot zich loordoon van besmettelijke ziekte Art 25 dient gowgzigd te worden in dien zin dot onteigening plaats hobbe bij ontsmetting van oederen dio daardoor bedorven of onbruikbaar gemaakt worden Voorts dient de ot bepalingen te behelzen hot recht gevende om huizon spoedig te isoleeien waarin besmettelijke ziekten hoersclion ten einde verspreiding van het kwaad te vuorkuraen door het bezoeken van dergelijke huizen te beletten Dat is noodig omdat hetzij uit liefde hetzij uit zorgeloosheid hetzij uit geloof of fatalisme de zieken worden bozocht in spijt van al en goeden raad en zoodoende do ziekte in wijderen kring wordt verspreid De ervaring beeft dat met pokkon typhus enz voldoende geleerd Het recht moot dorliulve aan do overheid worden gegeven om het bezoeken van dergelgke woningen te beletten In de ziekenhuizen worden de besmettelijke Kieken geïsoleerd Daar buiten laat men alles den vrijen loop duldt zelfs dat bg de begrafenissen de bloedverwanten en belungstellendon uren lang in de besmette woning vérblgven waardoor alweder de ziektekiem zich kan verbreiden om te zwijgen van vleesohhouwer bakker barbier enz enz die mede met het besmette bnis tijdens daarin de ziekte heerscht in rechtstreeksche aanraking komen In isolement is ook hier de grootste kracht gelogen maar dan ook moet hot geheele hui worden geïsoleerd bet Duitscbo stelsel viui gedeeltelijk isolement van het huis is verwerpeIgt Wie er in wil blijven moet van da moatsoliappij tijdelgk afgezonderd worden Dat is het eenige middel om bet kwaad te keeren Thans is de cholera in aantocht Men neme krachtige af loende maatregelen Inmiddels passé men de tegenwoordige wet met kracht toe en arbeide inmiddels er aan om eene betering wetgeving op het stuk te verkrijgen Bg de Leeuwarder bouwverordening is voorgeschreven dat bg het bouwen van huizen eene ruimte van 10 meter tusschen de gevels der huizen moet worden gelaten tot verkeersweg Nu had iemand eenigen tijd geloden 16 aobeiderswoningen van één verdieping laten bouwen aan twee rgen zoodanig dat de achtergevel tegen elkander aanstaan ea de voorgevels uitzien op de achtergevels der bestaande gebouwen met eene tusschenruimte van slechts i meter Dit werd in strgd met de verordening geacht en eene rechtsvervolging werd togen den betrokken persoon ingesteld De boklaagde voerde voor den kantonrechter aan dat het hier niet was een verkeersweg of openbare straat maar slechts een pad voor die woningen De kantonrechter verklaarde het hiermede eens te zijn verklaarde dientengevolge de verordening hier niet van toepassing en ontsloeg op dezen grond den beklaagde van alle rechtsvervolging Het O M kwam van dit vonnis in beroep bg de reehtbaiik te Leeuwarden De subst officier mr H Th Westenberg oordeelde de verordening in casii wel van toepasing Waar zg een tussohenruimto van 10 meter uitdrukkelijk voorschrijft kon men deze zijns inziens maar met willekeurig beperken Indien het een veroisclite was dot de tusschenruimte moest zijn een openbare i weg om de verordening van toepassing to doen zijn t dan zou ieder die op particulieren grond bouwt i daarin onbeperkt wezen terwijl het doel der verorde ning juist i om stegen en ppeonhuopiug van huizon en nauwe straten te voorkomen Uo verdediger mr J M van Hettinga Tromp voerde hiertegen aan dat hier de woningen niet naar do letter dor verordening tegenover maar achter elkander staan en de verordening daarom vonr die woningen niet gold De rochtbank uitspraak doende heuft hot vonnis vernietigd doch opnieuw recht doende don gedaagde mede van reohtvervolging ontslagen Het 0 M hooft zich van het vonnis in cassatie voorzien De Tempa bevat een naar het blad boiveert historisch verhaal over een jongman die rijk onafhankelijk en iiiöt eerzuchtig goen plan had gehad zich bij de verkiezing candidaat te stellen maor toch op zekeren morgen tot zijn verwondering zijn naam op aanplakbiljetten gedrukt zag Het stadje had 2000 inwoners de joiiko man kreeg zes stemmen Hij nam de zaak kalm op maar oclitto zicli toch verplicht oan de zes personon die liera als sympathiek beschouwd hadden eene beleefdheid te bewijzen Hij plaatste den volgenden dag in den Petit Chenol hot blad van de strook eene advertentie De heer Paul X zijne dankbaarheid wenscbendo to toonon aan do zes onbekendo kiezers dio voor hem gestemd hebben verzoekt bon hem wol de eer te willen aandoen een diner aan te nemon dat Zondag aanstaande to 13 uur in bet hótol het Witte Paard zal ploots bobben Den woard van het Witte Paard werd bevolen te zorgen dat alles in orde was en op den bepaalden dag 5 minuten vóór twaalf overtnigdo zich de heer Paul die door Je netgekleede Zondagsmenigte heen naar het hotel was gegat H dat indornaad de tafel met zeven converts keurig opgedischt was Er is nog iemand Neen mijnheer ons bergvolk is bescheiden er wordt zeker op het voorplein gewacht tot u de zes invil binnen roept Het sloeg twaalf uur Nu zet don do deur van het hotel wijd open en noodig de heeren binnen te treden De deur werd geopend en van buiten af kon men do gelagkomer zien met do teesttofol het mooie kristal ie bloemen de schalen fruit en het dessertgoed er op De eerste genoodigde trad binnen een reusachtige Cévenol steenrood van kleur met oogen blinkend van eetlust Toen een tweede met een mooie gesteven blouse over zijn jas Toen een derde een kleine ouile heer met hoogea hoed Paul stak hun alleu glimlachend de hand toe en noodigde hen binnen te gaan en met hem even te wachten tot het zestal vereenigd was Eindelijk kwam de zesde met de gestreepte jus en den dikken knuppel van de herders in do hooge bergweiden Paul wilde juist bevel geven do deur te sluiten en op te disschen toen hij verrast stilhield een zevende gast was nog binnengetreden Zgn verbazing veranderde van naam toen hij dezen zag volgen door een ander en toen nog door oen ander en steeds weer door anderen Heeren heeren Houd op Jawel de deur kon niet meer dicht en steede kwamen er meer Ueinen en groeten mageren en dikken mannen van lederen leeftijd en iedere haarnuonce alles stroomde naar binnen elkander opduwend haastig met steeds meer ongerustheid Weldra kwamen ze uit alle straatjes die op de markt uitkwamen aanloopen dringend alles omverlüopend Er waren er zes genoodigd er kwamen er vijfhonderd en zeven Hoe was het gekomen Bij het lezen van den Petit Cévenol hadden al die luidjes gezegd Erzal er wel een mankeeren in diens plaats zal ik gaan niemand weet voor wien ik gestemd heb En zoo hadden ze allen ziob heimelgk in feestgewaad getooid in twee dagen niet gegeten en zoo kwamen ze met lange tanden en ledige maag Het eindigde met een ernstig standje er word gescholden en gevochten de woest bongerlijders verweten elkaar wederzijds dat zij voor een ander gestemd hadden Weldra wilden zij hun gastheer te Igf en deze moest de gendarmerie to hulp roepen om de gologkamer van het Cheial Blaac te doen ontruimen Bolteniandscb Overzlcbt Het nieuws iaat zich samenvatten in dit eene woord cholera Het blijkt meer en moor dat Hamburg een dreigend brandpunt van besmetting is vanwaar verschillende schepen gevallen naar elders ovorbrei gon Heette het eerst dal de ziekte daarheen gebracht was uit Frankrijk dit is onjuist gebloKon de gevallen in Frankrgk waren goon Aziatische cholera Uit Petersburg moet de ziekte zijn overgobracht en het schijnt wel dot men te Homiiurg getracht heeft hot uitbreken geheim te houden veel langer dan do verantwoorden was Algemeen is daarover de veront waardiging Intusschen laat men het thans aan i vooizorgsmaatregelen om de uitbreiding te verhinderen niet ontbreken en als de hitte die in da laatste j 14 dagen vooral in Duitsohland buitengewoon sterk is geweest wat vermindert gelijk zich laat aanzien zal dit zeker krachtig medewerken om de verdere verbreiding tegen te gaan De berichten uit Rusland luiden nog weinig geruststellend althans in Petersburg en in Polen namen do gevallen toe daarentegen wordt uit Astraken gemold dat de ziekte er haar epidemisch karakter verloren heeft Uil Hongarije hocfft men van een paar twijfelachtige gevallen doch de ÜostonrijkHongaarscho Regeoring waakt zoowel op de Oester als op de Noordergrenzen Treinen uit Hamburg worden niet toegelaten en de passagiers van daar worden allen onderzocht Ook ie Berlijn worden passagiers uit Hamburg die alleen in speciale wagons afzonderlijk moeten reizen medisch onderzocht alvorens in de stad te worden toegelaten Niet minder is men in Engeland op zijn hoede tegen de vele londverhuizers die doortrekken of er tijdelijk vertoeven voornamelijk tegen de Russische Joden Nagenoeg alles wat zij aon plunje bij zich hebben en dat is al niet veel wordt eenvoudig verbrand terwijl zelfs niet het landen aan sommigen wordt toegestaan voordat zij geducht gereinigd en door een Joodsche onderstounings comraissie voor emigranten van eenige andere kleeding voorzien zijn Over t geheel wordt zooveel waakzaamheid betracht dot er gogronde reden is te verwachten dat do ziekte zich tot geïsoleerde gevallen zal bepalen Uit de Russische provincie Jekaterinoslaw komt weder eens een bericht van oen vreeselijk choleraopstandje Toon de politie te Youzova een aangetaste vrouw naar t hospitaal wilde brengen viel de menigte op de politie aan die gesteund werd door de Kozakken Van weerszijden vielen er dooden en gewonden de tolegraof spreekt zelfs van honderden en den volgendon da begon t opnieuw De menigte vernielde toon hel hospitaal en do kerk en eerst door t zenden van meerdere troepen werd de rust hersteld De leden van het tegenwoordige Italiaansche ministerie schijnen minder verzot te zgn op het houden van redovooringen dan hunne voorgangers gewoonlijk waren Zij praten weinig over hun plannen maar daarom is het niet gezegd dat zg minder vlgtig arbeiden Do minister van financiën Grimaldi heeft Ion minste hel gonoegen te zion dat werkelijk de toestand der geldmiddelen reeds begint te verbeteren Volgeus de Pol Korr komen de belostingen beter in don vroeger en in de maand Juli heeft do staat 8 millioon aan directe belastingen meer goind dan in dezelfde maand van het vorige jaar De oogst hoewel minder don verleden jaar is toch goed uitgevallen Over do zijde en den wgn valt zoowel wat hoedanigheid als wat hoeveelheid betreft te roemen Uo bevolking is dan ook tevreden en dit maakt de taak van het Kabinet gemakkelijker In den herfst kan hot nu de noodige bervorü ingen eens flink aanpakken Vooral het bankwezen moet en geheele hervorming ondergaan en Grimaldi zal dan ook wel alle krachten insponnen om dit goed te regelen Men zegt echter dal hij daartoe over Horkuleskracbten zal moeten kunnen beschikken want het moet een ware Augiasstal zgn De Atlgemeine Norddeutiche Zeitung deelt mede dat in de eerstvolgende zitting van den Rgksdag het nieuwe militaire wetsontwerp zal worden ingediend Hei ontwerp zol o a bevatten een vermindering van den diensttijd der infanterie en eene versterking der reserve Er zal getracht worden zooveel mogelijk nieuw leven in bet leger te brengen terwijl men tevens er voor hoopt te waken dat de oude goede hoedanigheden niet verloren gaan De National Zeitung zegt Hoewel na de opmerkingen des keizers niemand kon verwachten dat de tweejarige diensitgd in het ontwerp opgenomen zou zijn schgnt het och dat aan de wenschen van de voorstanders van dien diensttijd eenigszins is te gemoet gekomen 34b Staats loterij 4de Klasse Trekking van Maandag 29 Augustus 1 892 No 11642 ƒ 2000 No 2236 ƒ 1500 No 4376 en 13071 ƒ 1000 No 1998 4708 en 9569 ƒ 400 No 3614 en 7959 ƒ 200 No 10170 11954 12125 176S7 17856 en 19451 ƒ 100 Prijzen van ƒ 65 37 2769 5614 7968 10265 13229 15748 18771 40 2772 5666 7969 10286 13323 15783 1880S 68 2791 5679 7980 10305 13871 15867 1S838 95 2860 6756 8001 10366 13431 16891 18847 98 2969 6792 8005 10368 13454 15947 18860