Goudsche Courant, woensdag 31 augustus 1892

18913 18949 18961 19155 19166 19 90 19294 19339 19343 19363 19446 19447 19470 19879 19498 19607 19619 19649 19570 19614 19616 19718 19733 19760 19771 19783 19866 19872 19904 19931 19942 19948 19995 20049 20Q65 20070 20228 20331 20421 20627 20826 20630 20631 20638 20646 206Ó6 20660 20766 20797 20814 20884 20896 20922 20929 13461 16979 13647 16000 13566 16120 13572 16249 13602 16252 13606 16296 13694 16320 13760 16329 13774 16362 13810 16429 13854 16462 13861 16528 13878 16562 13908 166U6 13933 16685 13940 16851 13996 1687 14012 16902 14031 16906 H062 16913 14070 17164 14100 17164 14112 17802 14180 17338 14236 17397 14373 17442 14421 17496 14468 17516 11489 1752 14647 17663 14770 1 609 17628 17665 14809 1769714822 17709 14880 17787 14935 1783214942 1787514954 1790314997 1797715005 1803115168 18041 16177 18153 15202 1822216223 18312 15236 18329 16252 1841015274 18426 15294 1843216386 1847815432 1848615534 1862416663 1864715609 18696 15718 18737 189S Woensdag 31 Augnstus NO 4925 prima qualiteit harde stukjes 50 80 m m bied ik aan tegen J 09 per wagon van 10000 kilo Loco Myn G de Leeuw Groothandel in Steenkolen en Cokes UTRECHT GOUDSCHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Een ware Schat voor de ongelukkige slachtoffers der Zelfbevlekking Onanie en geheime uitspattingen IS het beroemde werk ZDr Retau s ËLFBE WAitlL G HoUandsche uitgave met 27 afb Prps 2 gulden Ieder die aan de verschrikkelflke gevolgen van deze ondeugd Igdt moet het lezen de oprechte leering die het geeft redt jaarlijks duizend van een zekeren dood Te verkrjjgen bjj hetVerlags Magazin te Leipzig Neumarkt 34 franco tegen inzending van het bedrag ook in poetzegJsj en in eiken boekhandel in Holland De mzeadmg van advertenttón kan geaohiedeu tot eön uur des namiddags van den dag der uitgave IStoUwerck s Hart Cacao Hoogéte eiwit koagttt thaobroaiiii gehatte tXÜJ I CacaI Alom te bekomen 3E mum BLA2EN I of de beschrijving der beroemde geschilderde Kerkglazen van de Groote of St Janskerk te Ter Goude benevens de geschiedenis der St Janskerk der Glazen der cartont ekeningen enz waarbjj is toegevoegd een afzonderlflk levensbericht der beroemde Glasschilders de Gebroeders BRIl KllAi Lanjye Tiendewcir 1 11 LOTEN voor ƒ 10 181 297S 5821 8067 10478 l JO 3029 5844 8062 10488 218 3063 6 81 8103 10521 222 3224 5873 8117 10635 250 3235 5935 8257 10664 282 33U0 6048 8383 10710 622 3301 6110 8484 10880 544 3313 6122 8726 10882 586 3406 6137 8740 10915 627 3411 6159 8744 10933 647 3440 6241 8794 11139 674 3560 6246 8805 11165 694 3590 6290 8818 11195 747 3616 6307 8819 11249 770 3655 6320 8842 11295 784 3661 6321 8856 11343 1088 3703 6329 8930 11365 1099 3769 6354 8943 11371 1114 3778 6385 9122 11415 1170 3796 6399 9146 11428 1256 3812 6440 9300 11667 1361 3816 646 9346 11686 1367 3844 6472 9362 11764 13S6 3884 6544 9423 11768 1480 3940 65 i8 9436 1772 1488 4079 6605 9439 11777 1532 4147 6645 9462 11802 1548 4198 6647 9494 11811 1558 4283 6729 9501 11241 1592 4333 6793 9525 11906 1736 4396 6806 9527 11916 1776 4398 6836 9548 11927 1833 4449 6865 9624 11996 1841 4510 69U 9688 12Ü43 1851 4616 6966 9727 12210 1900 4631 7066 9736 12257 1913 4759 7098 9754 12259 1S50 4816 7177 9766 12289 2002 4935 7217 9777 12293 2073 4974 7225 97S3 12388 2090 4990 7292 9815 12447 2105 4992 7302 9831 12464 2145 5036 7359 9832 12474 2192 5061 7406 99 7 12498 2275 5069 7488 10007 12696 2313 6083 7636 10037 12915 2421 5138 7s88 10050 12916 2430 5159 759510053 12983 2438 6168 7646 10058 12993 2488 5183 7693 10102 12997 2651 5345 7841 10104 13045 2559 5493 7874 10119 13050 2685 5505 7884 10136 13133 2693 5528 7920 10160 13179 2699 5570 7949 10187 13202 2706 6673 7956 10200 13203 ADVERTENTIËN VoordeeligI Hart Oacao is fljuto PoaderCacao in hart Tonn gepersd Spoedige oplosbaarfaeid fijne genr deliciense smaük steeds gelijkmatigheid des dranks Il blikken binteii i 25 Caoao harttR = 49 cent 1 Caeao hart = 1 S mk = 1 kop Cacao Verkrijgbaar bij H E Conilsenis Banketbakkers enz Ëngros Expeditie Julius Mattenklodt Amsterdam Kalverstraat 10b Heden overleed in den oaderdom van 47 jaar tot onze diepe droefheid onze hartelijk geliefde Echtgenoot en Vader Mr W O T vis OÜDHEUSDEN van ACBTTIENHOVEN Uit aller naam Vrouwe Weduwe van OÜDHEUSDEN VAN ACHTTIEN HOVEN geboren van HaaftïN Sc ieveningen Villa Marguerite 28 Augustus 1892 J nige en algemeene kennisgeving Dirk en F r ij fa Wouter Crabeth 80 Cents A BRINKMAN Heltknobbels HoomvHes Huideelt Wratten enz worden in 7 a 8 dagen tgd geheel verwgderd zouder de minste pjjn te verooraaken ook zelfs niet op de gevoeligst hnid Prijs per flacon met penseel 50 ets Alléén eclu bfl B SCHOLTEN Coiffeur Eisch de handteekening tog A v TUIJLL LOTEN in de VKilLOTI G BÏJ GELEGENHEID DER ZIJN TE BEKOMEN BIJ PRIJS Tentoonstelling SCHBVMNINOEN Dagelijks 3 Concertezi mmm i augustus GR OOT van half 9 tot half 2 tor gelegenheid van den verjaardag van Dubbel Concert van 9 tot l j uur te geven door 3 verschillende Korpsen Gratis Tombola voor Damesbezoeksters en Kinderen Elke DAME en elk KIND voorzien van een Aandeelhonderskaart Abonnementskaart of betalend Entree ontvangt bg het binnenkomen van af 8 tot lOV uur een gratil nummer in de Tombola De trekking der prijzen zal ge scliieden van lü U uur Neer dan 2500 nummers worden NIST AFGEGEVEN Tot s naciits l uur zai er om iiet liaif uur op de lyn van de paardentram Kurbaus Piein een tram wagen vertrekken lIVi 1 Avondentrée 0 25 OONDEmeiSEFTEUBEB van l uur van de ILoninkiijke Kapel van het Reg GRENADIERS en JAGERS onder Directie van den Heer van der Linden met extra Sport ProKramma Donderdags tot l uur entree f 0 99 Gouda Snelpersilruk vs i Urinkman f ZooK De uiigave dezer Courant geschiedt dageljjke met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 25 trance per post 1 70 llzoaderlpe Nomroers VIJF OEN TEN BINNENLAND GOUDA 30 Augustus 1892 Stadgenooten De Openbare Gezondheids Commissie door Beeren Burgemeester en Wethouders nitgenoodigd om mede te werken tot het nemen van maatregelen ten einde het gevaar der naderende CHOLERA zooveel mogeljjk af te wenden en waar noodig handelend op te treden heeft die taak aanvaard in het vaste vertrouwen by U krachtigen steun te zullen vinden Zij zal uwe wpen geregeld bezoeken en naar haar vermogen J voorlichten en met haren raad trachten O van dienst te zgn bg hetgeen door ü moet gedaan worden om ook van uwen kant de gevreesde ziekte te bestrgden Zy moet C tlumt reeds met den meesten spoed aansporen te zorgen voor de grootst mogelgke reinheid in en rondom uwe woning uwe werkplaats op uw lichaam in uwe kteederen matig te zyn in eten en drinken uwe gewone levenswyze te volgen en buitensporigheden te vermgden het drinkwater ook het wat r uit de Waterleiding en de melk vóór het gebruik goed te koken geene onrype en ongeschiide vruchten te eten in OW huis geene goederen te ontvangen FEVILLETOIM Uit het Irattêch VIL 34 lU I ja zeker van een andere I Daar bobben wq het En dat maakt mg ook uwc weigering duideiijk I Hoe zoudt gij miss Eva kunnen huwen als gij eene andere liefhebt Een man an eer schenkt zijne band niet aan een vrouw als een andere zgn hart bezit De andere 1 de andere Dat is het beletsel En zij de andere is bij u vandaag evenals gisteren nu eeuwig en alt jd l Gij denkt nog aan haar Gij denkt alleen aan haiTr Voor een paar dagen zeidet gÜ mg te willen trouwen om de andere te vergeten Praatjes i Kan men vergeten En hoe zoudt gij haar vergeten als gij haar weergozien hebt Want j gij hebt haar weergezien Daar ben ik zgker van j Zij is in Frankrijk Natuurlijk in Irankrijk Wie weet misschien wel te Trouville Als zij hier was zooals gij zegt dan zou het te grooter verdienste voor mij zijn om te vertrekken omdat ik haar dan zou ontvluchten en ik ga voor j goed naar Solis I antwoordde Solis zacht waarvan het niet zeker is dat ze uit een onbesmet huis komen Ieder doe het zgne ter beveiliging van de zijnen en zich zelven Gouda 27 Augustus 1892 De Commissie voornoemd J D BIJK Voorzitter A H TEEPE Secretaris In do hedenmiddaf gehouden vergadering van den gemeontoraad die weder gepraesideerd werd door den Burgemeester en waarin tegenwoordig waren 12 leden afwezig waren de hh van der Garden Ussel de Schepper Prince en Oudijk de beide laaisten met kennisgeving terwijl er ééne vacature bestaai werd door den Voorzitter medegedeeld dat de heerLotsy door don Baad tot gemeente ontvanger benoemd op 17 Augnstus jl zijn betrekkiog had aanvaard en dat door B en W tot ambtenaar tei secretarie was benoemd de heer E Boven thans ambtenaar ler secretarie te Noordbroek De Raad stelde heden de Gemeente rekening vast dienst 1891 In ontvangst op ƒ 389 672 71 In uitgaaf op ƒ 369 826 36 batig saldo 24 847 36 Zonder hoofdelijke stemming werd vervolgens overeenkomstig het voorstel van B en W afwijzend beschikt op het adres der Afd Gouda en omstreken var den Boud van Nederlnndsche onderwijzers tot verhooging van do maxima der onderwijzers jaarwedden Bij den Uaad kwamen de volronde stukken in 1 Uapporteu der Baadscoramission belast met het nazien dor begrootingeu der gesubsidieerde In Gij Vertrekken En hoe zou ik miss Eva kunnen trouwen Zij is te jong zij verwacht teveel van hot leven om baar de keus te laten tusschen het leven van een vermoeid man die nederhurkt bij den haard van het oude kasteel in de Landes of het voortdurend zwerven van den man der wetenschap vandaag te Trouville en morgen in Tombouclo als Solis hem verveelt Norton zag den aaarkies vast in de kalme oogen En is dit de eenige reden waarom gij weigert De eeoige reden zeide George De Amerikaan was niet overtuigd Hij gevoelde wat de raarlties verzweeg en begreep dat als de Solis sprak van weder op reis te gaan dit ongetwijfeld was omdat hij voor zichzelf vreesde Een vlucht is dikwijls een bekentenis Norton wilde nog trachten iets meer te weten te komen toen er aan de deur stemmen gehoord werden een knecht diende den heer Montgomery aan en deze trad binnen ademloos zeer rood met een telegram in de hand en zeide hoofdschuddend tol zijn compagnon O Norton beste Norton Nu vroeg Kichard zeer kalm Montgomery gaf hem het blauwe papier in een verzegelde enveloppe over Hel telegram slechte tijding Weet gij dan wat er in staat Ja men had tegelijk aan u en mij getelegrafeerd ADVEETENTIBN worden geplaafart van 1 5 regels 50 Centen iedere regel meerlOCenten GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Bovendien worden alle Advertentiën gratie opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschjjnt stellingen van Weldadigheid der dd Sohutterg der Volksgaarkeulien en van het Hoffmans Gesticht dienat 1893 adviseerende ter goedkeuring Ter visie 2 Missives der Commissie van beheer dor Gaafabriek inzendende 1 Het verslag over 1891 2 De begrooting voor 1893 3 Een voorstel om den maatregel bij wyze vanproef genomen tot het kosteloos verstrekken aan nieuwe gasvorbruikers van binnenleiding en aansluiting voortaan steeds toe te passen daar die maat regel gunstig gewerkt heeft Ter visie 8 De rekening en verantwoording van het voormalig Armbestuur van Stein Ter visie 4 Ken voorstel van B en W om aan den heerJ Vermeij die de betrekking van gemeente ontvanger gedurende de vacature heeft waantenomen enzich on ttiistekende wijze van die taak heeft gekweten eene gratiiicatie te verleeneu van ƒ 400 Tor visie 5 De Gemeente Begrooting dienst 1893 Wordt in handen gesteld eener Commissie tot leden waarvan worden benoemd de hh Jager Hoefhamer en van Veen 6 Een adres van den heer J van der Putte en 74 andere bewoners van den Groenendaal verzoekende dat de maatregel van stapvoets rijden voor den korten Groenendaal vastgesteld ook op den langen Groenendaal worde toegepast Met het oog op dedaar gevestigde scholen is het gevaar voor de kinderen daar groot In handen van de Commissie voor de Strafverordering om bericht en raail 7 Adressen van L Benschop Eliza Bout en N T Latooij verzoekende benoemd te worden tot gemeentebode of concierge en van C van Leeuwen verzoekende benoemd te worden tot bode en concierge Aangenomen voor keunisgevin 8 Een adres van den heer Ij Burgersdyk ge Ik heb mijn telegram gelezen Maar wat is er dan vroeg George De mijnen van St John bij Norton City begon Montgomery Norton had langzaam het blauwe papier opengemaakt dat twee regels tlrults behelsde en voltooide den zin door op zeer eenvoudigen toon to neggen Onder water Hij las bet telegram nog eens dat in zijn dramatische kortheid zooveel ellende en gevaren bevatte Spoedige maatregelen noodig Kom over De Amerikaan vouwde het blauue papier netjes op als een generaal die bevel krijgt tot den aanval en zeide terwijl zijn oo als over den Atlantischen Oceaan heeu op een verwijderd punt gevestigd wa De mijnen onderwater Het zou een gr ote ramp zijn Mijn fortuin die van Eva En met een londerlingo bijna fatahstischen glimlach voegde hij er bg tot George Gud geve dat ik als ik terugkom u niet Iwhoef te vertellen dat Eva niets meer bezit en dat haar raiitioenen geen kieskeurige edellieden meer behoeven te hinderen En in een oogenblikkelijken opstand togen het lot dat zijn spel kwam bederven dooroovern achts een hinderpaal op zgn weg te plaatsen zeide h j St John overstroomd Donders Doch zijn eompaïnon bracht Iiem met een woord J