Goudsche Courant, woensdag 31 augustus 1892

werdeu als korpskolvers aangewezen de heeren J H Spierings C P Backers en L van der Laar Voor de Algem Vergadering werden als afgevaardigden benoemd do heeren M van Dantzig en J H Spieling Onder anderen zal hier uitgemaakt wordeu of een trokbal die den voorpaal snijdt geldig zal tgn of niet Verder moeten twee leilen voor het Hoofdbestuur gekozen worden Zooals bekend is hoeft de wakkere voorzitter van den Bond do heer H Jager zgn ontslag genomen Hy die al de jaren dat de Bond bestaat de ziel der vereeniging is geweest heeft zich om verschillende redenen genoopt gezien af te treden Aan wien nu het praesidium zal opgedragen worden ligt nog in hot duistere maar dit staat vast dat de keuze voor de vervanging moeilyk zal zijn De heer Jager was de rechte man op de rechte plaats Op de Urania van Hamburg te IJmuiden in quarantaine liggende is gisteren ochtend de stoker overleden vermoedelyk aan cholera Het schip wordt voorloopig niet uit de quarantaine ontslagen L it IJmuiilen wordt aangaande dit geval nog het volgende gemeld aan de N R Ct Dit stoomschip werd gisteren morgen te 6 uur in de Voorhaven vastgemeenl om het bezoek van den quarantaine dokter af te wachten Toen juist de dokter ten 10 30 ure aan boord was stierf een der bemanning waarscbijnlgk aan cholera waarvan alle verschijnselen aanweiig waren Onmiddelgk is de inspecteur van den geneeskundigen dienst ontboden Zoodra deze gearriveerd is zal besloten worden hoe te handelen Voor een voldoend onder bewaking en buiten communicatie stellen van het stoomschip dat slechts weinige meters van den publieken weg gemeerd ligt is tot op het inomoEt niet gezorgd IJmuiden berit evenmin eeo dokter als een apotheek Waarom niet een oorlogsschip bier gestationeerd waaraan de bewaking is opgedragen en waar aan boord een dokter aanwezig is om onmiddelijk hulp te bieden K en later bericht luidt aldus De inspecteur van den geneeskundigen dienst is aan boord van de Uriana geweest en heeft het sterfgeval geconstateerd van cholera oiiatica Het lijk wordt hier begraven aan duin Overige equipage wordt in barakken gehuisvest Het schip zal zooveel mogelgk gedesinfecteerd worden Een vreeselijk tpoorweg ongeluk waarvan alle gevolgen nog niet te overzien zyn doch waaromtrent in den aanvang de orerdrevenste geruchten rondliepen heeft gisteren te Brussel ontsteltenis verspreid De sneltrein van Antwerpen te Brussel moetende aankomen te 8 u 20 m moest op de hoogte der Avenue de la Reine eenige honderden meters van het Noorderstation stoppen De sneltrein uit Ostende kwam zes minuten later aan De machinist Tan dezen laatste beeft de seinen niet gezien en is er niet in geslaagd zijnen trein geheel tot stilstand te brengen zoodat deze met een vreeselgken schok op den Antwerpecben trein geloopen is Kr zgn twee reizigers op de plaats gedood en ren twintigtal gekwetst waaronder zee levensgevaarlijk Ëeu van de omgekomenen is de beer Rothmaler handelsreiziger komende van Vilvoorde op wiens I jk eene som van fr 1800 gevonden is De andere doüde is de beer meente bottwmeester verzoekende bouwkundig toezicht te mogen houden op den wederopbouw van een huis in de Kuipersiraat van den heer A van Veen De gevraagde vergunning werd verleend Daarop werden benoemd tot Leeraar in het Hebreeuwsch aan het Gymnasium voor den tijd van 1 jaar de heer A Ketella pper met algemeene stemmen Gemeentebode de heer F Weil jr met algemeene stemmen Concierge van het Raadhuis de heer G Landwehr met 11 stemmen en 1 op de heer Latooij Ten slotte werd een voordracht opgemaakt van 6 personen voor de benoemina van 3 leden in hetCollegie van zetters voor s Kjjks Directe Belastingen Daarop werden geplaatst de heeron C v Veen P Goedewaagen B H van de Werye aftredende leden H W G Koning H Jager en A W Roes Tot leden der jury van de alhier te houden tentoonstelling van gaatoestellen tot verlichting drijfkracht en verwarming zgn uitgenoodigd De Heeren 1 A Francois Voorzitter der Ver eeniging van gasfabriekauten in Nederland Directeur van de gasMüiek en Hoogdruk waterleiding te Dordrecht de llker C T Salomons Secretaris der Vereeniging Onder Directeur van de Gasfabrieken der gemeente Rotterdam te Feyenoord en de heer 1 J Prins Directeur v d sted gasfabriek te Gouda Morgen ten 12 uur zal ter gelegenheid van den verjaardag van H M de Koningin op de Markt door bet Garnizoen en de dd Schutter eene parade warden gehouden Blgkens achterstaande advertentie zal morgen avond in de Sociëteit lOns Genoegen het Zondag jl uitgestelde Concert van het Muziekkorps der dd Schutterij plaats hebben Heden naoht is de brandersknecht Ij op de Raam in bet water gesprongen doch kroop er onmiddeIqk weder uit Voor het tweede toelatings examen van het gymnasium hebben zich I O candidaten aangemeld 2 voor de 6e 1 voor de 5e 1 voor de 4e 2 voor de 3e 2 voor de 2e 2 voor de Ie klasse De heer J B J Loeff opzichter van den rgkswaierstaat te Vreeswijk is b j ministerieel besluit togen 1 November naar Gouda verplaatst De Nationale Kolfwedstnjd zal dit jaar als bg uitzondering gehouden worden te Ssbeveniogan Met bet oog op dat concours hield de Kolfclub j Gouda gisteren avond eene verga tering De wedstrijd zal den 12e en 13e Sept a s zeer belangrijk zijn Niet alleen dat er zeer fraaie prijzen zullen verkolfd worden o a oen zilveren theeservies voor vier personen als hoofdprijs maar Hare Majesteit de Koningin heeft hare belangstelling getoond door een gouden medaille beschikbaar te stellen Vijf eerste prijswinoers waaronder de heer N S Polak van Gouda lullen kampen om dat eermetaal Minst ns 119 punten zullen daartoor geslagen moeten worden Staande de vergadering meldden zich 16 kol vers Toor den personeelen wedstrijd aan en uit die heereu terug tot de zaak en tot de noodzakelijkheid van een spoedig besluit Nu vroeg Montgomery Nu Norton keek op zijn horloge De boot naar Southampton is vertrokken Maar morgen Gaat gij mede naar het telegraafkantoor Montgomery Naar het telegraafkantoor iroeg George ffja Om te antwoorden dat men mij te NewYork kan verwachten met de eerste boot Vertrekt gij Ik moet wel I wil zelf zien hoe de zaken taan Gaat gij alleen vroeg Montgomery Ik weet het niet antwoordde Richard Dat zal van mijn vrouw afhangen Vin Norton had Sylvia niets gezegd Van Solis afscheiil nemend verzocht hij hem do markiezin niots te laton vermoeden en toen George met zijne moeder de Normandische villa verliet nam hij den zonderlingen indruk mede dat Richard zonder iets to raden toch begreep dat er bij Sylvia s ziekte een zedelijk lijden kwam en dat de Yankee zou trachten om alles te neten te komen Doch eerst moest Norton voorzien in het onverwachte Richard verzocht Montoomery om den volgenden Deniu chef de bureau van de spaarkas Onder de zwaar gevonden bevinden zich eene dame en een jong meisje De gewonden zgn naar het hospitaal Sint Jan gebracht In de nabyheid der plaats van het ongeluk stroomde spoedig eene ontzagigke menigte samen Do Koning is een uur na den trein die op den Autwerpsoheu geloopen was uit Ostende vertrokken Aangaande dit ongeluk wordt aau de N K Ct iwg het volgende gemeld De trein uit Antwerpen stond te Muiten tusschen do twoe bruggen en de Eogierslraat wachtende om in het Nnorderstation te worden toegelaten Die uit Ostende volgde onmiddellijk met te snelle vaart Aan de twee bruggen gekomen zag de machinist uit Ostende don anderen trein hij remde met den Westinghouse rem wat hij kon doch kon niet beIsttau dat de trein op de rails voortgleed en tegen den achtersten waggon van den anderen trein een Se klasse aankwam Deze waggon moet buitengewoon stevig geweest zijn want hg is l rel gebleven beeft alleen de butfers van de locomotief in het acbterschol gekregen en voor het overige den schok overgebracht op de volgende rijtuigen De schok wits zoo geweldig dat men in de buurt dacht dat er een buis instortte De vier voorste waggons 3e klasse van den ingeloopen trein hebben betrekkelijk weinig geleden De vgfde is ran achteren ingedrukt door de zesde de twee achterste compartimenten 2e klasse van dien wa gon zgn geheel vernield Van de oompartimenten van den zevenden waggon is mets meer over alleen het raam en de wielen staan er nog van Het bovungedeolte van den achtsten waggon is gedeeltelijk daarop verplaatst De twee rijtuigen zgn niet in elkaar geschoven zooals ineo dat noemt maar het voorste is geheel verpletterd Het straks reeds genoemde negende rijtuig 3e ktaast dat heel gebleven is is het achterste De machinist en stoker van den Ostende trein zijo ongedeerd gebleven Zij beweren dat de signalen op veilig stonden De hoofdoonducteur van dien trein heeft eene ernstige hoofdwonde de reizigers zgn weinig of uiel bezeerd Het personeel van don inge loopen trein beeft niet geleden Het aantal gewonden s niet nauwkeurig bekend dewgl zg naar verschillende pUuitsen ter verpleging zgn gebracht Nederlanders worden daaronder niet opgegeven De weg was na ruim een uur arbeida weder nagenoeg vrg maar een aantal treinen zijn gedurend den voormiddag niet kunnen vertrekken wegeu opstopping in bet station Een Kngelsoh vakblad maakt melding van em overeenkomst tusschen de Metropolitan District Railway Cy te Londen met de Railway Kleotrie Reading Lamp Cy tot levering van 10 000 leeslampen voor do spoorwegrijtuigen van eerstgenoemde maatschappij Deze lampen zgn niet voor de algemeene verlichting van deze rgtuigen bestemd de gewone passagiers die niet een extra koperstuk voor een betere verlichting offeren willen zullen zich als voorheen met het spaarzame licht van de gewone moeten vergenoegen Slechts aan passagiers die ieder half uur een penny willen uitgeven om hg het lezen van een courant de oogeu niet te bederven zal de electrische extra verlichting verschaft kunnen worden en dat op deze wijze De lamp is aan een beweging aan de baren en bg de dokken hem denken aan zijo vaderland en aan den zweren arbeid in zgn jeugd Tusschen al die matrozen bad Norton een gevoel alsof hij te New York of in een andere Amerikaansche haven wa waar millioenen zaken verhandeld werden De ossebuiden die afgeladen en als duo gezaagde planken op den grond geworpen do blokken Noorweegach hout met den lekkeren dennengeur wiskunstig opgestapeld en door hun gele klour op stukken boter gelijkend de massa s campêche bout waarvan de stammen schenen te bloeden de dokken waar da werklieden op de ijzeren schepen klopten waar do booten stoom maakten om Ie vertrekkea waar de schepen aankwamen boscha ligd door verre reizen en begroeid met lange witte schelpen onbekoiid in Frankrijk hier en daar in zuidelgke zeeën opgedaan en door hun bladvorm op witte bloemen gelijkend de havenwerken die zich zoover bet oog reikte naar Tnncarville uitstrekten de omgewoelde grond do nieuwe witte kaden onder den helderen hemel de verovering van den mensch op de zee de werkzaamheid dio hem den Amerikaan don woreldbestorraer zt er gewoon en zelfs vrij traag voorkwam dat alles heriniierJo hem aan een drukker en bewegehjker wereld Geuren van teer van hout van gelooid leder van kolen van ijzer van coke van pekel en van de zee Norton was moer in zijn element als een soldaat in kruitdamp en salpeter JFordt vervolgd morgen terug te komen Hij zou het grootste gedeelte van den nacht besteden om de berekeningen te maken die de ramp vereischte De Amerikaan was gereed tot den strijd en miste nog niets van zijn energie van zijn strijdkracht van dien lichamelijken en zedelijken moed dien zij pluck noemen Norton was zeer vroeg op en had zijn ijeheele plan klaar Hij ging naar Hivre daar hij alvorens Frankrijk te verlaten zijn lieveien aan de Bank wildo geven en aan boord der Normandie die Zaterdag zou vertrekken eon hut voor hom en Sylvia bespreken want misschien zou bijzijn vrouw verzoeken moe te gaan Het hinderde hem om Sylvia in Frankrijk te moeten laten en het dfukbeold dat zijne mijnen te St John overstroomd waren scheen hem minder onaangenaam dan de onrust dio steeds grooter word hoe moer hij over den toestand zijner vrouw nadacht Hij streed nog niet tegen de jaloerschheid maar tegen de denkbeelden die hem bedroefden en die hem het ongeluk dat de telegraaf hem had aangekondigd bijna als een bagatel AmUu beschouwen En hij da man van de daad en het welslagen die ïichzelf opgewerkt had haalde Ie schouders op de schouders die hij sterk genoeg wist om alles te kunnen draden n zi ide tot zich zelf Geldverlies is niet doodelgk Zedelijke pijn wel De noodzukalijkheid om zyn zaken aan de bank te regelen om plaatsen op de boot te nemen verdreef zijn sombre gedachten eenigszine Te Havre deed do 125 niM breed en 75 mM hoog huisje bevestigd Werpt men een p inny iii de spleet aau het boveneinde van hot kustjo on drukt men op een knop dan verkrijgt men oen electrisoh licht dat ongeveer een half uur brandt en daarop van zelf uitgaat maar na het inworpeii van een tweeden penny weder ontbrandt Het licht dat een kracht van ongeveer 8 normaalkaarsen hoeft wordt door een reflector geconcentreerd die binnen zekere grenzen gedraaid kan worden zoodat bot licht volgens de zitplaats van den reiziger gericlit kan worden Het toestel is zóó ingericht dat ingeval van weigering der atrooraleveriug de reiziger zgn geldstuk terug ontvangt Wg lezen in do Java Bode De hurtr Willem P itliarst eerste rol van het GrandTheatre te Amiterdum scliryft ons ilat hg bereid is voor ƒ 45 000 sjuars uittekomen met een tooneelgezelschap vau 15 rtiston van den eersten en tweeden rang dio voor twee jaren moeten worden geëngageerd en vrgo passage mouten hebbon lo klasse heen en terug Br zou dan bier eene vereeniging moeten worden opgericht met een bedrijfskapitaal van ƒ 50 000 voor 2 jaren en 60 000 in portefeuille terwgl te Aiostoriiara ee i tor goeder naam en faam bekend staande bankier en een dilo notaris zouden moeten worden aangewezen Wanneer uiterlijk half Januari 1893 het geld te zijner beschikking wordt gesteld kan de heer Potharst half Mei mot een troep op reis giian bij stelt zich dan voor elke week 2 of 3 avonden te Bata ia on 2 of 3 avonden elders te spelen Mocht iemand de zaak ter hand willen nemen dan zullen wg gaarne onze tusschonkomst verleenen maar intuBschen zullen wij den heer Potliarst maar schrijven dat zijn plan niet voor uit uering vatbaar is Uit Den Haag schrgf men aan de Jriih Ct De tweede helft van Ik laat hier hot verraderlgk moordbedrijf tegen den braven politieagent buiten spel Zulke dingen zijn de natuarlijke gevolgen van de ziekelijke zwakheid oener Regeering die een moordenaar als Gjel graiie verleent terwijl ze volkomen consequent de gratie weigert voor een man die juist tot handhaving van het gezag in het besef zijner zware verantwoordelijkheid een krassen maatregel bad genomen Indien in de hooge Regeeringskringen een zoi weinig mannelijke opvatting van gezag zich openbaart is het te verwonderen dat de geestverwanten en discipelen van Boerlcool Domela Geel en anderen de handhavers van het gezag als min of meer vogelvrijverklaarden beschouwen Men kan met den regel van drieën uitrekenen met welke zachte genadige hand de man zal gestraft worden die een gewoon politieagent wanneer hij die een commissaris van politie zonder succes tracht dood te schieten er afkomt als Domola s collega tuchthuisboef Ik gebruik s mans eigen woorden die hem meer vereeren dan beleedigen Bij het druk gerovolver dat er op do Rotterdamsohekermis plaats vond behalve dezen moord uitsooiaaldeinocratiach gehof vraan ik echter dragen dan tegjnwo irdig al do Nederlanders zelfs wanneerze te kermis gaan evenals de Amerikanen in hetaverechts beschaafde verre Westen hun revolver opzak Ik meende mij lo herinneren dat er eene nogniet zon oude wet bestaat dio dat dragen van wapenen verbiedt Past men dio dan eenvoudig maarniet toe dan iilleeu bg wijze van plagerij door dendeelnemers van een optocht van Limburgaoho scbutturs hunne geweren te ontnomen de jongelui vaneene historische maskerade 7 50 voor eene specialevergunning af te zetten wegons dn wapens waarmede ze daarbij in volkomen vredelievenden zinomgaan of wel door den een of anderen onschuldigenbesteller het geweer tu ontnomen dal hij van hetopenbaar vcrkuophuis naar den kooper in vendutievervoert Men schrijft uit Middelburg van Zaterdag Bij vele militairen deden zich heden en gisteren gevallen van hevige kramp in den buik voor gepaard met diarrhee Het ns soms zoo erg dat de maii schappsn iiioenzakten en moesten worden weggedragen naar hot hospitaal Het geheele aantal lijderj bedroeg hedon 130 it 140 zoodat het hospitaal propvol was en ook reeds velen werden vervoerd naar de hulpkazerne waar enkele zalen voor ziekenzaal ingericht werden Hot drinken van koud water ia door de officieren van gezondheid aan de mansohappen ton strengste verboden zoodat nu thee uit het cantinefonds wordt verstrekt Heden middag is hier aangekomen do dirigoerende otlicier van gezondheid Ie kl uit üordrechi tot het instellen van oen onderzoek Morgen of Maandag wordt de geueraal inajoor chef van den geneeskundigen dienst verwacht De Middslburgiche Courant meldt hieromtrent Ofschoon sedert II Zaterdag nog eenige gevallen voorkwamen is de ziektetoestand onder de militairen in het garnizoen Middelburg veel verbeterd het grootste gedeelte ia weder hersteld De plotselinge daling in de temperatuur na de geheerscht hebbende warmte is als do meest vermoedelijke oorzaak van die ongesteldheid aan te nemen Dat deze moet worden gezocht m het nuttigen van minder geschikt voedsel ia met waaracbgnlijk aan de bereiding der spijzen lu de kazerne wordt de meeste zorg besteed en het ia toch niet te vermoeden dat allo ongeateideu buiten de kazerne i iets zouden genuttigd hebben waardoor de ongeI steldheid ontstond Nog minder is de ziekte toe te schrijven aan gebruik van wator afkomstig van eene kortelings na langdurige droogte gevallen regenbui daar de drie verschillende kazernen van water worden voorzien uit drie verschillende bronnen hl duinwater in de Noordstraat wator uit de stadspomp in de i Munt aan do Waag en welwater uit de stadsmanege in de hulpknzeriie op bet Molenwater terwgl in al deze gebouwen ziektengevallen voorkwamen Omtrent het gevecht bij Lamboeroe Atjeh op den 28en Juli jl meldt de Ddi Ct de volgende bijzonderheden Door het aanhoudend vuren op onze versterkingen I en trams dat op een korten afstand van de ceintuurI baan geschiedde werd door den gouverneur besloten j den vgand een goed lesje te geven I Daartoe zgn in den ochtend omstreeks 4 uur drie j section bergartillorie naar Lambaroo uitgerukt terwijl j om 6 uur de gouverneur de chef van den staf de Ie luitenantadjudaut van den gouverneur de Ie luitenant Knoblock opnemer met 4 arbeiders een gemengde compagnie van het 12e bataljon infanterie onder don kapitein jhr Graafland per extra trein ook derwaarts zgn gestoomd Na eene hevige kanonnade nit Lambaroo en Lamreng en door do bergartillerie werd hot voorterrein tusschen beide genoemde posten door de infanterie doorzocht Drie versterkingen in de nabgheid van de ceintuurbaan werden genomen en geslecht waarna de troepen naar Kaloet optrokken Niettegenstaande het hevige artillerievuur hield de vgaud in zijne sterke versterking stand Drie aanvallen werden er op gedaan doch zonder gevolg Wij troklen daarna terug met oen verlies van zes gesneuvelden en acht gewonden Tegenover Lamsaijoeng werd het paard van den l en luitenaniadjudant De Wijs door twee kogels doodelijk getroffen de ruiter viel ongedeerd van het noerstortonde paard Aanvoer van infanterie en artillerie ammunitie had omstreeks 10 uren v m met een extra trein van Kota Radja plaats terwijl omstreeks 12 uren s middags nog twee halve compagnieën van het 12e bat naar bet geveobtsterrein werden gezonden Toen deze versterking aldaar aankwam was het gevecht echter reeds afgebroken en waren de troepen op den terugmarsch Omstreeks 4 ren u m kwamen de uitgerukte compagnieo te Kota Radja terug Den volgendon morgen werden do lijken der ge sneuvelden zijnde 4 Emopoanon 1 Amboineea en l inlander plechtig ter aarde besteld Hoeveel de verliezen zgn van deu vijand weet men nog niet Volgens ooggetuigen moeten zij enorm zgn Men zegt dat een 800 tal Atjehera tegenover onze troepen hebben gestaan Buiteolandscb Overzicht Do buitenlandache berichten loopen hoofdzakelijk over de cholera terwijl buiten Europa de Paraisquaestie nog eenige aandacht wekt De scheepsbouwmeester die Vrijdag op de uit Hamliurg gekomen Geona te Middlesbourougli aankwam en zich mot andere leden der bemanning naar Dundee begaf is daar overleden naar gezegd wordt aa 1 cholera Te Dundee heerscht dientengevolge grooto ontsteltenis Do volgende officioele mededeelingen zijn afkomstig van hel Duitsohe departement voor gezondheid Hamburg op 37 4ug 128 zieken 55 dooden 28 Aug 44i zieken 162 dooden Alloma op 27 Aug 22 zieken U ilooden op 28 Aug vau middag tot middernacht 17 zieken 9 dooden In II gemeenten nabij Hamburg werden 18 personen aangetast en stierven er 9 In een dorp bg Maagdenburg werd 1 peraoon ziek Te Berlgo ia op 28Aug bene vrouw gestorven eu ook te Striegert in Mecklenburg is een persoon verleden Bij al deze gevallen schgnt de cholera uii Hamburg te zijn overgebracht Te Antwerpen kwamen gisteren twee gevallen voor 00 zijn twee personen overledon in het ziekenhuis Den 27steu zgn te Havre van middernacht tot middernacht 71 gevallen van cholera voorgekomen waarvan 25 een doodolgken afloop hadden In Engeland kwamen een paar gevallen voor bij uil Hamburg komende schepelingen Overal neemt men strenge voorzorgsmaatregelen Met het oog op de hitte on den gezondheidstoestand is er in Het is vrij zeker dat er tusschen de kabinetten van St James en Petersburg nota s gewisseld worden over de botsing tusschen de Russen en Afghanen bij Somaias Engeland verkeert in een moeilijk geval De emir is een despoot die de gerechtigheid voor het grootste gedeelte aan den bijl van den acherprechter overlaat en zich aan Engelauds raaditevingon bij de behandeling van zijn eigen onderdanen al zeer weinig laat gelogen liggen Bij de botsing met de Russen bevonden zich de Afghanen op een gebied dat hun niet behoort hoewel de Russen daar ook geen aanspraken konden doen gelden Als de Uabeken bg do Russen bescherming zoeken dan zal dit wel te wijten zijn aan de minder goode behandeling die zij van den emir ondergaan Volgens de laatste telegrammen heeft dan ook do Engelacho regeering aan den emir doen weten dat het tijd werd den opsland der Hazarra s tot een einde te brengen Engeland is dns van oordeel dat de emir eerst behoort te zorgen voor den vrede in zijn eigen land De Eugelsche regeering beklaagt zich ook over ongeregeldheden door eeo Afghaanschen agent aan de grenzen verwekt en dringt er op aan dat deze agent ontslagen worde De verklaring van den emir dat zijne buitenlandache aangelegenheden in handen der Engelsohon berustien heeft al zeer weinig waarde als hij zelf eigenmachtig optreedt en alleeu als het hem legenloopt do bescherming van Engeland inroept Het blijft echter een verdacht teeken dat de Russische expeditie van kolonel Janoff van 400 man tot 3U00 ia aangegroeid De Chineesche gezant te Berign is nu naar Petersburg vertrokken Ion einde over Pamir te onderhandelen De Chineoache regeering ia volstrekt niet op haar gemak vooral sedert zij van den gouverneur van Turkestan ongunstige berichten ontving Een ander telegram meldt dat de Hazarra s den emir een nederlaag hebben toegebracht Wordt dit bericht bevestigd dan blgkt dat de emir nog weinig kans heeft den raad der Engelschen op te volgen Het is zeven jaar geleden dal er tusschen Rusland en Engeland een oorlog dreigde uit to breken over Afghanistan Ook toen was evenals thans in Engeland het ministerie Gladstone aan het roer Iti de lente van 1885 waren de Russen de Vfghanische grenzen overgetrokken Engeland kon niet rustig toezien dat het laatste bolwerk tusschen de Russische en Engelsolio bezittingen in handen der Russen viel Wel had Gladstone oen afkeer van een oorlog met Rusland maar de openbare meening in Enzeland uitte zich zoo aterk dat het ministerie genoodzaakt werd zicli te verklaren Engeland was op een oorlog niet voorbereid Do Indische troepen waren met de hulptroepen van den onbetrouwbarou Afghaanschen bondgenoot niet tegen de Rusaen opgewassen Hoewel hot parlement een krediet toestond bleek Rusland voor goode woorden vatbaar want na langdurige onderhandelingen werden door Russische en Engelsche commissariaaen do grenzen van Afghanistan vastgesteld