Goudsche Courant, donderdag 1 september 1892

189S Donderdag 1 September INo 4926 GOUDSGHE COURANT JMeuws en Advertentieblad voor Gouda en Omatreken Een in Keuten gevestigd zeer gunstig bekend staand agent met vaste siSiede Clientèle wenscht de VERTEGENWOORDIGING op zich te nemen van een soliede Firma in 340 Staats loterij Hollandnche Kaas Aanbiedingen onder lett D R 10627 HAASENSTËlN en VOGLBR A G Keulen De inzeading 7an advertentidn luin geschieden tot Mn uur des namiddags van den dag der uitgave Burgerlijke Stand GEBORKN 28 Aug Adriana Maria ouders W van Oosten en C vau Uensen van Qnin en 29 Cornelia ouders W Hofman en N Solfree Pieter Johannes ouders J de Bruin n P J Boot OVERLEDEN 27 Au A J B van Bokhoven 59 j 10 m H van Erkel 18 j 28 B i C Kriek 8 d J P van VVgk R m Haastrecht GEBOREN Gerriïja Cornelia ouders Ij Koutstaal en P Uiltenboganrt Janus ouders E Verboom en N M Bol OVERLEDEN P van Batum 24 j Vlist OEBOREN Gerardus Johannes ouders J van der Steejtt en C A Sanders 4de Klasse Trekking van Dinsdag 30 Augustus 1892 No 3134 ƒ 1500 No 16070 ƒ 200 Nn 20109 ƒ 100 Pryien van ƒ 66 60 3473 584S 84 3659 6902 137 3589 5985 209 3600 6990 217 3797 605 467 3808 6064 475 3847 60 5 513 3877 6126 614 3878 6133 616 3890 6183 698 3902 6185 3988 6187 3990 6194751 4019 6298809 4028 6496949 4033 6540990 4036 6620 1024 4050 6642 1107 4052 6667 1139 4116 6633 1153 4131 6684 1169 4213 6730 1237 4239 6732 1252 4326 6737 1315 4351 6748 1349 4378 6768 1392 4386 6787 1442 4401 6791 1599 4415 6817 4433 6848 4452 859 1672 4525 69011694 4532 6962 11 3469 5797 8003 10056 12943 15283 18198 8029 10216 1 966 15322 18235 8141 10332 13023 16335 18236 8169 10386 13068 16424 18262 S186 10480 13069 1546U 18299 8226 10520 13115 15465 18380 8254 10568 13139 15505 18449 8256 10643 13142 15543 Ïb468 8268 10656 13149 16546 18493 8284 10666 13158 15576 18494 8365 10H76 13188 15607 18626 8391 10687 13191 15770 18680 8420 10739 13212 15774 18698 8457 10755 1 3242 15837 18885 8468 10814 13263 15842 18888 8598 10919 13257 15877 18912 8620 10930 13300 15957 18959 8691 10954 1 S302 15Ï98 18974 8693 11022 13313 16003 19046 8784 1U02 13319 16013 19116 8833 11215 13340 16074 19129 8836 11257 1341U 16087 19134 i 8865 lf353 13451 16113 19206 8904 11373 13568 16171 19309 11467 13577 16200 19365 11492 13592 16240 19372 960 11501 13607 16318 19414 S9SI 11555 13646 16392 194269051 11561 13742 16440 19462 9062 1697 13749 16596 19516 91 1 11651 13763 16658 19542 9182 11683 13809 16662 19672 9220 11696 13841 16667 19770 9258 11743 13887 16706 19801 1881 4769 7272 2064 4841 7314 2071 4918 7351 2i67 493 7387 2212 4945 7388 2318 4951 7389 2324 4981 7393 2341 5008 7453 252 6112 7597 2554 5116 7606 2658 5188 7649 2577 5243 7666 2707 5252 7674 2719 5284 7691 2726 5327 7739 2781 B3S0 7753 2807 5358 7767 2867 5410 7790 2947 5422 779o 1708 + 693 701R 926S 11800 13911 16790 198 J6 i 1793 4723 7197 9269 12014 13985 6828 19882 9303 12060 14037 16901 19902 9312 12066 14093 17064 19903 9367 1 090 14119 17121 19980 9387 12101 14249 17177 20009 9553 12139 14i92 17252 20076 9560 12167 14869 17303 20081 9653 12287 14469 17360 20108 9660 12333 14501 17452 20180 2412 5062 7458 9708 12346 1452J 17471 20204 2451 5079 7547 9778 12355 14534 17666 20284 9801 12420 14553 17681 20294 9834 12423 14596 17682 20297 9852 12432 14789 17691 20337 98 6 12489 14830 17701 20401 9905 12520 14938 17719 20443 9907 12576 14966 17756 20449 9928 12583 14998 17771 20539 9940 12587 15100 17772 20597 12600 15127 17864 20603 12707 15128 17925 206179956 12721 16158 18010 20796 3094 5465 7844 9963 12756 15178 18012 20882 3161 5638 7882 9968 12767 15196 18070 20836 3229 5753 7904 9986 12795 15229 18092 20932 8261 6769 7913 10001 12865 15234 18143 20939 33 5 5772 8002 10038 12878 15278 18197 20945 3436 adverten tijnI Hartelgk dank zoowel binnen als buiten de stad voor de vele bewjjzeu van belangstelling ondervonden op den 28sten dezer W K VAN ZUTPHEN en Echtgenoote ♦ Getrouwd ISAAC LEÜVENBEEG KM FRANCINA RINTEL die mede namens wederzgdsche iflmili betrek kingen hunnen hartelpen dank betuigen voor de vele blgken vnn belangstelling bg hun huwelijk ondervonden Amersfoort 30 Aug 92 Sociëteit OnsCreEoegen Het op jl ZONDAG bepaalde CONCERT door het ongunstige weer uitgesteld zal plaats hebben op a s iiiiG 31 wmi tt ter gelegenheid van den Geboortedag van H M de KONINGIN Namens het Bestuur F HERMAN Fz Secretarie Gouda 29 Augustus 1892 Heineken s GERSTE BIER perfl 9 et per A 4V et WIENER EXPORT i i 7 Specialiteit van Tafelbieren Depot A NORTIER Gouwe C 34 35 Sportclub Oe Vooru j ang HARDDËAYEEU te LEKKEttKERK op Woensdag 7 September 1892 des namiddags 1 uur van in IN COSTÜUM die niet meer dan één prjjs gewonnen hebben Prijs nOö lsle Premie f40 2 le Premie f 10 Aangifte enz vóór ot op den 3 SEPTEMBER 1892 bg den öecreteris As DEN OIJD8TËi i Alom te bekomen 21 07DSCHE LA2EN of de beschrijving der beroemde geschilderde Kerkglazen van de Groote of 8t Janskerk te Ter Goude benevens de geschiedenis der St Janskerk der Glaz eu der cartonteekeningen enz waarbij s toegevoegd een afzonderlek levensberichtder beroemde Glasschilders de Gebroeders Dirk en Wouter Crabeth DOOÏ CHRISTIAAN KRAMM Lid der Kon Academie van Beeldende Kunsten enz Kunstschilder Architect en Directeur der Academie van Bouwkunde te Utrecht Prijs 80 Cents A BRINKMAN TentooDsteliing SCHBVBNiyOBN Dagelïjks 3 Concerten mmm si aüsüstüs C3 R 001 van half 9 tot half 2 ter gelegenheid van den verjaardag van HJI DKKO I Ui Dubbel CoDcer van 9 tot 1 uur te geven door 3 verschillende Korpsen Gratis Tombola voor Damesbezoeksters en Kinderen Elke DAME en elk KIND voorzien vso een AandeeUionderskaart Abonnementskaart of betalend Entree ontvangt bg het binntnkomen van af 8 tot 10 uur een gratis nummer in de Tombola Oe trekking der prUzen zal geschieden van lU 12 uur Meer dan 2500 nummers worden NIET AFGEGEVEN Tot s naciits l uur zal er om liet half uur op de lyn van de paardentram KurliauS Plein een tramwagen vertrekken 1 Avondentrée 0 25 MBEmeiSEFTEUBEIi van 2 2 5 uur van de Koninklijke Kapel van het Reg GRENADIERS en JAGERS onder Directie van den Heer van der LindeK met extra 8port Frogramnia Donderdags tot V i uur entree f 0 99 GouHa Snelpersflrulc vaa A Buiniman k ZooN Oe uitgave dezer Courant geschiedt dagel ka met uitzondering van Zon eu Feestdagen De prfls per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 Hioaderlpe Nomroers VIJF CENTEN BINNENLAND GOUDA 31 Augustus 1892 üo heer Jan van ler Meer kapitein vau bet 4de regiment infanterie is benoemd tnt ridder in de orde van Oranje assau met de zwaarden In het a st winterseizoen nullen in de S oiet6it Ons Genoegen alhier wederom zes tooneelvoorstellingen worden gegeven on wel drie door de Pereenigde JloÈkrifmmcAe Tootteelüten directie Le Oral on Haspels on drie door het gezelschap vanden TivoliSchouvvburg te Rotterdam directie JanC de Vos en W van Korlaar met medewerking vanWillem van Zuijlen De data der voorstellingen die steeds op Donderdag gegeven worden zijn voorloopig vastgesteld op 3 Nov 5 Jan en 2 Maart Le Gras en Haspels 24 Nov 22 Dec en 2 Febr de Vos en Korlaar Ue prijzen en voorwaarden zgn evenals het vorige jaar De iotaekenlijsten circuleereu reeds on het lijdt geen twijfel of opnieuw zal door een ruime deelneming blijken dat er te Goud groote sympathie bes aat voor de tooneelspeelkunst In de zitting der Rotterdamsche Arr Uechtbank van gisteren word o a veroordeeld W M werkman te Gouda wegens mishandeling van een kat tot 10 dagen gevangenisstraf Aan de gisteren te Oudewater gehouden voormiddag harddraverij voor paarden welke nog nimmer een prijs gewonnen hadden namen elf paarden deel Do prijs tO werd behaald door No 1 Ajex eigenaar W A Gek horst te Rotterdam berijder C W van der Meer en de premie ƒ 25 door FEVILLETOIM S ZE lv £ ZILTID üit het Frantch viir 35 Aan boord van de Normandic keerden zijne gedachten tot Sylvia terug h j zag de plaats waar hg onderweg van New York naar Havre met haar onder de tent had gezeten gedurende de lango dagen toen zij met droevige oogon had gestaard op de beide oneindighedon voor haar de hemel en de zee Hij verzocht weer om de beide ineenloopende hutten die zij toen gehad hadden hij bleef staan bij de kaart waarop de speld met een driekleurig vlaggetje lederen dag don atgelegden afsUmd aanwees Hoe nieuwsgierig volgde Eva op de lijneu door den Allantischen Oceaan getrokken den loop dor stoomboot Sylvia bleef onverschillig alsof voor baar het leven in Amerika of Europa oven eentonig en ledig zou y 0f wel als de wind sterker werd scheen zij moeilijker adem te halen zij was benauwd alsof een hand haar het hart samenperste alsof de rukwinden haar deden stikken En Norton herinnerde zich de vroegere drocfgeesliüo buion de treurigheid van zyn No 10 Concurrent eigenaar T H Spiering berijder de eigenaar Voor de namiddag harddravery voor paarden van zessen klaar waren ingeschreven 1 Wilhelmijntje eigenaar De Bruijn s Gravendeel ber A de Koning 2 De premiewinuer der voorm harddraverij Dmid van M Bos Zevenhuizen ber eigenaar 10 van A van den Berg te Haarlem ber A van den Berg Az B Fiome van J Haverstoin teDelftshaven ber P van Santen 6 Snijboon vanJ van Kossum Zevenhoven ber L G van RosBum 7 Fliei er van J G Matze Mijdrecht ber B W Schippers 8 Siama van H J Veters Benthuizen ber J G Matze 9 Komngtn II van J van Wageninge Rotterdam ber C Les 10 Prumn vanJ Verburg Pijnakker ber F van der Burg 11 pnjswinner dei voorraiddag harddravorij 12 Baron van M Bos Bodegrave berijder eigenaar 13 Ol a van J G do Boer Utrecht bereider eigenaar 14 Iloupla van J vau Rossum Zevenhoven ber L G van Rossem IB Prins van J den Hollander te Roon ber F Kleijujan 16 Kol vau Snoeck te Heentste le liet eigenaar 17 lytana vau A W van Hees te Leiden ber B W Schippers 18 IMbeh 111 van J G Matze te Mjjdrecht ber eigenaar 19 Kateau van W J Brom leUtrecht ber A Bos 20 Lurltchik III van H F Bultman te Haarlemmermeer ber eigenaar Prgs 150 behaald door no 13 le premie f 40 behaald door no 6 2e premie ƒ 20 behaald door no 1 Uit IJrauiden wordt aan het H hlad gemeld Op de Urania hebben zich gisteren geeu nieuwe gevallen voorgedaan De overige bemanning is gezond Een gedeelte van hen is evenals de loods met al huuue lijfgoedoren in de ziekenbarak ontsmet Ook is met do desiufectie van het schip een aanvang gemaakt Een adres dour een aantal ingezetenen alhier onder vrouw on het scheen hem toe alsof hij die nu begreep nu gedurig het beeld van SoHs hem voor den ge st zweefde Ja als hij heeuging zou hij misschien Sylvia en Eva meenemen Hij besprak tenminste plaatsen voor haar on door het raampje der voor haar bestemde hut zag hij de haven eu de schepen eu dacht er over dat zij spoedig hier zou zijn en dat het ongeluk dal hen terug riep hem misschien hier veel leed bespaarde Toon hij zeker was op de boot de verlangde hutten te kunnen krggeu eu toen hij zgn orders aan de Bank gegeven had kwam Norton ie Trouïille terug waar Montgomery hem in de Normandische villa opwachtte waar hg intusschen den NewYork Herald las nZiezoo mijn waarde Montgomery dat is klaar zeide Norton tot hum Zaterdagmorgen vertrek ik Drio dagen zgn gauw voorbij Gy zult mij wel naar New York telografeeren als er hier iets gebeurt Maar bovenal verzoek ik u hot stilzwggeu te bewaren over hi t telegram dat gij mij gebracht hebt Het gerucht van zulk oen ramp zou schade kunnen doen aan onze zaken Gg zgt mijn compagnon in de spoorwegen in Dakota Ik behoef u met te zeggen van hoeveel belang mijn reis is Als mijn vrouw medegaiit is liet best mogelijk dat ik niet terugkom in Frankrijk lilijlt zij echter met mijn nichtje hiur dan ziet gij mij zoo spoedig mogelijk weer te Trouvillo of in Parijs Tot zoolang diaag ik u iniju stof ADVEBTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels ik 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Bovendien worden alle Advertentiën gratis opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschgnt toekend is aan het gemeentebestuur van Velsen opgezonden met het verzoek tot het aanstellen van een speoialen quarantainedokter en om geneesmiddelen hier voorhanden te hebben met het oog op de mogelgke verspreiding der ziekte h üo raadkamer van de rechtbank te Rotterdam vereende gisteren rechtsingang mot bevel tot gevangenhouding togen A W Ockeloen 23 jaar horlogemaker wonende te Kralingen tar zake vau den door hein in den nacht van 20 op 21 Augustus jl in de üolftschestraat te Rotterdam gepleegden moord op den agent van politie R van den Berg Daar door den ambtenaar van het O M bij het kantongerecht te Groningen appèl is aaugeteekend tegen het vonnis van den kantonrechter in de zaak tegen den heer Davenport Sequah veroordeeld wegens het onbevoegd uitoefenen dor geneeskunde zal deze in hoogor beroep voor de arrondissementsrecht bank terecht moeten staan op 21 September a s Gisteren is door don burïemeester van sGraven hage bekend gemaakt dat zich een geval van Aziatische cholera in die gemeente heefi voorgedaan Een persoon die dezer dagen uit Hamburg aldaar is aangekomen en zijn intrek had genomen in een huia aan de llamerstraat zou door de ziekte zyu aangetast Bergistereu avond is de lijder per speciaal daarvoor ingericht rijtuig door de zorgen dor politie naar de barak aan het Zieken overgebracht De woning waarin hij vertoefde is onmiddellijk ontsmet Uit Menado wordt aan het UandelsUad van 18 Jnli geschreven Het aantal dooden op Sangir is grooter dan men eerst vermoedde het bedraagt volgen de laatste onderzoekingen meer dan 2000 De noodige maat felijke belangen in Frankrijk op Ik hoop iat niemand hier nog iets weet lk zou het niet denken zeide Montgomery lu het casino waar men alle nieuivtjes hoort bespreken heb ik nog geen woord over het telegram vernomen Des te beter Dan kan alles daar ginds weer in orde gemaakt worden voor dat men er hier erg in heeft Ik heb er over Uagedachl en ben op allea voorbereid Het ongeluk kan nog beat hersteld worden Maar kwade tgding wordt altgd erger door don afstand Als mon te Parijs wist dat de mijnen vau St John onder water staan zou mgn krediet hoe stevig het ook staat er onder Igden eu ik heb het volle vertrouwen noodig voor de groote ondernemingen die ik lu het hoofd heb Gg weet Montgomery het zijn ondernemingen die v jor velen van nut zullen zijn arbeiders teden Jioarding houses voor werklieden goedkoope poorwegeu aparte waggons voor de armen Philantropisoho droomcn dio u geld zullen kosten Hebt gij ooit gezien dat droomeii niets kosten vroeg Nortou met een treurigen glimi ch H lle8 moet men betalen zelfs hersenschimmen die vooral Dus beste vriend dat blijft afgesproken niet waar Afgesproken Ik sein u alle beriohten die van eenig belang zijn Of niet al es ik Mil ur ook wel voor mij houden Men moet wel eens het een on ander verzwijgen soms lieel veel Kil kinkkende rant zijn fjroot hoofd voegde Mont