Goudsche Courant, donderdag 1 september 1892

i sH ji regelen werden genomen om de Igkeu zooveel mogoIgk te begraven ten einde besmeitelyke ziekte te Toorkomen Aangrypend moet die teraardebestelling geweest zijn in de negory Bahoe waar alle bewoners omgekomen waren Ingesloten door twee ruuratroomen was huu het vluchten onmogelijk en schijnen zy door hevige zwaveldampen en andere gasontwikkclingen gestikt zgn Omringd door eene vuurzee van boven bestookt door een gloeiende nsch en steenenregen moet hun doodstryd ontzettend geweest zvfo Van de meeste igken waren de vingers kromgetrokken als in hevige benaqwheid Ëene moedei werd gevonden die twee kinderen in haren arm geklemd hield en ze met haar lichaam had pogen te bedekken In het kerkgebouw dat geheel ingestort was werd een groot aantal Igken gevonden blikbaar hadden zij getracht daar eene schuilplaats te vinden Met lijk van den inlandschen voorganger Tond men nog staande op den preekstoel waarschijnlijk had hij de ongelukkigeu in die benauwde uren nog moed willen inspreken Overal was het opsporen en hegraven der Igken een diep aangrgpeud werk Het heeft te Sangir hevig geregend dit heeft veel goed gedaan en de asch en de modder van de boomen weggespoeld Toch zal het nog vele maanden duren eer een nieuwe aanplant van voedingsmiddelen vruchten opgeleverd zal hebben in dien tqd moet in het onderhoud van tairgke noodlijdenden Toorzien worden Het Sangir comité heeft daardoor eene zware taak en het is daarom te hopen dat de bgdragen mild zullen vloeien De krater werkt nog steeds en braakt voortdarend rookwolken uit terwgl af en toe nog kokende modder langs de lavabeddingen naar beneden stroomt Een geneeskundige die zich Propkylacticut noemt heeft een vlugschrift in bet licht gegeven Te Wapen De cholera komt Leiden bij C Kooyker dat veel nut kau doen liet geeft eene beknopte eo duidelijke voorstelling van hetgeen de geneeskundige wetenschap op dit oogenblik van de cholera metatof en hare verspreiding weet gaat daarna over tot het beschrijving van de verwante en rechtstreek ebe ziekteverschijnselen en eindigt met bet aaiikijEen van de bekende behoed en voorzorgsmiddeien Bekend als deze middelen zgo geschiedt hare aanbeveling het meest overtuigd wanneer zij zooals in deze brochure in onverbrekelijk verband beschouwd worden lot de kwaal zelve Zulk een betoog vermeerdert niet de zoo verderfelijke vrees voor de kwaal maar leidt veeleer tot de bemoedigende illusie waarmede Prophylacticu zgne raadgevingen besluit Te wapen De cholera nadert U niet I De jongste cijfers omtrent de epidemie in Dnitscbland luiden ah volgt Hamburg 27 Aug 128 zieken 55 dooden 38 Aug 445 zieken 162 dooden Allona 27 Aug 22 zieken 11 dooden 28 Aug van middag tot middernacht 17 zieken 9 dooden In II gemeenten nabij Hamburg werden 18 personen aangetast en stierven er 9 In een dorp bij Haagdenburg werd 1 persoon ziek Te Berlgn is op 28 Aug een vrouw aan cholera gestorven en ook te Striegert in Mecklenburg is een persoon aan die ziekte overledeu 1 pómery er bij En dat is maar gued ook In deze woorden lag iets dat Bichards aandacht trok Waarom goed vroeg hij 0 als men acht zou slaan op alle pfaatjes die er loopen De menschen praten heel wat zeide Norton Als het nog maar bg praten bleef I Maar er is altgd iemand die er geloof aan slaat I Wat bedoelt gij Montgomery Gij weet ik houd niet van raadsels Wat hebt gij gehoord P 0 I Niets niets Ik filosofeer maar een beetje I Kijk daar is mijn vrouw 1 zeide hij naar buiten kijkende Mgn vrouw on de heer de Bernière I Zg komen mrvrouw Norton een bezoek brengen O ja ik weet het ai er is een partij voor vandaag afgesproken Een surprise partij I Gii hebt immers niet aan mavrouw Montgomery verteld wat voor een telegram ik ontvangen heb f Neen I volstrekt niet Ik praat heel weinig roet zijn vrouw En nooit over zaken Wij praten over kunst schilderen portretten En Montgomery zuchtte als een smids blaasbalg Juist wilde Montgomery de beteekenis van dien zucht verklaren ijbrn zijne rrouw binnenkwam prachtig als altijd in een goudgeel kostuum roet mosEroene strikken Goeden da Norton zeide zij Bichard do hand toestekende Montgomery ziende scheen zü eenigszins Bij al deze gevallen schijnt de cholera uit Hamburg te zgn overgebracht In deze stad houracheu naast de cholera thans ook de pokken Officieuse cijfers zeggen dat dusver in t geheel 2400 personen aan de cholera in Hamburg overleden zgn Vele gegoede ingezetenen vluchten naar zeebadplaatsen aan de Sleeswgk Holsteinsche kusten en naar het Hartzgebergte maar vele bestuurders van baden weigeren ben op te nemen Ben uit Hamburg komend reiziger heeft de ziekte ook naar Leipzig overgebracht Te Berlgn is op roode een meter groote aanplakbiljetten het eerste cholerageval bekend gemaakt mst de meermalen reeds herbaalde raadgevingen en voorbehoedmiddelen De Berlgnsche bladen betoogen dat ondanks alle ambtelijke verzekeringen het toezicht op uit Hamburg komende reizigers nog hoogst onvoldoende is Buiten Hamburg maakt de cholera in West Europa echter maar weinig slachtoffers De bekende prof Koch heeft als zgn meeriing te kennen gegeven dat de heerschende epidemie er eeue is die in den regel wel snel toeneemt maar ook spoedig weder in hevigheid vermindert Te Antwerpen kwamen gister twee gevallen voor en stierven insgelgks twee personen in het ziekenhuis Gelukkig dat we dit keer tenminste in ons overzicht geen cgfers uit andere plaatsen behoeven te geven De vele berichten die inkomen hebbeu schier alle betrekking op de maatregelen die men allerwegen tegen de ziekte neemt De £ ngelsche regeering heeft bo loten teneinde de onbeperkte aankomst te beletten van nooddruftige en ouzindelgke vreemdelingen die de kiemen van cholera kunnen verspreiden bepalingen uit te vaardigen waarbg aan alle stoomvaanmaatschappijen wordt gelast alle immigranten die geen stellige opgaven kunnen doen omtrent hun bestemmini splaats en de namen der personen bq wie zgn hun intrek zullen nemeu aan boord barer schepen te houden opdat de plaatselijke overheid Tan een en ander onderricht worde en toezicht op die vreemdelingen kunne houden Sommige stoomvaart maatschappijen weigeren nu al landverhuizers aan boord ta uemen o a de Wil soolgn ta Huil De Dooald Currie Maatschappij heeft besloten den dienst van Hamburg en Vlisaingen op ZuidAfrika Madeira en Las Palmas tijdelgk ta staken Uit Weeneu korat het bericht dat reizigers uit Frankrgk aan hetzelfde geneeskundige onderzoek zgn onderworpen als die uit Duitschland Uit Gibraltar dat schepen uit Havre en Bordeaux aan quarantaine onderworpen word En uit Nsw ïork dat het bureau voor da openbara gezondheid verordend beeft dat alle schepen komeuda uit havens waar cholera hearscht die t ot vqf dagen in quarantaiu moeten liggen Eerst na oqtsmetting van het schip kan het indien er geen choleragevalleo zgn voorgekomen iu het dok binnenloopeu In het weekblad fhraUa van 17 Juni werdendoor V ta Hengeloo Geld twaa prachtige witte bokken te koop aangeboden V kreeg daarop spoedig een briefkaart uit den Haag onderteekeud door Maas ron Ulba met verzoek on prqsopgave en later een achrijven met denzelfden naam onderteekend waarbg omdat met den opgegeven prgs 25 guldan genoegen werd genjymen verzocht werd de bokken af te zenden Hét geld zon dan dadelijk worden overgemaakt Als adrea werd opgogevou Noordstraat 151 ta sGra ve aasd WeJ wel Mgn man Hoe gaat hel u besteP Zeer goed I zeide Montgomery Hebt gg Harrison gesproken vroeg de schoone Liliane Daar hebben we het portret al bromde Montgomery tot Norton Ik heb Harrison gesproken vervolgde bij En nogmaalff een zware zucht En beert hg toegestemd P vroeg mevrouw Montgomery Hij heeft toegestemd Moo zoo Hg zal wel een goed portret ran mij maken Hij kent mijn gezicht De tweede man der schoone Liliane deed zijn best om geen l elijk gezicht te zetten en zeide Hij i as zoo vriendelijk mij dit juist te doen opmerken O een zeer fatsoenlijk man uw die Harrison Zeer fatsoenlijk Maar bet is toch lic de tweede man aan den eersten te I vragen I Zeg gij wordt toch niet jaloerscfa vraagde Liliane Gij weet al bevalt uw naam mg aiet erg dat ik even tronw ben alsof hij met twee ra s geschreven werd En bovendien nis iemand jaloersch moest zijn erken dan dat niet gg maar Harrison I het zou moeten wezen Heel goed viel Montgomery haar in derede 1 Maar toch zeg ik u dat Carolus Carolus renhage De schrijver van de briefkaart meldde tevens dat hij zijn koetsier machtiging had gegeven om de bokken in ontvangst te nemen Dit laatste en de voornaam klinkende naam die opgogevenwerd deden de zaak aan V geheel vertrouwbaar voorkomen zoo dat hij de bokken afzond De dieren werden aan bet station der Hollandsohe Spoorwegmaatschappij ta s Oraveohage op eene machtiging onderteekeud mot den naam Maas von Ulba afgehaald door iemand handelende op last van G H Lieftink 69 jaren koopman en poelierskneoht te sGravenhage die geIgk later bleek de afzender was van het schrijven op bovenbedoelde advertentie Hij had de briefkaart door een ander laten schrgven en met den gomelden naam onderteekend op welken valschen naam Lieftinck ook te Rotterdam een patent had gekregen De bakken werden later voor zeven gulden verkocht maar V kreeg zgn geld niet Lieftink bad zich git toren voor de rechtbank te s Gravenhage te verantwoorden ter zake vin oplichting Beklaagde die het ham ten laste gelegde in hoofdzaak bekende meende dat hg daardoor geeu strafbaar feit gepleegd had Mr V Buttingha Wichers substituut officier van justitie wees er op dat tal van personen da dupe zgn geworden van bekl s badriegelgke handelingen Bekl wist echter steeds aau da handen der justitie te ontsnappen Door de tairgke oplichtingen iloor bekl gepleegd werd hg echter zód ongunstig bekend dat de spoorwegmaatschappij op zijn naam geen goederen meer deed afgeven alvorens was onderzocht of da taak in orde was Het requisitoir strekte tot beklaagdos veroordeeling in eene gevangenisstraf vaa drie jaren Mr C W Schlingemann die als verdediger optrad concludeerde tot vrgspraak Ue uitspraak is bepaald op Donderdag 8 September Te Maastricht ward Maandag bet Ned Juristeacongres geopend onder leiding van den beer mr A A de Pinto In zgn openingsrede herinnerde d voorzitter aan den vooruitgang dar rechtswetanscbiji in de laatste jaren De heeren Pols en Druoker werden tot onda voorzitters an de hearan Savelberg en Lioni tol ondarlsecrelanssan benoemd Daarna namen de beraadslagingen eeu aanvug over het praaadvies van mr Siolcasz over de Jacitmt Da adviseur komt daarin tot de conclusie dat U bestaande jachtwet moet worden afgeschaft en dat dan het jacbtracht bg de wet moet worden gecafofai in dier voege dat het eigendomsrecht bestemd woiil an tevens dat het dooden van nuttige diereu worde verboden De oud roinister van Justitie de heer Buys vu Beereiibroek wu in zgn uitgebracht praeadries vu gevoelen dat voor herziening der jachtwet geen grond bestaat Na breedvoerige beraadslagingen waaraan werd deelgenomen door de beeren mr F B Coninok Liefsting mr J A Levy mr E Fokker prof Moltzer mr F Snijder van Wissekerke mr Tjadaa Busman mr P A Tichelaar mr Eyssel en de praeadviseurs nam de vergadering de volgende oonolusiën aan Behoudens voorschriften in het belang van de openbare Teilighaid en van het behoud van nuttig gedierte moet aan den gebruiker voor zoover hg dengeen Carolus een portret van u gemaakt zou bebben dat even mooi was geweest als van Harrison Goh kom Hij had mg eerst moeten bestudeeren en dat behoeft Harrison niet meer I Zg wendde zich tot Norton die in gedachten verzonken niet luisterde en vroeg Is Sylvia tehuis P Zeker zeide Norton En gij zult mij wel willen verontschuldigen mevrouw Ik moet even naar het Casino Ik wil zeide hij zachtjes tot Montgomery rdat men mg daar tot het laatste oogenblik ziet ea zelfs als ik ongemerkt kon vertrekken Ik ga met u mede Hebt gij mg niets meer t zeggen lieve Liliane vroeg Montgomery Neen tot wederziens beste I Tot wedereiens Zij gingen heen Doch zg riep glimlachend Montgomery terug O I Lionel beste Lionel Liliane Ik dank u voor Harrison gij weet wel O ja ik begrijp best hoeveel verdienste er ligt in uwe handelwgze Nogmaals dank Steeds zuchtend ging Montgomery de deur uit Liliane zag haar man na met de toegevende uitdrukking van een vrouw die zich onderwerp ea verzocht een bediende om haar bij mevrouw Norton aan te dienen I If ordt vervolgd aau wion hij zgn gebruiksreolit ontleend die bevoegdheid niet heeft afgestaan geoorloofd zgn om op zgnen grond ten allen tijde en door allo middelen wild en schadelijk gedierte te bemachtigen of te doen bemachtigen De afschaffing der heerlgke jachtreohten raet sohadoloosstelling der rechthebbenden moet van Staatswege worden bevorderd Hot bemachtigen van wild op een anders grond zonder toestemniiiig van dozen tnoet atrafliaar zijn De vergadering ging daarna uiteen Te Chicago heerscht mot het oog op de tentoonstelling groote bedrgvigheid Er is van de gebouwen al heel wut in orde Het reusachtige paleis der nijverheid is echter no iiiet nf Men beweert echter dat het gebouw tegen het einde van Sept geheel opgetrokken zal zijn Volgens de laatste mededeeliugon vau den inspecteur der gebouwen is er in niet een maand zoo hard aan het oprichten dor tentoonstellingsgebouwen gewerkt als in de maand Juli Er is slechts één dag niet gewerkt wegens den verschrikkelijken regen Twee dagen hoeft men wegens de ontzettende hitte het werk moeten laten liggen De hitte wns van 22 tot 27 Juli dnn ook zoo hoog dat zelfs de bewoners van Chicago er over verbaasd stonden en men is anders aldaar zeer heote dagen gewend kr is reeds een grogt buizennet aangelegd voor riolen De baggerinachines hebben 90 000 M zand verplaatst en een oppervlakte van 113 000 vk M aan wegen is met kieznlzand bestrooid Men verwacht dat de toevloed van vreemdelingen te Chicago zeer groot zal wezen Niet alleen bg de opening der tentoonstelling in het voorjaar van 1893 maar reeds bg de Columbusfeesten van 21 October a s verwacht men duizenden en nog eens duizenden bezoekers Bij Chicago komen 36 spoorlgnen te zamen en men berekent dat de verschillende treinen dagelgks 100 000 personen aanvoeren Men kan echter verwachten dat dit getal bij de aanstaande feesten drieof viermaal zoo groot zal wezen Aan hotels is er in Chicago geen gebrek Er zgn er honderden en sommige hebben een aantal kamers te hunner beschikking die oen gewoon mensch doen duizelen Aan kosthuizen en gemeubileerde kamers in het midden der stad zal ongetitgfeld geen gebrek wezen De hotels liggen bgna alle in het midden der stad Een Amerikaan logeert niet gaarne ver van een apoorwagstatioii en de stations zgn alle in het hartje van Chisago Vreemdelingen die niet tegen een ritje met den kahelspoor opzien kunnen echter in de afgelegen wijken der stad bg burgers een goed en minder kostbaar onderkomen vinden Hg die er op staat gedurende de tentoonstelling mooie vertrekken in het hartje der stad of in de nabijheid van het Jackson park te bewonen zal natuurlgk flink moeten betalen maar overigens zullen zij die over minder ruime geldmiddelen beschikken ook een bescheiden en goed onderkomen kunnen verkrijgen Oader leiding van den gepensionneerden generaal Norman Mac Leod werd gisteren te s Gravenhage de jaarlijksohe algemeene vergadering gehouden van den JiitidiaulvervarigiHgbond hoofdzakelijk tot het uitbrengen van het verslag over het afgeloopen jaar Ter rergadering waren vertegenwoordigd de afdeelingen Amsterdam Den Haag Zwolle Leeuwarden Vlissingen Oude ater en Rozeudaal N B De voorzitter opende de vergadering met de aanwezigen ditmaal vrij tairgk namens het hoofdbestuur welkom te heeten al was het niet in eene opgewekte stemming daar het wetsontwerp Bergan sins door den Bond met ingenomenheid begroet door de tegenwoordige regeering is ingetrokken bijaa zouder protest van de zgde der volksvertegenwoordiging zoodat dit ontwerp de vrucht van zooveel org en arbeid eenvoudig iu het rijksarchief ter aarde is besteld Een ontwerp tot regeling van de levende strijdkrachten met het beginsel van den persoonlijken dienstplicht zou thans bij den Kaad van State aanhangig zgn doch bg de steeds stggeude lauwheid die zich bg volksvertegenwoordiging en natie openbaart is het niet onwaarschgnlijk dat de behandeling van dit ontworp Segffardt ad caUndat Oraeca zal worden uitgesteld Het aftre len van den minister Bergansius werd dau ook vooral door den Bond zeer betreurd en hg heeft daarvan blijk gegeven door een schrijven aan dien ver lienstelijken bewindsman die zich zooveel moeite heeft gegeven om bet beginsel waarnaor de Bond reeds 18 jaren streeft ingang te dpen vinden Een minzaam schrgven werd daarop van dun oudminister Bergansius ontvangen Met den wensoh dat de generaal Bergansius de invoering van den persoonlijken dienstplicht nog zou mogen beleven sloot dit gedeelte van het jaarverslag De werkzaamheden van den Bond hadden in het afgeloopen jaar uit den aard der zaak niet veel te beteekenen daar de defensie belangen op den aohtergroud werden geschoven om plaats te maken voor andere onderwerpen Tegenover de lauwheid die zich openbaart meent bet hoofdbestuur dat een hernieuwd optreden vruchteloos zou zgn geweest Als een bewijs van hulde aan de nagedachtenis van den stichter van den Bond den oud minister van oorlog graaf van Limburg Stcrum heeft het hoofdbestuur 100 exemplaren aangekocht van diens levensbeschrijving ouder den titel Een zeldzaam Nederlander samengesteld door dr Van der Stok en die aan de afdeeliogeu toegezonden Door mevr de douarière gravin van Limburg Stirum is tevens aan elk lid van den Bond een exemplaar toegezonden van eene levensbeschrijving van wijlen haren echtgenoot te boek gesteld door den luit kolonel der huzaren F de Bas welk geschenk ongetwijfeld door allen dankbaar is aanvaard Hot volgende schrijven is door den inspecteur van het Genee kundig Staatstoezicht in Nootd Holland aan den voorzitter van den Ned Journalistenkring gezonden Amstekdam 38 Augustus 1892 In dezen tgd van spanning wegens het naderend choleragevaar is het van het grootste belang het verspreiden van berichten die onnoodig onrust verwekken te vermgden Ik acht het vermelden in de couranten van sommige gevallen van cholera nostras die altgd hier of daar voorkomen bedenkelijk Wenschelgk is het dat de redactie dergelijke berichten doet toekomen aan den geneeskundigen inspecteur die daarin aanleiding kan vinden een onderzoek in te stellen Zoodra zich werkelijk een geval van cholera asiatica voordoet geeft de inspecteur volgens art 16 van de epidemieénwet hiervan onmiddellijk kennis aan den burgemeester die dit volgens art 24 aau de ingezetenen moet mededeelen Ik geef u daarom in overweging in het belang van het algemeen geen berichten te publiceeren voor dat de burgemeester door den geneeskundigen inspecteur in kennis is gesteld met het voorkomen van een geval van cholera De geneeskundige inspecteur in N Holland Dr Uozï Een op do kermissen reizend worstelaar met name Alexis Chevalier had te ViUeurbonne bij Lyon voor een zekeren tgd een kamu op een 4e verdieping gehuurd Beneden hem wopade de familie Mermet De vrouw was strgkster en had ook den worstelaar tot klant Zaterdag nu kwam Chevalier zijn linnengoed halen maar madame Mermet wilde dit niet afgeven alvorens hij zijne schuld had afgedaan Na eene heftige woordenwisseling verwijderde Chevalier zich Te middernacht eerst kwam hij terug opgewonden door het gebruik van sterken drank Hij liep do kamer van vrouw Mermet binnen en de woordenwisseling van den middag werd nog veel heftiger voortgezet Van woorden echter kwam het tot daden en Chevalier gaf de vrouw een hevigen trap tegen den buik Op haar noodgeschi ei snelde haar echtgenoot toe Een verwoed gevecht ontstond tusschen beide mannen Toen echter de vrouw haar man te hulp wilde komen was de worstelaar woedend van drift Hij greep een bgl die hg de vrouw tot aan den steel iu de borat sloeg zoodat zg dood neerviel De woestaard ward door de politie met veel moeite gearresteerd Den 9n Aug des morgens om elf uur kwam er te New York in het Grand Central station een extra trein aan die des Domierdags te voren uit San Franoisco was vertrokken en twintig millioen dollars aan goudgeld aan boord had Do trein bestond uit eon personenwagen twee mailwagens een bagagowagec en een expresswageo De zgdeuren der express en mailwagens stonden wijd open en daaromheen stond een groep mannen met groote revolvers iu hun handen Uit den personenwagen sprong een man die eao anderen man welke ongeduldig op en neer geloopen had hartelijk de hand schudde De eerst bedoelde man was kapt James B White algemeen superintendent van den spoorpostdienst die den trein van San Francisoo naar New York begeleid had en die man dien hg begroette was de tweede adsistent postmeestergeneraal J Lowrio Bell die van Washington gekomen was om van de aankomst van den trein met zgn kostbaren last getuige te zgn Nooit te voren is zulk een groote hoeveelheid goud op eenmaal door het land vervoerd en zelfs is nooit zoo ver bekend is in de geheele wereld zulk een groote som gelds op reis geweest Nadat de trein op een zg spoor gevoerd was begon men met de lossing er van Groote mailwagens werden tegen de deuren der spoorwagens gereden en men begon de kistjes met goud over te laden Ieder kistje bevat e 40 000 dollar in goud geld en woog 150 pond Ze waren allen verzegeld met hot grootzegel der Vereenigde Stalen In ieder der vier wagens waren 125 kistjes De 57 viachter die den trein van het vertrek uit San Prancisco af bewaakt hadden bleven wacht houden Ze hielden groote pistolen in de hand en hielden hunne oogen geeae seconde van den hun ter bewaking toevertrouwden schat af Het lossen begon even na 11 uur en was te half één afgeloopen De tocht van de mailwagens naar het gebouw van de schatkist te New York baarde veel opzien Het was bekend geworden dat ze vol goud waren Naast iedoren koetsier zaten twee wachten nog altijd met hunne groote revolvers in de hand Ruitenlandsch Overzicbt Cholera on nog eens cholera blijft de inhoud der buitenlandsche berichten Blgkeub officieele opgaven zijn Maandag te Hamburg 447 personen aangetast en 173 overleden Het ta Berlgn voorgekomen geval had geen doodelijken afloop Volgens de Nat Zeitung zijn tot dusver in het gasthuisMoabit te Berlijn drie gevallen van Aziatische cholera behandeld Twee der aangetasten kwamen uit Hamburg de derde een werkman woont te Berlgn en werd hedenvoormiddag door de ziekte overvallen In drie gemeenten van het regeeringsdistrict Stade in zestien gemeenten van Sloeswgk en in drie gemeenten van Luneburg zijn sommige gevallen waarvan enkele met doodelgken afloop voorgekomen Leipzig Neustadt en Mecklenburg hadden elk één geval van uit Hamburg gekomen personen Overigens kunnen wij gelukkig dagelijks hetzelfde constateeren buiten de omgeving van Hamburg is do ziekte van geen beteekenis Zij kan van beteekenis worden als een groote exodus uit Hamburg zich overal heen richt maar terecht is men daartegen vrij algemeen op zijn hoede Vele gegoede ingezetenen vluchten naar Sleeswijk Holsteinsche badplaatsen en naar den Hartz maar vele bestuurders van baden weigeren hen op te nemen Ir Engeland bigft men vooral op zijn hoede tegen landverhuizers Verschillende stoomvaartmaatschappijen en spoorwegbesturen weigeren ze te vervoeren en naar uit een telegram blijkt worden van Begeeringswege voorschriften gegeven om te voojtkomen dat onbekende landverhuizers van boord gaan eu uit hei oog worden verloren Daar over t geheel de gezondheidstoestand in Engeland op t oogenblik uitstekend is hoopt men den intocht der ziekte te kunnen beletten De berichten over de nieuwe legervoorstellen worden uit het Duitsche volk als apothekersrecept toegediend dagelijks een eetlepel Maar de laatste dosis was sterk De Aatioaal Zeitxng berichtte dat de diensttijd der infanterie inderdaad tot 2 jaar verminderd zou worden en dat de blijvende oorlogskosten die voor 1892 93 op 427 000 000 mark begroot waren met 80 000 000 of bijna een vgfde zouden worden verhoogd De mededeeling heeft groote ontsteltenis gewekt Een versterking vau het leger in vredestijd wordt voorbereid tot een tot dusver ongekende hoogte Het Duitsche volk zal belast worden op een wijze zooals nog geen regeering dit ooit durfde doen Men wist reeds dat do sterkte van het leger vermeerderd zon worden en dat dit 6 000 000 M zoD kasten In ruil daarvoor zou de invoering van den tweejarigen diensttgd worden toegestaan door middel waarvan het leger zonder vermeerdering van kosten met 1 000 000 soldaten kau versterkt worden s Keizers rede op een feestmaal maakte dit weder twijfelachtig Doch niet tegen de vermindering van den diensttgd maar tegen den Bqksdag waren s keizers woorden gericht die hierop neerkwamen dat de Bgksdag onvaderlandslievend Ku zijn indien hij niet het geheele militaire ontwerp goedkeurde Uit de spaarzame mededeelingen over de voorstellen is nu alleen dit zeker dal de tweejarige diensttijd voor de infanterie wel niet in beginsel voor altgd wordt ingevoerd maar toch op de begrooting wordt vastgesteld Het indienen dezer voorstellen zal de aanvang zijn voor een groeten strgd in de staatskuude gepaard gaan met en de richting geven aan de groepeering der partijen waarbg te voorzien is dat de Regeering hare hulp zal zoeken bg het centrum Beeds nu zijn de vrgzinnige bladen zeer ontstemd Tachtig millioen schrijft do Freimnige Zgt van waar ze te krijgen zonder te stelen P Kr ia reeds een tekort in de Pruisische staathuishouding van 40 000 000 M Pruisen kan volgens den Minister van financiën Miquel zelfs de geringste vermeerdering der bijdragen voor het Bgk niet verdragen Zelfs do officieuze pers heeft moeten erkennen dat het ontwerp van militaire zgde beschouwd met dringend is