Goudsche Courant, donderdag 1 september 1892

336 421 463 489 496 671 641 684 733 881 944 976 985 1012 1020 1035 1033 1045 1072 1109 1111 1126 1189 1204 1255 1325 1366 1401 1408 1472 1640 1588 1601 1622 1632 1720 1748 1783 1815 1857 1871 1897 1945 1966 1966 1969 1993 2046 2052 2081 2096 2112 2141 2166 2247 2260 Vrijdag 2 September I 4927 189d GOUDSGHE COURANT i ieuir S en Advertentieblad oor Gouda en Omstreken 0e mzendlng van advertentiën kan gesohieden tot eön uur des namiddags van den dag der uitgave LIJST van brieven geadresseerd aan onbekenden gedurende de Ie helft der maand Augustus 1892 eu door tusscbenkomst van het postkantoor t Gouda terug te verkrijgen Born Boskoop Mej J Kok Delft G Hofman s Hage Eerden Millinïen Mej A T H v d Woude Valkenburg H C P Kooi A Koeman sHage Schot Rotterdam VAN MOKEKAPEI LE Mej M Erkelens Gouda VAN STOLWIJK D van der Grift Haastrecht Gouda 31 Aug 1892 De Directeur van het Postkantoor VOUSTEK ADVERTENTIÊN Voor de vele blgken van deelneming bg het overlijden onzer geliefde dochter zuster en behnwdznster ondervonden betuigen v g onzen weigemeenden dank Uit aller naam A IJSSELSTIJN Gouda 81 Aagnstus 1892 Toch zuUeu zegt de Voss Ztg zg die togou het ontwerp stemmen wel weder voor wrijksvijand on r ropubtikeinen worden uitgemaakt In allen f eva le moeten de verschillende mededeelin£ en in verband met 3 keizers woorden een bedenkel ken indruk maken ea oDgerustheid gekken In het groothertogdom Luxemburg gaat het met de verduitsching die sommige Franzoseafres er als onmiddehjk resultaat van de gezegende regeering van hertog Adolf van Nassau verwachtten niet naar weuscb Waaruit dit Mijkt Onlangs namen een paar Luxemburgsche muziekvereenigingen deel aan een muziekwedstrijd te Nanoy de gemeenteraad van de stad Luxemburg verleende een dier vereenigiogeu welke niet in b oci schijnen te staan een voorschot van 300 frcs Beide vereonignigec behaalden te Nancy prijzen wat volgens een onpartijdig beoordeelaar pleit voor hun mutikaal talent Zij waren boveadieu verrukt over de gastvrije bewoners van Nancy Üm deozelfden tijd werd Luxemburg bezocht door een vereeniging vau vétocipüdiaten ea de Fanfare Municipale van Courbevoie eide varee ui gin en vonden een feestelgke ontvau st n de Luxemburgsche hoofdstad De ManeiUaute wo l gespeeld en gezou j en er werd geroepeu f ive la Friince een redenaar verklaarde dat de harten der Luxemburgers waren doublé coettr franqaia in een woord or heerschte een onbeschrgfelijk enthousiasme eti veel broederliefde tusschen de liuxemburgsche gastheeren en de Franscbo gastou Wat nog de kroou op alles zet de Fransquillous hebben het hof wijs gemaakt dat het dringend noodig is uitsluitend Franscb te spreken om niet in verdenking te komen Duitsohe sympathien te koesteren en o comble hei hof heeft dit geloofd eu handelt nuar dien raad In i üie gebeurtenisaeu zien uu enkele chauvinistische Duitscho bladen een overtuigend bewgs dat er in het groothertogdom een ijverige Fransche propaganda op het touw is gezet Ja de Köln Ztg wijst den Franschen mtuister preaident Kaindre die onmiddellijk na het aanvaarden zijner ambtsbetrekking I een Fransche ctub oprichtte als de ziel dezer beweging aan en waarschuwt de welberadon Luxemburgers uit de betere standen dat zij het nog zullen beleven hoe de meeste m t aanziunlyke voorscbotteu der regeering van het land rondreizeude Fransche muziek vereen igingen en militaire muziekcorpsen het gepeupel het hoofd met de Marseillaise op hot brengen Weinig in overeenstemming is deze verzuchting over de goede resultaten eener Fransche propaganda met een onlangs in datzelfde blad voorkomend bericht dat de verjaardag van den groot henog ouder algemeen groot enthousiasme door de Luxemburgsche bevolking was gevierd zeer verschillend van de tijdens den koning groothertog georganiseerde verjaardagsfeesten welke alleen de beambten herdachten De Koln Ztg zag hieriu het bewijs dat de Luxem burgers blijkbaar verheugd waren dat zij van de onnatuurlijke verbintenis met Holland waren bevrijd eu een eigen dynastie bezaten Vorst Ferdinand van Bulgarije heeft Zaterdag de Pang voorbereide en lang verbeide tentoonstelling te Philippopel geopend in tegenwoordigheid van zijn Ministers eu van liong arsche Boheemsche Grieksche eu Servische comijuissarisseu Öok een Turksche commissaris is versoenen die met bijzondere geestdrift werd begroet De Vorst hield een rede en Stamboulof hield eeiu rede waarna zij te zamen naar het paradoveld redeu om een revue te houden over 16 000 De houding der troepen en de manoevres werden algemeen geroemd ook van de zijde van hen die nu zog bijzqnder vriendelijk niet gestemd zijn voor de Bulgaren Ook van de tentoonstelling wordt met vedl lof gespreken daar zij toont dat de Bulgaren het itot een merkwaardige hoogte in de textiel industri hebben gebracht en ook veel geschikthttd voor andere industrieën aan den dag leggen Men achatjhet aantal bezoekers op niet minder dan 19 000 De Bulgaren beschouwen hun tentoonstelling als ten nieuwen stap op de baan der volksbeschaving a s een mijlpaal op den weg naar een onafhankelijk voIJes bestaan 34 0B Staats loteiij 4de Klasse Trekking van Woensdag 3 Augustus 1892 No 18277 ƒ 26000 No 6898 ƒ 1000 No 3230 9320 en 17443 ƒ 400 No 5000 6277 9264 11504 11922 16773 en 174U ƒ 100 Prijzen van ƒ 66 110 2337 4724 7752 10302 13160 15726 18871 113 2362 4730 7782 10316 13163 15743 18921 125 2400 4765 7888 10329 13174 15814 18984 192 2431 4775 7922 10348 13200 15858 19042 293 2443 4848 7938 10357 18208 16129 19214 2462 2479 2512 2548 2563 2682 2812 2633 2642 2647 2778 2862 2907 2939 2946 2968 2992 2996 2996 3011 3066 3102 3150 3208 3226 3367 3432 3467 3519 3634 $ 598 3609 3640 3663 3760 3840 3357 3896 3931 3943 4120 4126 4243 4273 4284 4371 4393 4461 4477 4493 4496 4617 4615 4939 4670 4710 S05 J 7988 5073 8041 6103 8084 6207 8109 6826 8126 5292 8127 6300 8206 6862 8304 6414 8321 6420 8361 6443 8366 5487 8416 5614 3425 6625 8454 6541 8702 5642 S746 5628 8747 5650 8772 6681 8778 6694 8783 6702 8788 6760 S847 5798 8860 6847 8886 6874 8964 5996 8961 6060 8974 6094 9026 6099 9096 6123 9166 6180 9212 6171 9233 6234 9421 6260 9616 6265 9524 6296 9542 6479 9549 6561 9604 6556 9646 6606 9651 6612 9712 6675 9762 6751 9798 6767 9847 6771 98+1 6788 987Ü 6921 9964 7038 9967 7293 9976 9987 9998 7Sd6 10074 7442 1009 7526 102097613 102627653 10291 19236 19240 19263 19280 19288 19299 19876 19398 19450 19532 19568 19636 19661 19662 19676 19680 19761 19758 19782 19791 19798 19808 19897 19916 19928 19992 20007 20097 20122 20201 20207 20270 20374 20316 20447 20495 20529 20538 20648 20698 20706 20739 I 20754 20776 20788 20800 20823 20851 20870 20871 20892 20908 20936 20939 20943 20982 13838 13339 13360 13862 13364 13391 13411 13449 13493 13689 13594 13691 13697 13707 13730 13767 13799 13844 13861 19862 13869 13941 13978 14006 14089 14139 14166 14176 14177 14216 14226 14313 14344 14374 14460 14628 14576 14694 14690 14767 14779 14865 14879 15227 16230 15262 16326 15 344 15371 15398 15502 15539 16568 15698 15695 15721 16144 16169 16302 16446 16446 16466 16478 16508 16628 16589 16663 16693 16699 16732 16846 16984 16990 17024 17041 17156 17214 17256 17271 17845 17372 17403 17459 17499 17545 17611 17649 17820 17847 18023 18038 18063 18073 18123 18130 18138 18141 18294 18320 18326 18420 18479 18528 18529 18566 18695 18646 18666 18673 18715 18735 18834 10407 10552 10634 10746 10821 10896 10923 11033 11034 11041 11057 11098 11126 11144 11169 11241 11254 11315 11326 11344 11446 11449 11532 11634 11686 11595 11659 11699 11804 11846 11856 12003 12103 12117 12198 12236 12266 12294 12302 12463 12493 12507 12527 12591 12592 12631 12684 12730 12797 12842 12868 12871 12971 13015 13080 13110 BURGEMEESTER en WETHOUDERS der gemeente Moordrecht maken bekend dat de Gedeputeerde Staten der provincie Zuid Holland biJ besluit van 23 29 AUGUSTUS 1892 vergunning hebben verleend aan DIJKGRAAF en HOOGHEEMRADEN van Schieland tot van den djjk tnsschen het dorp Moordrecht en de Nallegatsluis te Gouda voor het verkeer van Ry en Voertuigen gedurende de maand September a g onder voorwaarde dat in de passage voor voetgangers op behoorlgke wjjze worde voorzien Moordrecht 30 Augustus 1892 Burgemeester en Wethouders voornoemd De Burqemeeeter A Chr snel De Secretaris D NUGTERBN Sportclub De Vooruitgang HAEDDËAVEKIJ te LEKKERKERK op Woensdag 7 September 1892 des namiddags 1 uur van PiilLÖllffli IN COSTUÜM die niet meer dan één prijs gewonnen hebben I rijs f 100 Isie Premie r4 Uè Premie f 10 Aangifte enz tot op deu 7 SEPTEMBER 1892 s morgens 9 unr by den Secretaris As DEN OUDSTEN Wie zeker ij wu de Echte j EilCel CtlCao te ontvangen tesaiii n i gesteld en na vele projfnemingen io den handel gekomen onde den naam des uitvinders Dr Michaelis vervaardigd op de beste machines in het wereldbe1 raamde étabblissement van OebrA Stoll werck te Keulen elsche Eikels acao in vierkanten bassen Deze Eikbl Cacao is met melk gekookt 1 eene aangename gezonde drank voor dagelijksch gebruik een i 2 theelepels van i t pcoder voor een kop Chocolate Als geneeskrachtige drank bij gevat van diarrhee slechts met water te gebruiken Verkrijgbaar bg de Toonuuunste H H Apothekers enz Vi Ko Vt Ko proefbusjea f 1 80 c 0 90 c 0 35 Generaalvert genwoordiger voor Nederland Julius Mattenklodt Amsterdam Kalveistraat 103 LOTEN in de VEHLOTI G BIJ GELEGENHEID DER ZIJN TB BEKOMEN BIJ 4 BRIiVBMA Lange Tiendewegr PRIJS y 1 11 LOTEN voor 10 Gouda Snelpersdruk va i A Brinkman i Zoon De uitgave dezer Courant geschiedt dagel ks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prgs per drie maanden is 1 25 iranco per post 1 70 Alüotiderlijke Nomroer VIJF CENTEN BIN NENLAND GOUDA I September 1892 Het onderzoek van liet water der Waterleidinghad gedurende Augustus het volgende resultaat B Aujj 2 6 Mg perman anas kaliousper lOOOoc 11 It l fl II II II II II 20 II S 2 H II II II II II 27 If 2 8 II II II II II II Aan het postkantoor Gouda en de daaronder ressorteereude bulpkantoren werd gedurende de maand Augustus 1892 in de Kgkspostapaarbank ingelogd ƒ B938 91 en Terughetaald 1780 67 Het laatste door dat kantoor uitgegeven boekje draagt het nummer 3190 De vofirdracht voor onderwijzer aan de openbare school te Haastrecht bestaat uit de heeren 0 H Breedijk van Gouda W Broersma van Grouw en J Miedema van Huinen Dit Oudowater schrijft men aan de Schoonh Ct LI Vrijdag vertoonde zich hirr in den IJsaI een kloek gebouwd schip met eene blauw gerande roode vlag in top en bovendien voorzien van een 25 tal wimpels van allerlei kleuren combinatie Naderbij komende klonk een opgewekt ja lustig gezang uit het ruim deu toeschouwers tegen Hot waren heilsoldaten die een propaganda tocht maakten Nadat zij van hot verlof om bun Oorlogskreet in de stad te venten g jbruik gemaakt hadden verlieten zij dezo na eeu paar uren oponthoud weder om zich paar Utrecht te begeven Dat schip eu bemanning nog al nieuwsgierigen lokten ligt voor de hand Gisteren voormiddag werd te Bodegraven eene fiingrijderij met paren gohouden daaraan namen deel 8 paren De prija werd behaald door den Heer FEVlLLETO üit Jiei Frameh VIII 36 Sylvia lag op haar kamer in een gemakkelijkcn stoel zij richtte zich half op en scheen blijde met dit bezoek dat een zonnestraal voor haar was Dag lieve Hoe ziet gij er uitP zoide Liliane Zij zag haar vriendin aan jKomnan vandaag nog al goed O ik verlangde zoo naar u I Mijn bezoeken kunnen u niet zooveel genoegen doen als mij Hoe kunt gg dat zeggen sprak Sylvia Gij weet hoeveel ik van u houd O maar ik ben zoo dwaas en mijn gekheden komen niet altijd overeen met uwe droefgeestigheid Maar vandaag zij bogon zachter te spreken moet ik n iets zoggen O iets heel ernstigs ik moet u bijna beknorren I Mij vroog mevrouw Norton een weinig verbaasd over den plotselingen ernst v n haar vriendin Ja Gij zijt niet voorzichtig genoeg lieve Gij wandelt langs de zee alleen te laat I J 8 van Dam en Mej J P C van Dam van Zwammerdam De Ie premie door den hoer L v d Vlist eu Mej P de Jong van Nieuwerbrug Nog werden aan elk dor twee volgende paren zijnde de heer J Bulk en Mej G Bulk van Alfon en de heer B Boor en Mej I san Dam van Bodegraven eene premie uitzereikt I Des namiddags had eene hsrddraverg plaats van I paarden die uiet meer dau één prijs op de k b i hadden gewonnen 26 paarden draafilon mede De I prijs ƒ 150 werd behaald door Oato limine merrie vsn den heer W H J Brom te Utrecht berijder I A Bos de Ie premie 50 door Johanna bruine I merrie van den heer N v d Akker te Alfen boI rijder A C v d Akker en de 2e premie door I Victoria zwarte merrie va n den heer C Oiidijk te 1 Waddingsvoen berijder J G Matse De minister van oorlog heeft voor korpsen der Undmacht een reeks vau maatregelen voorgeschreven te nemen by bet ontstaan van Aziatische cholera AUeea in dringeade gevalleWMsgea verloren worden verleend terwijl bet aantal nacht permissiën zooveel mogelijk moet worden beperkt De manschappen moeten van alle buitengewone of te zeer vermoeiende diensten worden vrijgesteld Men schrijft uit Middelburg van Dinsdag Heden werden nog een goede 100 militairen verpleegd in het hospitaal en de hulpkazorne als lijdende aan kramp in den buik Gelukkig hebben zich weinig andore gevallen voorgedaan terwijl de overigen voor bet grootste deel genezon zijn hoewel zij nog zeer zwak zijn Gisteren namiddag maakte een groot deel van de herstelde mauschappen oene Dat zegt dokter Pargoas mij telkens en hij vindt mij ook onvoorzichtig zooals gij zegt Maar al vertelt hij mij nog zoo dikwijls dat de zeelucht op sommige uren iiadeelig is voor mijn borst of voor mijn zenuwen ik weet het niet recht ik gevoel mij zoo recht prettig ais ik zoo alleen en vrij op het eenzamo strand loop te denken waaraan ik wil 1 Dat begrijp I j antwoordde mevrouw Montgomery Maar het is niet het strand wat ik u verwijl het is Nu wat dan Liliane aarzelde oven alsof zij vreesde indiscreet te zijn zij nam haar vriendin zachtjes bij de hand Mijn lieve Sylvia gij weet hoeveel ik van u houd nietwaar Ik zuu voor u in het water springen wat bij dit weder geen groote opoiferin zou zijn Ik zou voor u door het vuur loopen housch Ik wilde u zoo gaarne gelukkig zeer gelukkig zien ik weet dat gy het met ij Maar ik verzeker u dat een verandering u dat geluk niet zal aanbrengen Ik begrijp u niet sprak Sylvia oprecht verwonderd Het is toch eenvoudig genoeg Neem mij bijvoorbeeld Ik ben met Harrison getrouwd Ik weet uiet recht meer waarom ik met hem getrouwd ben Ik heb een hekel aan hem gekregen waarom weet ik evenmin Ik heb do hand van Montgomery aangenomen ik weet niet wal mij er toe dreef Welnu eerlijk gesproken lievo het verschil beduidde niet veel Een raau is altijd een man en die ADVERTENTIEN worden geplaatat van 1 5 regels 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Bovendien worden alle Advertentiën gratii opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk dea Maandags verschgnt Uit Alkmaar wordt gemeld Op de eerste kerraisdageu alhier kwamen vele dame en meisjes tot de treurige ontdekking dat hare portoraonnaie gerold was Vooral was dat het geval bi bezoeksters van hot wassoabeeldenspel van Crombach De eigenares daarvan die zulks natuurlijk hoogst onaangenaam vond lotto ilaarom goed op eu als resultaat daarvan wees zij de politie als fermoedelijke daderes een meisje aan dat in hot oogloopend dikwijls hare tent bezocht Zij werd uu gisterenavond gearresteerd en in haar bezit werden 5 portomonnaies gevonden die zij bekende geroliPie hebben De veelbelovende daderes telt pas 11 jaar De beruchte Zutphensche schutter die eeuigea tijd geleden te paard op het appèl verscheen daar hij anders naar hij beweerde niet vroeg genoeg daar tor plaatse aanwezig kon zijn scheen Maandagmiddag wederom geen tijd te hebben gehad om behoorlijk gekleed zooals een goed schutter betaamt zijn schutterplicht te vervullen Zoo zwart als een schoorsteenveger hij had den geheelen dag in het gruis gewerkt op zijn klompen had hü zijn uniform aangetrokken eu als een Jager met het geweer over zijn rug kwam hij zich nu wederom aanmelden Dit viel natuurlijk niet in den smaak van zijne superieuren zoodat deze hem dan ook lieten inrekenen op het politiebureau doch do politie scheen geen tonnen te vinden om hem aldaar te houden tearainsto na aldaar eenigeu tgd te hebben vertoefd werd hij weder op vrije voeten gestold ou trok hg gevolgd door een groote menigte weder huiswaarts Zittph Ct Do leerlingen van de beide openbare en van de bijzondere school te Oudorkerk a d IJael zijn op Koninginnedag door het gemoontobestuur en in tegCn in do pla its van den man komt is er ook een Sylvia zag Liliane met hare groote treurige oogeu aan Waarlijk liovo vriendin zoide ziJ ik luister naar u en begrijp niet ik zweer u dat ik niet begrijp wat gij bedoelt Hoor eens ik mag immers ronduit spreken Ik verzoek u er o n Zult gij nergens boos om worden Nergens om Gij weet ik herhaal hot dat ik uwe vriendio bon En mijn eenige vriendin zoido mevrouw Nortoa op vasten toon Wat hebt gij Arabella Dickson gedaan Arabella Of mevrouw Dickson of kolonel Dickson Kortom een van de Dicksons Maar ik heb hun Dat is alles En denkt gy er daarmee af te zijn als gi voor u hebt oen moeder die met alio eweld haar dochter wil uithuwejijkea een dochter wie bet vprVeelt am haar schouders te vortooneu valt MonteCarlo tot Wiesbaden on van Luchon tot Dinard eu dao de kolonel nog oen kolonel die zeker meer schoonzonen dan forten heeft belegerd Welnu I die zijn allomaal woedend op u mijn lieve Sylvai