Goudsche Courant, vrijdag 2 september 1892

l i f M I woordigheid van burgemeesti r en raadsleden onthaalil op allerlei versnaperingen Aau eenige leerlingon van elke school die zich bijzonder onderscheiden hebben door trouw schoolbezoek eu goede vorderingen werd een boekgeschenk uitgereikt 0e nieuwe verordening bepalende dat kinderen die zich aau willekeurig schoolverzuim schuldig maken au het volgende schoolfeest geheel of ten deolo worden uitgesloten is heden in werking getreden en zal zeker aan haar doel beantwoorden De schooljeugd was ov trvloedig van oranje voorïien en ht t dorp was vol vlaggen ter eoro onzer Koniigin Het Juristencongrea te Maastricht vergaderd behandelde o a de vraag ffVVelke wettelijke en administratieve maatregelen kunnen worden genomen om het kwaad te vermindereu dat in den regel geldboeten onbetaald blijven en dus de vervangende hechtenis moet worden ondergaan Na zeer breedvoerig debat werd de eerste der g stelde vragen wMoet de wet een uitdrukkelijk voorschrift inhouden omtrent bet verband tusschcn de op te leggen boete en den vermogenstoestand van den beklaauide ontkennend beantwoord met 29 tegen 15 stf ramen en daarna ronder hoofdelijke stemming beslist dat met uitbreiding van art 74 W V Str de gelegenheid moet worden gegeven om door vrijwillige betaling van een zeker bedrag der boelo ook beneden het maximum de vervolging te voorkomen welk bedrag moet worden vastgesteld door den rechter ïiveaeens werd met algemeene stemmen uitgemaakt dat de wet de gelegenheid moet openen tot lietaling van de boete bij gedeelten dat verhaal van de boete op het vermogen moet worden toegelaten ter voorkoming van de vervangende hechtenis dat de vervangende hechtenis steeds geheel in afzondering moet worden ondergaan on dat die hechtenis gepaard moet gaan met verp hten arbeid Verder was nog door tien leden voorgesteld de volgende vraag Is het wenichelijk dat naawkturige statistieken betreffende wanbetalers van boeten worden opgesteld Ook dit werd zonder hoofdelijke stemming toestemmend beantwoord In 189 3 zal het congres te Utrecht vergaderen Prof van Overbeek de Meijer beantwoordt in het üieuics V d Dag de vraag wat er als eerste hulp moet worden gedaan met een pattent die door cholera is aangetast Wij laten op verzoek dit antwoord hier volgen Het is zeer de vraag of het raaÜzaam is aan den wensch der inzenilers te voldoen immers een krachtig middel in de hand van een leek zal meer kwaad dan goed kunnen doen Ik blijf daarom aanbevelen om den raad van deu huisarts te vragen en naar diens voorschriften te handelen De Kedactie wordt echter zoo bestormd door schrijvers van ingezonden stiikktf die verlangen te vernemen at zij moeten doen zoodra het geval er is en een geneeskundige zich nog wachten laat dat ik meen te moeten zeggen wat ik in eigen kring toegepast zou wenschen te zien In de eerste plaats zijn noodig kalmte en moed Vrees baat niets doch schaadt in houge mate do overtuiging dat men de cho erakiem kent en de beste middelen om haar snel te doodeu in de bacteriologi en maken een leven oen lever O een gegons als van een bijenzwerm Bijen zonder honing I voegde Liliane er lachend bg Sylvia werd ongerust zonder te weten waarom jEn wat beteekent al dat leven vroeg zij Hoe meer gij over die Dickaons praat hoe minder ik begrijp wat ik Welnu dan maar word er niet boos om sprak l iliane en en mijnheer de Solis Ja de kolonel en zijn vrouwtje hadden hun batterijen op hem gericht En daar de markies niet schijnt te willen kapituleeren ea hij redenen daartoe heeft Bedenen Wat voor redenen vraagde Sylvia op eens Vraagt gij dat nog riep mevrouw Montgomery Hoor eens Sylvia ik zal u al mijn liefde toonen door zeer zeer indiscreet te zijn Maar ik zweer u zeide zij met oprecht diep gevoel ja ik zweer u dat alleen mijn vriendschap mij zoo doet spreken Ik heb u gezegd dat gij zeer onvoorzichtig waart Welnu ik herhaal het u gij zijt zeer onvoorzichtig Ik Eb wat beduidt Gij zijt dikwijls den weg naar Tourgeville opgegaan naar oen visschershut zeer schilderachtig o zeer schilderachtig ik heb er een photografie Tan gemaakt Ik zal ze u eens laten zien Erg goeid uitgevallen Mijn toestel is uitmuntend Maar gij zijt er meermalen geweest op een uur dat er geen sche laboratoria hoeft kunnen opsporen wekt daarentegen vertrouwen en hoop Er zijn twee middelen die als krachtige voorbehoedmiddelen aanbevolen mogen worden zoutzuur en citroenzuur De cholerakiem is voor deze stoffen zeer gevoelig en wordt floor haar snel gedood men kan dus bij het heerschen der aziatische cholera in de plaats zijner inwoning op regelmatige tijdstippen bijv om de 2 uren de misschien in de maag opgenomeno cholerabaciüen doeden door het nemen uener kleine teng van eene dor beide volgende oplossingen Vs gram verdund zoutzuur der Phnrmacopoea Neerlandica III in 1 liter water of wel l gram citroenzuur in 1 liter water Het eerstgenoemde middel is aanbevolen door Rossbach het andere door J de Christinas Wordt men ongesteld onder de verschijnselen in mijne ivenkeu opgesomd dan legge men zich te bed on trachtte aan het zweeten te komen warme roode wgn warme kruiken desnoods krachtig wrijven van de huid bij hevig braken champagne Daarbij groote reinhoid van het heddegoed De bovengenoemde middelen zoutzuur en citroenzuur kunnen thans niet meer baten omdat de cholerakiemeu dan reeds in het darmkanaal zijn Onder de geneesmiddelen die in staat ziju do cholerabacillen snel te dooden en wel in t bijzonder creoline en kaueelolie zou ik het laastgenoemde verkiezen één droppel goede kaueelolie met één droppel venkelolie in een wijnglas vol water elk kwartier zoolang de verschijnselen der ziekte niet bedaren Verkiest men creoline dan zij het die van William Pearson Co en neme een volwassene naar den raad van Dr J Groneman daarvan 5 gram in een gewoon driukwatergUs half vol water in eens in een kind neme 2 tot 3 gram wordt het ingenomene terstond uitgebraakt dan worde de gift onmiddellijk herhaald Jnmiddela Korde een ffmeeèkuudiffe geroepen Uit Baarn schrijft men aan de N R C van gisteren De aubade aan H M de Koningin is atgeloopen onder begunstiging van het gunstigste weder Gelukkig I want heden nacht ontlastten zware wolken zich over Baarn en menig hart zal angstig geklopt hebben of de ontzetten Ie moeite en zorgen van de deelnemers aan deze hulde der jonge Koningin toegebracht wel met goed weder zou bekroond worden Keeds vroeg had zich eene groote menigte voor het paleis verzameld terwijl eene lange reeks van rgtuigen zich daarachter in rijen opstelde alle personen getQoid met oranje of de natiouale kleuren Voor de orde was aitstelMad gezorgd de politie uiterst beleefd en voorkomend zoodat ieder dier rytuigen eene geschikte plaats verkreeg Tegen 10 uur kwam de groote optocht besta inde uit ca 1600 kinderen der verschillende scholen uit Baarn en omliggende gemeenten voorafgegaan door de burgemeesters van Baarn en Soest de stafmuziek uit Amersfoort en de feestcommissie alle kinderen waren voorzien van vlaifgetjes en met oranje getooid De geheele stoet schaarde zich voor het middenterras van het paleis en precies ten 10 ure versehenen de Koninginnen gevolgd door de geheele hofhouding HH MM waren in het wit gekleed en zetten zich op het bordes neder De burgemeesters van Baarn en Soest boden alsnu namens de feestcommissie HH MM den eersten gelukwensch aan terwijl hunne l inderen een keurig bewerkt progratnma overreikten Vervolgens hieven de 1600 kinderen licht was om te photografeeren 1 lk ging ondersteuning brengen voor een arme vrouw in wie ik belang stel antwoordde Sylvia liiliane glimlachte O ik weet het wel Maar ongelukkig heeft men u juist iristeren daar gezien 1 Gisteren En vijf minuten na aw komst bg vrouw Raaud is mijnheer De Solis Mijnheer De Solis yEveueens bij de armu vrouw binnengegaan na u Na mij Ik weet niet at kolonel Dickson daar te maken had Misschien op verkenning uit natuurlgk tot verdediging In allen geval bij heeft u gezien Sylvia stond schielijk op Een blos van toorn kleurde haar bleeke wangen Hij heeft mij gezien mij Daarginds Met den heer De Solis Maar dat is een leugen zeide zij verontwaardigd Hij heeft gelogen I Hij kan den heer De Solis gezien hebben Hij kan een andere vrouw gezien hebben Maar ik was het niet ik was het niet De uitdrukking van oprechte smart deed mevrouw Montgomery er bijna spijl van hebben dat zg er over gesproken had Ik geloof u lieve Sylvia ik geloof u Maar het ia toch waar dat te kolonel en die papegaai van een vrouw van hem verteld hebben begeleid door le muziek den Teestgroet aan eu daarna het if ilhelmua onde zetting De Koninginnen stonden beiden op en hoogst indrukwekkend klonken de verzen die gezongen werden Alsnuiraden 12 meisjes van 12 jaren vooruit 2 van isdero school en boden HH MM een prachtigon monsterruiker aan die allerminzaamst word aanvaard Na het Mamchlied van den heer Brandts Buys kwam ten slotte het K len NeerlarukcA bloed Na aHoop daarvan ontboden HH MM den kapelmeester Van Aken die mot de leiding der uitvoering belast was geweest en betuigden daarover hare hoogo ingenomenheid terwijl daarna een der hoofden dier uitvoerende scholen den dauk van HH MM mocht ontvangen De geheele stoet zette zich nu onder hot spelen vnn een opwekkeuden marsch het wuiven dor vlaggen en het hoezocgeroep dor kinderen in beweging voor HH MM defilerende die voor dez e begroetingen levendig met hoofdknikken bedankteu Toen de laatste kinderen voorbij waren trokken HH MM zich in hare appartementen terug Het aantal slachtoffers van het mijnongeluk bq Bridgend is gelijk reeds bericht word aanmerkelijk minder dan eerst wer l gemeend Zaterdagmorgen zagen de raenschen die bij een der twee ingangen steil hellende tunnels stonden achttion van de doodgewaande arbeiders daaruit te voorschijn komen Het wederzien van die mannen on hunne betrekkingen was aandoenlijk sommige vrouwen werden bijna krankzinnig van blijdschap Iijtussehen hadden de vele mannen die met groote toewgding en zelfopoffering de gevaarlijke onderzoekingsiochten in do inijn ondernamen do luchtvervarscbing daar boisteld en nog 13 levende mannen gevonden s Middags vond men er nog meer wel zwak en uitgeput maar nog levend en zoo kwamen er in het geheel 41 uit de mijn maar twee iler geredden stierven spoedig Men IS er nu bezig de gangen vrij te maken om de honderd dooden bo en te brengen Onder de bedolven arbeiders is ook William Williams die bg de mijnontploAing vau Morfa zich oudersoheiddo door zijne kloeke pogingen lot redding van de bedelvenen met nog vijf andere mannen Da aanvoerder van d e mannen Jonah Junes hielp bier ook zoeken naar de verongelukten Op een uur of drio afstanda van Athens in Madison County Georgia woont een fabrieksbeambte Wilson met vrouw en vier kleine kindaren in een hut op een stuk gerooidrn grond in de bosschta Dezer dagen nu ging Wilson s ochtends naar zijn werk en de vrouw ging met haar jongste kind naar een kreek om te wasschen Een half uur later hoorde zij gegil uit de hut en terugsnellendu vond zij twee der kinderen buiten op den grond liggen stervende aan slaiigeubeten Het oudste kind in ile hut verkoerde iu even treurigen toestand maar kon nog spreken Hij zeide dat zij onder hun spel onder de op palen staande hut een zieke kip zagen Zg kropen er naar toe en vonden een grooten slang bg het dier en toen zij poogden dit weg te halen beet hun de slang alle drie in de handen Hg zelf de oudste had de twee anderen vau onder de hot uitgesleept en was binnengegaan om zgno moeder te zookon Op dit oogonblik bedacht de vrouw dal zij haar kleintje bij de kreek had gelaten liep terug Wat kan het mg schelen wat zij zeggen riep Sylvii do schouders ophalend Wat bemoeien zich die monschen met mg die hen niet ken Mijohoer de Solis bij Victor Euaud met een andere vrouw I Plotseling britk zij af nadenkend onrustig en zeide kortaf Welke andere vronw Liliane schudde het hoofd en het spotzieke vrouwtje van anders glimlachte bijna droevig Ach I arme vriendin Arme vriecdin Dat is een vraag die gij liever niet moet stellen aU er iemand anders bij is Wat heb ik dan gezegd vroeg Sylvia alsof zü zich pe beteekenis harer woorden niet bewust was Niets Maar alleen het denkbeeld dat eene andere Gg zijt jaloersch arme Sylvia Dat is ernstiger dan ik dacht Gij bemint hem nog O 1 ik bengd u dat gij iemand liofhebt Maar toch ik zeg u dat ik u beklaag 1 Zij hield do jonge vrouw in de armen wier blik door tranon beneveld was en trachtte vol teeder medelijden de arme ontroerde ziel oen weinig vertrouwen te hergeven Een zacht kloppen op de deur deed haar opspringen Droog uw oogen af Sylvia Toen glimlachend Binnen Het was dokter Fargeas Jf ordt vervolgd en bevond dat het wicht daarin gekropen of gevallen eu verdronken was Zij viel bowustoloos neer en werd in dien toestand tegen len middag door Vl ilson gevonden Do drie kinderen war n miilderwijl gestorven De slang opgespoord on gedood bleek een ratelslang te ziju van de grootste soort De nieuwste ontdekkingen dor geneeskundige wetenschap omtrent bacillen on bacteriën bobben mcnigoen angstig gemaakt maar het is oen troost dat er ook verdedigingsmiddelen tegen die verraderlijke vijanden van het menschelijk lichaam worden ontdekt Volgens ilen Italiaansohe geneeskundige Sanarelli is het menschelijk speeksel een der blaagrijkste middelen tot het verrtelgou van schadelijke bacillen en bactorioji Alleen wanneer die in al te groute getale het lichaam binnendringen is hot speeksol or niet togen bestand en ontstaan er ziekten Do dieren keimoii bij instinct de waarde van he speeksel en lokken eigen wouden of die van hunne jongen Het navolgend rapport over de behnndoling van cholera in do fabriek van don hoor Préviuaire te Haarlem door wijlen dr Waardenburg aldaar in 1866 verdient in deze dagen opnieuw in herinnering te worden gebracht Zoodra iemand van het werkperaoneel door profuse diarrhee met of zander pijnen door misselijkheid en braking door buikpijnen on krampen in do ledematen wordt aangedaan wordt hem do keuze gegeven of huiswaarts ie gaan of zich aan de behandeling te onderwerpen Daartoe dienen twee lokalen No 1 Keno drpogkamor met eone gemiddelde temperatuur van 100 1 atironhcit Deze is m twee gedeelten gescheiden voor mannelijke en vrouwelijke lijdei s In beide afdoelingen zijn doelmatige kribben geplaatst Beider temperatuur kan door de in do open lucht uitkomende ijzoron deuren gematigd worden No 2 Eene roogknmsr met eene temperatuur van 50 Reaumur 1 matrassen van heet zand verstrekken den Igder tot ligplaats doch bot verblijf in die zeer hoogo temperatuur is slechts hij weinigen noodig en nuttig en daarom steeds van korten duur Wanneer de patient zeer koud is polsloos en m een vergevorderd tijdperk van cholera verkeert of ook aan buitengemeen sterke krampen lijdende is wordt hg tot aan den terugkoer dor warmte in deze kamer no 2 gebracht Zoodra met torugkoerende huidwarmte ook de pols terugkeert en dus reactieverschijnselen zich vertoonon wordt hij naar do kamor no 1 gebracht zgnde die hoogo temperatuur alsdan hoogst nadeelig De moesten komen onmiddellijk in de kamer no 1 ontkloeden zich en gaan te bed Bij diarrboe zonder buikpijn wordt het bekende mengsel van Hoffman s droppels laudanum en pepermuotwater toegediend Do dosis wordt naar de hevigheid der verschijnselen bepaald Wanaeer die verschijnselen met hevige buikpijn vergezeld gaan dan worden zakken met heet zand op hot lijf bij sterke kramp in de ledematen worden die tor zijde van het lichaam gelogd en inwrgvingon gedaan met chloroforme en glycerine of mot camphor spiritus N een verblijf van een half uur in deze hooge temperatuur begint do lijder reeds onder koortsverschijuselen te zweeten en na een actief zweeten van het geheele lichaam verdwijnen in weinige uren de ziekteversohgnaolen Alsdan wordt hem tlieo met rhum of som salep enz toegediend de bedekking Termindert bij verder herstel wordi de patient afgedroogd en hem droog ondergoed aangedaan hij begeeft zich daarna in eene iets minder hooge temperatuur nan elgk in do nabijheid der ijzeren deuren die te voren half geopend zijn en vertrekt eindelijk te voet of zoo hij daartoe te zwak is per rijtuig naar zijne woning Door het spoedig voortbrengen van zulk oen sterk actief zwoot houden de andore afscheidingen eu pijnen weldra geheel of grootendeels op niet altijd was daarmede allo gevaar geweken Bij sommige lijders verminderde de pols niettegenstaande dat zweet on die huidwarmte van uur tot uur en zonk eindelijk weg zoodat ze weldra pols a f n dorst kramp in do kuiten heesohe stom enz alle teekenen nameIgk van cholera paialytica Evenwel op oen na zijn ook die lijders hersteld de temparotuur werd weder Terhoogd door hot aanwenden van hot zand tot drank werd hun kond water in groote hoeveelheid en om do 10 minuten 10 druppels van een mengsel bestaande uit gelijke doelen tinctura nucis vomicae en camphortinctuur toegediend de inwrijvingen mot camphor spiritus voortgezet of naar omstandigheden bismuth en andero middelen aangewend lijders van dien aard waren natuurlijk onder de directe genees 1 144Vj rahrenheit kundige behandeling van don arts Na langer of korter tyd kwam nu de pols terug meestal werd dan do lijder koortsig mot oongestién naar het hoofd enz Het is in dit tijdperk dor ziekte dat een voortdurend verblijf in deze vorlioogtle temperatuur voor hot verdere herstel nadeelig is de lijder werd dan naar zijne woning of naar het hospitaal vervoerd Eon betrekkelijk groot aantal lijders zijn op die wijze verpleegd tot heden 13 Aug 1866 toe 84 De diarrhoa cholorica word bij allen biuuen 12 uren genezen terwijl aan den hevigen vorm van cholera alochts één bezweek deze nu was oen man die roeds den geheolen dag aan diarrhee geleden had en zich eerst liad aangemeld nadat hij dertig malen ontlasting had gehad Hij stierf uiettegeustaando een sterk zweet binnen 14 uren Hat denkbeeld om door spoedige sterke huid uitwaseming on warmte de overvloedige maag on darraafschoiding door wi selworking te verminderen is niet nieuw Bij allo vorige epidemieën hoeft men d idolijke warmte door heete kruiken aanbevolen de toepassing echter in zeer sterk door stoom verhitte lo a eQ is gehoel nieuw en tot heden alloen aan dergelijke etablissementen ais va i den heer Préviuaire mogelijk Iramora kachelwarmto is nimmer gelijkmatig en met gemakkülijk tot zulk oeiio verhoogde temperatuur te verkrijgen Aan ile fabriek zijn alle aan diarrhee lijdendon enz genezon twee aan diarrhee lijdende personen verkozen pcbter naar huis to gaan en zijn aldaar ann cholera bezweken Aan een goed cholera hospitaal moet oen vertrek zijn waarin een doorgaande gelijkmatif e hitte van 106 110 Fahrenheit gevonden wordt De Maatüchappij lot Nut dtr hraeUtten in T edtrland beeft Zondag te s Gravonhago harejaarlijksche algemeene vergadering gehouden ondorvoorzitterschap van Prof Mr L de Hartog Do algemeono secretaris de Heer M Ij van Araoringen bracht het jaarverslag uit waarin vooral omtrent het schoolfonds word ireconstateard dat de resultaten vorkregen door do thaus minder boporkte middelen voorspruitende uit do erfstelling van wijlen Mr A W Jacobson hoogstbovredigond zijn Do verschillende afdeeliagen zorgden voor opleiding van jongelieden van beidei lei kunne tot nuttige vakken en beroepen terwijl in het onderwijs op onbekromnon wijzo kon worden voorzien Ook voor het herhalingsonderwijs en voor de spaar bewaar en leonfondson werd met ijver zorggedr igon in verschillende afdoelingen Uit het door den Heer M Simons Lz uitgebracht financieel verslag bleek dit de rekening oen batig saldo aanwijst van lOB5 Deze rekening werd goedgekeurtl Tot hoofdbestuurders werden herkozen de hoeren Dr I Teixeira do Mattos en M L van Ameringen en gekozen do Heer Mr B Cohon van Groningen Een langdurige discussie werd gevoerd over do voorstellen betrekkelijk de bestemming te geven aan de gelden van de algeraeeno kas Ton slotte werd met 22 tegen 10 stemmen aangenomen het voorstel van bet hoofdbestuur om te besluiten het kassaldo vermeerderd met de inkomsten die gaandeweg zich daaraan zullen toevoegen aan te wondon voor elk volgens do statuten geoorloofd middel dat te eeniger tijd zal geacht worden noodig nuttig of wenscheUjk te zijn om hot door de Maatschappij beoogde doel te helpen bereiken Do volgende algemeene vergadering zal te Groningen worden gehouden De Spaansolie geneesheer Dr Eerran die in 1885 veel van zich deed spreken door zijne oholerainen tingen heeft als bestuurder van het stedelijk bacteriologisch laboratorium te Barcelona voortdurend verdere proeven genqiften met de cholerabacillen on hij paste zijn methode toe zoowel om voor de gevreesde ziekte te vrijwaren als om andere ziekten storingen in de spijsvertering b v te genezen Als de oholorabacil op de manier van Dr Koch afgezonderd en gekweekt wordt zegt Dr Perran dan is do derde Reincultar zoo zwak dat zij zonder gevaar in geringe hoeveelheid gedronken of ingespoten kan worden Op grond daarvan zou de Spaansohe bacterioloog er voor wezen om een plaats tegen cholera te vrg waren in het drinkwater door cultuur verzwakte cholera bacillen te mengen Het gevolg daarvan zou zgn dat al de inwoners eens of tweemalen hevigen buikloop kregen welke hen wel wat verzwakken zou maar voor het overige geen kwaad zou doen en waardoor zij legen de gevreesde ziekte gevrijwaard zonden zijn Dat middel acht Dr Ferran veel practischer dan de omslachtige ontsmottings en andero maatregelen Maar men zal algemeen wel wat huiverig wezen door het toepassen er van Niet iedereen toch is zoover als Dr F en zijne vrienden die af en toe een paar druppels cholera baoillen nemen als medicijn Het Handelsilad bevat naar aanleiding van de jjensioceering van majoor Munniks do Joush een schrijven lan een hooggeplaatst ambtenaar m Indie waarin deze het volgende zegt Volgens de Soerabaja Courant van 10 Juni zou de ware aanleiding van de peosioneering van den majoor Munniks do Jongh gezocht moeten orden iu het feit dat hij don bansan van Madotra aereorganiseer l en daarvan een bruikbaar onderdeel van het Indisch leger gi maakl heeft Daarmede viel eene ontworpen legeruitbreiding zeor ten voordeulo van de schatkist en zonder nadeel voor het geheel onzer strgdmacht in duigen Dat is hem niet vergeven door hen die allo krachten had len ingespannen om den larisan te doen verdwijnen en die nu échec loden Deze onthulling komt mij niet geheel onaannemelijk voor Dat do hoer De Jongh veel heeft gedaan om den burisan te behouden en laai in suecos had tot ergernis van sommige legerhervorniers dat staat geloot ik vast Hij heeft nu Indie verlaten maar zelden heeff iemand voor zijn vertrek uit deze gewesten zooveel blijken van symp itbie ontvangen zoowel uit het leger als daarbuiten Hij stond dan ook algumoen bekend als e n bij uitstek kundig en kranig otficier Do Militaire Willemsorde eervolle meUliuïen de eeresabel allo m de l igere oificiersrjtngen verdiend tüoneii dat hij niet achter de schrijftafel gelijk sommige zijner beoordeelaren maar in het veld zich bij herhaling onderscheidde En do Nederlaudsche Leeuw had naast do Willemsorde zeker geen slecht figuur gemaakt Want aan zijn tact aan zijn beleid is bet voor een goed doel te ilankon geweest dat de reorganisatie van ons bestuur op Madoera 1883 1885 zoo kalm is afgeloopen Weet men wel dat er toen troepen gereed gestaan dat er oorlogsschepen op do reode gelegen bobben om zoo noodig dadelijk te ageeron Als instructeur van don bansmi van Moedara heeft do heer Munniks de Jongh het pad der reorganisatie geëffend aan hom de eer dat op Madoera alles rustig is gebleven En zulke hoofdofhcieren verwijdert men uit ons leger Laat de Minister den vorigen en den tegenwoordigon resident van Madoera vragen wat de heer Munniks de Jongh daar hoeft gedaan en laat hij dan zich zelven de vraag stellen of ons Indisch leger zulke hoofdofficioren goedschiks kan missen Wij twijfelen niet of hij zal dan aan onze geëerbiedigde Regentes voorstellen den majoor Munniks de Jongh op schitterende wijzo te rebabiliteeren Bnlteolandsch Overzicht Het Duitsche ofiicioele choleraborieht luidtValdus Hamburg 30 4ug 425 aangetast 219 overleden Berlijn 30 Aug 3 a ingetast de het eerst aangetaste vrouw ia overleden Maagdeburg 2 aangetast I overleden Lubeck 31 ug 2 aangetast Te Altona waren den 28ston niet 15 maar 11 gevallen den 29sten 20 aangetast en 8 overleden Op zich zelf slaande gevallen kwamen voor in het distncl Sleeswijk in 7 plaatsen in het district Mecklenburg Scbwerin in 2 plaatsen in het district Saksen Altenburg in 4 plaatsen De NorddeuUche Jllgetneme Zeitung meldt in later afgedrukte exemplaren dat do Keizer besloten heeft van het vertrek naar Gothenburg om aldaar ter jacht te gaan af te zien Hij hoeft don Koning van Zweden reeds biervan verwittigd Do Keizer is tot dit besluit gekomen wegens do cholera die zich op eenige punten van Duitschland geopenbaard hoeft Onder die omstandigheden il hij het vaderland niet verlaten Behalve te Antwerpen waar 8 gevallen per dag zich voorlieden vertoonde zich cholera te Brugge 2 en te Mechelon 9 In petersburg verandert do toestand zich nog niet In tegenstelling van Duitschland is de zome daarover t gehoel koel en regenachtig geweest maar omstreeks den 26steD zgn daar drukkend heete dagen gevolgd die terstond de ziektegevallen een weinig deden toenemen Tegelgk liepen de 14 daagsche zomorvaaten af Vertrouwen de geneesheeren dat de meer normale regelmatige voeding waartoe de b volking dan overgaat op den duur een goeden invloed zal hebben in de eerste dagen staat wegt ns de onmatigheid waaraan de mindere bevolking zich na die vasten overgeeft pen toeneming van gevallen te vreezen lotusscben tegen verdere overbrenging uit Rusland wordt althans in Duitschland en Ooslenrijk ernstig gewaakt Het nieuwe Servische kabinet heeft voor het buitenland althans dit voor dat het vredelievend jegens Bulgarijo gezind is Gelijk wij medoJeelden dronk bg een feestmaal ter gelegenheid van de opening der tentoonstelling