Goudsche Courant, vrijdag 2 september 1892

1892 Zaterdag 3 September N 49Ö8 GOUDSGHE COURANT J ieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken tot flin Oe ioteiuling van adverientlèa kan geaotaieden tot flin uur des namiddags van den dag der uitgave van Philippopel de Servisobe zaakgelastigde op het welzgn van den tookomstigen eersten koning van Balo arije terwijl liy or bijvoegde dat het de innigste weusoh der Serviërs was met de Bulgaren in vrede te leven Prins Ferdinand dankte hartelijk en zeide God geve dat die woorden waarheid worden Ook uit Weeuen heeft prins Ferdinand een bewijs van welwillendheid ontvangen Keizer Frans Jozef zond hom een telegram in de meest hartelijke bewoordingen waarin de keizer hem met de opening der tentoonstelling te Philippopel geluk wenschte Het bezoekv van Stambouloft te Koustautinopel schijnt dank z j de rol daarby door koningin Victoria gespeeld aan Bulgarije veel goed te hebben gedaan Het FrauacLe Journal Officiel heeft een belangrijk rapport openbaar gemaakt van den directeur des I affaires criminelles over de rocidivo en de in de i laatste jaren diCartegen genomen maatregelen In I Frankrijk als bij ons is dit het groote strafreohtelgke 1 vraagstuk van hel oogenblik Het blijkt ook daar dat de recidive steeds toeneemt eu dat de docltrefTeude maatregelen daartegen nog laet zijn gevonden In weerwil der wet van 27 Mci 1885 dio het moederland van duizenden misdadigers 4340 tegen het eind van 1890 heeft verlost is de recidive steeds toegenomen van 69 809 in 1875 toon de eerste preientieve wet in werking trad is het aantal recidivisten tot 93 159 in 1889 geklommen d i 40 pCt in vijftien jaar Noch de deportatie noch de wetsbtpalingea betreffende de voorwaardelijke invrijheidstelling en rehabilitatie of voorwaardelijke veroordeeling BtSrenger s wet hebben tot nog toe voor zoover het ta beoordeelen is kunnen balen Ten aanzien van laatstgenoemde wet is de tijd tor booordeelin te kort Zij wordt blgkens het rapport vrij dikwijls toegepast op do 1000 veroordeelingen geschiedden 108 voorwaardelijk Van het grootste belang ter bestrijding van de reci j dive is de inrichting der gevangenissen waar korte straffen worden ondergaan en do aanraking met ver harde boosdoeners de noodlottigste gevolgen kan hebben Bl keus het rapport is sedert 1875 toen de wet op de cellulaire gevangenisstraf werd aangeuomiMi z er weinig voor doeltreffenile uitvoering an deze net geschied De inrichting van do gevange i nissen naar het cellulaire stelsel vereischte zoo grooto j kosten dat vele departementale raden de iioodige creditten weigerden zoodat er op dil oogenblik nog maar twintig zijn üit den aard dor zaak zal hierin geen I verandering komen zoolang de Maat niot tusschenbeide treedt Ook is een daartoj strekkend ontwerp reeds i i 1884 bij den Senaat ingediend vijf jaar later ia er een aangenomen maar nog steeds bg de Kamer hangende 340 Staats loterij 4dc Klasse Trekking van Donderdag 1 September 1892 No 12189 ƒ 5000 No 7826 eu 14736 1000 No 4258 ƒ 2U0 No 3676 ƒ 100 Prijzen van ƒ 65 31 S431 5361 7260 11582 14002 16548 18662 411 3691 5446 7857 11826 14481 16617 19408 488 3837 5805 8201 11832 14379 16618 19874 531 4165 5358 8267 11833 14628 16876 19909 552 4426 6000 8387 12019 15003 17130 20170 857 4589 6310 9041 12098 16402 17355 20266 1675 4683 6316 9042 12459 15801 17361 20433 2290 4746 6394 9742 12911 15906 17400 20494 2333 4787 6508 10354 12991 15969 17729 1086 2637 4911 6539 10429 13075 16012 17858 8097 3369 6121 6635 10764 13177 16193 17924 11143 3414 5127 7210 10906 13717 16428 18225 MARKTBERICHTEN Gouda 1 September 1892 Granen met eenigeu aanvoer van het nieuwe gewas vlugger te verkoopen Tarwe Jarige Zeeuwsche ƒ 7 4 7 75 Nieuv o dito ƒ 7 50 A ƒ 8 Afwijkende ƒ 5 25 a ƒ 5 60 Polder ƒ 6 ƒ 7 Eogge Nieuwe Zeeuwsche ƒ 5 50 a ƒ 6 Gerst Nieuwe winter ƒ 4 25 ii 4 60 idem Zomer 4 a ƒ 4 50 Cbevalier ƒ 5 25 a ƒ 5 75 Haver Nieuwe per heet ƒ 3 60 1 ƒ 4 per 100 kilo ƒ 7 60 a ƒ 8 Hennepzaad Inlandsch 10 a ƒ 10 50 Buitonlandsch f 7 a ƒ 7 25 Kanariezaad ƒ 12 a ƒ 14 Erwten Bnitenlandscho voererwten per 80 K G f 6 60 a ƒ 6 75 Koolzaad J 8 a ƒ 8 40 Maïs per 100 kilo Bonte Amorikaansche 6 60 a ƒ 6 85 Cinquantine ƒ 6 76 a 7 VEEMiaKT Melkvee zonder aanvoer Vette var kens goede aanvoer handel gewoon 23 a 26 et por half KG Biggen voor Engeland red aanvoer handel matig 20 i a 2 i 0U per half K G Magore Biggen red aanvoer handel matig ƒ 0 80 h ƒ 1 30 per week Vette schapen goode aanvoer handel blijft traag ƒ 14 i ƒ 20 Nuchtere kalveren eenige aanvoer handel gewoon ƒ 4 ii ƒ II Graskalveren red aanvoer handel traag ƒ 18 i ƒ 22 Aangevoerd 138 partijen kaas Handel vrijwel Isto Qual ƒ 27 a ƒ 29 2de Qual ƒ 23 ƒ 26 Zwaardere hooger in prijs Boter goede aanvoer handel traag Goeboter f lAO a f 1 60 per kilo Weiboter ƒ 1 20 i ƒ 1 30 per kilo Bt rgerlijke Stand GEBOEEN 30 Aug Arie oudrrs H F den Kiet en C C van der Kleij Klazina Wijnanda Antonia ouders P de Graaf en E de Goeij Johannes ouders H C van Oudenallen en M do Heer 31 Jacob ouders J van don Heuvel en M van Hijawijk Pieter Cornells ouders C vah Ooststroom en A C van Nestelrodr OVERLEDEN 30 Aug A Mofler 2 j 7 ra G J Sirre 6 m M E H Koelman wed J T van Eoton 60 j 11 ra 81 J Nuvelstyn 61 j GEHUWD 81 Aug H G van de Weg en N de Jong W van Eijk en C van Stavel Stolwijk GEBOREN Willomijntje Hendrica Cornelia ouders J Kramer en A A Verdoold Cornells ouders K Dekker on G Hol Jan ouders G Haas en W Loevo Jaoobus Martinus ouders J Burger en S Verborg ONDERTROUWD Jacob Johannes Zuidervliet en Margeietha van Dam x o t tO ié S US h£fris lf 25 Jarige Eclitvereeniging TAN T C TAN XANTKN EIt W C BAAES Gouda 4 fjeptember 1892 Eenige kenDiggeTJng Geen Ueceptie gss3s t nessss l Èi essSi if l ADVERTENTIÊN prima qualiteit harde stukjes 50 80 m m bied ik aan tegen ƒ ö9 per wagon Tan 10000 kilo Loco Mgn G de Leeuw Groothandel in Steenkolen en Cokes UTRECHT JAN PHIITCE Cie Turfmarkt H lol hebben voorhanden êMM Toor het te koken Drinkwater en Melk spoedig te doen afkoelen Tan de Tolgende inbond 11 8 7 6 5 4 n 2 kilter Tan welken aard ook en tanden hol of aangestoken worden oogenblikkelflk en Toortdnrend genezen door het gebruik tbu het beroemde Extract Tan Prof LEFRIES Prgs per flacon 35 Cents 3 Likdoorns Eeltknobbels etc vinden radikale genezing bjj het gebruik Tan Prof LEFBIES tinctuur Attesten aanwezig Prfls per flacon 60 Cents met penseel Hoofdagent H SELLB Anegang 42 Haarlem Depdthouder L A de V L E X X BB Markt 97 naast het Hotel dr ZALM OPENBARE 7EIIS00FIN te GOUDA op MAANDAG 12 SEPTEMBER 1892 deg morgens te elf uren in het Koffiehuis Hah HONiEt aan de Markt ten orerstaan van den Notaris G C FORTÜIJN DBOOGLEEVER Tap No 1 Een goed onderhouden van Waterleiding en vele gemakken voorzien op ganstigen stand gelegen met ERF en TUIN aan de Markt te Gouda Wgk A No 147 Te aauTaarden 4 NoTember 1892 Het Huis beTatbeneden 3 Kamers Keuken Kelder en op n Binnenplaats eu boTen 2 Kamers 2 Zolders en Dienstbodenkamer En No 2 tot 7 Zesgoedonderhonden sangenaam gelegen mm m wim aan den Tnrfsingel te Gouda Wyk P Nos 84 85 86 89 90 en 91 Allen by de week verhuurd elk voor ƒ 1 75 beuevens 12 centen s weeks voor t gebruik der Waterlrtding De perceelen zgn de 3 laatste werkdagen vóór den verkoopdag te bezi4ÉÉigen van s morgens 10 tot s namiddags 3 nren en op den verkoopdag des morgens van 9 tot 11 aren Nadere inlichtingen geeft voornoemde Notaris FORTÜIJN UROÜGLEEVER te Gouda Openbare Verkooping te REEUWIJK op MAANDAG 19 yEPïEMBER 1892 dat morgens te elf aren inde Herberg van K RaDKUAKEB aan de Reenwgkscbe brug ten overstaan Tan den te Gouda gcTestigden Notaria G C FORTÜIJN DROOGLBEVEB Tan Een WOONHUIS in Tier perceelen bewoond wordende tot een gezamenl ken hnurpr s van 174 per jaar aan den Plattenweg te Reeuwijk op het blok Elf hoven met eenige daarbg behoorende perceelen TUINGROND RIETLAND en WATER te zamen groot 33 Aren 39 Centiaren Een WOONHUIS verhuurd voor ƒ 52 per jaar aan den s Gravenbroekschen weg te Reeuwijk op het blok Ravensberg groot 13 Aren 70 Centiaren En eenige perceelen VBENPLAS RIET en RÜIGTLAND enz te Reeumjk op de blokken Elfhoven Nieuwenbroek en Langroggebroek ter gezamenlgke grootte van 29 Hectaren 43 Aren 48 Centiaren De perceelen zjjn te bezichtigen de drie laatste werkdagen vóór den verkoopdag en op dien dag tot des morgens elf uren Nadere inlichtingen geeft voornoemde Notaris B ORTÜUN DROOGLEEVER ADVERTENTIEN in alle Binnen en Buitenlandfiehe Couranten worden dadel k opgezonden door het Advertentie Bureau van A BRINKMAN en ZOON te Gouda Gouda Snelpersdruk va i A Brinicmak Zoon Oe uitgave dezer Courant geschiedt dagelp met uitzondering van Zon en Feestdagen De prg per drie maanden i 1 25 franco per post 1 70 Alioaderlflke Nommors VIJF CENTEN BINNENLAND GOUDA 2 September 1892 De hoer W van legen Schouten van Oudewater een der leerlingen onser h burgerschool die in 1891 indexamen aflegden wordt na vergelijkond examen met 1 October a s als volontair geplaatst by den voorbereideodsa cursus der militaire school te Haarlem De heer W Bgneveld alhier deed met gunstigen nitriag te Hage examen voor de boofdakte Uit Bodegrave sohryft men dd 31 Augustus In de raadsvergadering van gisteren nam de voorzitter de heer W Lotsy afscheid van de leden dankte voor de medewerking die hij steeds had ondervonden en wenschte huu b voortdurende gezondheid kracht en lust toe om den bloei der gemeente te blnven bevorderen Wederkeerig werd hem bg moede van den heer Meurs dank gebracht voor alles wat hg gedurende zijn negenjarig burgeaeeaterachap alhier In het belang der gemeente had gedaan Met erkeutelgkheid werd daarbg een blik op lat tgdperk gericht waarin Bodegrave tot hoofdplaats van het kieidistrict voor leden der Tweede Kamer werd verheven waarin de grenzen van de kom van bet dorp aanmerkelijk waren uitgebreid en waarin menige nnttige instelling op het initiatief of door de krachtige medewerking van den nu aftredenden burgemeester was tot stand gebracht Te Eeeuwgk is bg C Hofland hedennacht Ingebroken De bovenruit boven de achterdeur heeft men verbrgzeld en daarna de grendel van die deur afgedaan Van nog drie deuren zijn de sloten vernield terwgl eene secretaire geheel in elkander is FEVILLETOM SSlv£X3 C UU het FrantcA VIII 37 vNu zeide hij lachend dat is hier een goed bewaakte villa I Geen een bediende om mg voor te gaan I Wel mgn beste mevrouw Norton beginnen wg onze zenuwen wat in bedwang te krggenP i Zooals gij ziet I zeide Litiane op Sylvia wgzend die nog geheel in de war was 0I ol en de dokter schudde het hoofd neen dat is nog niet erg Wat scheelt er aan Ik weet het niet een aandoening Die ik zoo dom was om door onnoodige praatjes op te wekken sprak inevrouw Montgomery Ge zg toch niet boos op mg vroeg zij aan Sylvia Neen lieve Liliane integendeel ik zie dat gg mg waarlgk liefhebt Fargeas beet zich op de lippen en keek ontevreden Aandoening overspanning dat is toch allemaal verboden Net als de zee Ik geloof niet dat de zee voor u deugt I Wij zullen het eens met de bergen moeten probeeren Bagnères Cambo getrapt Tot zoover men oi mededeelde was van vermissing nog niets ontdekt De Raad der gemeente Zevenhuizen heeft besloten de kermis welke den 7 en 8 dezer daar zou worden gehouden uit te stellen tot het gevaar voor eene oholeraepidemie geweken is Voor de vrg willige oefeuingen in den wapenhandel hebben zich te Zev ubuizen 5 jongelieden aangemeld Door de ministers van oorlog en van marine zgn op verzoek van den minister r u binnenlandsche zaken de noodige officieren van f zondheid ter beschikking gesteld voor de grena titions ten einde aldaar de voorgeschreven maatdelen tot bestrijding der cholera toe te passen éo voor afzondering en behandeling van mogelijk voorkomende lijders zorg te dragen Op de voornaamste riviermonden zijn ter verzekering van de nauwkeurige naleving d qnarantaiuewet oorlogeohepun gestatiouneerd De Broederschap van oandidaat notarissen besloot Maandag in hare te s Hage gehouden jaarvergadering tot het uitschrijven van eeo prgsvraag en op voorstel van de afd Noord Brabant Zeeland de afdeelingsbesturen uit te noodigen voortdurend toe te zien op de handelingen der caiididaat notarissen leden en niet leden ten einde indien na grondig onderzoek blijkt dat er zich zaakwaarnemers onder bevinden of personen die zich schuldig maken aan handelingen strijdig met de eer en de waardigheid van het notarisambt daarvan kennis tegeven aan den pro cureurgeneraal en den officier van justitie De aftredende voorzitter van het hoofdbestuur mr Post van Everdingen werd herkozen en in de of eenvoudig weer naar Parijs gaan Daar heeft men s n inters den minsten last van de koude en s zomers van de warmte I In zijn eigen huis is men altijd het best op zgn gemak 1 zeide Liliane Daar valt mg iets in doktor als Sylvia eens eenvoudig weer naar Amerika ging Fargeas schudde het hoofd Een zeereis Neen neen dat gaat niet Maar zonder zoover te gaan zou ik in Fraukrgk willen blijven en rust en kalmte zoeken Hebt gij een pen voor mij Dan zal ik een recept sohrgven Op Sylvia s schrgftafel vond hij het verlangde en mevrouw Montgomery las over zgn schouder Jood natrium 50 centigram per dag een maand lang des morgens en des avonds in een kopje aftreksel van valeriaan Altgd herzelfde I zeide zij Ja zeide de dokter Er zouden wol andere middelen zgn Maar Hg hield stil als vreesde hij teveel te zullen zeggen Maar P vroeg Liliane Pardon movrouwtje de geneeskunde heeft hare geheimen En de vrouw raadt zo soms zeide mevrouw Montgomery Zg bad zich tot Sylvia gewend aan wie de bediende kaartjes op een zilveren blaadje bracht en zij zag hoe inevrouw Norton ontroerde ADVERTENTIEN worden geplaatrt van 1 5 regels 50 Centen iedere regal meer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Bovendien worden alle Advertentiën gratis opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschgnt plaate van het niet herkiesbare lid mr A J B Eijke gekozen de heer N J Verkoren De volgende vergadering zal te Maastricht worden gehouden Het verslag van de verwachtingen omtrent den oogst in Zuid UoUand sluit met de conclusie dat de verwachtingen in t algemeen gunstig zgn en er alleszins reden tot tevredenheid bestaat Verder meldt het verslag Terwijl de tarwe in de moeste deeleo der provincie waar zij verbouwd wordt zeer gunstig te veld ttoat en een uitmuntenden oogst belooft wordt in Overflakkee en Goedereedo slechts eene middelmatige op brengst verwacht De rogge staat over het algemeen goed de gent uitstekend Hoewel de verwachting omtrent qualiteit en rie opbrengst van de Vgf Heerenlanden en in de Hoekscbe Waard middelmatig is staat zg in het Westland en in Voorne on Putten goed in Overflakkee en Goedereede uitmuntend Boekweit wordt niet geteeld meekrap alleen iu Overflakkee eu Goederoedc waar zg redelijk stut De erwten staan bgna overal goed de boonen middelmatig behalve in het Westland waar ook de boonen een goede opbrengst beloven Daarentegen hebben in Overflakkee en Goedereede de erwten en boonen zeer veel te Igden van bladluis de boonen zelfs zooveel dat de daarmede bezaaide akkers in plaats van groen geheel zwart zien en het gewas als bgna mislukt is te beschouwen Uit de streken waar het meeste vlas verbouwd wordt zijn de berichten daaromtrent meest alle ongunstig In Voorne en Putter is het een schraal gewas hier en daar veel te kort van stengel en zeer geplaagd door de rupsen die op enkele perceelen bladeren en bloemknoppen afaten Het groene vlas Wat ia er vroeg zij Zij las de namen der kaartjes de heer de Beraière Markies en Markiezin De Solisl George De Solis Gg kunt hen niet ontvangen Ën waarom zou ik hen niet ontvangen zeide Sylvia Ik moet mg alleen een weinig herstellen Al wat gij mij verteld hebt heeft mg een weinig aangedaan Zoudt gij zoo lief willen zijn beste om de markiezin een weinig gezelschap te houden Ik kom dadelijk bij u in den salon Goed ik ga zeide Liliane Zg keek naar Fargeas die nog zat te sebrgvcD en niet opgezien had en zg dacht Valeriaan voor het hart jawel Het helpt wel voor hartkloppingen maar niet voor harteleedl IX In den salon waarvan de wijdgeopende deuren het uitzicht gaven op de blauwe zee vol blanke zeilen en dan hemel vol meeuwen die witte stippen geleken wachtte mevrouw De Solis met baar zoon en baar neef Ik kom u verzoeken om mevrouw Norton te willen verontschuldigen zeide Liliane Zg komt dadelijk mevrouw de markiezin Kn als irg goedvindt dat ik zoolang haar plaats inneem Wg komen toch niet ongelegen vroeg mevrouw De Solis