Goudsche Courant, zaterdag 3 september 1892

Bij de 80 000 000 M die voor het Duitaehe leger zullen gevraagd worden zal het uiet blijven De Duitsche Rgksdag zal weldra onthaald worden op eene nieuwe koloniale begrootin Die beirrooting zal den loden wel als koud water over net lijf vallen Geld en nog eens geld is er noodig voor de Duitsche koloniën in Oost frika Ten eerste zullen een paar oorlogsschepen die oud en onbruikbaar zijn geworden door uieuwe moeion vervangen worden Verder moot het leger in Oost Afrika versterkt worden om het in hot zeer uitgestrekte Duitsche gebied naar eisch te kunnen doen optreden om de stations aan de Kiliina Ntsjaro en te Tabora van een voldoende garnizoen voorzien en ton derde om te beletten dat de opstand der Arabieren aan hot Tanganyika raeer naar de Duitsche kolomen overslaat Do Duitsche koloniën zegt ile Voss Zlg kosten voel geld en het voordeel dat zij afwerpen ia uiterat gering Hot zuur opgebrachte geld der Duitsche belastingschuldigen verzinkt in een vat zonder bodem en do vorraderlijke aanvallen van de inboo linïen of van het klimaat doen raenigen fliuken Duitscher in het zwarte warolddeel ziju graf vinden Hel blad hoopt daarom dat de Rijksdag de voorstellen iioer nauwkeurig zal onderzooken alvorens de verhoogiog der begrooting goed te keuren GEVONDEN VOORWERPEN In de maanden Juni Juli en 1 portomonnaio inhoudende ƒ 0 36 1 hondenhalsband met penning van 1892 1 zakmesje 1 portemonnaie inhoudende ƒ 0 10 1 fantaisie armband 1 boeïolaar 1 gouden broche waarin haar gewerkt 1 blauw lintje dasje 1 gedeelte van eeu bloedkoralen armband met goudon sluiting 1 fantaisie broche 1 Atjeh modaille 1 gouden medaillon met portret 1 zwart schortje 1 gouden ring 1 dames handschoen I 1 bruin glacé handschoen 1 gutta percha band 1 dubbeltje 1 thermometer 1 doosje inhoudende een sigarenpijpje 1 vrouwenzak inhoudende een witte zakdoek 1 schaar 1 zakmes 1 defecte houdenhalsband met penuing van 1892 portemonnaie inhrudendo oen halssnoer van roode koralen met gouden sluiting 1 parapluie 1 parapluie 1 pince noz 1 meaje l oliemaatjo deciliter gemerkt G v d Bosch 1 kinderschoonlje 1 hondenhalsband met plaat 1 voetbankje 1 gutta percha baud van eea kinderwagen 1 portemonnaie inhoudende 2 centen 1 leêren sigarenküker mot gouden plaatje waarop de letters J S Ph a H 1 mesje 1 kalfsvel 1 jas 1 bloedkoraten halsketting met gouden sluiting eu bloedkoralen kruisje 1 kinderportemonnaie I gutta percha band 1 koralen beurs met zilveren knip inhoudende Vt cent 1 beleenbriefje van de kleine bank van leening 1 rond gouden medaillon 1 spaar hulpbankboekje ten name van H v d Starre 1 portemonnaie 1 penneniesjo 1 kanten mutsje 1 mesje 1 lorgnet 1 vrouwenzak irhoudcnde een zakdoekje zwart tricot handschoen De aflevering 16 Nov 1891 van de Revue des Deux Mondes 1 bovenstuk van een gouden oorbcllelje 1 oorknopjo 1 fantaisie broche 1 armband van acholpjes 1 portemonnaie 1 haarspeld 1 portemonnaie inhoudende ƒ 1 29 1 koralen halsketting 1 bloedkoralen armband met gouden sluiting 1 R C kerkboekje 1 parapluie 1 zakmesje 1 honden belastingpenning van 1892 1 étui 1 parapluie l koralen armband met gouden sluiting 1 zilveren reraontoir horloge 1 portemonnaie inhoudende ƒ 0 50 1 kinderaohortje 1 oorbelletje 1 gouden broche 1 onderstuk ean een gouden oorbelletje 1 paar linnen maechetten met goudon knoopen 1 mazenbal 1 servet 1 rozenkrans 1 koralen halsketting met koperen sluiting 1 guldenistuk 1 gouden oorknopje 1 R C gedenkpenning 1 gouden oorbelletje 1 fantaisie broche 1 hondeni halsband met penning 1891 1 zilveren horlogej ketting l stuk van een zilveren armband 1 granaten I oorbel gezet in t goud 1 gouden oorknopje 1 zilveren rggpen 1 gouden broche met steen vrouwenkopje 1 boni schortje Do gevonden voor rerpen in de maanden December 1891 en Januari en Februari IS92 en niet door de verliezers afgehaald zijn ter dispositie van de respectieve vinders met inachtneming vau art 2014 Burgerlijk Wetboek Bureau van govonded voorwerpen zooveel mogelijk geopend van 11 I uur s morgens De Commissaris van Politie te Gouda W N V4JJ G IRDEREN nENNlSGEVlNG Do BURGEMEESTER van Gouda brengt bg deze ter kennis van du belanghebbenden dat door den Heer Provincialen Inspecteur der Diroete Belastingen enz te Rotterdam op den 81 Augustus 1893 is executoir verklaard is aldaar ta duur aangekocht om bij de tegenwoordige marktprgien een zekere winst te gefen Ook in de Hoeksohe Waard en in Overflakkooen Goedereede staat het vlas slecht In het Westland waar het hier en daar voorkomt staat het echter vrjj goed Terwyl koolzaad in de Hoeksohe Waard middalmatig is is hot in Voorne en Putten en het Westland Try goed en zal het in Overtlakkee en Goedereede een zeer goede opbrengst geven Hennep wordt bijna nergens iu do provincie verbouwd in de Vijf Heoreulanden wordt het hier en daar verbouwd en is het middelmatig In de Alblaaserwaard zijn ten gevolge van den goriugen handel de pryzeu in de laatste jaren steeds gedrukt en vermindert du hfziiaul wordende oppervlakte belangrijk wat er is staat echter schoon te velde en belooft eene goede qualiteii Omtrent de aardappelen stemmen allo berichten overeen Zy staan overal uitmuntend beloven eene rijke opbrengst on worden door de ziokte nagenoeg niet geplaagd De wortelgewassen staan over het algemeen goed en beloven oeno behoorlijke opbrengst Dü berichten omtroi t wei en hooiland zijn zeer verschillend In het UaiideMlad leest men Terwijl nu nllerwege manoeuvres gehouden worden trok ein bericht onze aandacht betreffende proeven met verduurzaamd orood welke in Frankrijk genomen zijn El U soort van scheepsbeschuit dat voor leger en vloot in gebruik was viel zoo weinig in den smaak der verbruikers dat o a inéén jaar van 122 200 000 KG beschuit welke aan de troepen werden verstrakt slechts 20 000 KG opgegeten werden het overige dus bijna V millioen KG erd weggeworpen of wesgegeven aan arme menschen Dit gaf aanle ding uit te zien naar een betere broodsoort waarvoor do eisch gesteld werd dat het voor vredesmanoeuvres niet al te onsmakelijk zij en dat het goed bewaard kan blijven zoodat men zeker kan wezen bij mobilisatie over eene voldoende hoeveelheid te bi schikken en eindelijk dat bet gemakkelijk vervoerd kau worden Op uituoodiging van den minister van oorlog De Frejcioet werden enkele bi oodaoorten beproefd welke zich alle zeer goed lieten gebruiken Hel zoogenaamde BUpain Serrant is gewoon brood met eene grootere hoeveelheid zout gebakken Als het gaar is wordt het gedroogd en gedurende eenige urf n sterk geperst waardoor alle vocht verdwijnt Door deze bewerking gelijkt het zeer veel op beschuit is zeer dicht on belet daardoor het indringen van insecten In elke kist waarin de troepen tot dusver beschuit medevoerden kunnen 5b KG Bispain Serrant worden geborgen d i evenveel als van beschuit Het brood is zeer hard Het Pain Consfire Péntr gelijkt het meest van al de aan eboden broodsoorten op beschuit en kan gemakkelijk in de brood bakkerij en vervaardigd worden De gewenschte dichtheid wordt verkregen doordat de gisting vóórdat het deeg in den oven j komt belet wordt Van deze soort kunneu 40 KG io een beschuitkist geborgen worden Hot Paia C ondenii Orillm wordt als gewoou brood bereid eo tweemaal gekneed Het bakken geschiedt Zelfs voor mij niet want mijn recept is klaar ide Fargeas die juist binnenkwam Is er iemand ziek vroeg de markiezin Kaar zoon vraiijssslé verder Mevrouw Nort O altijd dezelfde toestand van overspanning mapr niets ergers Goddank antwoordde Ftfrgeaa j Gij staat toch in voor de genezing van mevrouw Norton dokter vroeg De Solis En Liliane dacht ff Als de kolonel hier was zou hij alles begrepen in een oogenblik en zonder veldkijker Mevrouw Norton antwoordde Fargeas loopt volstrekt geen gevaar als zij maar geen al te hevige aandoeningen beeft En goddank zoo iets is niet te duchten Eu gij markies zult gij lang te Trouville blijven Gij zegt dat op een toon sprak de markiezin lachenil alsof gij mijn zoon zouilt vragen Zeg eens gaat gij nog niet haast weg Fargeas antwoordde ernstij Omdat ik verandering voor het nuttigste geneesmiddel houd Veranderin vau lucht Veranderidg van gedachten Dat is overal goed voor Gij hebt mij eens gezegd dokter merkte Liliane aan dat eigen huis eigen haard boven alles ging O ja antwoordde de dokter met zijn gewoon hoofdknikje maar dat hangt van den aard en de hevisrheid der kwalen af Giitoren doelde i i nog uwe meening dokter onder zekeren druk of in gesloten broodvorraen waardoor de omvang vermindert Echter kunnen slechts 35 KG van deze soort in de beschuitkist geborgeu worden ook is dit brood door mindere dichtheid niet zoo zeer beschut voor den nadealigen invloed van insecten Dit is wel jammer daar overigens dit brood zeer smakelijk is Nog andere soorten zijn aangeboden zonder groot veisohil op te leveren met do reeds genoemde Al deze soorten vereiscuen een flink gebit daar zij zeer hard zijn Het beste bleek zulk brood in stukken te breken eenigen tyd in koud water te weeken daarna 15 a 30 minuten in de lucht te laten drogen en vervolgens to gebruiken Ook wordt iu hot Fransche leger veel broodsoep door toevoeging van warm water aan de soldaten gogeveu hetgeen alsdan vrywel iu den araaak valt Het ia geen bijzonder eenvoudig vraagstuk te allen tijde eene voldoende hoeveelheid levonsmiddehm beschikbaar te hcjbeu Daarom is het wel do moeite waard de proeven te volgen welke daartoe in het buitenland worden genomen Nabij Nieuwersluis ter hoogte van dun weg Ter Aa is gisteren avond eene vrouw door een trein overreden Zij bekwam zulke hevige verwondingen dat Zij aan de gevolgen is bezweken Een duistere moordgaachiedenis wordt wederom uit Frankfort M bericht Nog is het met zoo heel lang geleden dat de aardappulkoopman Arndt aldaar werd vermoord of een gelijk ge al heeft zich andermaal voorgedaan De 52 jarige niet oiibentiddelde aardappel koopman Schulineyer een zwager van den vroeger vermoorden Arndt keerde dezer dagen om 4 uur na sgn zaken te Frankfort to hebben afgo laan met zqn paard en wagen naar zijn woonplaats Mbrfeld terug Hg liep naast het paard Juist was hij de tlasts waar vroeger zijn zwager vermoord werd voorbijgegaan toeu plotseling uu het geboomte langg den straatweg een jonge man naar voren trad die hem zijn neld of z jn leven vroeg Sohulraeyer echter was voor geen klein goruchye vervaard en antwoordde kalm dat hij geen lust had het een of het audere af te staan Dit zeggend sprong hij op zijn wagen toen hij tot zijn groote ontsteltenis een tweeden jongen man ontwaarde en hij plotseliug twee revolverloopen op zich gericht zag Hij zc f had geen ander wapen dan een zweep ïiaif voor hij goed en wel zal ontving hij een schut in de bont een iu den onderbuik en een in den rug Toch bezat hg nog de kracht de teugels te grgpeu en de zweep te hanteeren Het paard liep door de schoten verschrikt van zelf Te 6 uur kwam de wagen te Mörfeld aan De deelneming en de opgewondenheid der bevolking was algemeen onmiddellijk werd geneeskundige hulp ingeroepen doch het baatte niets De man overleed na een omstandig verhaal van het gebeurde te hebben afgelegd des morgens om 5 uur in de armen zgner vrouw die op dezelfde wijzo als haar zuster haar echtgenoot verloor De politie heeft een ijverig onderzoek naar de daders ingesteld Zij heeft echter nog niet het minste spoor van hen ontdekt Scbulmeyer kon ze niet herkennen daar zij gemaskerd waren Algemeen hoopt men dat thans maatregelen zullen worden zeide de markiezin en wilde ik mgn zoon vereoe1 ken mij het offer te brengen ja oin mij op Solis gezelschap te houden maar ik heb mij bedacht Én dan men schrijft mij van daarginds Solis is treurig erg treurig Wij zullen dit jaar geen wijnoogst hebben Geen enkele druif I Solis is even als Parijs aang ast door de zedelgke kwaal die al uwe middelen niet kunnen genezen dokter I Hot is maar mevrouw Montgomery zal er roissohien boos om rforden Woarom vroeg Liliane Omdat hetgeen ik zeggen wil niet vleiend ia voor uwe landgenooten Mevrouw Monigomery begon te lachen Ik wed lat gij gaat afgeven op de Amerikanen de Amerikaansche vrouwen en op alles wat gij met eeii lastig woord het amerikanisme noemt Juist antwoordde do markiezin Bernière die in den hoek van den salon zat en nog niets had gezegd viel haar in de rede De Amerikaansche vrouwen O tante spreek daar geen kwaad var I Het zijn voortreffelijke wezentjes Ware vrouwen Dank u zeide Liliane Do markiezin als vrouw der achttiende eeuw ging in haar stoel gedoken voort Toch heeft Ameriica de wijngaarden van Solis verwoest en tegelijk raat onze wijnxaarden onze Fransche zeden onze lieve oude innige kalme zeden Toch heeft uw Amerika met ziju allerliefste genomen om op den weg van Frankfort naar Mórteld vooriaau zulke gebeurtenissen te voorkomen Aan de hoofdbesturen en de afdeelingen der democratische bondon en vereonigingen in Nederland is davolgende circulaire verzonden Medeburgdra I Het hoofdbestuur van den Nederlandmhm Bond mor Ali emeen Kies en stemrecht brengt hot volgende te uwer kennis 1 Dat alle pogingen om goedkoope extra treinen naar den Haag te verkrijgen zijn mislukt 3 Dat de burgemeester van s Gravenliage geen vergunning beeft willen verleonen tot het houden van een optocht Niettegenstaande dezo berichten zal evenwel de demonstratie toch doorgaan en op eene wijze worden gehouden waaruit ton duidehjkste blijkt dat de kioi rechtbeweging in ons land een groolschu krachtige beweging is geworden Togenovor het ellendig raachtsraisbriiik der regeerders en de flauwhartige togenwerking der bourgeoisie dat we ook ditmaal weder moeten ondervinden stellen wij onze onvermoeide propaganda die tot altijd hechtere organisatie moet leiden Want wg weten het en vergeten hot nooit dat wij geduld moeten hebbeu lot onze macht voldoende is Eenmaal zeker kpmt de tijd dat het uit is met alle tirannie Die zekerheid geeft ons moed om onzeo tijd af te wachten en da kalmte die zoo nooclig i om zich niet door de ellendige provocatie van boven af waardoor de gemoederen worden geprikkeld tot daden van overijling te laten verleiden Wij kunnen nu nog mededeelen dat voor de hetoogiug is gehuurd oeu stuk land gelegen aan dsn hoek Loosduinschcn weg KeekInau Op hot terrein zullen staan twee consumptie tenten waarin tegen een laag tarief een ieder iets zal kunnen gebruiken Op het terrein wcrdt natuurlgk geen droppel sterke drank geduld en ook daar buiten onthouden du deelnemers zich dien dai van ï ebruik van lilt verderfelijk vocht Onvoorwaardelijk zal een ieder worden geweerd die blijken geeft onder den invloed van sterken drank te zijn De deelnemers welke van buiten komen geven aan den heer D Boer Van Swietonatraat 5 te s Gravenhage op met welke gelegenheid hoe laat en in hoe groeten getale zij komen Er zal dan gezorgd worden ilat bij de stations en do aanlogplaatsen der stoomboütéu geleiders aanwezig zijn die de aankomenden üOiiT de plaat van bestemming zullen geleiden Deze geleiders zullen kenbaar zijn aan een wit lint mot de woorden commissaris von orde Ter handhaving eeiier goede orde bevelen wg nog het volgende aan Wanneer men uit eenige plaats in eenigszins groot aantal naar Den Haag reist zorgc men dat bij eiken troep een of meer commissarissen van orde zijn dis door en uit de deelnemers zelveu gekozen worden Men spreke dan onderling af niets te doen dat strgdig kan worden genoemd met de goede orde en richte zich naar de aanwijzingen der commissarissen van orde Zoolang men zich op den publieken weg bevindt zorge men vorder dat alle vaandels en banieren zorgvuldig opgerold zijn terwijl men zich verder onthoude van alles wat den groeten hamen aanleiding zou kunnen geven tot het houden eener hakpartij Wat de reisgelegenheid betreft dione het volgende vrouwen naar Parijs overgebracht evenals naar mgn druiven och lieve hemel niets bgua niets volstrekt niets maar een Amerikaansche ziekte de mildew Wot blieft u vroeg Bernière De mildew Spreek uit mildioe lachte mevrouw Montgomery Ik versta het wel mevrouw En wat ia dat tante de mildioe Vraag het maar aan den dokter zeide mevrouw de Solis Gij zijt geen eigenaar van wijngaarden waarde heer anders zoudt gij dat niet vragen Neen zeide Bernière Nu dan sprak de markiezin de mildew ie eet allerliefst woekelplantje dat voor twaalf of vijftien jaar rustig in Amerika zat en dat bij onze goede Fransche wijngaarden onbekend was totdat men heeft bedacht om hier in Frankrijk Amerikaansche wgnatokken te planten Wij hadden toen de phylloxera De phylloxera ia veel meer vaderlandalievend zeide Bernière De phylloxera heeft men bestreden en men kreeg de mildew De mildew dat woekerplantje dat de groene bladeren rood kleurt en doet verdrogen ze verwringt zo afkngagi en doodt dat men tracht te verdelgen met zwavel en kalk on dat als men meent het verbrand en s winters onder de sneeuw begraven te hebben in de lente met de rozen weder opleeft I Wordt vervolgd Daar alle gelegenheid om goedkoope treinen te verkrijgen ons is afgesneden raden wij aan gezelschaps biljotten te nemen die aan elk station van do staatsspoorwegeu verkrijgbaar ziju Men wachte hiermede evenwel niet tot do laatste dagen voor de demonstratie doch vrage de kaarten minstens 10 dagen vooruit aan Wij voorzien dat do armoede vele goede geestverwanten zal beletten naar Don Haag te reizen ïooh zorge ied tre afdeeling van uit het kleinste plaatsje zelfs aldaar vertogenwoordigd te zijn door zgii vaandel Kan het bekostigd vf orden dan gaan minstens één of twee mannen of vrouwen met hot vaandel zuo mogelijk echter meur Is men zelfs te arm om voor gezamenlijke rüke iiiig één of Iwee personon te zenden met hot vaandel dan worde toch het vaandel aan boven opgegeven adres verzonden Geen democratische vereenigiug m ons land of zij dient hare sympathie te betuigen aan de e grootsclie beweging Op het terrein zal van vier tribunes gesproken worden Als sprekers voor dien dag zgn uitgenoodigd F Domein Nuiuwenhuis dr Vitus Bruiiisma A H Gerhard mr W Heinekon F W Gebing mej C M van Hoogstraten mej Schook Haver B v Zinderen Bakker Wat de re ieiing der demonetiatie betreft diene nog het volgeiidu De meeti g wordt geopend te 2 uur Met betoog op de groote afatander iu Den Haag is het dus gewcnscht dat de deelnemers niet laier dan te 12 a 1 uur aan de spoorweg stations of aanlegplaatsen aankomen Sluilinsf der meeting te 4 uur Tot dekking dor vele kosten zijn we genoodzaakt van ieder deelnemer 10 ets entree voor het meeting torrein te heffen Het hoofdbestuur hoeft de vrijheid genomen audiëntie aan te vragen bij den minister Tak wij rekenon op aller goedkeuring in dezo liet hoofdbestuur v d Ned Bon d voor Alg Kieseu Stemrecht R V ZINDEREN BAKKËK G L V D ZWAAG M ROZENGA D fi MANS HOLT O STELLINGWERF 11 J V D VEGT Tj NAWIJN Er wordt alweer bericht vnn een wonderbare klok welke op dn wereldtentoonstelling te Chicago te zien zal ziju Zij wordt ingezonden door en Fransch werktuigkundige te New York Terrion do Villeneuve die eenigen tijd ouder leiding van Edison gewerkt heeft Die klok waaraan een phonograaf verbonden is voert in de twaalf uren brokstukken van vier opera s uit Lohengrin ühein Telt de Hugenoten en Fmut met het slemgeluid van de beroemdsto artisten die in deze opera s zongen Patti Faure enz Het orkest moet een phooographische reproductie van het orkest der iroote Opera te Parijs Een belangrijke vraag van strafrecht n 1 of poging met een absoluut ondeugdelgk raiddol al of niet strafbaar is werd jl Dinsdag door het iiof te Amsterdam berecht Den 29 Juli jl had voor de ArrondissemontsBechtbank te Amsterdam terecht gestaan B L wonende te Amsterdam ter zake lo dat hij den 10 Juni 1392 in de Haarlemmer Houttuinen opzettelijk en met voorbedachte rade had gepoogd J O H van het leven te beroovcn doordat hij na een met scherpe patronen geladen revolver bij zich te hebben gestokeu dit wapen op H had gericht en afgeschoten toen deze door de Haarlemmer Houttuinen reed 2o dat hg nadat zgu poging mislukt was een paar uur later J C H opnieuw had bedreigd door hem de woorden toe te voegen Jan het spijt mij dat ik je niet geraakt heb maar er aan ga je toch het eerste is voor jou de rest is voor mij De rechtbank nam beide feiten als bewezen aan en veroordeelde den beklaagde tot een gevangenisstraf van drie jaren Nadat deze in hooger beroep was gekomen betoogde zijn verdediger mr W A Paap te Amsterdam bij de lehaudoling voor hot Hof dat het eerste te laste gelegde feit opleverde een poging tot moord met een absoluut ondeugdelijk middel Het schot van den revolver namelijk was niet afgegaan Wel is waar nu had beklaagde erkend dat op de zes kamers drie kogels aanwezig waren maar vooreerst achtte de verdediger dit onbewezen daar geen getuige daaromtrent iets kou verklaren op de revolver in het Westerdok was geworpen en niet teruggevonden en ton tweede al ware het bewezen dat er drie kogels op den revolver waren dan nog moest zijns inziens bg gebrek aan bewijs worden aangenomen dat in de kamer Ithnus die voor den loop zat toen geschoten werd geen kogel zat Hij meende op die gronden dat het gebezigde middel absoluut ondeugelijk was geweest beloogde dat poging met een dergelgk middel volgens onze wet niet strafbaar is en dat derhalve vrijspraak moest volgen van hut eerste feit Wat het tweede feit betreft riep hij de clementie in van hot hof op grond dat de 62jarige beklaagde door een samenloop van ongelukkige omstandigheden tot de daad was gekomen De persoon namelijk tegen wien hel feit was geploegd was 17 jaar lang zijn knecht geweest maar had verleden heif st in zgn buurt eeu zelfde affaire als de zijne opgezet tengevolge waarvan de zaak van den beklaagilo stork was achteruitgegaan De advocaat generaal mr Julle bestreed deze i zienswijze wat het eerste feit betreft cu betoogde dat volgens onze wet ook poging met een absoluut ondeugdelgk middel strafbaar is zich daarbg onder andjron beroepende op de meening van pruf Van Hamel te Amsterilain Hut Hof evenwel verecuigdo zich bij haar arrest van den 3ücn Augustus mot de zienswijze van den verdediger sprak den beklaagde vr j van de poging j tot moord veroordeelde hem ter zake van de bedrei j ging tot oen gevangenisstraf van drie maanden Buiteolandscl Overzicht Volgens do oflicieelo berichten aangaande de cholera zgn Woensdag voorgekomen lu Hamburg 496 gevallen waarvah 181 met doodelijken aflaop m bet district Stade vau den 29 tot 30 Augustus l ziektegeval en 3 gevallen met doodelgken afloop in het district Sleeswg k Den 30 Augustus hadden m 20 plaatsen 73 ziekiogevallen plaats waarvan 30 met doodelijken afloop waaronder 27 te Altona Verder 1 geval met doodelijken afloop te Charlottenburg en 1 te Kuda distiict Krotoschin Het scbgnt dat do cholera oen tweede brandpunt gevormd heeft in Antwerpen Langzaam breidt de epidemie die door prof Van Ermengen voor Aziatische cholera verklaard is zich daar uit eo tevens is zij te Brugge en te Mechelen upgetreden terwijl in andere plaatsen gevallen fan cholera nostras ziju voorgekomen Tot dusver is geen cholera aan de Maas het groote gevaar voor Nederland voorgekomen Alleen dient vermeld dat de cholera zuidelijk Stuttgart en uoordelijk Aarhuus iu Denemarken zou hebben bereikt Iu Engeland zijn gisteren geen nieuwe gevallen voorgekomen Hou eigenlijk de toestand was te Parijs schoen men tot dusver niet goed te niinen ontdekken Er I loopeu steeds geruchten van cholera gevttUen De overheid blijft echter beweren dat in Parijs geen Aziatische cholera heorscht dat zelfs de cholerine minder wordt Sommige oppositiebladen de Autorité gaven evenwel een statistiek van de clroleragevallen welke zich hadden voorgedaan President Harrison heeft een circulaire uitgevaardigil waarbij twintig dagen puarantaiue bij voorbaat wordt opgelegd zoo het noodig is aan ulie schepen uit Europa die landverhuizers aanbrengen in alle haoens der Vereenigde Staten wanneer deze maatregelen met in strgd is met de bijzondere wetgeving van de Staten der Unie Men jelooft dat dezo maatregel de landverhuizing van vreemdelingen naar de Vereenigde Staten goheel zal doon ophouden De circulaire is reeds van gisteren af van kracht uitgezonderd voor schepen die thans op zee zijn en die aan bijzondere regelingen zullen worden onderworpen naar het goedvinden van den seorelaris der schatkist De heer Labouchère houdt in Trnth vol evenwel zonder bewijs aan te voeren dat de Koningin en niemand anders oorzaak is van zijne buitensluiting uit het nieuwgevormde Kabinet Dit standpunt wordt elders gegispt als volstrekt onverdedigbaar De aansprakelijkheid voor Labouchère s buitensluiting zoo wordt betoogd kau niet anders gelegd worden dan op de schouders van Gladstone Immers waar in eenen constitntioueeleu Staat de Eerste Minister zich neerlegt bij een bezwaar van den Souverein tegen eene benoeming welke hij zelf voordroeg daar deelt hij niet do verantwoordelijkheid maar aanvaardt haar in haar geheel Hij kan indien hij dit verkiest op de benoeming aandringen Doch iu geval hij het optreden van den voorgesteiden collega met noodzakelgk genoeg oordeelt om den bedoelden aandrang te rechtvaardigen verbeurt hij ook het recht om zich te verbergen achter do tegenwerping van den Souverein Dit moest te dezer zake Gladstone s standpunt wezen Men verwacht de bijeenkomst der Fransche Kamers met IS of 24 Oct De dag det verkiezing voor de Italiaauacho Kamer is nog altijd met officieel vastgesteld De Italiaacn verbazen zich over hun laoouieken premier die goheel anders dan zgn spraaklustigo voorgangers Depretis Crispi en Rudini met hun paraderedevoeringen zich in een onverbieekbaar zwijgen hult