Goudsche Courant, zaterdag 3 september 1892

LOTEN in dé VERLOTING BIJ GELEGENHEID DER ZIJN TE BEKOMEN BIJ 4 BBII K1I1AI Lan e Tiendewe PRIJS y 1 11 LOTEN voor ƒ 10 Maaodag 5 September 4929 imz GOUDSCHE COURANT ISieuwH en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken ue luaoutiiug vaa advertentiön kan geschieden uji eftn uur aea namiddags van den dag der uitgave hel Kohier van het Patentrecht No 6 dien8 1892 93 Ie kwartaal Dat voormeld Kohier ter invordering is gesteld in handen van len Heer Ontvanger dat ieder die daarop voorkomt verplicht is ïijnen aanslag op den by de wel bepaalden voet te voldoen on dat heden ingaat de termijn van Drie Maanden binnen welken de reclames behooren te worden ingediend Gouda den in September 189S De Burgemeester voornoemd VAN BERGEN IJZENDOOKN EENNISGEVINO INRICHTINGEN WELKE GEVAAR SCHADE OF HINDER KUNNEN VEROORZAKEN BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Gouda Gezien art 8 der wet van den 2n Jnni 1876 SUmUhUul No 95 Doen te weten Dat lij vergunning hebben verleend aan 1 C van Veen kz te Gouda en zijne rechtverkrggendon tot het oprichten eener slachterij in hetperceel aan den Raam geteekend O No 51 kadastersectie D No 229 2 J Lafeber te Gouda en zijne rechtverkrijgenden tot hel oprichten oener suikerballonbakkenj in hetperceel Achter de Vischmarkl geteekend 1 no 190 kadaster sectie B uo 878 Gouda 2 September 1892 Burgemeester en Wethouders voornoemd VAN BERGEN IJZENDOORN De Secretaris BROUWER Burgerl ke Stand Moordrecht GEBOREN Cornelia ouders C de Leeuw en J M Tans Marrigje ouders A Rietveld en M Sohlingmann Willem ouders V de Bruin U Mol Pico Nicolass ouders A de Vries en N Fryn Zevenhuizen GEBOREN Dirkje ouders A Hofland en W Brandhorst Pictor ouders T Kerkhoven en A Zevenhuizen OVERLKUEN J M Timmers 80 j P Havenaar 6 m GEHUWD J Mulder en K Stofberg C Haak en A Meijer ADVERTENTIËN Getrouwd Si Mr M M SCHIM VAN DEE LOEFF Advocaat en Procureur EK Jonkvrouwe J A tan der DOES DE BIJB Si Gouda Faillissement D Frank Bg vonnis der Arrondissements Bechtbank te Rotterdam van 31 Angostns is het accoord namens den gefailleerde aan zgne gezamenlgke Crediteuren aangeboden gehomologeerd De Curator Mr M M SCHIM van der LOEFF Advocaat en Procureur Heineken s GERSTB BIEB perfl 9 et per 4 j t WIENEB EXPORT 15 7 i Specialiteit van Tafelbieren Depot A NOBTIER Gonwe C 34 35 ADVERTENTIEN in alle Binnen en Suitenlandsche Couranten worden dadeligk opgezonden door het Advertentie Burean van A BRINKMAN en ZOON te Gouda Mevrouw IDENBURG Haattrecht verlangt met IJovember eene Dienstbode goed kunnende koken en werken en van goede getuigen voorzien Tentoonstelling SCHEVByiNOEN Zaterdags 3 September te geven door de Stafmnziek van het 3e Regiment Huzaren Directie den heer Waasdijk MDAS 4 SEFTIUBEE van 12V tot 2 unr CONCERT van de Stafmnziek van het 3e Regiment Huzaren Directie dsn heer Waasdijk Van 4 6V en van 9V H n r CONCERT van de Kapel der Sted Schatterjj Directie den Heer Bolten DDITENWEDTLDGHT OPLATING der duiven voor de Wedvlncht ten 12 30 en 4 30 van duiven van liefhebbers Gratis Tombola der 900 niet getrokken prgzen in de vorige Tombola waaronder de Hoofdprijs en meer schoone prgzen Van 7 uur s avonds ontvangt elke DAME en elk KIND voorzien van een Aandeelhonderskaart Abonnementskaart of betalend Entree een volgnummer dat recht geeft op de deelname aan de trekking y B Deze nummers zgn niet die van de prgzen maar de nnmmers die men bg de trekking verkrggt zgn de prgsnummers Zondagr 11 September KAATSWEDSTRMD MAANDAG 12 en DINSDAG 13 September Rolfwedstrijd Zondagp 18 September lANDEOOBWEDSTKIJB Dagelijks entree tot Sy uur f 0 49 Avondentrée f 0 2 Gouda Snelpersdruk vaa A Bxinkhaic Sc Zoon Kermis te Zevenhuizen Z H BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Zevenhuizen maken bekend dat de Kermis voorloopig is uitgesteld met het oog op het heerschen der Cholera en dat op den 7n dezfr te houden Paardenmarkt geen kermisreizigers zullen worden toegelaten Zevenhuizen 1 September 1892 Burgemeester en Wethouders voornoemd Vt Burgemeetter STOOP De Secretarie P ELSHÜUT FBMSCEE STOOMVEEVEBU Chemische eo Zwitsersche Wasscherij Gebreveteerd door Z M den Koning der Belgen H Oppenheimer Rotterdam Specialiteit voor het stoomen en verven vu alle Heerenen Dameskleedingstukken 0 É alle soorten Meubelen Ledikautgordguen Tafil kleeden Trgpen met nieuwe patronen gepetst Kwasten Garnituren Neteldoek Tulles Kanten Veeren enz Alle goederen knnnen in elkander bïgvenn worden onschadelgk voor de gezondheid beweiH Goederen kunnen in 4 dagen afgeleverd worden AGENT voor Gouda en Omstreken A VAN OS Az Kleiweg A No 73 StoUwerck s Hart Caoao Hoogste eiwit heegsie theokroiiiii gehatte Voordeel igl Hart Oaoao i fljiute Po der4Jacao in hart vonn gepend Spoedige oplosbaarheid fijne geur delicieise smaak steeds gelijkmatigheid des dranks In blikken butsen k 25 Caoao harten = 45 cent i Caoo hirt = 1 8 cent = 1 kop Cacao Verkrijgbaar bij H H Confiaenrs Banketbakkers enz EngrosExpeditie JuUus Mattenklodt Amsterdam Kalverstraat lOb j De uitgave dezer Oouiaut gescbieut dagelgks met uitzondering van Zon en ï eestdagen De prgs per drie maanden is 1 25 tranco per post 1 70 Ifzoaderlgke Nommers VIJK CENTElS BINNENLAND JOUUA 8 September 1S92 De OommUsiiris van Politie te Gouda bericht dat aan zijn bureau uU gevonden is gedeponeerd een bankbiljet van ƒ 85 Morj eu zal van wege de Afd Goudu vhu den Ned bond voor Alg Kies rn Stemruclit een voordracht worden gehouden in bet lokaal iu de Noodgodslerg iloor den heer J Pulak die zal spreken over lihii fjroott deinonstratie in dm Uaaff Onder de ma uzijnen die hier ter stede vele jaren uchterui n een uitstekende reputatie genieten behoort dat van de Wed Quant op den Kleiweg Steeds ruim gesorteerd in ullerlei nouveautés in het bezit van een uitgebreide clientèle neemt die zaak ongetwijfeld fen eerste plnats in iu deze gemeente Ëen bewya hoe de Wed Quant er op uit i mett te gaan met haar t bewijst dat ij opnieuw een groote uitbreiding beeft gegeven aan haar magazyn Nog meer dan vroeger is zij thans iu staat aan billijke eischen te voldoen Men verzuime niet een bezoek te brengen aan het nieuwe magazijn Ren ieder vindt daar iets vau zijn gading Blijkens het Verilug viiu de Stedelijke Ga fabriek over het jaar 1891 was hot gasverbruik als volgt De Gasfabriek telde op 1 October 1887 begin dor expl 348 verbruikers met 392 meters 81 December 866 41f 81 1888 392 444 31 1889 44B 503 31 1890 483 641 31 1891 546 602 FEVILLETOIM SSlv£Zl D Uil het Wrantch IX 38 De mildew die behoefte aan gedruisch aan fortuin aan boweging aan weelde die van ons Frankrijk oen Amerika op kleine schaal maakt De mildew de onophoudelijke beweging die hot goede rustige leven onzer grootmoeders heeft vervangen de mildew de voortdurende voorstelling met al wal daarbij behoort wat zoo gubeel anders is dan onze kalme bescheidene leveuswyze van vroeger vol vreedzame rust Ja do geest is ovon levendig het hart even warm de goedheid oven groot er zijn nog steeds dezelfde deugden iu ons schoon Frankrijk en aan don wijnstok door de zon verguld rijpt nog steeds do kostclijko wijn maar lol wel op goesl goedhoid hart wijnstok on leven alles is als het ware doorstoken bevlokt Er is iets niel in orde En wat Iets onzichtbaars I Iets oiibuschrijfolijks Ik zeg niet lots ongenecslijks I Het is niets on toch iets llt t boduidt niets en kan toch doodolijk zijn Het is hoe zoudt gij het nooinen neef bet is de ohic de weelde bot Van doze 602 gasmeters werden 25 gebezigd tot het registreeren van gas voor andere doeleinden dan voor verlichting ijostemd Do vermeerdering bedroeg in 1891 derhalve 61 namelgk i voor kook of verwsrmingsgas en 60 voor lichtgas Het gasverbruik bedroeg volgens de bij particulieren en in de verschillende Gemeente gebouwen met uitzoiidermu van die tot de Gasfabriek behoorende geplaatste gasmeters Voor vfrlichtiD Vojr andere doLleiiidcQ Te zamea in Januari 50959 M 2408 M 53367 M Februari 44867 n 1810 46687 Maan 89383 1668 41051 April 29476 138 30804 Mei 20287 11 1 21478 Juni 16526 1219 17745 Juli 20955 1356 22310 Augustus 31360 ISU 31661 September37742 1 I 39061 October 54600 1540 56140 Novembor62915 1743 64668 December71739 ÏU 73861 479798 M 19015 M 498813 M In 1888 registreerden de gasmeters 355534 M II 1889 407760 1890 459481 1891 498813 De vermeerdering van het debiet werd verkregen in de tweede helft van het jaar gedurende liet eerste halfjaar bleef de consumptie nagenoeg gelijk aan die van het jaar te voren De toeneming van het gasverbruik is ontegenzeggelijk ook een gevolg van den bij wij o van proef genomen maatregul om gedurende één jaar voor eiken nieuwen gasverbruikor die zich verbond in het eerste jaar na de aansluiting van z n perceel tot een bedrag van minstens ƒ 10 gas te gebruiken voor rekening dor faliriek eene biiinenleiding te doen aan uiterlijke het is de voortdurende zweepslag in den woesteu wedren het is e schimmelpant voor de deugd Ja waarlijk het is de mildew Hemelsche goedheid riep mevrouw Montgomery die de spottende redevoering der markiezin had aangehoord zooals meii iu den schouwburg luistert naar een bravour aria en dat alles is onze schuld Ja zeker antwoordde mevrouw de Solis Ten naastenby Maar er zijn uitzonderingen zoide zij met een Hjn lachje Dit is er en vau riep mevrouw Montgomery op de binnentredende Eva wijzend Kom hier mijn lieve Eva kom mij te hulp Men sprO kt kwaad van ons Amerika Na mevrouw de Sohs gegroet te hebben bleof Eva staan Spreekt men kwaad van Amerika Wie doet dat i vroeg zy Kaar hef donker kopjo met een soort van krijgshaftige bekoorlijkheid opnciitend De markiezin autwoorddu Lihatie die ons verwijt dat wij Parijs bedorven haar wijngaarden beschadicïd on ik weet niet wat nog al meer gedaan hebben ï Mevrouw do Solis gUrtilachte 1 0 zoo n uitval Ik bedoelde u niet kindlief Evenmin aU mevrouw Mootaoniery Maar ik ben een oud i l rancaise die zio i vastklemt aan do vroegere sleden an ovi ral waar ik iets 7ie dat drtarvan afwflki ADVERTENTIEN worden geplaafart van 1 5 regels a 50 Centen iedere rege meer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Bovendien worden alle Advertentiën gratis opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschgnt leggen ter lengte van hoogstens 10 Metera Van dezü gelegenheid om op voordeelige w jze aansluiting aan het buizennet te verkrijgen werd gedurende het proefjaar 1 Maart 1 91 1 Maart 1892 door 73 contractant n gebruik gemaakt De maatregel heeft I dus evenzeer voor de fabriek gunstig gewerkt i De gasprijs bedroeg 8 centen per M doch is seI dun 1 Jauuari 1892 op 7 centen per M gebracht üe prijs vau het zoogenaamde lag of kookgaa bleef onveranderd deze bedraagt 6 oenten per M Betretfonde de Straatverlichting meldt hot Veralag het volgende j De straatverlichting had plaats door midd van 318 lantarens welk aantal op deu 31 l ece nber geI stegen was tot 323 waaronder niet begrepen zijn da lantarens die voor rekening van het Rjjk geplaatst zm I Van aezü 323 lantarens brandden er 115 dagelijks van zonsondergang tot zonsopgang De overige 208 j werden slechts ontstoken bij donkere maan Met ingang van 1 Januari jl is echter eene andere I wijze van verlichting voorloopig bij wijze van proef ingevoerd Al da straatlantarens worden thans dagelgks xnet zonsondergang ontstoken terwgl te middernacht Vs liet aantal wordt uitgedoofd en de overige lantarens tot zonsopgang blgven doorbranden Do proef voldoet aanvankelijk goed en schijnt ook finantieel gunstige resultalou te zullen opleveren Uit de gehouden aanteekeningen blijkt dat in het afgoloopon jaar voor de straatverlichting ile volgende hoeveelliedeu gas verbruikt werden in Januari 22321 M Februari 18941 Maart 16166 II Aprd 12441 II Mei 113U II Juni 9271 II Juli 10126 Transportoere 100680 M Boept Jgg dat de Amerikaansche vrouwen do schuldigen zijn sprak Liliano Dokter Fargoas antwoordde Zeer onrechtvaardi Als het op dwaasheden aankomt hebben wij geen invoerde artikelen noodig Die vervaardigen wy zelf Ik zou mij niet durven veroorloven om mevrouw do Solis tegen te spreken zetde Eva maar ik geloof dat wij elkander van weerslanten een beetje veel gebreken moeten vergeven Hot is z er natuurlijk dat do Amerikanen te Parijs beoordeeld worden j zooals w j te New York de Pranschen booordoelen j Het is waar toen ik hier kwam meende ik wurlyk I dat ik iu Babylon was I Do hangende tuinen En nu I 01 uu Nu zie ik iu dat ik onrechtvaardig was evenals do markiezin zeker Wij bobben nog geen milden uitgevonden riep mevrouw De 8 lis Zij kwam naar Eva too en bekeek een smal met paarlLMi versierd gouden bandje dat het jonge mei o om ilüii hals ilroeg O vvat oen raooieii armband hebt gy daar Hij is niet van Tiffany het is Fransch fabrikaat zeide Eva die er met een spottend gezichtje tot jeorge bijvoegde Gij ziet inijii lieer De Sulis het is niet een dier zware armbanden waarover gij laatst spraakt weet