Goudsche Courant, maandag 5 september 1892

14 1S Transport 100680 M in Aagustua IWii M September 17299 October Wiü November 21786 December 24565 Totaal 198027 M De fabriek levert het gas voor de straatverlichting san de Oemeento tegen oen vergoeding van 4 cents per kub Meter Bovendien worden haar door de Oemaeu e gerestitueerd de loouen lcr lantarenopstekers alsmede de kosten van onderhoud en vernieuwing van de lantarens en van alle werken ten dienste der straatverlichting voorzoover deze ich niet onder den grond bevinden De ƒ ier lantarens op de leiwegsbrug die in zeen Biechten toestand verkeerden werden vervangen door intensieflaütarcns systeem Krause lantaren No 2 met brander No 3 welke zeer goed voldoen en wel zoo dat de Directie van de Maatschappü tot Exploitatie van Staatsspoorwegen er toe is overgegaan lantarens van hetzelfde systeem op het Stations ememplacemeot alhier te doen aanbrengen De lantarens op de Kleiwegsbrug branden evenals de drie iiitensief lantarens met Sugg s branders op de Markt dagolgks tot 11 uur op welk tijdstip de nachtvlammen worden ontstoken Verder ondergingen de vier Isnlarons op ile JanKat tenbrug aanmerkelijke verbetering daordien zij voorzien verden van duplex branders met grooter gasve bruik Het schoonhouden der straatlantarens is opgedragen aan de lantarenopstekers dia zich in het afgeloopeu jaar over het algemeen behoorlijk van deie taak hebben gekreten In hef personeel der fabriek kwam in het afgeloopen jaar geene verandering voor welke m het bqzonder vermeld behoort te worden Een woord van lof mag aan dat personeel niet onthouden worden voor zijnen ijver en zgne trouwe plichtsbetrachting waardoor het mogelij k ia geweest de ele moeielg heden waarmede de fabriek in den strengen winter van 1890 91 te kampen had te boven te komen Uit het medegedeelde blijkt dat de fabriek in guttstigen toestand verkeert De exploitalio leverde eer bevredigende resultaten op Het cijfer an het brandetofferbniik voor de ovens blijft laag het gasverliet was ondank de groote verliezen door de nrorat betrekkelijk gering De gasproductie was per H L gedistilleerde steenkolen hooger dan in het jaar te voren er nerden dus meer kolen bespaard terwgl ook minder Cannelkolen gebruila werden Volïens do balana van 31 December 1890 bedroeg het kapitaal waarvoor de Gemeente gecrediteerd werd per resto ƒ 102313 66 De schuld is door de aflossing in 1891 met 9000 verminderd zoodat de Gemeente op de balans van 31 December 1891 gecrediteerd is voor een bedrag van 939I13 65 Op de balans van 31 December 1890 werd verder als saldo winst gebrapht 12573 56 Uit de Winst en Veiliesrekeningblijkt dat over 1891 eene winst is gemaakt van 1360069 Te zaraen ƒ 26174 25 Hiervan dient te gorden afgeschreven het bedrag der hiervoren genoemde aflossing ƒ 9000 17174 26 1 JLU ï I IL J J UL U gij nog wel Oldat is waar zeide de markies Vindt gij hem niet mooi Zeker Sylvia heeft er net zpo een Hij is prachtig zeide 6eorge fPrachiig voegde Liliaoe er bij En Ëva dacht Prachtig omdat Sylvia hem mooi gevonden heeft I Bernière die ool den armband bekeken en prachtf 1 gevonden had vroeg opeens aan Liliane Mevrouw Montgomery mag ik u iets vragen Welzeker Wj t is dat voor een brieQe met uwe handteeke ng dat ik gisteren ontving Hij haalde een velletje bristol papier dubbelgovouwen uil zijn portefeuille Nu vroeg Liliane hebt gij het dan niet gelezen Jawel ik heb het gelezen Morgen precies om zes uur Surprise partij Normasdischu Villa bij mevrouw Norton Surprise partij Wat is dat P Welnu dat beteekent dat wij vandaag om zes aur zonder dat mevrouw Norton er iets van weet haar villa overrompelen voor haar piano gaan zitten gaan daneen en do baas in huis zijn wij geven een partij bg Sylvia die eMiiots van weet Surprisepartij 1 j 1 niet Het is een Ainerikaansche gewoonte Voort moet daarvan afgetrokken worden als oninbaar Blyft dus als saldo winst op de balansvan 1891 17160 12 Tot hoogheemraden van de Krimpenerwaard voor den winter 1892 93 zgn benoemd de haeren P P Huurman te Ammerstol C Oskam Az en G Voorslujjs Jz te Bergambacht A Breedveld te Lekkerkerk li Koog te Krimpen op d IJsel T Sohieveen en L de Jong te Gouderak Ta Haastrecht is een gebouw ingericht en van het noodige voorzien tot opneming van lijders aan esmettel jke ziekten Du privaten van de onvermogenden en slooien liju gedosii feoteetd Door de Veréeniging Winterlezingen te BergAmbacht gesticht in lb64 werd vóór 8 jaren eene Volksbibliotheek opgericht deze bibliotheek telt reeds 772 boekdeelen Gedurende 8 maanden worden in 17 zittingen boeken uitgereikt De N Roti Cl verneemt dat het bestuur dfr sBossche processie naar Kevelaar wegens het govaar van overbrenging der cholera besmetting besloten herft de tegen 7 dezer voorgenomen bedevaart naar Kevelaar voor oubepaalden tgd te verdagen De StaatK bevat do statistiek der drankwet over bet tydvak vaii l Januari tot 31 Deoemlier 1891 Het geheel aantal vergunningen en het totaal van de voor de vergunningen betaalde prijzen der gemeente laten wij bier wat enkelo plaatsen onzer omgeving betreft volgen Gouda 142 vergunningen tnet f 5256 87Vi rgunningsrecht Alfen 19 ƒ 461 87 s Ammerstol B ƒ 115 Barwoutswaarder 4 ƒ 80 Berg Ainbacht 10 225 Berkenwoude 6 120 Bloiswgk 6 ƒ i20 Bodegraven 17 ƒ 550 Boskoop 14 fUO Capella a d IJsol 18 297 50 Delft 178 ƒ 9625 Dordrecht 208 ƒ 9171 25 Goriuchem 105 8325 Gouderak 8 ƒ 160 s Gravenhage 860 ƒ 61671 87 Groot Amraers 5 ƒ 156 23 Haastrecht 7 ƒ 237 50 Hazerswoude 14 ƒ 290 Hokendorp i f 70 Krimpen a d IJsel 7 ƒ 150 Lange Ruige Weide 2 ƒ 40 Leiden 232 12841 26 Lekkerkerk 15 ƒ 435 Vloercapelle 2 ƒ 40 Moordrecht 12 ƒ 870 Nieuwerkerk a d i t 7 ƒ 187 50 Ouderkerk a d IJsel 8 ƒ 190 OudewaterZl ƒ 763 75 Papekop 2 ƒ 50 Eeeuwgk 11 ƒ 318 75 Rotterdam 899 ƒ 52873 76 Schiedam 79 f 1795 Schoonhoven 28 ƒ 736 26 Stolwijk 14 ƒ 310 Vlist 1 ƒ 22 50 Voorburg 23 ƒ 800 Waarder 4 ƒ 70 Waddinxvcen 23 ƒ 636 Woerden 37 ƒ 1095 Zegwaard 7 ƒ 231 36 Zevenhuizen 9 ƒ 235 Zoetermeer 4 f 180 Zwammerdam 6 ƒ 135 Men meldt uit Hengeloo van 31 Augustus aan het Ublad Gisteren avond kvam hier van Salzbergen aan een gezelschap laiidverbaizera Russisclie joden die de reis van Rusland via Hamburg maakten en waarschynlijk zonder grooto moeilijkheid de grens aq Oldenzaal waren gepasseerd Onze burgemeester zorgde er voor dat ze aan het spoorwegstation bleven De mildew 1 herhaalde mevrouw De Solis Fargeas glimlachte Dus liegen de schrijvers niet die ons vertellen dat er zulke dingen gebeuren Dikwgla Zoudt gg dat niet aardig vinden dokter een surprise partg bg u op een ongelegen tijd En al mijn boeken omvergeworpen Wel ik zou in staat zgn om ds politie te laten halen I Moeite voor niets I Die is er nooit als men ze noodig heeft Maar lachte Eva nu ik er van weet zou uw surprieepartij wel eens Geen verrassing kunnen zijn zeide mevrouw Montgomery Sylvia weet niets waarschuw haar dus niet Misschien zal het haar wat opvrooüjken Bovendien zullen wij niet velen zijn zeide Bernière De scboone miss Arabella komt immers ook Wat Miss Dickson Ja I zij las waar ik bij was aan het strand een dergelijke uitnoodiginit als ik van u o jtving l Dat is waar ook Ik had het verbeten Nu doar bon ik wat moois beiionnen Do brieven waron al weg eer ik van de praatjes van den kolonel gehcord had Eu hij is in slant om te komen de kolonel t n mevrouw Dickson en alle drie De Dicksons hier Hoe onaangenaiim Waarom vroeg Bernière Niets I Nu dun kunnen we hem in het oog houden onze kolonel I dat is alles I en in overleg met den stationschef ondeikomen verkregen in het stovenlokaal Heden ochtend hebben zg hunne reis voortge t Te Apeldoorn zgn twee jongens in hechtenis genomen die den rijwielfabrikant Burgers te Deventer elk voor een rgwiel hadden opgelicht De veelbelovende knapn te Amsterdam en Nieuwei Amstvl woonachtig hadden bij den heer B ieder een rgwiel gehuuril en vertelden te heeteu Keizer on Hofman en te Apeldoorn te wonen Te Nijmegen en ook te Arnhem hadden zij getracht hunne machines te verknopen en toen dit niet gelukt was hadden zij ze te Kleef beleend voor ƒ 20 De heer B w ens het lange uitblijven opliohtiog vermoedende stelde de politie in kennis van het feit en door haar beleid lyaren de daders Spoedig in hechtenis Een der jongens had vroeger te Apeldoorn ewoond Van hot gold was het grootste gedeelte verdwenen De Staatsspoorweg Maatschappij heeft een conferentie gehouden met den Raad van Toezicht op ds Spooifegdiensten ten gevolge waarvan die Maatschappij zal overgaan tot voorloopige intrekking omtrent het doen loopen van doorgaande rijtuigen ia sneltreinen corresponduerende met het buitenland Een jaar of zes geleden heeft professor Rhien ia den botanischen tuin to Frankfort a M verscheidaa exemplaren van den lakboom geplant welks sap door de Japanners bg de vervaardiging hunner veel gevraairpe lakwerken wordt gebruikt De jonge boompjes die uit zaadkorrels zijn opgekweekt gedgea voortreffelijk De poging om den lakboom in Europa te kweeken raag dna als gelukt beschouwd wnrdeo en volgens zeker blad moet het sap van de Frankfortsche exemplaren dezelfde eigenschappen bezitten alt dat van de Japansche boomen Ten eiudo hieromtrent zekerheid te verkrijgen heeft de genoemde geleerde een grobtu hoeveelheid van het in Frankfort gewonnen sap uaar Japan gezonden om daar door Japanners die de techniek meester sijn te laten bearbeiden Bovendien worden nu monsters aan eei nauwkeurig scheikundig onderzoek onderwor en Zjji de uiik maten dezer onderzoekingen zooals te ver wachten is gunsiig dan zal de lakboom ook wd spoedig op andere plaatten gekweekt worden In de kolenmgn in Zuid Wales waar enegaaseJplofling plaats greep waren zooals thans is geblekea op dat oogenblik 148 personen Daarvan z n 41 levend te voorschijn gekomen maar van dit laatst getal zijn naderhand nog drie overleden Hetaaotal doo len bedraagt dus 110 Daarvan waren 64 ongehuwde mannen waaronder ook enkele jongens e 56 die weduwen en 152 kinderen nalieten Door deze ramp verloren ook een twaalftal oude en gebrekkige hunne kostwinners Een aantal lijken zijn reedt uit de ragn gebracht maar het erootste aantal lioet wachten tot da versperring in de gangen is oppruimd en de koleiiwagens weer over de spoorbanen kunnen rgden Twee jonge negers te Memphis in Tennessee een derden neger met wien zij een twist hadden gehad verleden Dinsdag op een erf in slaap vindende bon Mevrouw de Solis boog zich een weinig naar Fargeas en vraagde beq Vindt gg al de Amerikaansshe dames ook niet een beetje dwaas Neon niet allen Gij hebt het zelf gezegd 5n op Eva wijzend die met George stond te praten Er zijn uitzonderingen I Dat weet ik wel zeide de markiezin De mildew tast niet alle trossen aan Juist kwam Sylvia binnen en d dokter had wel lust om er bg te voegen dat ook deze van den mildew verschoond was gebleven wat de markiezin niet geloofde doch reeds nsderde mistress Norton mevrouw De Solis en verzocht met haar zachte eenigizins langzame stem om verontschuldiging dat zij haar had laten wachten Ik was een weinig ongesteld Ik dacht dat gg u wat beter gevoeldet Vraag het maar aan den dokter zeide Sylvia He raoest heter zijn Werkelijk ben ik niet zeer tevreden antwoordde Fargeas Mevrouw do Solis bestudeerde met doodelgke eigenlijk zelfzuchiige ongerustheid do mooie Amenkaansche wier blik haar zoon vermeed en zeido langzaam vol oprechte goedheid Ik versta niets vnn do geneeskunde maar mg dunkt lieve mevrouw Norton dat er bg uw ziekte veel verbeelding komt Verbeelding jyordt venoJgd den hem handen en voeten en toen hg wakker werd en om hulp begon te roepen smoorden zij zijn goschroruw met een handdoek Vervolgeus wikkelde zg hem in katoen begoten dit met petroleum en staken het in brand Op dit oogenblik gelukte hel den ongelukkiite jongen don mond vry te krijgen Op zijn hartverscheurend gegil schoten van alle kanten zwarten toe die het brandend katoen en de klrederen hem van het lijf rukten In hcpeloozen toestand weril hij naar het hospitaal gebracht en kon noch de daders noemen Dezen zgn iu hechtenis Volgens het laatste ofiicieule oholera borioht uit Berign waren er op 1 dezer te Hamburg 626 gevallen en 116 dooden te Altona 27 en 3 te Kiel 11 en 3 te Wiluelmburg 16 en 3 Bovendien kwamen in 16 plaatsen iu Sleeswijk 18 gevallen voor waarvan 7 met doodelgken afloop Voorts 3 sicrfgevallen te Hildesheim en enkele te Maagdenburg Salzwedel Wolrairsledt en Soliwerin Hier te Berlijn kwam l ziokteiiüval voor Over het ontstaan der cticlera in Hamburg geeft thans liet rgks geiieeskundig bestuur op grond der onderzoekingen van de naar Hamburg als rijkscomraissarissen uitgehouden professoren Koch en Roths de volgende verklaring Dn eerste ziuktegevallen van cholera aldaar latrn zicli tot 6 Augustus terugbrengen Zg betroffen bijna uitsluitend zulke personen die aan de haven werkzaam waren of op de rivier verkeerden De epidemie is hoogst waarschgulijk door landverhuizirs uit Rusland ingebracht en wel op deze wij e dnt uit do voor de landverhuizers gebouwde barakken het vuile water afkomstig van het reinigen van waschgoed enz alsmede de f aecaliên dezer menschen in de nabijgelegen zijtak aer rivier vloeiden zonder ontsmet to zgn wet des te gevaarlijker wiis om dat niet vel van daar do priae d eau ligt voor de waterleiiling der stad Hamburg De steddlgke regeering te Hanover verzocht per telegraaf aan den Hamburger Senaat de bagage van vertrekkende reizigers te doen ontsmetten Ue Senaat antwoordde dat hg met het spoorwegbestuur daarover zou spreken Van dezo telegramwisseling is kennis gegeven aan het Reiohs Uesuiidheitsambt Op de volgende wijze heeft zich Zondag een groep pleizierreizigers uit Pargs op het spoorwegbestuur gewroken omdat dit de reizigers als vee behandelde en hen daar de porsonenwagous vol j aren in beestenvagens vervoerde Te Harflour wilden do reizigerd eerst boos worden maar in het volgende oogenblik sohiklen zg zich in hun lot en met een klamte die weinig goeds deed vermoeden stegen zij in de beesten wagens Zij waren op een gooden iifï al gekomen De trein vertrok en de conducteur kwam om de biljetten te controleercii Op de gewone wyze verzocht hg een der reizigers Uw kaartje alsjeblieft Boe I loeide de aangesprokene Verwonderd keek de conducteur dozen aan en hij herhaalde zijn vraag Boe Boe Nu beproefde do conducteur zgn geluk bij een tweeden reiziger maar ook bier ontving hg slechts Boe I Boe I tul antwoord en ditmaal werd de reiziger door al zgn reisgenooten ondersteund De conducteur die begreep toch niets te kunnen doen ging boos neen uaar een volgenden wairen Mt r ook hier werd hem van alle kanten Boe toegeloeid Bij het eerstvolgende slation deulde de oonductenr den chef het gebeurde mede We zullen dat eens gauw iu orde maken en met een gewichtig liir ging de chef naar eeu veewagen en begon op een wg e die een lang strafaermoen liet verwachten Maar mljnheeren Boe boe werd hom toegelooid Schouderophalend verwijderde de chef zich en de trein toomde voort Bij het eindstation Montivilliers noesten allen uit stappen De conducteur lichtte den controle beambte in en deze was zoo onverstandig met strengheid op te treden Ug plaatste zich bg den uitgang van het station en verlangde de plaatskaarten Boe Boe 1 looiden de reiziger weer en zij ijldon naar de poort waardoor hei veo het station verlaat Do beambte wilde hen togenhouileo hij dreigds met bneteu en greep een der reizigers bij den kraag Nu echter renden de ajderen met het hoofd omlaag als ossen op hom aan onder een oorverdoovend geloei en de man was genoodzaakt zgn gevangene los te laleu en zelf het hazeupnd te kieaen Een triomfeerond boe klonk hem in do ooreu torn hij verdwenen was gnf het gezelschap lachend aan oefi andereu beambte de kaarten af waS op het in vroolgico stemming het station verliet Kajteolandsch Overzicht HetoSoieele bericht over de cholera luidt over 1 Sept alavoïgt De opgave omtrent Rouaan zijn in het HótolDiou 2b zieken 2 sterfgevallen in do gevangenis Bonne Nouvelle 2 ster evallen te Stottevilie 6 zieken 1 sterfgeval te Darnetal i sterfgeval tn Gissel 3 zieken 1 sterfgeval Overal voorzorgsmaatregelen en gelukkig weinig berichten over nieuwe choleragevalleu De regeering der VereenigJe Staten wil da landverhuizing geheel verbieden indien dit niet met do wetti n der bondsstaten strgdi Dit is geen aangenaam vooruitzicht voor West Europa waar de Russische landverhuizers maar blijven binnendringen soms na slechts één nacht logies aan de grens Hoelang het inciibatietijdperk kan duren bewijst een geval in Brunswijk voorgekomen waareen vrouw uit Hamburg 8 dagen ni hare aankomst overleed Het is nu uitgemaakt dat de ziekte te Hamburg en Antwerpen vermindert zeker een grocte geruststelling Sinds eonige dagen hielden te Mainz de Duitsche Katholieken huu gewonen partijring De disciissién aldaar wekteu nogal belangstelling omdat men meende uit hetgeen daar gesproken wordt te zullen opmaken welke houding hot Centrum in t vorVolg tegenover de Reseering zal aannemen Natuurlijk ontbraken op t menu ook thans neer niei do gewone verklaringen ten uunsto van hot herstel der wereldlijke souvereinitoil van den paus Waar katholieken bg een zijn zouilen zij Van moor practisch gewicht is hetgeen over de binnenlaiidsche politiek is gesproken Een aantal stellingen over t onderwijs staan daarbij op den voorgrond op zichzelf niot nienw maar voor t oogenblik tegenover de intrekking van Zedlitz sohoolwetsontwerp van boteekenis In die stellingen eischen zij wat dat onderwerp hun Kaf en nug heel wat meer Zg eischen in de eer te plaats dat liet hooger onderwgs godsdienstig worde opdat niet langer de toegang tot de hoogere besch iviog allten ten koste van hot geloof zal opeustnan of a w dat de Kerk de w oteuschap moge beheerscheu Zij eischen in do twiiede plaats eeu Katholieke opvoeding voor de jeu d on daartoe herstel der cinfessioneele volkseii Koogere scholen met erkenning van het recht der Kerk om t godsdienstonderricht in allo zeggo alle scholeu te leidon En dan eischen zij in de derde plaats vrghehl van onderwgs veigetende dat do tweede eisch suprematie der Kerk over allo scholen met iitik een vrijheid volkomen in strgd is Over eèn andere vraag vaw ep lag die voor den loop der politick van gtoot belang is de militaire vraag word in t geheel niet gesproken En zoo hoeft deze Katholiekendag al zeer weinig bggedragen tot opklaring van den verwarden politieken toestand ZMQEZONDEN Mynieer de Redacteur Heden morgen teu ongeveer 6 uur bevond ik mg op do Markt en zag duar do hoer S de goot voor z ne woning gelegen schoontnaken hij zeide tegen mij do Gozondheids Commissie doot zooveel maar waarom wordt die goot hiernaast niet m orde gemaakt daar kan geen droppel water door daar de rollaag bgna tegen de stoop aankomt Door het oplichien dor plank heb ik mg overtuigd dat zulks het geval is die goot kan niet uitguschept worden Ik acht mij daarom vorpliclit de bevoegde macht hierop attent te maken Met a hting UKd Dr Br 1 = T E IT T EI 2 T KEXlMiSGE IIMG BURGEMEESTER en WETHOUDERS ler Gemeente Gouda brengen ter kennis van alle Patentplichtige ingezetenen dat de PATENTEN voor het dienstjaar 1892 93 in gereedheid eu op de Secretarie dezer Gemeente voor hen verkrggoaar ztjn wanneer zg zich daartoe PERSOONLIJK onder opgaven van Wijk en Nummer hunner wmmg aanmeidon van MAANDAG den 6n SEPTEMBER 1892 tot en met ZATERDAG den i7n SEPTEMBER daaraanvolgende des voormiddags van 10 tot des namiddags 1 ure ide Zondag uitgezonderd zulbudo overeenkomstig Z M besluit van i7 October 1820 de binnen dien tijd door de belanghebbenden niet afgehaalde patenten door den Deurwaarder der directe belastingen aan hunne huizen tegen betaliivg van ts centen worden uitgereikt Zg die desgevraagd wordende hun PATENT of een AFSCHRIFT van hetzelve nieL kunnen vortoonen vervallen in eene booto van vijftien gulden Gouda 2 September 1892 Burgemcoster en Wethoudirs voornoemd VAN BERGEN IJZE fDOORN De Secretaris BROUWER Do BURGEMEESTER van Gouda Gevolg gevende aan eene van het Geneeskundig Staatstoezicht ontvangen uitnociliging Richt tot de Ingezeten het dringend verzoek wanneer roiriicera uit Hamburg Altona of Rusland hier mochten aankomen hem daarvan onmiddellgk keunis te geven opdat de noodige voorzorgsmaatregelen zouden kunnen genomen orden tot wering van besmetting Gouda 3 September 1692 De Burgemeester voornoemd VAN BERGEN IJZENUOORN BURGEMEESTER en WETHOUDERS lan Gouda Brengen ter algemeono keunis Dat tot uadere aankondiging drinkwater uit de Waterleiding voor een ieder kosteloos beschikbaar wordt gesteld aan de standpijpen op de volgende plaatsen Het Proveniershuis De Nieuwe Haven by de Korte Dwar Straat De Groenendaal bij de Lombardstoeg De Vogelenzaag bij de Speldemakerssteeg De Oroeneweg bij de wyde Poort De Zak bij do Hoefsteog De Raam bij de Houtensteeg De Kaam bg de Messomakorssteeg De KarnemelkslOOt bij de dorde en vierde Kade Voor de schippers die den IJsel en de Turfsingelgracht bevaren is bovendien een standpijp geplaatst bij de Mallegatsluis Het is wonsehelijk ook dit water niet dan gekookt te gebruiken Gouda den 2u September 1892 Burgemeester en Wethouiiers voornoemd VAN BERGEN IJZENDOORN De Scretaris BROUWER Burgeriyice Stand GEBOREN 30 Aug Gijsbertus ouders H H van der Wolf en G Koolmees 31 Johünna Jansje ouders M Kloijnenburg en B Mallen 1 s pt Alula Fraocina ouders J J Peeters eu H H van dor llarg Wilhelmii a ouders P van Leeuwen en J van Zanten Theodora Joanna Maria ouders J G Kropman en J W C Tack 3 Cornelia Jacoba ouders J H B Spaanderman en L van Eijk OVERLEDEN 1 Sept H Grendel 63 j 10 m S L J van Dort 18 d L J Sluiter 10 m ONDERTROUWD 2 Sept M J Hageman 25 j en F Molenaar 28 j ADVERTENTIËN BeYallen van een Meisje L SPAANDERMAN TAN EUK Gouda 3 Sept 92 IEMAND z b b h h verlangt Kost en Inwoning met gebruik van VRIJE SLAAPKAMER bg R C lieden Fr Br onder no 2213 aan t Bareaa dezer Courant W STAATSLOTESIJ De TREKKING der 5e Klasse begint MAANDAG J2 SEPTEMBER a s Loteo en gedeelten van Loten zgn te bekomen bg de Collectrice der Staatsloterg Wed A C COSIJN v van welken aard ook eo tanden hol of aangestoken worden oogebblikkelgk en voortdarend genezen door het gebruik van het beroemde Extract van Pirof LEFBIES Prgs per flacon 35 Cents J Likdoorns Eeltknobbels etc vinden radikale genezing bg het gebruik van Prof LEFBIES tinctuur Attesten aanwexig Prfls per flacon 60 Cents met penseel Hoofdagent H SELLE Anegang42 oor em Depóthonder L A fte f L tl T T ES Markt 97 naast het Hotel cdk ZALMs