Goudsche Courant, maandag 5 september 1892

Ondergeteekende heeft de eer te berichten dat de Verbouwingen Vergrooting van haar Mag azijn gereed is en nu geëtaleerd heeft een groote en fraaie collectie Voorhanden de Teekenbehoeften 7oor de Rijks Hoogere Burgerschool en de Gemeentescholen volgens model der Burgeravondschool Wed A QüAMT Dinsdag 6 September 1892 S 4930 GOUDSCHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken ue lozeading van advertentiön kan geschieden tot edn uur des namiddags van den dag der uitgave Il n U U 1 li U Westzaan Opgferichl 1825 LOTEi in de VERLOTING BIJ GELEGENHEID DER T7 xije Faard e3=i32CLax3srt ZIJN TE BEKOMEN BIJ A BlU KMAi Lan e Tiendewejr PRI S 1 11 LOTEN voor 10 GAGiO EEM DEPOT 7AN TEEL Neii wordt verzocht op t HERK te letten UIT HET Magazijn van iM llAVEi 8WAAYZüMK i OORINCHEM Deze THEEËN worden afgeleverd in verzegelde pakjes van vijf twee en een Italf en een Ned ons met vermelding vau Nommer en Prijs voorzien van oevenstaand y Merk volgens de Wet gedeponeerd Zich tot de uitvoering van geeerde orders aanbevelende 1 BREEBAAUT LZ Botermarkt te Gouda EENIG DEPOT der Haagsclie Beschuit van den Heer J K SOMMER Tegen 1 OCTOBER e k te huur aa nt met prachtig uitzicht en frisch Alcoof Te bevragen aan het Bureau van dit blad Gouda Snelpersdruk van A Bhivkman Zoon geboden een gemeubileerde ruime nette I ODOvertroffeo KWALITEIT Alom verkrijgbaar in bussen van 1 60 0 85 en J 0 45 TRICOT t Ondergoederen voor Mannen Vrouwen en Kinderen Grootste keuze Nieuwste modellen Laagste prijzen Schenk en Zn PUIKE OUDE GEITEVEE Merk s NiaHTOAP SCHIEDAMMER Verkrijgbaar bij M PEETERS Jz N B AU bewijs van echtheid ia cachet Sn kurk steeds voorzien van ddii naam der Firma P HOPPE Firma J WFXTER Specialiteit in Corselten Regthoiiders en Ondergoed voor Dames en Kinderen LOIËtlHAlËN W P Jauliis I MARKT A 68 GOüDA I gelieve vooral te letten op het juiste adres De grootste keuze in DASSEN opnieuw i ontvangen een zeer groote sorteering DAMES en HEERËN Glacé Zijde en Wollen U 4ND$GH0Ë1N Specialiteit in het leveren van OVERHEMDEN BOORDEN MANCHETTEN en FRONTS Op maat Katoenen en Jager Ondergoederen FOULARDS ZAKD0EKEN RETELLB8 PARAPLUIES en REISDEKENS W P JAULÜS Marchand Tailleur COUPE GARANTIE Uitsiuiteud Engelscbe Stoffen MARKT A 68 GOUDA gelieve vooral te letten op het juiste adres Kermis te Zevenhuizen Z H BURGEMEESTER en WETHOUDERS vau Zevenhuizen maken bekend dat de Kermis voorloopig is uitgesteld met het oog op het beerschen der Cholera en dat op den 7n dezer te houden Paardenmarkt geen kermisreizjgers zullen worden toegelaten j Zerenhuizen 1 September 1892 Burgemeester en Wethouders voornoemd De Burgemeester STOOP De Secretaris P ELSflOUT 0 enbare Vrijwillige Verkooping te OUDEWATER cp DINSDAG 20 SEPTEMBER 1892 s ni 6 uur in het Hotel Paulina bewoond doof den Heer STERKENBÜRG ten overstaan van Notaris MONTIJN te Gouda van No 1 Een hecht sterk en welingericht Burgerwoonhuis aan de Leeuweringerstraat wjjk B No 222 tegenover het Postkantoor te Oudewater met Open Plaats Schuur Loods en Tuin met Vruchtboomeu kad No 2121 groot 4 A 85 cA No 2 EeH WgOlTHUIS en EUF onmidSnUK achter perceel 1 aan de Achterstraat aldaar wijk B No 359 kad No 2120 groot 65 c A Verhunrd aan W Rietveld voor ƒ 0 90 per week Aanvaarding eu Betaling 27 OCTOBER 1892 Kijkdagen iedere DINSD VG en VRIJDAG svoorm 9 12 uur Nadere informatiën versterkt voornoemde Notaris Breeder bij biljetten ADVERTENTI eF in a f Binnen eu BuitenlawJiche Couranten worden dadeUjk opi ezonden door hetAdvertentieBureau van A BRINKMAN enZOON te Gouda ê De uitgave dezer Courant geschiedt dagelgks met nitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 25 trance per post 1 70 llzonderlpe Nommers VUV CENTEN BINNENLAND GOUDA 6 September 1892 Mej L O Arends is benoemd tot onderwijzeres te Oapelle a d IJsel De cadet B C M Smelt voor infantorie O I heeft met goed f evol herexamen afg elegd en is nu definitief iu hot 4e studiejaar pvergegaan Voor het tweede admissie ewmeu aan da rijks hoogere burgerschool alhier hobben zioh aangeniold 1 candidaat voor de 6o klasie 1 voor de 4b 1 voor de 3e en 2 voor de Ie klasse Twee leerlingen zqn in de 2e klasse zonder examen toegel n daar zij bij eene andere hoogere burgerschool rftrf ot die klasse waren bevorderd N r wij uit goede bron vernemen is d rocessie van Gouda naar Kevelaar die zou plains hebben Zaterdag 10 Septeniber tot Maandag 12 September e k wegens de heerschende cholera verboden Op het viertal voor predikant bij de Bemonstrantsche gemeente alhier zijn atphabetisch geplaatst de hh O Buisman te Delft A H Humnie te OudeWetering J Hooikaas Jr proponent on J H do Bidder te Meppel Van de goedkoope roiageloaenheid des Zondags om voor verminderd tarief naar den Haag te gaan maakten gisteren 260 personen gebruik Hei comité van organisatie van het IVe Internationaal Congres tot bestrijding v n het misbruik van alcoholische dranken ontving reeds vóór eenige dagen FEVlLLETODi Uit het Iramch IX 89 Kn Sylvia scheen haar best Ie doen om zichzelf van haar toestand rekenschap te geven 0 I ik weet het wel I zeide do markiezin Zoodra men ziek meent te zijn is men ziek Evenals men ongelukkig is zoodra men het meent te zgn of doodeüjk verliefd zoodra men het zich verbeeldt I Zeg eens dokter heb ik geen gelijk Zeker zeker I Dat komt volmaakt met mijn theorie overeen I Ik heb alleen medelijden met onvermijdelijke kwalen I En die zgn vroeg George om zich in het gesprek te mengen O dat heb ik u reeds meermalen gezegd Laat mij nu niet in herhalingen vallen Het zijn drio dingen En wat zijn die drie dingen doktor P O Niet veel moois Ellende ziekte en dood Do rest bah Verbeelding zooals mevrouw demarkiezin zegtl per telegram uit Christiania van het bureau van het permanent comité een voorstel tot uitstel van het Congres ter wille der cholera on quarantaine Dit voorstel reoda bij het dagelijksch bestuur van het comité van organisatie in overweging werd in het comité van organisatie met algemaene stemmen aangonomen Bij het comité gold daarbij niet zoozeer de vrees voor mogelijke epidemische uitbreiding der ziekte hier te lande vóór do opening of tijdens iet Congres als wel de overweging dat het comité niet mocht medewerken tot verplaatsing van congresled n uit besmette plaatsen naar Nederland en de vrees dat de heerschende cholera en de toegepaste maatregelen van voorzorg aan de grenzen menig congreslid van deelneming aan het Congres zouden terughouden Een hoogst ernstie gevn van cholera nostras met doodelijken afloop hooft zich Donderdag voorgedaan in de Baan te Rotterdam De overledene A Faber is een B4 jarig los werkman en laat een weduwe met vier kinderen achter Door dr Vroesom de U as is een nader ondersoek ingesteld en de woning van den overledene staat voortdurend onder politietoezicht terwijl de agenten met dat toezicht belast telkens na aflossing worden ontsmet Vrijdag avond is in een woning aan de Entrepotstraat aldaar een tweede geval voorgekomen daar is een man overleden die sedert een paar dagen aan cholera nostras lijdende was Zijne beide kinderen zijn als vermoedelijk door de ziekte aangetast naar de barak overgebracht Dat de grens tusschen nostras en asiatica ditmaal althans zeer moeilijk te trekken is daar eerstgenoemde ziekte al even hevig verloopt als de gevreesde Aziatische hebben we al meermalen doen opmerken omdat t ons zeer gevaarlijk voorkomt dat men den toch al niet sterk ontwikkelden voorziohtigheidszin Maar hield de markies vol zonder Sylvia aan te zien die zeer aangedaan luisterde de ziekte die voortkomt uit een verborgen zedelgk lijden een vcrlorou ideaal een onderdrukte liefde P Emi vraag vooraf Ilebt gij veel van die liefdeshistoBes gezien P viel Fargeas hem met een ongeloovig gezicht in de redo Als men er één ontmoet is het genoeg om die te beklagen Dit had de Solis op diepzinnigen zeer ernstigentoon gezegd en daar Sylvia dicht bij hem was voegdehg er snel en zachtjes hij Beklagen en aanbidden Sylvia antwoordde niet alsof zg niets gehoord had maar die aanbidding in het geheim en zoo onvoorzichtig aan haar medegedeeld met een verachting van het gevaar zooals alleen zij kennen die beminnen dit haastige woord trof haar hart en Eva s onrustige blik bespeurde o Sylvia s gelaat de ontroering en tevens de bgna onmerkbare beweging met de lippen van den markies terwijl hg met me vrouw Norton sprak Ook de moeder sloeg er acht op want zacht zeide zg om verdere uitipgen van haar zoon te voorkomen Welnu ik heb enkele gevallen van wat liefde gezien en ik ben oud genoeg om te erkennen dat ik zelfs een paar malen het geruisch harer vleugelen gehoord heb frrt frrt Men zeg immers dat de liefd 1 vleugels heeft Maar ik zou miss Eva zelve boos maken als ik hiinr vertelde dat zoo men haar ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Bovendien worden alle AdverientiSn gratis opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschjjnt der groote menigte nog tracht in slaap te wiegen Deze raecning vinden wij heden bevestigd door een artikel van de i Kölniache Ztg over den kommabacoil Het blad zegt o a Bij de lijders waar de komma bacil ontdekt wordt valt aan Aziatische cholera niet meer te twijfelen maar daarom mag men niet zoo ver gaan om te beweren de komma bacil is niet ontdekt dus het is geen Aziatische cholera Dit zou een groote dwaling zijn Dr Koch zelf heeft niet bij alle cholera lijders de bekende bacterie gevonden evenmin Prior Finkier Emmerich Cantoni en andere beke nde geneeaheeren die de epidemieën in Egypte en Italië hebben bggewoond Ook bij lie tegenwoordige epidemie wordt dikwgli de kommabacil niet gevonden en toch stierven de lijders ongetwijfeld aan Aziatische cholera Men moet dus niet alleen op het ontdekken van den kommabacil afgaan men behoort ook andere versohjjuselen in aanmerking te nemen om de ziekte te erüennen en vrij te blijven van het verwijt dat men te laat tot de ontdekking is gekomen dat men werkalgk Qtet eou oholeraseval te dqm had Te Bremen by werd bg geen der Igdera welke overleden zyn de komma bacil ontdekt Onsetwijfeld heeft men te Hamburg en Parijs in dit opzicht een fout begaan De lieden stierven in groot aantal in de omstreken van Parys en toch bleef de overheid kalm bewere Er zgn geen koraraabacillen gevonden dUs het is geen Aziatische cholera Hoagtche O Volguns den berichtgever dor imhipenJmee te NewYork worden sedert eenige tgd aan alle dames lie op do lijnen van den Michigan Central Kailway reizen vanwege de maatschappij ruikers aangeboden Te Niles doet deze twee groote kassen bouwen ten einde in don winter even hoffelijk te kunnen zijn zweert te zullen sterven uit liefde tot haar mooie oogen ddt misschien heel aardig heel aangenaam hoe muzikaal klinkt raaa dat het een afgezaagde phrase is die nict beteekent Zij moet zich er niet om bekommeren Ik km er die haar wel honderdmaal tegen honderd verschillende vrouwen gebruikt hebbeu O i lie nog jiezoud en wel leven Tot Eva plmlachend voepde de markiezin er bg Ik neem de pocsie uit het leven we iiidt waar mijn kind Doch de kleine Amerikaanscbe antwoordde Volstrekt niet mevrouw volstrekt niet Ik zou slechts een eerlgk man kunnen liefliebben die mq zou zweren voor mij to leven in plaats van mij te beloven dat hij uit liefde voor mijn raooiu oogen zou willen sterven zooals gij wgt En gg zoudt gelijk hebben Dat is veel moeielijker sprak de markiezin Een allerliefst meisje zeide zij zacht ot mevrou v Montgomery die lachend antwoordde Maar oen Amerikaansc ie Waar higfl de raildow v O ik heb u e7 gd dat die niei onïeneesk jlr was antwoordde mevrouw Do Solis Dokter Fargeas stelde bigkbaar helans in dit t sprek dnt onder de schgnbare banaliteit een teilf halve ontsluierd geheim een slepend lijden i en woinigje ziekelijke romaneskheid verlKirs wat hg als alle microben trachtte te genezen door de nnliscpiische methode Kgk kgk I zeide hg da r gebruikt mm Er