Goudsche Courant, dinsdag 6 september 1892

De TuHnel Pcnoer Company is sedert i October 1890 bezig met het graven van een tunnel door derots van den Niagara waterval met de bedoeling betwater sis beweegkraoht aan te wenden Van dietunnel is thans een lengte van 6000 voet gereed en 1000 voet moet nog gegraven worden Van October1890 tot heden hoeft het werk behalve op do acbafttgden geen oogenblik stil gestaan want er werdgewerkt met een dag en een nachtploeg ledere 24 ureu worden er 1400 pond dynamiet verbruiktton einde de rotsen te doen springen en gemiddeldzqn er steeds 800 werklieden san den arbeid Hetdynamiet wordt in bevroren toestand aangevoerd endan in een schuur welke met heetwater buizen verwarmd wordt ontdooid De tunnel loopt uit op een holte waarin vier spiraalvormige raderen zijn aangebracht Het kanaal dat het water naar de holte in de rots voert heeft een diepte van 12 voet on een breedte van 100 voet De ondernemiug van de Tunnel PoKer Company heeft de tiiagara Falls Mydraulix Canal Company aangespoord het kanaal dat zg reeds in gebrnik heeft tot een diepte van 12 voet uit te graven en op een breedte van 60 voet te brengen De raderen zullen op de oevers van de rivier geplaatst worden niet ver van den mond van de nieuwe tunnel Er zullen zware batterijen van dynamo s aangewend worden om de ontzaglijke kracht in electriciteit om te zetten Op deze manier hoopt deze maatschsppg evenveel beweegkraoht te verkrijgen als de Tunnel Poteer Company door haar nieuWe tunnel De heer Gladstone wordt door allerlei soort van menschen over allerlei onderwerpen lastig gevallen Een jong man te Denver in Colorado NoordArae rika had twijfeliugen over het dogma der Godheid van Christus Hij zeide echter aan zgn geestelijke dat hij het zou gelooven indien hij wist dat da heer Gladttone dat deed Diensvolgens werd de vrijheid geuomen den heer Gladètone eens naar zijne meening te vragen Daarop kwam een briefkaart tot antwoord ia het handschrift van den tegenwocrdigen eersten minister van Engeland en aldus luidend Alles wat ik schrijf alles wat ik denk en alles wat ik hoop is gegrondvest op de Godheid van onzen Heer de eenige centrale hoop vao ons arm verdoold geslacht ir E Ol4id U ne Zaterdagavond had in de Salon des Fariétés te Amsterdam df eerste voorstelling plaats van de groote Trom Het Handelsblad schrijft daarover het volgende Het was moeilijk voor de schrijvers van H aar den Elfeltoren en De Doofpot het succes van het vorige jaar te overtrelfen dat nog altijd opgewekt voortleeft in hel straatgezang Is het thans onmogelijk gebleken Hoe dit te zeggen na de eerste voorstelling van De groote Trom in hel Salon des Variétés die wat het ook in het 3e en 4o bedrijf te veel moge hebben ongetwijfeld beter in elkaar zit Ër is meer samenhang dan in De Doofpot on de tekst is doorloopend geestiger De ballade van den Boef is Brederoo sch der 19e eeuw en het vdraailied van J oezet schijnt bestemd het lied te worden dat het Broodje met kaas ja zelfs Diender diender kan doen vergetfn Daarbij is de muziek die door den componist J J T Reuard samengesteld en geschikt is alleraardigst en wordt verdienstelijk gespeeld vooral door een jong meisje dat volstrekt niet romantisch is een volzin uit een roman Ik fiJa gij Een man die zou zweren dat hij voor en met u zou willen leven I Maar kindlief in die gevallen beduidt leven eu sterven hetzelfde Het een is van evenveel belang als het ander £ n sedert de echtscheiding I e cchlscheiding I riep mevrouw de Solis Dat schijnt mij ook al iets Amurikaansch toe De echtscheiding Iets Mevrouw Montgomery viel haar snel in de rede Zeg niet te veel kwaads van du echlscheidii g mevrouw de markiezin ik ken lieden die er gebruik van icemaakt hebben en die gij zoudt kuuoen kwetsen I En vroeg Fargeas wat zeggen zg ervan nadat zij er gebruik van gemaakt hebban De schoone Liliaue scheen even natedenken en riep toen met een gebaar van onverschilligheid Och Het gaat met de echtscheiding als met het huwelijk In de verte lijkt het heel heel mooi en van dichtbij I Ja zeide de dokter i r behooron wittebroodsweken bij Maar die gaan voorbij als all wittebrooilsweken Wet ik ip de echtscheiding tegen hei is dat zij min of meer de poëzie aan het huwelijk ontneemt een gevangenispoezie misschien Maar een cel is meer poeliscb dan en kamer in een hotel Door do echtscheiding is het huwelijk de heeren Poolman Pilger De Blauw Smith en ds dames Joh Wertweijn Julia üde en Poolman Huijsers Zooals t in eeo revue Uw aller gewrochten Mooi tot matjes gevlochten past wordt alles en nog wat behandeld De leiddraad is reclame belichaamd in dr Bambi den doktor De heilsoldaten de kwakzalvcrg kraukzinnigenverpleging vrouwenemancipatie de middernachtzending de nieuwe belastingen gemeenteverordeningen als het vroeger sluiten der kroegen die daarop tot sociëteit worden verheven worden gehekeld en het vinnigst ordt bij dat alles oen aanval gedaan op de Nederlandsche bedaardheid Of de trom geroerd de belastingen verhoogd de dgken doorgestoken de cafés gesloten toestanden veranderd maar niet verbeterd worden de Nederlander bigft er koud om en betaalt verhuist laat zich verdrinken Ze pruttelen maar ze koken niet Dat is overdreven maar dsarvoor is t ook tooneelwcrk Dn populaire agent Foezel de heer Pilger is onverbeterlijk Hij komt geheel frisch met een geheele reeks nieuwe moppen op de planken Voor het verrassende reclameacherm werd de decorateur de heer J D G Grootveld ten tooneele geroepen Tol de vermaarde personen die er een beetje bg de hareu bggesleept zijn behoort de roeier Ooms die a s de dgken zgn doorgestoken allen redt Vermeld moet nog worden dat het zeoziekmakeude Tararaboemdiee dat in Londen een epidemie is geworden en waarvan nu ook te Weenen gevallen zgn voorgekomen groot succes had Het ia dol t ia onzinnig onmuzikaal maar verzet er u eens tegen I Den geluk is dat de woorden die er bij gemaakt zgn er volkomen bg passen Dan nog dit Er is nog iets uit De Doofpot te voorschgn gekomen nl electrisch licht Het salon de Variétés is do eerste Amsterdamsche schouwburg die eleotrisch verlicht wordt Daaraan alleen is het te danken dat er in het stampvolle zaaltje niemand gesmollen is Dr Garner omtrent wien wg indertgd mededeeli den dat hij op reis zou gaan naar Afrika ten einde de taal der apen te bestudceren heeft thans een werk te Londen bg Heineinann in het licht ge even In t algemeen tracht de schrijver daarin te betoogen dat elke apenstam een afzonderlijke taal bezit dus dat er niet zooals bij vroeger dacht één groet aponvolapuk bestaat Daarbg deelt hij tal van aardige bgzonderheden en proetnemiogeu mede bg welke laatsie de phonograaf vooral hem uitstekende diensten bewees Zoo plaatste hij twee apen een man en een vrouwelijk dier in afzonderlgke kooien terwql zij vroeger steeds als echtelieden te zamen hadden gewoond Hij ving in den phonograaf eenige klanken op die het wgQe had geuit eu bracht den phonograaf toen aan het werk vlak voor du kooi van den I echtgenoot Mgnheer ging op eens recht overeind zitten trok een gezicht dat de grootste verbazing uitdrukte en stak door de tralies zijn arm in den phonograaf kortom hij gaf o idabl elzinoige teekenen van verbazing n blijde verrassing Maar dr Garner verhaalt nog merkwaardiger proei ven waarvan wij de volgende bier mededeelen banaal gewor len En tooh in ons afschuweigk Amerika zooals de markiezin het gaarne zou willen noemen heeft da echtscheiding haar goede tiyde sprak mevrouw Montgomery Ik verveel mij Ik ontsnap De kooi doel mij stcfven I ik open haar I Eu ik ga heen En ik ben gelukkig I En ontmoet ik mgn Mijn ideaal zeide mevrouw de Soli Met de noodige verbeteringen voegde Bernière er bij Spoedig hier is mijn hand 1 O I geen afcenring Gij behaagt mg Ik behaag u Laten wg trouwen en dan trouwt men Spoedig I een licenceI Een overheidspersoon 1 Sen protesiantsch predikant of een katholiek geestelijke alles is goed Goeden dag goeden avond I Een paar vragen een kleine preek een schriftelijk bewijs klaar I De ambtenaar wordt betaald den overheidspersoon wordt de hand gedrukt I En alles is in de orde Koel en scherp als het lemmet van een mes Ik erken voegde Liliane er bij dat ik de pracht en de muziek van een huwelijk in de Madeleine zeer betreurd heb I Zij scheen te denken aan een onvervulden droom uit haar leven als mooie vrouw Ja de muziek de orgels lie optocht van geheel Parijs in de sacristie de zon het gudruisch de opmerkingen lu de couranten een nieuw soort van poëzie De poëzie der verslaggevers En toch zeidu miss Eva op haar korten ernstigen toon is er in het hufreiijk bg ons iets treffends Bij een van mgn bevjjeken aan Chicago aldus vertelt hg leunde ik tegen een apenkooi in den dierentuin aldaar eu uitte het geluid dat volgens ragne proefnemingen in de taal der Capucgner apen waarschgnlijk melk betoekende Hg keerde zich om eu keek mij aan en toen ik het geluid eenige malen herhaalde antwoordde hij zeer duidelgk met hetzelfde geluid Ook nam hg den schotel op waaruit bg gewoonlgk melk dronk bracht dien naar de traliën eu uitte het woord toen weder zeer duidelijk Toch had ik hem geeu melk laten zien evenraio als eenig voedsel De opzichter der apen bracht hot dier op mijn verzoek wat melk Hg dronk die begeerig op keek mg aiin hield zijn schotel op en uitte het woord weei Ik weet zeker dat hg telkens als hg melk wilde hebben hetzelfde geluid maakte Een andermaal scheen dr Garner s aap te zgn beleedigd en scheen zich zeer gekrenkt te achten Ik weet niet waarin de beleediging bestond maar de houding en de uitdrukking van bet gezicht zoowel als de toon waren vol uitdrukking Hij zat in een gebogen houding met zijn linkerhand den rechterpols vasthoudende en hij redeneerde heel vlug maar op bescheiden toon De uitdrukking van zgu gezicht viel niet te miskennen Na eenige oogenblikken hield hg plotseling op en scheen toen hetzelfde tweeof driemaal te herhalen hg scheen een toenadering te wenschen Toen hg geheel uitgesproken had de redeneering was tegen Dodo diu er met veel geduld naar geluisterd had keerde Dodo zich opeens om en gaf hem em Hinken draai om zgn ooren Hg schreeuwde even eu Dodo liet hem verder san zijn lot over Apen schijnen echter niet alleen hun talen te hebben evenals ds menschen maar ook pi aaijes over het weer te houden evenals de menschen Toen dr Garner zich eens met een aap bezig hield sloeg er juist een geweldige regenvlaag tegen een venster van bet vertrek waarin de kooi was geplaatst De aap liet dr Garner in den steek en wgdde al zgn aandacht aan het woeden der elementen daar buiten Hg uitte een bgzooder geluid en dr Garner was met zijn phonograaf gereed om dat op te vangen Toen hg uu op een helderen dag terwglergeen quaestie van regen of wind was den phonograaf het bewuste geluid teed maken sprong de sap terstond naar het venster koek onderzoekend nitar buiten sa bekreunde zich votstrekt niet meer om dr Garnar Dr Garner gelooft dat hg nu den grondslag gelegd heeft voor een woordenboek der apentaat Voorloopig is dit nog geeu zeer Igvig boekdeel het bevat slechts negdn wooMen In allen geval blijkt uit zgne proefnemingen wederom ten duidelgkite dat apen evenals de meeste andere dieren een zekeren graad van verstand bezitten die niet door bet vage woord instinct is ait te drukken Wat het onderhoud van een olifant kost Al de olifanten i 3 in Engols h Indié gebruikt worden als trekdieren voor het geschut in het leger ot als lastdieren in het traosportdepartement worden goed verzorgd en in elk opzicht zorgvuldig behandeld Zg kosten vry veel san ouderhouil namelgk elk 3 L 10 sh 42 per dag het loon van hun geleider en grassngder daaronder begrepen Zg worden voornamelijk gevoed met ongepelde on asndoenigks dat dunkt mij veel van de snijdende koelheid moet wegnemen waarvan mevrouw Montgomery spreekt Dat is wanneer de predikant voor degenen die daar vóór hem staan het boek openslaat waaruit wg als kleine kinderen onze eerste gebeden leerden en hun voorleest Gg neemt dezen man of deze vrouw in voor en tegenspoed in ziekte en gezondheidj in armoede en rijkdom en men dan antwoordt Ja dat zweer ik Terwijl het jonge meisje den tekst aanhaalde was er In haar niets stootonds of vijandelijke niets an do manieren der heilsoldaten alleon een oprecht geloof een verwonderlijke diepte van ziel George en Sylvia hoorden haar getroffen aan En natuurlijk zweert men riep Fargeas Dat zou er ook nog maar san mankeeren dat men weigerde De bruid is bekoorlijk de bruidegom is verliefd Zg zouden alles zweren wat men wilde En toch breekt de ochtscheiding dien eed als een verdroogd takje oranjebloesem Och wat wordt er Inter van die eeden Ik vind de echtscheiding minder verleiilelgk dan mevrouw Montgomery Ik vind haar vreeselijlc nuttig naturalistisch en wreed Eeden tot eclilsoheiding is een doodelijke ziekte of een pijn die krankzinnig maakt of een ongeluk dat verlamming veroorzaal t Want de practische lieden bobben onder de roden tot echtscheiding ook gebrekkigheid on ongelukken opgenomen fVordt vervolgd rgst en gras van het eerste krijgen zij ongeveer 360 pond eu van het laatste 400 pond per dag De groote wijfjesolifanten eten na de eerste paar dagen ongeveer 760 pond groen voeder in achttien uren soms nog meer naarmate zij grooter slagtanden hebben zoodat gemiddeld 800 pond de hoeveelheid is die voor een volwassen olifant neergezet moet worden met nog iets over voor wat hij vermorst Men ziet dus daar eeno goede vracht voor een olifant 800 pond i dat hij per dag evenveel eet als hij dragen kan en zoo is het naar evenredigheid met de kleine soorten Hot is eigenaardig boe men in Europa kan dwalen als er sprake is van de volken iu Britsch Indie in NoordAfrika en over het algsmeen daar waar de Europeosche volken bezig zgu zich kolomen te vormen of de reeds in hun bezit zijnde uit te breiden Zoo gelooven de Engt lscuen nog altijd aan een Britschludisch volk ofschoon er tusschen de stammen in Bengalen en die iu Pondsjab een hemelsbrned onderscheid bestaat Zoo heel vreemd is dat niet Een paar zeer ontwikkelde lieden uit Britsch Iudië die in Europa reisden en achtereenvolgens Italië Frankrijk eu Engeland bezochten haildeii geen verschil kunnen ontdekken iu de zeden en hot type dier volken terwijl zij zich er niet genoeg over kondon verbazen dat de Engelschen de stammen in Britscih Iudié met elka r verwarden In Noord Afrika is het evenzoo gesteld In Al gerië verschillen de Kabylnn en de Arabieren oneindig meer dan do Engelschen en Duitschers en met dit feit inochteu do Franschen wel rekening houden voor 38 er wetten en reglementen die allen over één kam schoren maken Hat werkelgk de verschillen in ons Werelddeel geringer moeten zijn laat zich best verklaren Sinds zestien eeuwen is nu reeds in Europa het tijdperk der invallen en der volksverhuizingen gesloten Alleen in Spanje ia iu die lange periode het bezoek der Mooren te vermelden De Noormannen invasie mag slechts eone verplaatsing heeten van stammen die reods veel vroeger geeuropeiseerd waren Al die volken zoowel de oudste bewoners vau Europa uls du nieuw sangekomenen zijn door eenzelfden godsdieust den Cbristelijken in het bezit gekomen van eenzelfde moraal Allen hubben ze verder deelgenomen aan de groote expeditie dor kruistochten Er zijn onder hen veroveraars opgestaan die ze allen nu en dan asn een enkel gezsg hebben onderworpen Ksrel de Groote heeft hun dezelfde politieke urguuisulie dezeffde wetten opgelegd Later kam de invloed der Benaissance en in de school derzelfde Grieksche en Latijosche schrgvers zullen Engelschen Franschen Duitscber i Italianen Spanjaarden onderricht worden in geschiedenis letterkunde wgsbegeerte eu rechtsgeleerdheid In de kunst zullen er beroemde mannes opstaan in rechte lijn afstammend van de Atheenscho kunstenaars om rogels te formuleeren die weldra door gausch Europa zullen worden gevolgd En ten slotte droegen de onophoudelgke oorlogen er het hunne toe bg om al die volken dooreen te mengen als vloeistof in een vut dat geschud wordt Tot zelfs de mode zal er toe medewerken om in de hoogere standen overeenkomst te brengen in kleeding voeding en manieren bg alle Europeesche volken Samen hebben ze het leenstelsel en de lijfeigenschop gekend eh uu hebben zo allen iudividueele vrijheid en burgerlijke gelgkheid verworven Bij olie WestEuropeanen is do politieke organisatie constitutioueel en parlementair individueel eigendom wordt bij al die volken eikend als grondslag van het maatschap pelijk leven en de christelijke formules hebbon aan allen een gelgke moraal geleurd De talon alleen verschillen maar zgn tooh tot slechts twee groepen terug te brengen de Latgnsche en de Angelsaksische terwgl dat verschil alleen hot uileWijk betreft want do helden van Shakespeare en die v n Victor Hugo laten zich door dozelde gevoelens drgven drukken dezelfde gedachten uit sproken geestelgk ééne taal In NoordAfrika is het nog geheel anders Daar heerscht nog de anarchie die op tgdeu der groote invallen en verhuizingen volït In de onmetelijke vlakten die door den brand der Arabieren zijn ver ieM hebben do boomen nog geen tijd gehad zich vaar te ontwikkel n Turken Toearegs on Arabiero8 hebbeu elkander in Algeriè bijv den grond betwistten elUrfheeft in sommige dalen of op enkele herMp zich noen staande houden De betrekkingen ussciieiw de vroegere vgauden zijn gespannen gebleven ou ot geen eenhoofdig gezag zgn zo in de laatste eeuwen gebraolit Al hebben de Kabylen in naam den Maho nedaunscho godsdienst ze keuhen de geboden niet noch volyens de gubrniken Alleen de Arabieren zijn de trouwe bewaarders van dien eoro lenst Bij den eouen stam is bovendien du organisatie democratisch bij den Ékruu zon autocratisch gïlgk en overeenkomst i HT te zoeken De slotsom die eou oud afgevaardigde uit Oran uit dezo beschouwingen trekt is dat Frankrijk er goed aan zal doen zoo weinig mogelijk in Algerië te reglementeeren en op het voorbeeld van Engeland in BritschIndië aan de provincie eene ruime mate van zelfbestuur toe te staan De Duitsche veldmaarschalk Von Moltke speelde dikwijls whist van welk spel hij veel hield met een heer die buitengewoon suel de kaartan kon rondgeven De veldmaarschalk bewonderde die vlugheid maar hg zag altijd met eoni o apauning uit naar het oogenblik dat die vlugge ronddeeler zich eens vergissen zou Jarenlang gebeurde dit niet tot er eindelijk op zekeren avond een kaart overbleef zoodat de vlugge man de kaarten opnieuw moest geven Moltke verried zijn voldoening niet anders dan door een baast onmerkbaar glimlachje om z n dunne lippen en vijf korte woorden Bis dat qui cito dat wie spoedig geeft geeft dubbel zeide hij namelijk De snelgever moest om dio geestige droogweg geuite opmerking zoo lachen dat hij zich weer vergiste en ten tweeden male de kaarten opnieuw rond moest geven Maar dat was ook den laatsten keer Hebt gg het ongeluk een familie te kennen waar de kwalen van elk lid van hut gezin het geliefkoosd onderwerp van gesprek zijn Papa verbeeldt zich een martelaar van slapeloosheid te zijn en spreekt aan het ontbijt knorrig over de ongezonde woning mama lijdt aan zenuu zwakte ën rheumatiek ec beschrijft mot levendigheid haar gedurig gevoel alsof zij met gloeiende tangen geknepen wordt Henri de oudste zoon een iiksohe jongen van iwinlig jaar trekt bij het eten van zijn ontbijt en een stevig ontbijt ook versohrikkolijke soheeve gezichten en kermt van pijn en verklaart dat hij razend van kiespijn is Jane do oudste dochter die delicaat van gestel is ligt tot elf uur te bed en dan wordt het outbgt haar iu haar kamer gebracht Als papa op zijn kantoor is vergeet hg zijne dreigende hersenverzwakking werkt Hink en lustig gaat uaar zijn club en is weldra het middelpunt van een schertsende en lachende groep Mama ontvangt bezoek en vergeet hare gloeiende tangen terwijl zij met hare dames gezellig aan t praten is Henri weet vau geen kiespijn als hg met zijne vrienden biljart speelt Jaue gaat s avoncjs naar een bal en is eeiie vau de onvermoeidste danseressen in de zaal Als zij s morgens lichaamsbewe ng nam in plaats van s avonds zou d it delicate van gestel wel overgaan In boevelo gezinnen vindon wg zulke klagers die elke kleine kwaal of onaangename gewaarwording overdrijven en het huiselijk leven ellendig maken Zelfs Is men werkelgk ziek is baat gedurig klagen tooh niet integendeel vermindert het wederstaodsvermogeu hoe langer hoe meur door die onverstandige hebbelijkheid en de herstelling wordt tegeugehouden door eene geneigdheid om kwalen te vergrooten die verdwgnen zouden als men zajnpadig doorstond Naar het Engelsch Onder den titel Zware verantwoordelijkheid schrgft het Sociaal ffeekilad het volgende De burgemeester van s Grnveuhago heeft naor de bladen melden den optocht verboden welke verschilleude vereenigiiigen ook andere dan Haagsche zich hadden voorgesteld Zondag 18 September ten gunste van het algemeen stemrecht in de residentie te houden Dit besluit zal door velen met leedwezen zgn vernomen De regeling van het kiesrecht ia immers het voornaamste staatkundige vraagstuk omdat het dieper dan eenig ander ingrijpt in de maaischappeIgke toestanden en verhoudingen Hoe grooter de belangstelling in dit onderwerp in de verschillende kringen bigkt te zgn des te beter zijn de kansen om tot een goede oplossing te geraken Uil dit oogpunt kan het niet anders dan in s lands belang worden geacht dat gedurende de laatste twin tig jaren onder de werklieden belangstelling in het kiesrecht in klimmende mate levendig is geworden Daarvan getuigen do pers en tal van vergaderingen Daarvan hebben ook de optochten getuigd met name dio Mke den 18rlBn en 20aten September 1885 te Amsterdam en te s Gravenhago zijn gehouden en zich zoowel door ernst als door orde heblien gekenmerkt Evenals hot toenmalige bestuur van s Gravonhago hebben de overheid te Londen de burgemeester van Brussel optochten ten gunste van hef algemeen stemrecht toegelaten waaraan door eenige duizendtallen meer werd doulgenonsen dan den I8den ii onze re sidentie zouden kunnen worden verwacht I Toon in 1884 Gladstone s TOOrslel ol uitbreiding van het kiesrecht aan du orde was waren zij den I 2lslen Juli H ige van den reusachtigeii optocht i welke van de Teemskado bij het Parlementsgebouw naar Hydepark toog Hij telde 100 000 ISO OOO deelnemert In oulierispolijke orde schaarden den duizenden zich bgeen en trokken zij ten 3 ure naar Hydepark waar eerst ten 9 ure de laatsten waren aangekomen Den lOden Augustus 1890 was het ons gegeven de betooging voor algemeen stemrecht bij te wonen welke te Bussul door ongeveer 50 000 Belgen werd gehouden Ook daar liet de orde niets te wenschen over gedurende den langen tocht van het Xoorderstation tot bet park van St Gilles In beide hoofdsteden had de overheid vertrouwen gesteld in den ernst des volks en te recht had zg ondersteld dat mogelgke verkeerde uitingen door de leiders van den optocht zelven zouden worden onderdrukt Waarom is nu moet men wel vragen in den Haag de optocht verboden Zijn er gegronde redenen om te vermoeden dat de orde thans zal worden verstoord Zoo ja dan is de vraag gewettigd waarin deze redenen beslaan Zoolang op deze vragen van overheidswege geen duidelijk antwooril wordt gegeven zullen duizenden mod urgors niet slechts zijn teleurgesteld zij zullen levens in het verbod een bewijs zien dat de arbeidersbeweging door de overheid met een ongunstig oog woidt beschouwd De klassenstrijd onzer dagen ontvangt op deze wijze nieuw voedsel Wio daartoe medewerkt belast zich dunkt ons met een zware verantwoordelijkheid Bolteoiaadscli Overzicht Het olHcieele Duitsche rapport omtrent de cholera behelst het volgende Te Hamburg op den 2en September 5 81 zieken en 245 overleden in de stad Stade en 5 plaatsjes iu het Reyierinysbeziri van dien naam 8 ziekte en 2 sterfgevallen in de stad en 6 gemeenten van den Kreis Kalbe 2 ziektegevallen Grossstreliiz Oppeln 2 zieken van welke I itostorveo stad Bielefeld I zieke In Meckleuburg Schwerin zijn van 25 Augustus tot l Septembor in 12 verschillende gemeenten voorgekomen 30 ziektegevallen waarvan 16 bij personen die van elders kwamen en 9 verdachtirigevallon U gestorven Te Bremen is den 29eii Atlgustus l sterfgeval voorgekomen Te Parijs zijn in de hospitalen 59 personen gebracht lijdende aan cholera of aan cholera achtige ziekte Het aantal overledenen in de hospitalen is 42 Tusschen den magistraat ti Hannover en den Senaat te Hamburg had eene lelegraphischo correspondentie plaats Terwijl de magistraat te Hannover aan den Senaat te Hamburg te kennen gaf dut men te Hamburg toch wel zooveel belang in het algemeen welzijn mocht stellen om alle vluchtenden uit die stad en hunne bagage vóór het vertrek aan het station te ontsmetten opdat het verschrikkelijke gevaar van overdragendiersmetstof over geheel Duitschlaiid verminderd werd heeft do Hamburgsche Senaat na lang dralen dadat ook andere steden zich bg den wuosch van Hannover hadden aangesloten beloofd dat voortaan de personen die uil Hamburg vertrekken eerst ontsmet zullen worden Het verlangen om ook de bagage te ontsmetten werd echter van de hand gewezen Te Berlijn zijn eenige nieuwe gevallen van cholera voorgekomen Tot nu toe ia bg bijna al dio gevallen evenals bg die in de provinciën geconstateerd dat de ziekte overgebracht is uit Hamburg In Duitschland is men zeer nieuwsgierig naar den uitslag der gemeenteraadsverkiezing die op 27 dezer te Berljjn zal gehouden worden ter vervanging van do 3 socialistische leden Tutzauer Hoelme en Sabor Dezo drie heeren waren tegenwoordig geweest bg de begrafenis van den burgemeester Von Forokenbeck en dientengevolge door bun partg verloochend waarop zij hun ontslag indientien Dece verkiezing zal te meer aandacht trekken na de socialisten bij eeu aanvullingaverkiezing voor den Rgksdag een nederlaag hebben geleden Bij de verkiezing te Herford werd de conservatief Von Hammerslein met 1500 stemmen meerderfaeid gekozen De socialisten gingen sterk achteruit Terwgl bij de vorige verkiezing 2191 stemmon opdeu ocialistischen kandidaat werden uitgebraehl verkreeg de sociaaldemocraat Zwiener thans slechts 175 stemfneu Het schgnt dAt de verdeeldheid in de partg haar reeds merkbaar nadeel toebrengt Over de verhoudingen iu Centraal Azië heeft de bekende prof Vambéry zgn gevoelen blootgelijgd iii de Noue Freie Presse t Is op Engeland gemunt zegt deze kenner van de Centraal Aziatische verliouiliiigeu en t mes van den Moskoviet nadert Eugelands keel China en Afghanist ii zijn voor Rusland qutintités néijligeables al behoort het Pamir liodgInnd aan beide rijken Voor China is dit afgelegen land te weinig belaaarijk om er ur een oorlog san te wagen en Afglianistin heeft het te druk met de